Cap nhat diem chuan va chi tieu NV2

Cap nhat diem chuan va chi tieu NV2

Tags: Mien Bac, Mien Nam, Ha Noi, DH Su, SP Giao, Tieng Anh, DH Lao dong - Xa hoi, Cong nghe ky thuat dien, Su pham ky thuat, cong nghe thong tin, quan tri kinh doanh, xay dung cau, Viet Nam hoc, chi tieu, diem chuan, 15
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Do la cac truong thuoc khoi Quan doi (16 truong), DH Quy Nhon, DH Quang Binh, DH Su pham Ky thuat Nam dinh, DH Lao dong – Xa hoi, DH Van hoa Ha Noi, Su pham TDTT Ha Tay, DHDL Van Hien...

Muc diem cac truong cong bo ap dung cho HS pho thong khu vuc 3, chua tinh diem uu tien khu vuc va doi tuong. Khu vuc ke tiep duoc giam 0,5 diem, doi tuong ke tiep duoc giam 1 diem.

Diem chuan 16 truong thuoc khoi Quan doi

1. Sy quan Luc quan I

Mien Bac 19,5

Mien Nam 18,5

2. Hoc vien Chinh tri Quan su

Mien Bac 20

Mien Nam 16

3. Hoc vien Ky thuat Quan su

Mien Bac: Nam 24,5 - Nu 26,5

Mien Nam: Nam 22 - Nu 24

4. Hoc vien Quan y

Khoi  A

Diem chuan

Khoi B

Diem chuan

Mien Bac

 

Mien Bac

 

Nam

26

Nam

26,5

Nu

27

Nu

27

Mien Nam

 

Mien Nam

 

Nam

25

Nam

25

Nu

26

Nu

26

5. Hoc vien Hau can

Mien Bac 23

Mien Nam 18

6. Hoc vien Hai quan

Mien Bac 21,5

Mien Nam 18

7. Hoc vien Hang khong

Nganh dao tao sy quan chi huy phong khong

Mien Bac 22

Mien Nam 18

Nganh dao tao ky su hang khong

Mien Bac 21

Mien Nam 18,5

8.Hoc vien Bien phong

Mien Bac 22,5

Mien Nam 17

9. Hoc vien Khoa hoc Ky thuat Quan su

Nganh dao tao trinh sat ky thuat (khoi A)

Mien Bac 22

Mien Nam 20

Nganh dao tao tieng Anh (khoi D1)

Mien Bac: Nam 25 - Nu 28,5

Mien Nam: Nam 23 - Nu 25

Nganh dao tao tieng Nga (khoi D1)

Mien Bac: Nam 25 - Nu 27

Mien Nam: Nam 23 – Nu 25

Nganh dao tao tieng Nga (D2)

Mien Bac: Nam 27 - Nu 29

Nganh dao tao tieng Phap (D1)

Mien Bac: Nam 26 - Nu 28

Mien Nam 26

Nganh dao tao tieng Phap (D3)

Mien Bac: Nam 27 – Nu 29

Mien Nam: Nam 25 - Nu 27

Nganh dao tao tieng Trung (D1)

Mien Bac: Nam 25,5 - Nu 27,5

Mien Nam: Nam 23,5 - Nu 25,5

Nganh dao tao tieng Trung (D2)

Mien Bac: Nam 28 - Nu 30

Nganh dao tao tieng Trung (D3)

Mien Bac: Nam 29 - Nu 21

Nganh dao tao tieng Trung (D4)

Mien Bac: Nam 24,5 - Nu 25,5

Mien Nam 23,5

Diem trung tuyen mon Ngoai ngu da nhan he so 2.

10. Sy quan Cong binh

Mien Bac 21,5

Mien Nam 18

11. Sy quan Phao binh

Mien Bac 21,5

Mien Nam 18

12. Sy quan Thong tin

Mien Bac 22,5

Mien Nam 19,5

13. Sy quan Dac cong

Mien Bac 20,5

Mien Nam 16

14.Sy quan Phong hoa

Mien Bac 17,5

Mien Nam 15

15. Sy quan Tang thiet giap

Mien Bac 20,5

Mien Nam 16,5

16. Sy quan Luc quan II

Quan khu 5: 17

Quan khu 7: 16,5

Quan khu 9 va cac don vi khac 17

DH Quy Nhon: 1.035 chi tieu NV2

Diem chuan trung tuyen NV1 va diem san, chi tieu NV2 vao tung nganh dao tao cua truong nhu sau:  

Nganh

Khoi thi

Diem chuan NV1

Diem san NV2

Chi tieu NV2

SP Toan

A

18

 

 

SP Vat ly

A

18

 

 

SP Ky thuat cong nghiep

A

18

 

 

SP Hoa hoc

A

18

 

 

SP Sinh - Ky thuat cong nghiep

B

18

 

 

SP Ngu van

C

16

 

 

SP Lich su

C

16

 

 

SP Dia ly

A

15

16

35

SP Giao duc chinh tri

C

14

 

 

SP Tam ly giao duc

B

15

 

 

SP Tieng Anh

D1

17.5

 

 

SP Giao duc tieu hoc

D1

14

 

 

SP The duc the thao

T

26

 

 

SP Giao duc mam non

M

16

 

 

SP Giao duc dac biet

D1

13

14

25

Giao duc the chat (ghep GDQP)

T

25

 

 

SP Tin hoc

A

15

 

 

Quan ly giao duc

A

15

 

 

Toan hoc

A

15

16

80

Tin hoc

A

15

16

95

Vat ly

A

15

16

85

Hoa hoc

A

15

16

55

Sinh hoc

B

15

 

 

Dia chinh

A

15

16

75

Dia ly

A

15

16

55

Van hoc

C

14

15

60

Lich su

C

14

15

55

Cong tac xa hoi

C

14

15

55

Tieng Anh

D1

13

 

 

Tieng Trung Quoc

D1

13

14

55

Tieng Phap

D3

13

14

25

Viet Nam hoc

D1

13

14

35

Quan tri kinh doanh

A

15

 

 

Ke toan

A

15

 

 

Tai chinh - Ngan hang

A

15

 

 

Ky thuat Dien

A

15

16

20

Dien tu - Vien thong

A

15

16

30

Cong nghe ky thuat xay dung

A

15

 

 

Nong hoc

A

15

 

 

Cong nghe Huu co - Hoa dau

A

15

 

 

Cong nghe moi truong

A

15

16

45

Dien tu - Tin hoc

A

15

16

40

Quan tri doanh nghiep

A

15

16

55

Kinh te (Quan ly kinh te)

A

17

18

55

DH Quang Binh: 910 chi tieu NV2

He Dai hoc

Nganh

Diem chuan NV1

Diem san NV2

Chi tieu NV2

Su pham Toan - Ly

16.5

 

 

Tin hoc

15

15

180

Nuoi trong thuy san

15

15

80

Su pham Van - Su

17

 

 

SP Giao duc tieu hoc

16

 

 

Tieng Anh

13

13

120

He Cao dang

Nganh

Diem chuan NV1

Diem san NV2

Chi tieu NV2

SP Tieu hoc nhac

12.5

 

 

SP Tieu hoc hoa

14

 

 

Ke toan

12

 

 

Quan tri kinh doanh

12

12

120

Tin hoc

12

12

100

Cong nghe ky thuat dien

12

12

60

SP Hoa - Sinh

23.5

 

 

SP Cong nghe

17

 

 

Lam nghiep

12

12

60

Trong trot

12

12

60

Chan nuoi

12

12

70

Nuoi trong thuy san

12

12

60

Cong tac xa hoi

14

 

 

Viet Nam hoc

13

 

 

Thu vien - thong tin

13

 

 

Tieng Anh

13

 

 

He CD, xet tuyen nhung thi sinh thi DH khoi A, B nam 2007 theo de chung cua Bo. Rieng cac nganh: Lam nghiep, Trong trot, Chan nuoi, Nuoi trong thuy san danh 70% chi tieu xet tuyen thi sinh thi vao khoi B he CD cua truong.

Truong DH Quang Binh con co 300 chi tieu cho he TCCN voi cac nganh: Tin hoc, Thu vien, Van hoa quan chung. Ho so xet tuyen duoc nhan tu 15/8 - 10/9. Xet tuyen theo diem tong ket mon Toan, Van nam cuoi cap.

 DH Su pham Ky thuat Nam Dinh: 1.256 chi tieu NV2

Nganh

Diem chuan NV1

He Su pham

He Cong nghe

Cong nghe che tao may

17

15

Cong nghe Han

17

15

Cong nghe Ky thuat oto

17

15

Cong nghe Ky thuat dien

17

15

Cong nghe Ky thuat dien, dien tu

17

15

Tin hoc ung dung

17

15

Cong nghe tu dong

17

15

He Cao dang 

Nganh

Diem chuan NV1

He Su pham

He Cong nghe

Cong nghe thong tin

13

12

Ky thuat dien tu

13

12

Dieu khi hoa va cung cap dien

13

12

Co khi che tao may

13

12

Co khi dong luc

13

12

Co dien (Han)

13

12

Truong xet tuyen NV2 voi 182 chi tieu he DH Su pham ky thuat; 189 chi tieu he DH Cong nghe ky thuat; 490 chi tieu he CD Su pham ky thuat va 395 he CD cong nghe ky thuat.

Nha truong se xet tuyen NV2 voi: 182 chi tieu he DH Su pham ky thuat; 189 chi tieu he DH Cong nghe ky thuat; 490 chi tieu he CD Su pham ky thuat va 395 he CD cong nghe ky thuat.

DH Lao dong – Xa hoi: 1.541 chi tieu NV2

He Dai hoc 

Nganh

Khoi

Diem chuan

Xet tuyen NV2

Diem san

Chi tieu

Quan tri nhan luc

A

17

17,5

 

214

C

19

19,5

D1

16

16,5

Ke toan

A

19

19,5

 

254

D1

17

17,5

Bao hiem

A

17

17,5

 

140

C

19

19,5

D1

16

16,5

Cong tac xa hoi

C

17

17,5

233

D1

15

15,5

He Cao dang 

Nganh

Khoi

Diem chuan NV1

Xet tuyen NV2

Diem san

Chi tieu

Quan tri nhan luc

A

13

13,5

 

250

C

15

15,5

D1

11

11,5

Ke toan

A

14

14,5

 

200

D1

12

12,5

Bao hiem

A

13

13,5

 

100

C

15

15,5

D1

11

11,5

Cong tac xa hoi

C

14

14,5

150

D1

11

11,5

DH Van hoa Ha Noi

Truong  thong bao lai muc diem chuan trung tuyen NV1 chinh thuc nhu sau: 

Nganh

Khoi

Diem chuan

Phat hanh - Xuat ban pham

C – D1

14 - 13

Thu vien thong tin

C- D1

 16 - 13

Bao tang

C – D1

14 - 13

Van hoa Du lich

D1

13

Van hoa Dan toc

C

16

Quan ly Van hoa

C – R1+R2

15,5 - 13

Su pham TDTT Ha Tay

Diem chuan cac nganh dao tao DH giao vien TDTT: 22, cac nganh dao tao CD giao vien TDTT: 21 (mon nang khieu nhan he so 2). Ket qua thi chua tinh he so  mon nang khieu.

DHDL Van Hien: 1.800 chi tieu NV2

 1.300 chi tieu NV2 cho he DH cac nganh voi muc diem san nhan ho so xet tuyen  theo diem san DH cua Bo GD-DT: Cong nghe thong tin, Dien tu - Vien thong, Kinh te, Du lich, Xa hoi hoc, Tam ly hoc, Ngu van, Van hoa hoc, Viet Nam hoc, Tieng Anh kinh thuong, Dong phuong hoc.

NV2 o he CD co 500 chi tieu  cho cac nganh theo diem san CD cua Bo GD-DT: Cong nghe thong tin, Dien tu - Vien thong, Quan tri kinh doanh, Quan tri kinh doanh du lich. Sinh vien duoc xet chuyen nganh uu tien (co cung khoi thi xet tuyen) theo nguyen vong sau khi nhap hoc.

DHDL Cuu Long: 1.700 chi tieu xet tuyen

Truong dung ket qua thi tuyen dai hoc nam 2007 (Diem san (A, B: 15d, C: 14d, D: 13d de xet tuyen 1.700 chi tieu vao hoc chinh quy 16 nganh he dai hoc) : Cong nghe thong tin (A, D1) 300CT, Ky thuat dien-dien tu (A) 80CT, Co khi (A) 80CT, Xay dung dan dung va cong nghiep (A, V) 80CT, Xay dung cau va duong (A, V) 100CT, Cong nghe thuc pham (A, B) 140CT, Cong nghe sinh hoc (A, B) 100CT, Nong hoc (A, B) 60CT, Thuong mai dich vu (A, B, D1) 60CT, Kinh doanh du lich (A, C, D1) 100CT, Tai chinh tin dung (A, B, D1) 100CT, Ke toan (A, B, D1) 80CT, Quan tri kinh doanh (A, B, D1) 60CT, Dong phuong hoc (B, C, D1) 60CT, Ngu van (C, D1) 200CT, Anh van (D1) 100CT. Truong tuyen sinh trong ca nuoc. TS dat diem san tro len se duoc xet tuyen ngay.

CD Tai nguyen va Moi truong TPHCM

Xet tuyen NV1 1 va NV2 theo diem san CD cua Bo GD-DT: Khoi A, B: 13; khoi D1: 10. Chi tieu cac nganh nhu sau: Khi tuong hoc: 70 (khoi A, B), Cong nghe ky thuat moi truong: 210 (khoi A, B, D1); Ky thuat trac dia: 280 (khoi A, B), Quan ly dat dai: 140 (khoi A, B, D1). Truong con xet tuyen he trung cap chuyen nghiep theo diem trung binh lop 12, chi tieu cac nganh nhu sau: Thuy van: 25, Khi tuong: 50, Ky thuat moi truong: 150; Vien tham  va GIS: 50; Trac dia - ban do: 300, Quan ly dat dai: 125; Ky thuat cap thoat nuoc: 100.

Hoc vien Hang khong Viet Nam

Diem chuan NV1: Quan tri kinh doanh: (Khoi A: 18,5; khoi D1: 17,5); Cong nghe ky thuat dien tu vien thong: 16,5.

Xet tuyen NV2: 25 chi tieu nganh Cong nghe ky thuat vien thong voi muc diem san 17,5 diem

CD Cong nghe THong tin TPHCM: 500 chi tieu NV2

Truong danh 500 chi tieu (CT) cho NV2 cu the vao cac nganh: Cong nghe thong tin 70 CT; Ky thuat may tinh 70 CT; Dien tu - Vien thong 260 CT; Quan tri kinh doanh 50 CT; Ke toan 50 CT.

DH Nong nghiep I

Diem san trung tuyen vao truong o khoi A la 17 diem, khoi B la 20.

Rieng nganh Cong nghe sinh hoc diem trung tuyen: khoi A la 20d khoi B la 25; Nganh Ke toan doanh nghiep: khoi A - 19, khoi B - 22.

Thi sinh da dang ky du thi vao nganh Cong nghe sinh hoc hoac nganh Ke toan doanh nghiep dat diem trung tuyen vao Truong nhung khong du diem trung tuyen vao nganh Cong nghe sinh hoc hoac nganh Ke toan doanh nghiep se duoc chuyen sang nganh hoc khac tru nganh Kinh te nong nghiep.

CD Giao thong Van tai

Nganh

Diem chuan

Co so I (Ha Noi)

Co so II (Thai Nguyen)

Xay dung cau duong

20,5

17

Quan tri doanh nghiep

20,5

 

Ke toan

20,5

16

Co khi o to

19

16

Tin hoc

18

 

Khai thac van tai sat

16

 

CD Giao thong Van tai khong co chi tieu cho NV2. Nhung thi sinh khong trung tuyen o co so Ha Noi nhung du diem vao cac nganh dao tao o Thai Nguyen co the chuyen sang hoc o co so Thai Nguyen. O Thai Nguyen truong chi mo ba nganh dao tao la Xay dung cau duong, Ke toan, Co khi o to.

Phan Thi Hoai Nam

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Mien Bac, Mien Nam, Ha Noi, DH Su, SP Giao, Tieng Anh, DH Lao dong - Xa hoi, Cong nghe ky thuat dien, Su pham ky thuat, cong nghe thong tin, quan tri kinh doanh, xay dung cau, Viet Nam hoc, chi tieu, diem chuan, 15

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cập nhật điểm chuẩn và chỉ tiêu NV2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cập nhật điểm chuẩn và chỉ tiêu NV2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cap nhat diem chuan va chi tieu NV2

Nhan xet, hay lien he ve tin Cap nhat diem chuan va chi tieu NV2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cap nhat diem chuan va chi tieu NV2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0