Cau truc de thi trac nghiem Vat lyCuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc, Bo GD&DT vua cong bo cau truc de cac mon thi trac nghiem. TS xin gioi thieu cau truc de thi trac nghiem mon Vat ly.

1. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh phan ban (ban Khoa hoc tu nhien; Khoa hoc xa hoi va nhan van)

Phan chung cho thi sinh 2 ban [32 cau]:

1. Dao dong co hoc [5]
- Dai cuong ve dao dong dieu hoa
- Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa
- Con lac lo xo
- Con lac don
- Tong hop cac dao dong dieu hoa
- Dao dong tat dan
- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2. Song co hoc, am hoc [3]
- Dai cuong ve song co hoc
- Song am
- Giao thoa
- Song dung

3. Dong dien xoay chieu [7]
- Dai cuong ve dong dien xoay chieu
- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien
- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh
- Cong suat cua dong dien xoay chieu
- May phat dien xoay chieu mot pha
- Dong dien xoay chieu ba pha
- Dong co khong dong bo ba pha
- May bien the. Su truyen tai dien nang

4. Dao dong dien tu, song dien tu [3]
- Mach dao dong, dao dong dien tu
- Dien tu truong
- Song dien tu

5. Tinh chat song cua anh sang [5]
- Tan sac anh sang
- Giao thoa anh sang
- Buoc song va mau sac anh sang
- Tia hong ngoai
- Tia tu ngoai
- Tia Ron ghen

6. Luong tu anh sang [4]
- Hien tuong quang dien ngoai
- Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

7. Vat li hat nhan [5]
- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu
- Su phong xa
- Phan ung hat nhan.
- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong.

Phan danh cho thi sinh ban Khoa hoc tu nhien [8 cau]:

1. Dao dong co hoc
- Con lac vat li

2. Song co hoc, am hoc
- Phan xa song
- Cong huong am. Hieu ung Dop - le

3. Dong dien xoay chieu
- Chinh luu dong dien xoay chieu

4. Dao dong dien tu, song dien tu
- Thong tin bang song vo tuyen dien

5. Chuyen dong cua vat ran
- Chuyen dong cua mot vat ran quanh mot truc co dinh
- Momen luc, dieu kien can bang cua vat ran co truc quay co dinh, dieu kien tong quat de mot vat ran can bang, mo men quan tinh cua mot vat
- Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran, mo men dong luc cua vat ran. Dinh luat bao toan mo men dong luong
- Chuyen dong cua khoi tam vat ran. Dong nang cua vat ran chuyen dong tinh tien
- Dong nang cua vat ran quanh mot truc
- Can bang tinh cua vat ran
- Hieu luc cua cac luc song song. Ngau luc, can bang cua vat ran duoi tac dung cua ba luc song song
- Can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh. Mat chan de

6. Tinh chat song cua anh sang
- Nhieu xa anh sang
- May quang pho, quang pho lien tuc quang pho vach, phan tich quang pho

7. Luong tu anh sang
- Hien tuong quang dien trong
- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien
- Su hap thu anh sang, mau sac cac vat, su phat quang
- Mau Bo va nguyen tu hidro
- Luong tinh song hat cua anh sang – So luoc ve Laze

8. Vat li hat nhan
- Thuyet tuong doi hep
- Phan ung hat nhan phan hach, nhiet hach

9. Tu vo cung nho den vo cung lon
- Cac hat so cap
- Mat Troi. He Mat Troi
- Cac sao. Thien ha
- Thuyet Vu no lon

Phan danh cho thi sinh ban Khoa hoc XH&NV [8 cau]:

1. Dao dong dien tu, song dien tu
- Thong tin lien lac bang song vo tuyen

2. Luong tu anh sang
- Hien tuong quang dien trong
- Su phat quang: lan quang, huynh quang
- Laze
- Mau nguyen tu Bo. Quang pho Hidro

3. Vat li hat nhan
- Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng
- Su phan hach, phan ung nhiet hach (phan ung tong hop hat nhan)

4. Tu vo cung nho den vo cung lon (tu vi mo den vi mo)
- Cac hat so cap
- Mat Troi. He Mat Troi
- Thien ha

2. De thi tot nghiep THPT danh cho thi sinh khong phan ban

1. Dao dong co hoc [5]
- Dai cuong ve dao dong dieu hoa
- Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa
- Con lac lo xo
- Con lac don
- Tong hop cac dao dong dieu hoa
- Dao dong tat dan
- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2. Song co hoc, am hoc [3]
- Dai cuong ve song co hoc
- Song am
- Giao thoa
- Song dung

3. Dong dien xoay chieu [8]
- Dai cuong ve dong dien xoay chieu
- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien
- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh
- Cong suat cua dong dien xoay chieu
- May phat dien xoay chieu mot pha
- Dong dien xoay chieu ba pha
- Dong co khong dong bo ba pha
- May bien the. Su truyen tai dien nang
- Chinh luu dong dien xoay chieu
- May phat dien mot chieu

4. Dao dong dien tu, song dien tu [5]
- Mach dao dong, dao dong dien tu
- Dien tu truong
- Song dien tu
- Su phat va thu song dien tu
- So luoc ve may phat va may thu vo tuyen dien

5. Quang hoc [2]
- Su phan xa va khuc xa anh sang
- Mat va cac dung cu quang hoc

6. Tinh chat song cua anh sang [6]
- Tan sac anh sang
- Giao thoa anh sang
- Buoc song va mau sac anh sang
- May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach
- Tia hong ngoai
- Tia tu ngoai
- Tia Ron ghen

7. Luong tu anh sang [5]
- Hien tuong quang dien ngoai
- Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.
- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien
- Mau Bo va nguyen tu Hidro

8. Vat li hat nhan [6]
- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu
- Su phong xa
- Phan ung hat nhan
- Dong vi phong xa va ung dung
- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong
- Do hut khoi, nang luong lien ket va nang luong lien ket rieng
- Nang luong hat nhan

3. De thi tot nghiep danh cho thi sinh bo tuc THPT

1. Dao dong co hoc [5]
- Dai cuong ve dao dong dieu hoa
- Khao sat dao dong dieu hoa. Nang luong trong dao dong dieu hoa
- Con lac lo xo
- Con lac don
- Tong hop cac dao dong dieu hoa
- Dao dong tat dan
- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2. Song co hoc, am hoc [3]
- Dai cuong ve song co hoc
- Song am
- Giao thoa
- Song dung

3. Dong dien xoay chieu [9]
- Dai cuong ve dong dien xoay chieu
- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien
- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh
- Cong suat cua dong dien xoay chieu
- May phat dien xoay chieu mot pha
- Dong dien xoay chieu ba pha
- Dong co khong dong bo ba pha
- May bien the. Su truyen tai dien nang
- Chinh luu dong dien xoay chieu
- May phat dien mot chieu

4. Dao dong dien tu, song dien tu [3]
- Mach dao dong, dao dong dien tu
- Dien tu truong
- Song dien tu

5. Quang hoc [3]
- Su phan xa va khuc xa anh sang
- Mat va cac dung cu quang hoc

6. Tinh chat song cua anh sang [7]
- Tan sac anh sang
- Giao thoa anh sang
- Buoc song va mau sac anh sang
- May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach
- Tia hong ngoai
- Tia tu ngoai
- Tia Ron ghen

7. Luong tu anh sang [4]
- Hien tuong quang dien ngoai
- Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.

8. Vat li hat nhan [6]
- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu
- Su phong xa
- Phan ung hat nhan.
- Dong vi phong xa va ung dung
- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong.

4. De thi tuyen sinh dai hoc, cao dang

Phan chung cho tat ca thi sinh [40 cau]:

1. Dao dong co hoc [6]
- Dai cuong ve dao dong dieu hoa
- Con lac lo xo
- Con lac don
- Tong hop dao dong
- Dao dong tat dan
- Dao dong cuong buc va hien tuong cong huong

2. Song co hoc, am hoc [4]
- Dai cuong ve song co hoc
- Song am
- Giao thoa
- Song dung

3. Dong dien xoay chieu [9]
- Dai cuong ve dong dien xoay chieu
- Dong dien xoay chieu trong doan mach xoay chieu chi co dien tro thuan, cuon cam hoac tu dien
- Dong dien xoay chieu trong doan mach khong phan nhanh
- Cong suat cua dong dien xoay chieu
- May phat dien xoay chieu mot pha
- Dong dien xoay chieu ba pha
- Dong co khong dong bo ba pha
- May bien the, su truyen tai dien nang
- Chinh luu dong dien xoay chieu

4. Dao dong dien tu, song dien tu [4]
- Mach dao dong, dao dong dien tu
- Dien tu truong
- Song dien tu

5. Tinh chat song cua anh sang [6]
- Tan sac anh sang
- Giao thoa anh sang
- Buoc song va mau sac anh sang
- May quang pho. Quang pho lien tuc. Quang pho vach.
- Tia hong ngoai
- Tia tu ngoai
- Tia Ron ghen

6. Luong tu anh sang [5]
- Hien tuong quang dien ngoai
- Thuyet luong tu anh sang. Cac dinh luat quang dien.
- Hien tuong quang dan, quang tro, pin quang dien
- Mau Bo va nguyen tu hidro

7. Vat li hat nhan [6]
- Cau tao cua hat nhan nguyen tu, don vi khoi luong nguyen tu
- Su phong xa
- Dong vi phong xa va ung dung.
- He thuc Anhxtanh giua nang luong va khoi luong. Do hut khoi, nang luong lien ket, nang luong lien ket rieng
- Nang luong hat nhan

Phan danh cho thi sinh phan ban [10 cau]:

1. Dao dong co hoc
- Con lac vat li

2. Song co hoc, am hoc
- Phan xa song
- Cong huong am. Hieu ung Dop - le

3. Dao dong dien tu, song dien tu
- Nguyen tac thong tin lien lac bang song vo tuyen

4. Chuyen dong cua vat ran
- Chuyen dong cua mot vat ran quanh mot truc co dinh
- Momen luc, dieu kien can bang cua vat ran co truc quay co dinh, dieu kien tong quat de mot vat ran can bang, mo men quan tinh cua mot vat.
- Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran, mo men dong luc cua vat ran. Dinh luat bao toan mo men dong luong
- Chuyen dong cua khoi tam vat ran. Dong nang cua vat ran chuyen dong tinh tien
- Dong nang cua vat ran quanh mot truc
- Can bang tinh cua vat ran
- Hieu luc cua cac luc song song. Ngau luc, can bang cua vat ran duoi tac dung cua ba luc song song
- Can bang cua mot vat ran co truc quay co dinh. Mat chan de

5. Tinh chat song cua anh sang
- Nhieu xa anh sang

6. Luong tu anh sang
- Su hap thu anh sang; mau sac cac vat; su phat quang
- Luong tinh song hat cua anh sang – So luoc ve Laze

7. Vat li hat nhan
- Thuyet tuong doi hep

8. Tu vo cung nho den vo cung lon (tu vi mo den vi mo)
- Cac hat so cap
- Mat Troi. He Mat Troi
- Cac sao. Thien ha. Su chuyen dong va tien hoa cua vu tru
- Thuyet Vu no lon

Phan danh cho thi sinh khong phan ban [10 cau]:

1. Dong dien xoay chieu
- May phat dien mot chieu

2. Dao dong dien tu, song dien tu
- Su phat va thu song dien tu
- So luoc ve may phat va may thu vo tuyen dien

3. Su phan xa va khuc xa anh sang
- Su truyen anh sang. Su phan xa anh sang.
- Guong phang
- Guong cau
- Su khuc xa anh sang va chiet suat
- Hien tuong phan xa toan phan
- Lang kinh
- Thau kinh mong

4. Mat va cac dung cu quang hoc
- May anh
- Mat
- Kinh lup
- Kinh hien vi
- Kinh thien van

(Nguon: Bo GD&DT)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: Tia Ron, He Mat Troi, Mat Troi, Mau Bo, Cuc Khao, don vi khoi luong nguyen tu, dong dien xoay chieu ba pha, dong co khong dong bo, su truyen tai dien nang, dao dong dien tu, luong tu anh sang, Dao dong dieu hoa, song dien tu, song co hoc, cua mot vat, vat ran, 3

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cấu trúc đề thi trắc nghiệm Vật lý

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cấu trúc đề thi trắc nghiệm Vật lý bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cau truc de thi trac nghiem Vat ly

Nhan xet, hay lien he ve tin Cau truc de thi trac nghiem Vat ly co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cau truc de thi trac nghiem Vat ly de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0