Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh

Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Duoi day la thong tin chi tiet ve tuyen sinh DH, CD nam 2007 cua cac truong DH Xay dung, Van hoa, Thuy loi, Vinh.

Ten truong, nganh hoc

Ky hieu truong

Ma nganh

Khoi thi

Chi tieu tuyen sinh he chinh quy

Ghi chu

TRUONG DAI HOC THUY LOI

TLA

1850

Tuyen sinh trong ca nuoc

Ngay thi, khoi thi theo quy dinh cua Bo GD&DT

Diem xet tuyen: Co diem chuan vao truong va diem xet tuyen theo nganh (TLA khac TLS)

Ho so thi sinh (ke ca TLS) cac tinh, cac so GD&DT gui ve phong dao tao cua truong o Ha Noi

Thi sinh DKDT vao co so 2 (TLS), neu trung tuyen se hoc tai so 2 Truong Sa, phuong 17, quan Binh Thanh, TP.Ho Chi Minh; Thi tran An Thanh, huyen Thuan An, tinh Binh Duong.

Thoi gian dao tao he dai hoc: 4 nam

Hinh thuc dao tao theo hoc che tin chi

He cao dang khong thi tuyen ma xet tuyen thi sinh da du thi DH theo de thi chung cua Bo GD&DT

Thi sinh dang ki du thi vao he CD (TLS) neu trung tuyen se hoc tai Trung tam DH2 - 74 Yen Ninh, Phan Rang, Ninh Thuan

Chi tieu he du bi: 40

Chi tieu he cu tuyen: 40

So cho trong ki tuc xa: TLA la 300; TLS la 100

Chi tieu bang 2: 50

Chi tieu hoan chinh kien thuc DH: 150 (Lich cu the se thong bao sau hoac xem tai trang web cua Truong)

Thong tin chi tiet xem tai: http//www.wru.edu.vn

Cac nganh dao tao dai hoc:

1700

Thi va hoc he dai hoc tai Ha Noi:

TLA

1375

Ky thuat Cong trinh

101

A

265

Ky thuat tai nguyen nuoc

102

A

200

Thuy van va tai nguyen nuoc

103

A

65

Ky thuat Thuy dien va nang luong tai tao

104

A

130

Ky thuat co khi

105

A

130

Cong nghe thong tin

106

A

130

Cap thoat nuoc

107

A

65

Ky thuat bo bien

108

A

65

Ky thuat moi truong

109

A

65

Ky thuat ha tang va phat trien nong thon

110

A

65

Cong nghe ky thuat xay dung

111

A

130

Kinh te tai nguyen thien nhien

401

A

65

Thi va hoc tai co so 2:

TLS

325

Ky thuat cong trinh

101

A

130

Ky thuat tai nguyen nuoc

102

A

65

Cong nghe thong tin

103

A

65

Cap thoat nuoc

107

A

65

Cac nganh dao tao Cao dang:

150

Nganh cong trinh Thuy loi-Thuy dien

A

Thi va hoc tai Ha Noi

TLA

C65

80

Thi va hoc tai DH2-DHTL

TLS

C65

70

TRUONG DAI HOC VAN HOA HA NOI

VHH

800

Tuyen sinh trong ca nuoc

Ngay thi 9 va 10/7/2007

Khong tuyen nhung thi sinh di dang, noi ngong, noi lap

Nganh van hoa du lich chi tuyen nhung thi sinh cao tu 1.60m ( doi voi nam), tu 1.57m (doi voi nu) tro len

Mon thi: Khoi C: Van, Su, Dia. Khoi D1 Van, Toan, Anh van. Khoi R1, R2: Van, Su (thi de khoi C), Nang khieu (khong nhan he so)

Noi dung thi nang khieu: a. Thi hung bien - danh cho ca R1, R2 (thong qua thuyet trinh 1 van de tu chon trong de thi). b. R1: Bieu dien nghe thuat, chon 1 trong cac hinh thuc sau: Hat, Mua, Nhac cu, Tieu pham san khau. c.R2: Ve hinh hoa trong thoi gian 180 phut

*Khoi R1, R2 ngay 9/7 thi Van, Su, Tu ngay 10 den het ngay 12/7 thi nang khieu tai Truong Dai hoc Van hoa Ha Noi.

*Nganh DTTS (608) trong 100 chi tieu co 50 chi tieu danh cho dao tao theo dia chi

*Nganh sang tac ly luan - phe binh van hoc (605). Khong xet tuyen thang, khong xet tuyen theo khu vuc va doi tuong uu tien .

Cac nganh dao tao dai hoc:

Phat hanh sach (chuyen nganh kinh doanh xuat ban)

601

120

Thu vien thong tin

602

C,D1

120

Bao tang

603

C,D1

120

Van hoa du lich

604

D1

150

Van hoa Dan toc thieu so

608

C

100

Quan ly van hoa (gom 2 chuyen nganh: Nghe thuat bieu dien: My thuat)

609

R1,R2

100

Quan ly van hoa (chuyen nganh to chuc hoat dong van hoa)

609

C

50

Sang tac, ly luan, phe binh van hoc (Khoa viet van cu)

Thi sinh phai qua so tuyen: Nop 5 sang tac van hoc hoac 3 bai phe binh, tieu luan ve HDTS Truong truoc ngay 30/6/2007 (uu tien nhung bai da duoc dang bao, xuat ban)

Thi chung khao:

Ngay 20/8/2007: Thi 2 mon Van, Su (de rieng)

Sang 21/8/2007: Thi sang tac (240 phut)

Chieu 21/8/2007: Thuyet trinh truoc BGK ve tac pham da qua so tuyen

605

R3

40

TRUONG DAI HOC VINH

TDV

3300

Tuyen sinh trong ca nuoc

Ngay thi, khoi thi theo quy dinh cua Bo GD&DT

Khoi thi T, M sau khi thi cac mon van hoa, thi sinh thi tiep cac mon nang khieu.

+ Khoi M: co quy dinh diem san mon nang khieu

+ Khoi T: Lay diem san cho tong 2 mon van hoa va chi tuyen thi sinh: Nam cao 1,65m, nang 45kg tro len: nu cao 1,55m, nang 40kg tro len. Rieng nganh SPTD - GDQP chi tuyen thi sinh nam

Nganh Viet Nam hoc (chuyen nganh du lich-606) Nam cao 1.65m, nang 45kg tro len. Nu cao 1.55m nang 40kg tro len, co the hinh can doi, khong bi di tat, di hinh, noi ngong, noi lap

Khoi D1: Anh van nhan he so 2

Khoi D3: Phap van nhan he so 2

Cac nganh su pham chi tuyen nhung thi sinh co the hinh can doi, khong bi di tat, di hinh, noi ngong, noi lap.

Diem trung tuyen theo nganh

So cho o trong ky tuc xa: 100

Trong 3500 chi tieu DH he chinh quy co 800 chi tieu cho cac nganh su pham va 250 chi tieu dao tao cho phan hieu Ha Tinh

Chi tieu cu tuyen: 60

Cac nganh dao tao dai hoc su pham:

Su pham Toan hoc

100

A

Su pham Tin hoc

101

A

_Su pham Vat ly

102

A

Su pham Hoa hoc

201

A

Su pham Sinh hoc

301

B

Su pham Giao duc chinh tri

501

C

Su pham Ngu van

601

C

Su pham Lich su

602

C

Su pham Dia ly

603

C

Su pham Tieng Anh

701

D1

Su pham Tieng Phap

703

D3

Su pham Giao duc tieu hoc

901

M

Su pham Giao duc mam non

902

N

Su pham The duc the thao

903

T

Su pham The duc - Giao duc quoc phong

904

T

Cac nganh dao tao cu nhan khoa hoc:

Toan hoc

103

A

Tin hoc

104

A

Vat ly

105

A

Hoa hoc

202

A

Sinh hoc

302

B

Ke toan

401

A

Quan tri kinh doanh (QTKD)

400

A

Tai chinh ngan hang

402

A

Ngu van

604

C

Lich su

605

C

Viet Nam hoc (chuyen nganh du lich)

606

C

Cong tac xa hoi

607

C

Tieng Anh

751

D1

Toan - Tin ung dung

109

A

Chinh tri - Luat

502

C

Luat

503

C

Khoa hoc moi truong

306

B

Cac nganh dao tao Ky su :

Xay dung dan dung va cong nghiep

106

Cong nghe thong tin

107

Dien tu vien thong

108

Nuoi trong thuy san

303

Nong hoc

304

Khuyen nong va phat trien nong thon

305

Cong nghe hoa thuc pham

204

Cac nganh dao tao cho phan hieu DH Vinh tai Ha Tinh

Chi tuyen thi sinh co ho khau tai Ha Tinh

Xay dung dan dung va cong nghiep

800

Ke toan

801

Quan tri kinh doanh (QTKD)

802

TRUONG DAI HOC XAY DUNG

XDA

3100

Tuyen sinh trong ca nuoc

Ngay thi, khoi thi theo quy dinh cua Bo GD&DT

Khoi V thi: Toan, Ly, Ve my thuat (trong do Toan lay he so 1,5; Ly lay he so 1, Ve my thuat lay he so 2). Thi sinh phai dat so tuyen cua truong va sang Chu nhat 4/3/2007 (Xem thong bao tren bao Nhan Dan va trang web cua truong, dia chi http//uce-hn.edu.vn/dhxd). Thi sinh dang ki du thi khoi V deu phai thi tai DH Xay dung tai Ha Noi

Diem trung tuyen theo khoi thi. Khoi A phan nganh hoc ngay tu nam dau dua vao ket qua tuyen sinh va nguyen vong cua thi sinh

Nganh Tin hoc (112) dao tao ky su tin hoc voi 2 chuyen nganh Cong nghe phan mem; mang va he thong may tinh

Nganh tin hoc xay dung (113) dao tao ky su xay dung voi cac chuyen nganh: Tin hoc xay dung dan dung va cong nghiep; Tin hoc xay dung cau; Tin hoc xay dung duong; Tin hoc xay dung thuy loi

+ Chuong trinh dao tao Ky su chat luong cao Viet - Phap: tuyen chon 90 sinh vien trung tuyen vao khoi A, co nguyen vong. Viec tuyen chon can cu vao ket qua thi tuyen sinh trong do Toan nhan he so 3, Ly nhan he so 2, Hoa nhan he so 1. Hai nam dau hoc theo chuong trinh chung sau do phan vao cac nganh:

Co so ha tang giao thong

Ky thuat do thi

Xay dung cong trinh ngoai khoi va ven bo

De duoc tuyen thang vao nganh kien truc, thi sinh phai dat so tuyen va phai du thi mon ve my thuat. Dat yeu cau moi duoc xet tuyen

So cho trong ky tuc xa: 400

Chi tieu cu tuyen: 50

Cac nganh dao tao dai hoc:

Kien truc

101

V

Xay dung dan dung va cong nghiep

102

A

Xay dung cau duong

103

A

Cap thoat nuoc

104

A

Ky thuat moi truong:

+ Cong nghe quan ly moi truong

105

A

+ He thong ky thuat trong cong trinh

106

A

Xay dung Cang - Duong thuy

107

A

Xay dung Thuy loi - Thuy dien

108

A

Xay dung cong trinh Bien - Dau khi

109

A

Vat lieu va cau kien xay dung

111

A

Cong nghe thong tin:

+Tin hoc

112

A

+Tin hoc xay dung

113

A

Co khi xay dung

+May xay dung

114

A

+Co gioi hoa xay dung

115

A

Kinh te xay dung:

+Kinh te xay dung

400

A

+Kinh te va quan ly do thi

401

A

Trong 3100 chi tieu danh 450 chi tieu cho nganh Kien truc khoi V

(Nguon: Bo GD-DT)

Viet Bao
Comment :Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Target Admissions University Building, Culture, Water Resources, Vinh
University of Construction, Hanoi, Ministry of Education and Training, Ha Tinh, civil construction and industry, information technology development, information information, information technology, universities, water resources, as prescribed, water supply, norms, culture, pedagogy, block
Here are details about admissions universities, colleges, 2007 the University of Construction, Culture, Water Resources, Vinh ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Xây dựng, Văn hóa, Thủy lợi, Vinh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Xây dựng, Văn hóa, Thủy lợi, Vinh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen sinh DH Xay dung Van hoa Thuy loi Vinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0