Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh

Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tuyen sinh DH, CD 2007:

Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh
Thi sinh du thi vao Truong CD San khau - Dien anh TP.HCM nam 2006 dang thuc hien phan thi nang khieu - Anh: My Quyen
Truong DH Van hoa Ha Noi co chi tieu tuyen sinh DH nam 2007 la 800 cho bay nganh khoi C, D1, R1, R2, R3. Truong DH San khau dien anh co 220 chi tieu cho 11 nganh khoi S, hai nganh khoi A.

Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH, CD 2007

Truong DH Van hoa Ha Noi (VHH)

(418 De La Thanh, quan Dong Da, Ha Noi;
DT: 04. 8512606 - xin so 104 hoac 105)

Truong DH Van hoa Ha Noi tuyen sinh trong ca nuoc. Truong to chuc thi theo lich thi chung va thi theo de chung cua Bo GD-DT: khoi C, D1, R1, R2, R3 thi ngay 9 va 10-7-2007 (khoi R1, R2 ngay 9-7 thi Van, Su; tu ngay 10 den het ngay 12-7 thi nang khieu tai Truong DH Van hoa Ha Noi).

Truong khong tuyen nhung thi sinh di dang, noi ngong, noi lap. Nganh Van hoa du lich chi tuyen nhung thi sinh cao tu 1.60m (doi voi nam), tu 1.57m (doi voi nu) tro len.

Khoi C thi Van, Su, Dia. Khoi D1 thi Van, Toan, Anh van. Khoi R1, R2 thi Van, Su (de thi khoi C), Nang khieu (khong nhan he so).

Noi dung thi nang khieu: a. Thi hung bien - danh cho ca R1, R2 (thong qua thuyet trinh mot van de tu chon trong de thi); b. R1: bieu dien nghe thuat, chon mot trong cac hinh thuc sau: Hat, Mua, Nhac cu, Tieu pham san khau; c. R2: Ve hinh hoa, trong thoi gian 180 phut.

Nganh Van hoa Dan toc thieu so (608) trong 100 chi tieu co 50 chi tieu danh cho dao tao theo dia chi. Nganh Sang tac va ly luan - phe binh van hoc (605) khong xet tuyen thang, khong xet theo khu vuc va doi tuong uu tien.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 cua Truong DH Van hoa Ha Noi va diem chuan 2006, diem xet tuyen nguyen vong 2 nam 2006:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

He Dai hoc (chi tieu 800)

601

Phat hanh sach (chuyen nganh Kinh doanh xuat ban pham)

C

120

17.5

D1

16.5

602

Thu vien - Thong tin

C

120

17.0

D1

15.5

603

Bao tang

C

120

16.0

D1

15.5

604

Van hoa du lich

D1

150

17.0

14.5

608

Van hoa Dan toc thieu so

C

100

18.0

609

Quan ly van hoa (gom 2 chuyen nganh: Nghe thuat bieu dien; My thuat)

R1, R2

100

15.5

17.0

609

Quan ly van hoa (chuyen nganh To chuc hoat dong van hoa)

C

50

18.5

605

Sang tac, ly luan, phe binh van hoc (khoa Viet van cu)

R3

40

25.5

- Thi sinh phai qua So tuyen: Nop 5 sang tac van hoc hoac 3 bai phe binh, tieu luan ve Hoi dong tuyen sinh truong truoc ngay 30-6-2007 (uu tien nhung bai da duoc dang bao, xuat ban).

- Thi chung khao:

Ngay 20-8-2007: thi 2 mon Van, Su (de rieng)

Sang 21-8-2007: thi Sang tac (240 phut)

Chieu 21-8-2007: thuyet trinh truoc Ban giam khao ve tac pham da qua so tuyen.

Truong DH San khau dien anh (SKD)

(Mai Dich, quan Cau Giay, Ha Noi; DT: 04. 8341522)

Truong DH San khau dien anh tuyen sinh trong ca nuoc. Truong tap trung thi sinh du thi khoi A luc 8g ngay 3-7-2007; khoi S doi voi nganh Dien vien San khau dien anh luc 8g ngay 2-7-2007; cac nganh con lai: 14g ngay 2-7-2007.

Khoi S (danh cho cac chuyen nganh nghe thuat): thi Van va cac mon nang khieu chuyen nganh (mon Nang khieu he so 2). DH (khoi nghe thuat - khoi S): thi hai vong so tuyen va chung tuyen tai truong tu 2-7 den 12-7-2007 (dat o vong so tuyen moi duoc du thi o vong chung tuyen).

Khoi nganh nghe thuat khong xet tuyen diem thi cua thi sinh da du thi o cac truong khac va nguoc lai. Khoi A danh cho hai nganh ky thuat, thi dot 1, khoi A ngay 4 va 5-7-2007 theo de chung cua Bo GD-DT; co the tuyen nguyen vong 2 cua cac thi sinh cung khoi thi.

Dieu kien bat buoc doi voi cac chuyen nganh Dien vien san khau dien anh, Dien vien cheo, Dien vien cai luong: do tuoi tu 17 den 22; nguoi can doi, khong co khuyet tat hinh the; chieu cao toi thieu doi voi nam: 1m65, nu: 1m55. Co tieng noi giong hat tot, khong noi ngong, noi lap…

Sinh vien Thiet ke trang phuc ra truong co the thiet ke trang phuc nghe thuat san khau, dien anh va thoi trang. Thi sinh du thi cac nganh: quay phim, nhiep anh phai biet su dung may anh co de thuc hien bai thi.

Quy trinh thi nang khieu khoi cac nganh nghe thuat:

Thi sinh duoc vao vong chung tuyen phai thi them mon Van (he so 1). De thi Van tuong duong de thi khoi C theo quy dinh cua Bo GD-DT. Diem trung binh cac mon nang khieu vong chung tuyen duoc nhan he so 2 de cong vao tong diem.

- Nganh Bien kich Dien anh:

+ Vong so tuyen: thi viet kien thuc chung ve van hoa xa hoi va van hoc nghe thuat.

+ Vong chung tuyen: bai 1: Sang tac tieu pham dien anh theo de thi (he so 2); bai 2: Van dap: Kiem tra kha nang sang tac va hieu biet ve dien anh (he so 1); bai 3: thi Van.

- Nganh Dao dien Dien anh:

+ Vvong so tuyen: thi viet kien thuc chung ve van hoa xa hoi va van hoc nghe thuat.

+ Vong chung tuyen: bai 1: Xem phim, viet bai phan tich phim va the hien kha nang sang tac theo de thi - co gioi han so trang. (he so 2); bai 2: Dung anh lien hoan theo chu de tu chon va tra loi cac cau hoi lien quan den bai thi (he so 1); bai 3: thi Van.

- Nganh Quay phim Dien anh:

+ Vong so tuyen: thi viet kien thuc chung ve van hoa xa hoi va van hoc nghe thuat.

+ Vong chung tuyen: bai 1: Xem phim, viet bai phan tich phim - co gioi han so trang (he so 1); bai 2: Thuc hanh chup anh sau do phan tich cac buc anh tu chup va cac buc anh theo de thi (he so 1); bai 3: thi Van. (Thi sinh tu tuc may anh co va dong le phi vat lieu anh)

- Nganh Dao dien San khau: Su kien - Le hoi:

+ Vong so tuyen: thi viet kien thuc chung ve van hoa xa hoi va van hoc nghe thuat.

+ Vong chung tuyen: bai 1: Thi viet: Xay dung de cuong kich ban cua mot chuong trinh le hoi theo de thi (he so 1); bai 2: Van dap nham phat hien nang khieu cua thi sinh ve: kha nang tu duy hinh tuong ve nghe thuat dan canh, kha nang to chuc, phoi hop cac thanh phan va yeu to ky thuat trong le hoi. (he so 1); bai 3: thi Van.

- Nganh Dien vien San khau dien anh:

+ Vong so tuyen: Kiem tra hinh the va tieng noi. Thi sinh tu chuan bi va trinh bay mot bai hat, mot bai tho hoac mot doan van xuoi. Tu chuan bi va bieu dien mot tinh huong kich khong co nhan vat thu 2, thoi gian khong qua 10 phut.

+ Vong chung tuyen: Bieu dien mot tieu pham san khau theo de thi. Khong co nguoi thu hai, thoi gian khong qua 10 phut. Tra loi cac cau hoi lien quan den de thi va lam theo yeu cau cua giao vien cham thi (he so 2). Thi Van. (Phan thi nang khieu thi sinh chi phai thuc hien mot bai)

- Nganh Dien vien Cheo va nganh Dien vien Cai luong:

+ Vong so tuyen: Kiem tra hinh the, giong noi, tieng hat: Tu chuan bi va bieu dien 2 bai hat (Cheo, Cai luong hoac hat moi), co the doc hay ngam mot bai tho hoac doc mot doan van xuoi. Tu chuan bi va bieu dien mot tieu pham san khau khong co nhan vat thu 2, thoi gian khong qua 10 phut.

+ Vong chung tuyen: Hat theo nhac, kiem tra tham am, tiet tau cam (he so 2). Hinh the: Kiem tra hinh the va mua cac dong tac theo yeu cau cua giang vien cham thi (hẹ so 1). Bieu dien mot tieu pham san khau theo de thi, khong co nguoi thu hai. Thoi gian khong qua 10 phut (he so 1). Thi Van. (Phan thi nang khieu thi sinh chi phai thuc hien mot bai. Diem trung binh nang khieu duoc nhan he so 2)

- Nganh Nhiep anh:

+ Vong so tuyen: Thi van dap ve kien thuc tao hinh nhiep anh.

+ Vong chung tuyen: bai 1: Viet mot bai phan tich tac pham nhiep anh theo de thi (he so 1); bai 2: Thuc hanh chup anh (anh maau), van dap ve anh thi sinh da chup (he so 1); bai 3: thi Van. (Thi sinh tu tuc may anh co va dong le phi vat lieu anh)

- Nganh Thiet ke trang phuc Nghe thuat:

+ Vong so tuyen: Ve hinh hoa den trang theo mau trong thoi gian 8 gio.

+ Vong chung tuyen: bai 1: Ve theo mau tinh vat bang bot mau trong 8 gio (he so 1); bai 2: Ve thiet ke mau trang phuc theo de thi bang bot mau trong 8 gio (he so 2); bai 3: thi Van. (Thi sinh tu tuc bang ve)

- Nganh Thiet ke My thuat San khau dien anh (gom ba chuyen nganh: Hoat hinh, San khau, Dien anh):

+ Vong so tuyen: Ve hinh hoa den trang theo mau trong thoi gian 8 gio.

+ Vong chung tuyen: bai 1: Ve theo mau tinh vat bang bot mau trong 8 gio (he so 1); bai 2: Ve trang tri khong gian bang bot mau, theo de thi, trong 8 gio (he so 2); bai 3: thi Van. (Thi sinh tu tuc bang ve)

- Nganh Nhac cong Kich hat dan toc (2 dan kim cheo, 2 dan kim cai luong va 2 dan thap luc):

+ Vong chung tuyen: Nhac cu: Tu dien tau nhac cu 2 bai, khong co dan nhac dem (he so 2). Xuong am: theo so tham do thi sinh boc trung (he so 1). Nghe tiet tau: theo so tham do thi sinh boc trung (he so 1). Thi Van. Phan thi nang khieu thi sinh chi phai thuc hien mot bai. Diem trung binh nang khieu duoc nhan he so 2.

Chu y: Diem xet tuyen vao cac nganh nghe thuat gom 2 diem: Diem chuyen mon (da nhan he so 2, lam tron den 0.5 diem). Tong diem gom diem chuyen mon, diem van va diem uu tien khu vuc, doi tuong (neu co). Theo quy che tuyen sinh, truong khong nhan don phuc khao diem thi nang khieu.

Ho so cua tat ca cac thi sinh du thi vao cac nganh dao tao chinh quy cua truong, theo mau quy dinh cua Bo GD-DT ban hanh nam 2007. Yeu cau thi sinh dang ky dung nganh du thi. Thi sinh thi khoi S co the dang ky du thi nhieu nganh de lua chon, nhung chi duoc du thi o mot nganh.

Ho so du thi nop tai So GD-DT, noi thi sinh co ho khau thuong tru, theo dung thoi gian ma Bo GD-DT quy dinh hoac nop truc tiep tai truong (khong nop qua buu dien). Truong bat dau nhan ho so tai truong tu ngay 11-4-2007 den het ngay 29-4-2007 tai Ban Thu ky - Hoi dong tuyen sinh, Truong DH San khau Dien anh Ha Noi, khu Van hoa Nghe thuat Mai Dich, quan Cau Giay, Ha Noi; DT: (04) 8341522.

Le phi dang ky du thi chung cho ca hai khoi: 40.000 dong/nganh. Le phi du thi: khoi A: 20.000 dong; khoi S: so tuyen: 40.000 dong, chung tuyen: 80.000 dong.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 cua Truong DH San khau dien anh va diem chuan 2006:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

He Dai hoc (chi tieu 214)

+ Dien anh

901

- Dao dien dien anh

S

12

18.0

902

- Quay phim dien anh

S

15

15.5

904

- Bien kich dien anh

S

12

19.0

+ Nhiep anh

905

- Nghe thuat nhiep anh

S

20

17.0

+ San khau

907

- Dien vien san khau dien anh

S

30

16.5

919

- Dao dien San khau: Su kien - Le hoi

S

10

+ Kich hat dan toc

909

- Dien vien cai luong

S

10

17.0

910

- Dien vien cheo

S

10

16.5

+ Thiet ke my thuat

912

- Thiet ke my thuat (San khau, Dien anh, Hoat hinh) - hoc 5 nam

S

30

16.0

913

- Thiet ke trang phuc Nghe thuat

S

15

15.5

+ Kinh te ky thuat dien anh

101

- Cong nghe ky thuat dien tu

A

25

14.5

102

- Cong nghe dien anh truyen hinh

A

25

14.5

He Cao dang (chi tieu 06)

C65

Nhac cu kich hat dan toc (2 dan kim cheo, 2 dan kim cai luong, 2 dan thap luc)

S

06

TS tong hop

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH CĐ TCCN 2007

Comment :Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Target enrollment Hanoi University of Culture, Film Theater University
University Airport, University Office , Ministry of Education, University of Golf, University of Literature, Poetry, Culture Hanoi, theater, opera Peoples, general knowledge, in time, film coefficients, students, enrollment, all
Hanoi University of Culture with the University enrollment targets in 2007 was 800 for seven branch block C, D1, R1, R2, R3. University Film Theatre has 220 blocks targets S for 11 sectors, two sectors block A ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Sân khấu điện ảnh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Sân khấu điện ảnh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen sinh DH Van hoa Ha Noi DH San khau dien anh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0