Chi tieu tuyen sinh CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 2 Quang Nam Kien Giang

Chi tieu tuyen sinh CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 2 Quang Nam Kien Giang

Tags: Truong CD Kinh, Kien Giang, Quang Nam, CD Kinh, He TCCN, He Cao, ky thuat cong nghiep, cong nghe san xuat, cong nghe thong tin, theo quy dinh, nganh ky thuat, cong nghe det, chi tieu, kinh te, cac nganh, 2


Tuyen sinh CD 2007:

Chi tieu tuyen sinh CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 2 Quang Nam Kien Giang
Thi sinh lam bai thi tai Truong CD Giao thong van tai Ha Noi trong ky thi tuyen sinh CD 2006 - Anh: VietNamNet
Truong CD Kinh te - Ky thuat Cong nghiep 2 trong ky thi tuyen sinh CD 2007 co chi tieu CD la 1.500, TCCN 1.500 va Trung cap nghe 700. Truong CD Kinh te - Ky thuat Quang Nam co 1.500 chi tieu. Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang co 300 chi tieu CD va 800 chi tieu TCCN.

>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Cau truc de thi trac nghiem tot nghiep THPT va tuyen sinh 2007
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH, CD 2007

Truong CD Kinh te - Ky thuat Cong nghiep 2 (CES)

(20 Tang Nhon Phu, phuong Phuoc Long B, quan 9, TP.HCM;
DT: 08. 7312370 - 7313631)

Truong CD Kinh te - Ky thuat Cong nghiep 2 tuyen sinh trong ca nuoc. Truong to chuc thi ngay 15 va 16-7-2007. Diem xet tuyen chung. Truong co 1.000 cho trong ky tuc xa.

He CD lien thong danh cho doi tuong da tot nghiep he TCCN chinh quy (600 chi tieu) cac nganh Ke toan, Co khi, Det. Thi sinh se thi mon co so va mon chuyen nganh, dao tao 1.5 nam.

He TCCN (ma truong 042) co 1.500 chi tieu, dao tao trong 2 nam, tuyen thi sinh da tot nghiep THPT tu Da Nang tro vao. Truong xet tuyen hai mon Toan, Ly (rieng nganh May va Thiet ke thoi trang xet mon Toan, Van). Han chot nop ho so la ngay 31-7-2007. He TCCN tuyen cac nganh Cong nghe det, Cong nghe soi, Co khi sua chua, Dien cong nghiep, Dien tu, Cong nghe giay, Cong nghe giay, Cong nghe nhuom, Ke toan, Cong nghe thong tin, Cong nghe cat may va Thiet ke thoi trang.

He Trung cap nghe co 700 chi tieu, dao tao trong 1.5 nam, tuyen thi sinh da tot nghiep THCS. Ho so xet tuyen nop tai truong truoc ngay 31-8-2007. He Trung cap nghe tuyen cac nganh Cong nghe det, Cong nghe soi, Co khi sua chua, Dien cong nghiep, Cong nghe giay, Cong nghe giay, Cong nghe nhuom, Cong nghe cat may va Thiet ke thoi trang.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 he CD cua Truong CD Kinh te - Ky thuat Cong nghiep 2 va diem chuan 2006:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

Diem chuan 2006

Diem NV2 - 2006

He Cao dang (chi tieu 1.500)

01

Cong nghe det

A

11.0

02

Cong nghe soi

A

11.0

Co dien co cac chuyen nganh:

03

- Co khi sua chua va khai thac thiet bi

A

14.0

04

- Co khi che tao may

A

16.0

14

- Co dien tu

A

15.0

Ky thuat dien co cac chuyen nganh:

05

- Dien cong nghiep

A

15.0

06

- Dien tu cong nghiep

A

15.0

15

- Tu dong hoa

A

15.0

07

Cong nghe da giay

A

12.0

08

Cong nghe san xuat giay

A

11.0

Cong nghe hoa hoc:

09

- Cong nghe hoa nhuom

A

11.0

16

- Hoa huu co

A

12.0

10

Ke toan

A

17.0

11

Tin hoc (Cong nghe thong tin)

A

17.5

12

Quan tri kinh doanh

A

17.0

13

Cong nghe cat may - Thiet ke thoi trang

A

12.0

Truong CD Kinh te - Ky thuat Quang Nam (CKQ)

(431 Hung Vuong, TP Tam Ky, tinh Quang Nam; DT: 0510. 851852)

Truong CD Kinh te - Ky thuat Quang Nam tuyen sinh trong ca nuoc. Ngay thi theo quy dinh cua Bo GD-DT. Diem xet tuyen chung.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 he CD cua Truong CD Kinh te - Ky thuat Quang Nam:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

He Cao dang (chi tieu 1.500)

01

Ke toan

A

1.000

02

Chan nuoi

A, B

200

03

Trong trot

A, B

100

04

Lam nghiep

A, B

100

05

Quan ly dat dai

A

100

Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang (CKG)

(425 Mac Cuu, phuong Vinh Thanh, TP Rach Gia, tinh Kien Giang;
DT: 077. 863530 - 863421 - 872086)

Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Kien Giang va cac tinh dong bang song Cuu Long. Truong to chuc thi tuyen ngay 15 va 16-7-2007. Diem trung tuyen theo nganh. Truong co 200 cho trong ky tuc xa.

He TCCN truong co 800 chi tieu. Xet tuyen mon Toan, Ly cac nganh Xay dung dan dung va cong nghiep (ma nganh 01), Co khi dong luc (02), Co khi che tao (03), Dien cong nghiep (04), Dien tu vien thong (05), Cong nghe thong tin (06), Ke toan doanh nghiep san xuat (07), Ke toan thuong mai va dich vu (08), Nghiep vu du lich (09), Ky thuat va cong nghe san xuat xi mang (13).

Xet tuyen mon Toan - Sinh cac nganh Chan nuoi thu y (10), Nuoi trong thuy san (11), Trong trot va bao ve thuc vat (12). Trong chi tieu TCCN xet tuyen doi tuong la hoc sinh THCS, doi tuong nay duoc tuyen cac nganh Cong nghe thong tin, Ke toan doanh nghiep san xuat va Nghiep vu du lich.

Thoi gian dao tao: 2 nam he tuyen THPT va tuong duong doi voi cac nganh co ma tu 01 den 12; rieng nganh Ky thuat va cong nghe san xuat xi mang (ma 13) them mot nam thuc tap tren cong viec tai nha may xi mang Holcim. 3 nam 6 thang doi voi he tuyen THCS va tuong duong.

Doi tuong tuyen sinh: Tot nghiep THCS, THPT hoac tuong duong, co hanh kiem nam cuoi cap dat loai kha tro len co du suc khoe de hoc tap va lao dong trong linh vuc chuyen mon theo quy dinh hien hanh.

Vung tuyen: Thi sinh co ho khau tai Kien Giang va cac tinh dong bang song Cuu Long doi voi tat ca cac nganh (rieng nganh Ky thuat va cong nghe san xuat xi mang chi tuyen hoc sinh co ho khau thuong tru 36 thang tro len tai cac huyen Hon Dat, Kien Luong va thi xa Ha Tien).

Hinh thuc tuyen sinh: Xet tuyen theo tieu chi: Tong diem 2 mon thi tuyen sinh cua ket qua thi tuyen vao Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang tuong ung voi nganh hoc theo quy dinh. Trong truong hop thi sinh khong su dung ket qua thi tuyen, nop bo sung hoc ba photo (co cong chung) ve Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang de lam can cu xet tuyen.

Tong diem 2 mon hoc nam cuoi cap tuong ung voi tung cap hoc, nganh hoc theo quy dinh (doi voi cac thi sinh khong dang ky du thi he CD cua Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang).

Ho so dang ky: theo mau cua So GD-DT nam 2007, nop kem ban photo hoc ba THCS, THPT hoac tuong duong co cong chung; cac giay chung nhan doi tuong uu tien hay phieu diem thi DH, CD (neu co). Rieng nganh Ky thuat va cong nghe san xuat xi mang, thi sinh phai nop them ho khau photo co cong chung.

He TCCN thi sinh nop ho so tai So GD-DT dia phuong tu ngay 10-3-2007 den 25-5-2007. Nop ho so tai Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang tu ngay 26-5-2007 den 7-8-2007. Le phi ho so dang ky: 33.500 dong. Ngay xet tuyen: 17-8-2007.

Duoi day la chi tieu tuyen sinh chinh thuc nam 2007 he CD cua Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang:

Ma nganh

Cac nganh dao tao

Khoi

Chi tieu 2007

He Cao dang (chi tieu 300)

01

Ke toan

A

120

02

Tin hoc ung dung

A

80

03

Dich vu thu y

B

50

04

Cong nghe ky thuat dien

A

50

TT tong hop

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH CĐ TCCN 2007

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Truong CD Kinh, Kien Giang, Quang Nam, CD Kinh, He TCCN, He Cao, ky thuat cong nghiep, cong nghe san xuat, cong nghe thong tin, theo quy dinh, nganh ky thuat, cong nghe det, chi tieu, kinh te, cac nganh, 2

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2, Quảng Nam, Kiên Giang

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ tiêu tuyển sinh CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 2, Quảng Nam, Kiên Giang bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 2 Quang Nam Kien Giang

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi tieu tuyen sinh CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 2 Quang Nam Kien Giang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi tieu tuyen sinh CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 2 Quang Nam Kien Giang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0