Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung

Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sau han cuoi nop ho so nguyen vong bo sung dot 1 ngay 7/9, cac truong DH, CD da bat dau cong bo diem chuan xet tuyen nguyen vong nay. Mot so truong tiep tuc thong bao diem san va chi tieu xet tuyen nguyen vong tiep theo.

Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung

Truong Dai hoc Nguyen Trai thong bao xet tuyen bo sung chi tieu DH, CD cac nganh: Kien truc, Thiet ke do hoa, Thiet ke noi that, Tai chinh Ngan hang, Quan tri kinh doanh, Ke toan… thoi gian tu 08/09/2012 den ngay 20/9/2012. Cu the nhu sau:

STT

Nganh dao tao

Ma truong

Ma nganh

Khoi thi

Diem trung tuyen

(Da tinh diem uu tien)

He dai hoc chinh quy - 500 chi tieu

1

Kien truc

NTU

D52580102

V

13d

(Mon Toan nhan he so 1.5, mon Ve nhan

he so 2)

2

Thiet ke do hoa

D52210403

H

15d

(cac mon

Ve nhan he so 2)

3

Thiet ke noi that

D52210405

4

Tai chinh Ngan hang

D52340201

A, A1, D1

Khoi A, A1:13d

Khoi D1:     13.5d

5

Quan tri kinh doanh

D52340101

6

Ke toan

D52340301

7

Ky thuat moi truong

D52510406

A

13d

B

14d

He cao dang chinh quy - 300 chi tieu

1

Thiet ke do hoa

 

C51210403

H

12d (cac mon

ve nhan he so 2)

2

Thiet ke noi that

 

C51210405

3

Tai chinh Ngan hang

 

C51340201

A, A1, D1

Khoi A, A1: 10d

Khoi D1:     10.5d

     

4

Quan tri kinh doanh

 

C51340101

5

Ke toan

 

C51340301

Truong cung dong thoi xet tuyen chuong trinh cu nhan quoc te Dai hoc Sunderland (Vuong Quoc Anh) nganh dao tao Quan tri kinh doanh va Tai chinh Ngan hang, chi tieu tuyen sinh: 150 sinh vien, doi tuong du tuyen la hoc sinh da tot nghiep THPT; xet tuyen chuong trinh cu nhan quoc te Dai hoc FHM (CHLB Duc) nganh dao tao Quan tri kinh doanh quoc te, chi tieu tuyen sinh: 50 sinh vien, doi tuong du tuyen: Thi sinh dat 15 diem thi dai hoc khoi A, A1, D1 trong ky thi tuyen sinh Dai hoc nam 2012. DH Nguyen Trai cong bo se tang 03 suat hoc bong toan phan doi voi cac thi sinh dat tu 26 diem tro len; 50 suat hoc bong 70% doi voi cac thi sinh dat tu 21 diem tro len; 50 suat hoc bong 50% doi voi cac thi sinh dat tu 18 diem tro len; 300 suat hoc bong 20% trong mot nam cho 300 sinh vien dang ky dau tien va tang khoa hoc “Khoi dong” gom co tieng Anh, Ky nang mem khi den dang ky nhap hoc.

Hoi dong tuyen sinh truong DH Thang Long thong bao diem trung tuyen NV2 dot 1, dong thoi tiep tuc xet tuyen nguyen vong tiep theo.

Diem trung tuyen NV2 (dot 1) cua truong nhu sau:

TT

Ten nganh

Ma

nganh

Khoi

thi

Diem

Ghi chu

Khoa Toan – Tin

1.

Nganh Toan ung dung

D460112

A

18

Mon Toan tinh he so 2

A1

18

2.

Nganh Khoa hoc May tinh

(Cong nghe thong tin)

D480101

A

18

A1

18

3.

Nganh Truyen thong va mang may tinh

D480102

A

18

A1

18

4.

Nganh He thong thong tin quan ly

D340405

A

18

A1

18

Khoa Kinh te - Quan ly

5.

Nganh Ke toan

D340301

A

13

 

A1

13

D1,3

13.5

6.

Nganh Tai chinh - Ngan hang

D340201

A

13

A1

13

D1,3

13.5

7.

Nganh Quan tri kinh doanh

D340101

A

13

A1

13

D1,3

13.5

8.

Nganh Quan ly benh vien

D720701

A

13

A1

13

D1,3

13.5

Khoa Ngoai ngu

9.

Nganh Ngon ngu Anh

D220201

D1

18.5

Mon Tieng Anh tinh he so 2

10.

Nganh Ngon ngu Trung Quoc

D220204

D1

13.5

 

D4

18.5

Mon Tieng Trung Quoc tinh he so 2

D6

13.5

 

11.

Nganh Ngon ngu Nhat

D220209

D1

13.5

 

D6

18.5

Mon Tieng Nhat tinh he so 2

Khoa Khoa hoc suc khoe

12.

Nganh Dieu duong

D720501

B

14

 

13.

Nganh Y te cong cong

D720301

B

14

Khoa Khoa hoc xa hoi va Nhan van

14.

Nganh Cong tac xa hoi

D760101

C

14.5

 

D1,3,4,6

13.5

15.

Nganh Viet Nam hoc

D220113

C

14.5

D1,3,4,6

13.5

 Diem xet tuyen NV2 bo sung lan 2 (Thoi gian: tu ngay 10/9/2012 - tru cac ngay thu bay va chu nhat).

TT

Ten nganh

Ma

nganh

Khoi

thi

Diem

 

1.

Nganh Toan ung dung

D460112

A

18 

Mon Toan tinh he so 2

 

A1

2.

Nganh Khoa hoc May tinh

(Cong nghe thong tin)

D480101

A

18 

A1

3.

Nganh Truyen thong va mang may tinh

D480102

A

18 

A1

4.

Nganh He thong thong tin quan ly

D340405

A

18 

A1

5.

Nganh Ke toan

D340301

A

13.5

 

A1

13.5

D1,3

14

6.

Nganh Tai chinh - Ngan hang

D340201

A

13.5

A1

13.5

D1,3

14

7.

Nganh Quan tri kinh doanh

D340101

A

13.5

A1

13.5

D1,3

14

8.

Nganh Quan ly benh vien

D720701

A

13

A1

13

D1,3

13.5

9.

Nganh Ngon ngu Anh

D220201

D1

18.5

Mon Tieng Anh tinh he so 2

10.

Nganh Ngon ngu Trung Quoc

D220204

D1

13.5

 

D4

18.5

Mon Tieng Trung Quoc tinh he so 2

D6

13.5

 

11.

Nganh Ngon ngu Nhat

D220209

D1

13.5

 

D6

18.5

Mon Tieng Nhat tinh he so 2

12.

Nganh Dieu duong

D720501

B

14

 

13.

Nganh Y te cong cong

D720301

B

14

14.

Nganh Cong tac xa hoi

D760101

C

14.5

 

D1,3,4,6

13.5

15.

Nganh Viet Nam hoc

D220113

C

14.5

D1,3,4,6

13.5

Hoi dong tuyen sinh Truong DH Ton Duc Thang cong bo diem chuan trung tuyen nguyen vong bo sung (NV2) DH, CD chinh quy nam hoc 2012-2013 nhu sau:

Dai hoc chinh quy:

STT

Ma nganh

Ten nganh

Diem chuan

1

D480101

Khoa hoc may tinh

16 A, A1, 17 D1

2

D460112

Toan ung dung

13 A, A1

3

D460201

Thong ke

13 A, A1

4

D520201

Ky thuat dien, dien tu

13 A, A1

5

D520207

Ky thuat dien tu, truyen thong

13 A, A1

6

D520216

Ky thuat dieu khien & tu dong hoa

13 A, A1

7

D850201

Bao ho lao dong

15 A , 16 B

8

D580201

Ky thuat cong trinh xay dung

18 A, A1

9

D580205

Ky thuat XD cong trinh giao thong

15 A, A1

10

D510406

Cong nghe ky thuat moi truong chuyen nganh Cap thoat nuoc & moi truong nuoc

13 A , 14 B

11

D580105

Qui hoach vung & do thi

16 A, A1, V

12

D520301

Ky thuat hoa hoc

14 A, 16 B

13

D440301

Khoa hoc moi truong

15 A, B

14

D420201

Cong nghe sinh hoc

15 A, 17 B

15

D340201

Tai chinh ngan hang

18,5 A, A1, D1

16

D340301

Ke toan

18 A, A1, D1

17

D340101

QTKD chuyen nganh QT khach san

17 A, A1, D1

18

D310301

Xa hoi hoc

13 A, A1

14,5 C

13,5 D1

19

D220204

Ngon ngu Trung Quoc

14 D1, D4

20

D220204

Trung – Anh

16 D1, D4

21

D210402

Thiet ke cong nghiep

17H (mon nang khieu ≥5,0)

22

D210404

Thiet ke thoi trang

18H (mon nang khieu ≥5,0)

23

D220343

Quan ly the duc the thao

16 T (Nang khieu x2)

14 A1, D1

Cao dang chinh quy:

STT

Ma nganh

Ten nganh

Diem chuan

1

C480202

Tin hoc ung dung

11 A, A1, D1

2

C510301

Cong nghe Ky thuat Dien - Dien tu

10,5 A,A1

3

C510302

Cong nghe KT Dien tu - Truyen thong

10,5 A,A1

4

C510102

Cong nghe Ky thuat cong trinh xay dung

11 A, A1

5

C340301

Ke toan

12,5 A, A1, D1

6

C340101

Quan tri kinh doanh

13 A, A1, D1

7

C340201

Tai chinh ngan hang

12,5 A, A1, D1

8

C220201

Tieng Anh

12,5 D1

Diem chuan NV bo sung Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM dot 1 duoc cong bo nhu sau:

Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung
 
Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung

Truong DH Cong nghe thong tin (DHQG TP.HCM) diem chuan tat ca cac nganh 24 (mon toan he so 2).

Truong DH Van Lang cung vua cong bo diem nguyen vong bo sung dot 1, cu the: 

Ma nganh

Ten nganh

Khoi

Diem

D210402

THIET KE CONG NGHIEP

H

23.5

V

22.0

D210403

THIET KE DO HOA

H

24.5

V

22.0

D210404

THIET KE THOI TRANG

H

23.0

 V

 

21.0

 

 

D210405

 

THIET KE NOI THAT

 

H

 

26.5

 

V

 

22.5

 

D220201

 

NGON NGU ANH

D1

20.0

D340101

QUAN TRI KINH DOANH

A, A1, D1

15.0

D340103

QUAN TRI DICH VU DU LICH VA LU HANH

A, A1

13.5

D1, D3

14.0

D340107

QUAN TRI KHACH SAN

A, A1

14.0

D1

14.5

 D3

13.5

D340121

KINH DOANH THUONG MAI

A, A1

14.5

D1

15.0

D340201

TAI CHINH - NGAN HANG

A, A1

15.0

D1

16.0

D340301

KE TOAN

A

14.5

A1

14.0

D1

15.0

D360708

QUAN HE CONG CHUNG

A, A1

13.5

C

15.0

D1

14.5

D420201

CONG NGHE SINH HOC

A

13.0

B

14.0

D480103

KY THUAT PHAN MEM

A, A1

13.0

D1

13.5

D510406

CONG NGHE KY THUAT MOI TRUONG

A

13.0

B

14.0

D520115

KY THUAT NHIET

A, A1

13.0

D580102

KIEN TRUC

V

23.5

D580201

KY THUAT CONG TRINH XAY DUNG

A, A1

13.0

Truong luu y thi sinh: Cac nganh khoi V, mon ve nhan he so 2. Cac nganh khoi H, mon Trang tri nhan he so 2 (Truong hop khong thi mon trang tri thi se thay bang mon hinh hoa). Truong hop thi sinh du thi khoi H co 3 mon thi nang khieu, khi tinh se lay thanh hai diem, cach tinh nhu sau: mon Trang tri nhan he so 2, diem thu hai la trung binh cong cua hai mon con lai. Nganh Ngon ngu Anh (D220201), mon Tieng Anh nhan he so 2 va tong ba mon chua nhan he so phai du diem san la 13.5. 

Nhung thi sinh khoi A khong du diem tuyen vao cac nganh dang ky, neu co tong diem tu 13.0 tro len va co nguyen vong se duoc xet chuyen sang cac nganh: Ky thuat phan mem (D480103), Ky thuat Nhiet (D520115), Cong nghe Sinh hoc (D420201), Cong nghe Ky thuat Moi truong (D510406). Nhung thi sinh khoi A1 khong du diem tuyen vao cac nganh dang ky, neu co tong diem tu 13.0 tro len va co nguyen vong se duoc xet chuyen sang cac nganh: Ky thuat phan mem (D480103), Ky thuat Nhiet (D520115).

Thi sinh khoi D1 khong du diem tuyen vao cac nganh da dang ky, neu co tong diem tu 13.5 tro len va co nguyen vong se duoc xet chuyen sang nganh Ky thuat phan mem (D480103).

Truong DH Kinh te - luat (DHQG TP.HCM) thong bao xet tuyen nguyen vong bo sung. Thoi gian xet tuyen tu nay den ngay 14-9. Cu the nhu sau:

Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung

Truong DH Kinh te tai chinh TP.HCM (UEF) thong bao tiep tuc nhan ho so xet tuyen nguyen vong bo sung vao bac DH va bac CD den het ngay 28-9-2012. Can cu vao so luong ho so da nop thi truong van con khoang 350 chi tieu chia deu cho cac nganh: tai chinh ngan hang, quan tri kinh doanh, marketing, ke toan. Day la co hoi trung tuyen danh cho cac ban thi sinh dat diem thi khoi A, A1, D1-6 tu diem san tro len.

VietBao.vn (Theo GD&TD)
Comment :Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Schools announced additional benchmark aspirations
Spoken industry, Industry Management, Mathematics, Business Administration, interior design, software engineering, mathematics applications, electrical engineering, thermal engineering, voluntary expectations, coefficients, 2 supplement, benchmarking, published, A1
Next deadline to apply aspirations added stage 1 Day 7/9, the universities, colleges began to publish benchmark admissions this expectation. Some schools continue to post the floor and subsequent admission criteria aspirations ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các trường công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các trường công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac truong cong bo diem chuan nguyen vong bo sung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0