Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dia chi: Khu pho 6, phuong Linh Trung, Q.Thu Duc, TP.HCM
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn/

Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM
SV nganh Quan ly dat dai thuc hanh ung dung cong nghe vien tham va GIS trong viec thanh lap ban do so - Anh: Phuc Dien

Nam 2006, Truong DH Nong lam TP.HCM tuyen them 6 nganh va chuyen nganh moi: Co dien tu, Cong nghe ky thuat oto, Kinh doanh nong nghiep, Su pham Ky thuat cong nong nghiep, Quan ly moi truong va du lich sinh thai, Bao quan nong san thuc pham va ve sinh thuc pham.

Voi nhung nganh moi nay, DH Nong lam hien co nganh va chuyen nganh tuyen sinh bac DH. Muc tieu, chuong trinh dao tao cu the tung nganh nhu sau:

1. Co khi bao quan va che bien nong san thuc pham

Dao tao Ky su Co khi bao quan va Che bien nong san thuc pham co kien thuc co ban, dua tren nen ky su co khi noi chung va kien thuc chuyen sau ve cac may - thiet bi bao quan - che bien nong san thuc pham.

SV tot nghiep nganh nay co kha nang nghien cuu, che tao cac may sau thu hoach (nhu may say rat re, may say tinh, may say - bao quan, may say tang soi,…); nghien cuu che tao cac may che bien (may nghien bua van nang, may nghien sieu min, may tron vit dung, may tron sieu deu, may say – rang, may tron vat lieu am, he thong tron tu dong, he thong che bien thuc an gia suc, he thong nghien hoan chinh,…); nghien cuu may ap trung; cac lo dot chat thai …

Khi tot nghiep, SV co the lam viec trong linh vuc co khi noi chung va tai cac nha may che tao co khi, cac nha may che bien nong san - thuc pham hoac cac vien, truong, co quan nghien cuu, tai cac so o dia phuong (nhu So Nong nghiep va Phat trien nong thon, So Khoa hoc & Cong nghe, So Tai nguyen & Moi truong, So Cong nghiep)...

2. Co khi nong lam

Dao tao ky su co kien thuc chuyen mon co khi cung voi kien thuc ve cong nghe va kinh te chuyen nganh lien quan nhu bao quan va che bien nong - lam - thuy hai san.

SV nganh nay co kha nang nghien cuu cac may moc, thiet bi ky thuat phuc vu co gioi hoa san xuat cay trong (lua, bap, mia, dua,…) nhu: may cay khong lat dat, may phun thuoc nuoc, may cay chao pha lam, may dap bap khong can lot vo, …; nghien cuu va san xuat cac loai may thu hoach, may che bien; thiet ke, che tao va lap dat cac he thong xu ly bui cho cac nha may san xuat thep, go, da – giay; thiet ke, che tao va lap dat cac he thong xu ly nuoc thai cho cac nha may san xuat sam lop cao su, luong thuc thuc pham, ….

Ky su nganh Co khi nong lam co the lam viec trong cac linh vuc co khi noi chung va cac nganh co khi phuc vu phat trien nong thon, cac xi nghiep co khi che tao may, cac xi nghiep che bien thuc an gia suc, giao thong cong chanh, cac xi nghiep che bien nong lam san, cac co quan xuat nhap khau may, cac xi nghiep dong lanh hoac tu minh lam chu mot co so san xuat tong hop hoac cong tac tai cac vien nghien cuu, truong hoc, cac So Nong nghiep va Phat trien nong thon, So Khoa hoc va Cong nghe, So Cong nghiep … .

3. Che bien lam san

Dao tao ky su co chuyen mon sau thuoc hai chuyen nganh ky nghe go va thiet ke do go cho trang tri noi that, co hieu biet ve su dung bao quan, che bien cac mat hang lam san; co kha nang nghien cuu cac ky thuat bao quan ve che bien lam san.

Ky su nganh che bien lam san co the lam viec trong cac linh vuc su dung, bao quan, che bien cac mat hang lam san: che bien go, go my nghe, keo dan go, say go, trang tri noi that v.v..

4. Cong nghe san xuat giay va bot giay

Dao tao ky su co kien thuc va ky nang ve nguyen lieu san xuat giay va bot giay; cac qua trinh cong nghe san xuat giay cac loai; cac thiet bi va an toan thiet bi, ve sinh moi truong trong san xuat giay, quan ly va dieu hanh qua trinh san xuat giay va bot giay; nghien cuu ung dung cong nghe hoa hoc trong viec san xuat giay - bot giay.

Ky su nganh cong nghe san xuat giay va bot giay co the lam viec tai cac nha may san xuat giay - bot giay; cac co so bao quan nguyen lieu va so che giay, cac cong ty, xi nghiep nguyen lieu giay, cac xi nghiep san xuat van soi, cac Vien hoac Trung tam Nghien cuu chuyen nganh giay, soi, bot giay, …

5. Cong nghe thong tin

Dao tao cu nhan DH dap ung cac yeu cau cua ung dung va phat trien CNTT. Trong qua trinh hoc, SV se duoc trang bi cac kien thuc co ban ve cac ngon ngu lap trinh, cau truc may tinh va cau truc du lieu, cac he dieu hanh va he may tinh, co so du lieu, cong nghe phan mem.

SV nganh nay co the ung dung kien thuc vao viec nghien cuu va phat trien he thong thong tin phuc vu cho giao duc va dao tao; nghien cuu va chuyen giao CNTT trong quan ly quy hoach su dung tai nguyen nong lam ngu nghiep va moi truong cung nhu doi voi cac lanh vuc kinh te ky thuat khac; xay dung va hoan thien cac he thong thong tin ho tro quan ly, dieu hanh; nghien cuu va phat trien ung dung cac cong nghe moi ve thong tin dia ly (vien tham nghien cuu san xuat lua, theo doi quan ly phan bo co cau nong lam ngu nghiep, dat dai, theo doi dien bien lu, quy luat hinh thanh lu, …); ung dung cong nghe thong tin trong nghien cuu phan tich thong ke, theo doi qua trinh di truyen va chon giong; thiet ke cac phan mem ung dung trong chan doan benh (thu y, ngu y, benh thuc vat, …), cac phan mem phan tich tai chinh, phan mem ve thi truong chung khoan …

Cu nhan CNTT co the tro thanh mot lap trinh vien chuyen nghiep, thiet ke, cai dat, quan tri mang may tinh; thiet ke, cai dat va quan tri cac he co so du lieu tren mang; thiet ke va quan tri website. ..

6. Cong nghe nhiet lanh

Nganh Cong nghe nhiet lanh da va dang duoc ung dung rong rai trong nhieu linh vuc va tro thanh kien thuc pho cap voi nhieu ky su, tuong tu kien thuc ve ky thuat dien. SV duoc trang bi kien thuc ve co khi (dac biet cac kien thuc ve co luu chat, nhiet dong luc hoc, ky thuat truyen nhiet), dien va dien tu, cong nghe trong bao quan & che bien nong san thuc pham va kien thuc chuyen nganh ve cong nghe nhiet lanh.

Ky su nganh nay co the thiet ke cac kho mat, kho lanh, tram lanh, he thong thiet bi tang am, khi lanh va he thong dieu hoa khong khi; thiet ke cac thiet bi say, cac lo hoi cong nghiep; thiet ke cac tuabin hoi – tuabin khi; nghien cuu su dung nang luong mat troi, nang luong gio; nghien cuu ung dung cong nghe nhiet lanh (nhu say lanh, say thang hoa, thiet bi khong che do am khong khi,…) trong bao quan san pham va che bien thuy san, thit, sua, trai cay, rau, hoa, qua, …

Ky su cong nghe nhiet lanh co the cong tac tai nha may, xi nghiep, cong ty, cac lien doanh lien quan den bao quan va che bien nong san thuc pham, den san xuat he thong cac thiet bi nhiet lanh hoac lam viec tai cac vien nghien cuu (nhu Vien sau thu hoach), giang day tai cac co so dao tao.

7. Dieu khien tu dong

Trong qua trinh hoc, sinh vien duoc trang bi kien thuc chung ve co khi, dien, dien tu, che bien sau thu hoach va kien thuc chuyen nganh ve dieu khien tu dong cac qua trinh cong nghe trong san xuat cong nong nghiep. Mot so ung dung dieu khien tu dong vao san xuat nong nghiep:

+ Trong nong hoc, bao ve thuc vat: he thong tuoi tieu dieu khien tu dong (theo nhu cau do am cua dat,cua tuoi cay, ty le tron phan bon, cong lao dong,...), may gieo hat, may phun thuoc, may giat dap lien hop ...

+ Trong ton tru, bao quan che bien nong san thuc pham nhu he thong theo doi qua trinh dien bien nhiet do va am do trong cac kho bao quan nong san, kho rau qua, nhu day chuyen xay xat che bien lua gao (tu he thong can do nhap kho tu dong den cac he thong chuyen tai den cac coi xay, coi xat, tu dong dong ngat he thong va dieu chinh cong suat he thong, he thong phan loai hat, v.v), day chuyen che bien thuc pham (thuc an nguoi, do hop, thit, ca sua, ...), day chuyen che bien rau qua (tu khau rua, xay nghien, ep, thanh trung, .... den cong doan co dac, say phun, dong bao, dong lon, dong goi ...).

+ Trong chan nuoi: he thong dan chuyen thuc an tu dong (nhu cung cap thuc an theo che do lap trinh nhu thoi gian cho an, so lan cho an, khau phan an theo tuoi) day chuyen che bien thuc an gia suc, he thong quan ly nguon nuoc theo doi cac chi tieu ve do man, do phen, do o nhiem, ham luong oxy trong nuoc ... trong nuoi trong thuy san.

Ky su dieu khien tu dong co the cong tac tai cac doanh nghiep san xuat cong nong nghiep, dac biet lien quan den bao quan che bien cac san pham nong nghiep hoac tai cac truong, Vien chuyen nganh (Vien cong nghe sau thu hoach, Vien khoa hoc ky thuat, ...)

8. Quan ly dat dai

Dao tao ky su quan ly dat dai phuc vu cho 07 muc tieu co ban cua nganh dia chinh. SV duoc nhung kien thuc quan ly nha nuoc ve so luong va chat luong tai nguyen dat dai, danh gia va quan ly su dung dat theo phap luat.

Ky su quan ly dat dai co the nghien cuu danh gia, phan hang dat dai, xay dung mo hinh dinh gia dat; thiet lap ban do nong hoa - tho nhuong, quy hoach su dung dat dai cac cap, phat trien nong thon va do thi; nghien cuu mot so giai phap kinh te, ky thuat thuc hien phuong an quy hoach su dung dat dai; ung dung cong nghe GIS trong quan ly du lieu va xu ly thong tin; nghien cuu va ung dung cong nghe vien tham va GIS trong viec thanh lap ban do so.

Ky su nganh quan ly dat dai co the lam viec trong mang luoi dia chinh tu trung uong den dia phuong, cac Trung tam ky thuat dia chinh, Trung tam luu tru, Trung tam kinh doanh dia oc, Trung tam tu van phap luat dat dai, nghien cuu dat, Phan vien Quy hoach va Thiet ke nong nghiep, cac Ban Quan ly do thi..., hay cac doanh nghiep kinh doanh bat dong san hoac tham gia giang day, nghien cuu tai cac truong co nganh dao tao lien quan.

9. Cong nghe dia chinh

Cong nghe dia chinh la linh vuc khoa hoc ky thuat su dung cac thiet bi thu nhan va xu ly thong tin de xac dinh hinh thuc dac trung hinh hoc cua thua dat va cac thong tin dia ly cua cac yeu to mat dat co lien quan, qua do quan ly he thong dia chinh dong thoi cap nhat, chinh ly bien dong dia chinh trong he thong toa do quoc gia thong nhat. Cong nghe dia chinh la mot bo phan cau thanh khong the thieu duoc cua cong tac quan ly Nha nuoc ve dat dai, tai nguyen va moi truong.

Trong qua trinh hoc, ngoai nhung kien thuc co ban bat buoc, sinh vien se hoc chuyen sau ve khoa hoc trac dia va cong nghe vien tham, khoa hoc va ky thuat ve ban do so (nhu toan ban do, ban do dia hinh, ky thuat do dac thanh lap cac the loai ban do,…), he thong thong tin dia ly (GIS) va he thong dinh vi toan cau (GPS), tren nen tang nhung hieu biet va ung dung cac kien thuc ve tin hoc, ve khoa hoc dat, khoa hoc moi truong, kinh te tai nguyen moi truong.

Ky su Quan ly dat dai chuyen nganh cong nghe dia chinh co the tham gia trong viec thanh lap ban do dia chinh va xay dung he thong ho so dia chinh phuc vu dac luc cho cong tac cap giay chung nhan quyen su dung dat dong voi ca linh vuc do dac dia hinh, cong trinh dan dung, cong nghe dinh vi toan cau (GPS).

10. Quan ly thi truong bat dong san

SV nganh nay duoc trang bi nhung kien thuc can ban ve kinh te hoc, quan tri kinh doanh can ban, kien truc va xay dung, ve quy hoach (nhu quy hoach su dung dat, dat do thi va khu dan cu nong thon) va phat trien co so ha tang, phap luat dat dai va bat dong san, tin dung - ngan hang, tin hoc ung dung, co so du lieu va he thong thong tin dia ly (GIS), he thong thong tin dat (LIS), khoa hoc dat co ban, ky thuat trac dia, ky thuat ban do va ban do dia chinh, danh gia dat va phan hang dat, danh gia tac dong moi truong …

Cu nhan Quan ly Thi truong Bat dong san co the cong tac trong nganh dia chinh va cac nganh lien quan den quan ly su dung dat dai va bat dong san trong he thong tu trung uong den dia phuong, cac loai hinh kinh te; co kha nang ung dung he thong thong tin dia ly (GIS), thong tin dat (LIS) trong quan ly bat dong san; nghien cuu tac dong cua cac chinh sach ve tin dung – ngan hang trong su hinh thanh va phat trien thi truong bat dong san; nghien cuu va de xuat chinh sach, phap luat ve bat dong san…

11. Kinh te nong lam

Dao tao cu nhan co kien thuc co ban ve khoa hoc kinh te va quan tri kinh doanh nong lam nghiep, xay dung du an phat trien nong thon, co hieu biet ve nghiep vu kinh te va khoa hoc ky thuat nong lam nghiep, co nang luc phan tich - tong hop va de xuat cac bien phap quan ly va nang cao hieu qua kinh doanh cua doanh nghiep theo dung chinh sach cua nha nuoc.

Kien thuc nganh nay co the ung dung vao viec nghien cuu cac mo hinh kinh te trang trai; nghien cuu kinh te cua cac he thong canh tac khac nhau; nghien cuu hieu qua kinh te cay trong va vat nuoi; nghien cuu dinh huong phat trien cac loai cay con co gia tri kinh te cao.

Cu nhan nganh kinh te nong lam co the lam viec trong cac loai hinh kinh te khac nhau, cac doanh nghiep nong - lam - ngu, trong cac co quan quan ly nganh Nong lam nghiep, cac truong, vien nghien cuu, cac chuong trinh phat trien nong thon, cong dong.

12. Kinh te tai nguyen - moi truong

Nganh nay dao tao cu nhan kinh te co kha nang phan tich danh gia cac van de tai nguyen moi truong duoi goc do kinh te xa hoi, xac dinh cac muc o nhiem, muc khai thac toi uu tai nguyen. Sau 4 nam dao tao, cu nhan kinh te chuyen nganh kinh te tai nguyen moi truong co cac kha nang cu the nhu sau:

- Phan tich danh gia kinh te mot van de cu the cua o nhiem moi truong, can kiet va suy thoai tai nguyen, du doan xay ra tuong lai, dinh huong cac van de mang tinh chien luoc va ke hoach dai han.

- Tham gia xay dung cac chinh sach ve tai nguyen moi truong nhu thue, le phi o nhiem, han ngach o nhiem, giay phep o nhiem co the chuyen nhuong tren thi truong, ky thac - hoan tra, tro cap bi o nhiem, tro cap lam giam o nhiem va cac cong cu kinh te khac.

- Quan ly dieu hanh thuc hien cac chinh sach, luat va cac quy dinh ve tai nguyen moi truong.

- Tham gia cung voi cac nha ky thuat moi truong xay dung cac chinh sach ve quy dinh khai thac su dung tai nguyen, tieu chuan phat thai o nhiem va cac quy dinh duoi luat tai nguyen - moi truong.

- Xay dung, tham dinh va quan ly cac du an dau tu ve bao ton tai nguyen, khai thac toi uu tai nguyen, chong suy thoai hoac can kiet nhanh chong tai nguyen, chong o nhiem moi truong, cai tao va khac phuc hau qua o nhiem.

- Dinh gia tri cac tai nguyen moi truong nhu tai nguyen nuoc ngam va be mat, khong khi, dat dai, rung, canh quan va khu giai tri du lich qua cac phuong phap dinh gia.

Cu nhan Kinh te tai nguyen - moi truong co the cong tac tai cac co quan trung uong hay dia phuong (nhu cac So Tai nguyen & Moi truong, Khoa hoc & Cong nghe, Nong nghiep & Phat trien nong thon ..., cac khu cong nghiep, cac khu che xuat) lien quan den giu gin va phat trien tai nguyen moi truong hay tham gia cac chuong trinh du an ve tai nguyen – moi truong trong ngoai nuoc; nghien cuu hoac giang day tai cac truong, vien.

13. Phat trien Nong thon va Khuyen nong

Dao tao ky su co kha nang to chuc quan ly va thuc hien cac chuong trinh phat trien, cac chuong trinh khuyen nong voi muc dich nang cao doi song o nong thon, giam bot cach biet giau ngheo trong cac tang lop cu dan. SV tot nghiep co kha nang: danh gia phan tich nhung kho khan ve ky thuat, kinh te xa hoi ma nguoi dan o nong thon dang gap phai.

Tu do de xuat nhung giai phap voi su tham gia cua nguoi dan; xay dung de an thuc hien nhung chuong trinh nghien cuu ke hoach phat trien nong thon va phan tich nhung chinh sach nong nghiep lien quan den; hinh thanh va quan ly nhung co so san xuat nong nghiep hay cong nghiep, dich vu o nong thon. Dong thoi, co the ung dung kien thuc da hoc de nghien cuu ve cong tac khuyen nong phat trien nong thon o cac tinh phia Nam.

Ky su nganh Phat trien nong thon va khuyen nong co the lam viec tai cac cap chinh quyen dia phuong hoac cac co so co chuong trinh, de an phat trien nong thon cung nhu o cac co so nghien cuu phat trien va quan ly nganh nong lam ngu nghiep.

14. Quan tri kinh doanh

Dao tao can bo, chuyen vien quan tri trung va cao cap; truoc mat phuc vu cac doanh nghiep vua va nho; chuyen vien quan tri co nang luc su dung thanh thao cac nghiep vu quan tri va kinh doanh trong hoat dong doanh nghiep, co kha nang hoat dong doc lap, nang dong cung nhu cong tac tot trong cac co so dao tao, nghien cuu, cac thanh phan kinh te, cac to chuc trong va ngoai nuoc...

Sau 4 nam hoc, SV co kha nang xay dung du an dau tu trong kinh doanh va phat trien nong thon; xay dung cac mo hinh kinh doanh; nghien cuu phan tich dinh luong va xu ly thong tin trong kinh doanh, nghien cuu va ung dung tin hoc trong quan ly kinh te.

Cu nhan quan tri kinh doanh co the lam cong tac tu van, quan ly va kinh doanh trong cac loai hinh kinh te san xuat, dac biet co loi the trong linh vuc san xuat va che bien ve nong lam ngu nghiep hoac co the lam viec tai cac doanh nghiep nganh du lich nhu co quan quan ly du lich, to chuc nghien cuu phat trien du lich sinh thai (du lich sinh thai, van hoa ...) hay tai cac don vi xuat nhap khau, khu che xuat, lien doanh hoac cac to chuc hop tac quoc te ve thuong mai v.v.

15. Quan tri kinh doanh thuong mai

Cu nhan chuyen nganh Quan tri kinh doanh thuong mai duoc trang bi kien thuc va ky nang nghiep vu chuyen mon de dam trach cac cong viec cu the sau:

- Thuc hien cac hop dong kinh doanh thuong mai trong va ngoai nuoc qua cac giai doan marketing, dam phan, giao dich; tien hanh cac nghiep vu bao hiem, chuyen giao va thanh toan.

- Phan tich va danh gia qua trinh cac hoat dong kinh doanh thuong mai.

- Quan ly dieu hanh cung nhu xuc tien cac hoat dong kinh doanh thuong mai.

- Xay dung cac chinh sach tam vi mo doanh nghiep, cac to chuc kinh doanh thuong mai hoac o tam vi mo cac co quan chuc nang quan ly nha nuoc va xuc tien cac hoat dong thuong mai trong nen kinh te.

16. Ke toan

Dao tao cu nhan ke toan nam vung cac nghiep vu va che do tai chinh - ke toan, du kha nang to chuc dieu hanh cong tac ke toan, kiem toan noi bo va tai chinh o cac loai hinh doanh nghiep ke ca cong ty, tong cong ty, co kha nang hoat dong doc lap cung nhu cong tac tot trong cac co so dao tao, nghien cuu, cac thanh phan kinh te, co kha nang nghien cuu va ung dung tin hoc trong xay dung cac mo hinh quan ly, ke toan va kiem toan trong cac doanh nghiep; nghien cuu de xuat kien nghi, xay dung cac che do tai chinh - ke toan.

Cu nhan ke toan co the lam viec trong cac doanh nghiep, cac xi nghiep, cac co so san xuat hoac che bien, cac don vi hanh chinh su nghiep, cac co so dao tao, nghien cuu.

17. Chan nuoi

Dao tao ky su co chuyen mon, kha nang to chuc san xuat, nghien cuu ung dung khoa hoc chan nuoi vao san xuat, co hieu biet nhat dinh ve phong benh gia suc, gia cam. Ky su chan nuoi co kha nang nghien cuu cai tien cac giong gia suc ban dia, khao sat kha nang thich nghi cua cac giong gia suc nhap noi (heo, gia cam,trau bo sua,…); nghien cuu va ung dung ky thuat moi trong nuoi duong dong vat (trau, bo, heo, gia cam, dong vat gia tri kinh te cao); nghien cuu su dung chat thai trong chan nuoi de tao nang luong; nghien cuu va ung dung cong nghe sinh hoc trong nang cao nang suat vat nuoi.

Ky su nganh chan nuoi co the cong tac tai cac co quan trung uong (nhu Vien Chan nuoi,Vien Khoa hoc Ky thuat Nong nghiep...) hoac dia phuong (nhu cac So Nong nghiep va Phat trien nong thon, cac Tong Cong ty nong nghiep, cac Cong ty chan nuoi, cac Trung tam giong vat nuoi, cac Trung tam khuyen nong,...), cac co so chan nuoi gia suc gia cam, che bien thuc an gia suc, cac khu bao ton dong vat hoang da quy hiem, thao cam vien,… hay tham gia giang day, nghien cuu tai cac co so dao tao

18. Bac si thu y

Dao tao bac si thu y co tu cach, pham chat chuyen mon va ky nang chan doan va dieu tri benh, hieu biet ve duoc hoc (hoa duoc, duoc ly, duoc luc, duoc lieu, hoa lam sang, ...), nam vung phap luat thu y cung nhu nguyen tac to chuc thuc hien phong chong dich benh tren gia suc, gia cam (thu canh, thu hoang da,…). Dong thoi, biet van dung cac tien bo khoa hoc ky thuat tien tien thu y vao linh vuc san xuat dong vat, san xuat vac-xin va duoc pham thu y hay linh vuc bao quan che bien hoac kiem tra chat luong cac san pham co nguon goc dong vat, giu gin ve sinh moi truong va suc khoe cong dong.

Bac si thu y co kha nang nghien cuu ve can benh hoc, dich te hoc benh cac vat nuoi, benh lay giua nguoi va dong vat; nghien cuu phong chong cac benh thuong gap o trau, bo, heo, cho meo, gia cam, chim canh, dong vat hoang da; nghien cuu ton du cac tap chat (hoa chat, hoa duoc, cac chat khang sinh trong san pham co nguon goc tu dong vat (thit, sua, trung, …); nghien cuu ve doc chat hoc thu y; nghien cuu ve cac bien phap ve sinh an toan thuc pham, ve phap luat thu y; nghien cuu ung dung sinh hoc phan tu trong chan doan, phong tri benh thu vat va san xuat cac che pham sinh hoc thu y.

Voi chuyen nganh Bac si thu y, sinh vien se hoc chuyen sau ve benh hoc (can benh, dich te hoc, bieu hien lam sang, ky thuat chan doan, dieu tri va phong benh chuyen biet), ve ngoai khoa & giai phau benh va phap luat lien quan den phong chong dich benh, kiem tra cac san pham nguon goc tu dong vat, kiem tra cac co so giet mo che bien thuc an gia suc, che bien suc san v.v.

19. Duoc thu y

Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM
Gio thuc hanh thi nghiem cua SV nganh Thu y - Anh: Phuc Dien
Ngoai kien thuc can ban lien quan den benh hoc dai cuong hoac chuyen biet, SV se chuyen sau hoc tap va nghien cuu ve hoa duoc, duoc ly hoc, duoc luc hoc, duoc lieu hoc, duoc lam sang, bao che duoc pham, ngo doc duoc pham, kiem nghiem duoc pham, doc chat hoc, phap che ve duoc thu y, ...

Tot nghiep chuyen nganh nay co the lam viec tai co quan thu y (Cuc, Vien nghien cuu, Chi cuc thu y Tinh, Tram thu y quan huyen), tai cac phong mach hoac benh xa (hay benh vien) thu y, cac phong xet nghiem thu y khoa, hoat dong san xuat va kinh doanh thuoc thu y, cac khu bao ton dong vat hoang da hay thao cam vien, cac co quan nghien cuu va chuyen giao khoa hoc ky thuat thu y, cac co so chan nuoi, cac co so che bien thuc pham, che bien thuy hai san, cac co so bao ve moi truong sinh thai. Ngoai ra co the tham gia giang day, nghien cuu o cac Truong, Vien chuyen nganh.

Bac si thu y chuyen nganh Duoc, ngoai cong tac tai co quan thu y tu trung uong den dia phuong, con co the cong tac hay phoi hop nghien cuu, san xuat, thu nghiem thuoc voi cac vien (hang, co so) bao che cac hoa chat, thuoc, biet duoc, vacxin phong chong benh dac hieu hay cong tac tai cac benh vien (benh xa) thu y hoac cac cua hang chuyen doanh duoc thu y.

20. Nong hoc

Dao tao ky su co chuyen mon, kien thuc tot ve nong nghiep, phuc vu cho san xuat va nghien cuu co kha nang nam bat duoc nhung tien bo khoa hoc ky thuat trong nuoc va quoc te, biet thao tac nghe nghiep trong phong thi nghiem cung nhu ngoai hien truong dong ruong de chi dao duoc san xuat nong nghiep.

Theo huong tu chon,vao nam hoc cuoi sinh vien co the theo hoc chuyen nganh ky thuat cay trong, di truyen - giong cay trong, nong hoa tho nhuong...

Huong nghien cuu cua nganh hoc nay: tuyen chon va pho bien cac giong lua, bap, dau, rau, hoa, khoai, mia, che, ca phe, ca cao; nghien cuu sau benh hai lua, cay an qua, rau, thuoc la, ca phe, cao su va cac bien phap phong tru; nghien cuu cac he thong canh tac tai mien Dong Nam bo, Tay Nguyen va DBSCL; nghien cuu du luong thuoc bao ve thuc vat trong nong san va trong moi truong; nghien cuu cac ky thuat tuoi tieu, ky thuat phan bon cho cac cay trong, nghien cuu cac bien phap ky thuat tong hop tham canh, tang nang suat va pham chat cay trong; chuyen giao cac tien bo ky thuat nong hoc vao san xuat.

Ky su nong hoc co the lam viec tai cac trung tam nghien cuu va chuyen giao khoa hoc ky thuat ve nong nghiep, Vien nghien cuu ve nong nghiep, Vien sinh hoc nhiet doi, cac So Nong nghiep va Phat trien nong thon, cac trung tam khuyen nong, bao ve thuc vat, giong cay trong, cac nong truong, nong trai, trang trai, cac cong ty kinh doanh vat tu nong nghiep (giong, phan bon, thuoc bao ve thuc vat)…

21. Bao ve thuc vat

Dao tao nhung ky su co kien thuc, ky nang nghien cuu va phong tru cac tac nhan gay hai tai nguyen thuc vat, de bao ve cay trong (ca truoc va sau thu hoach) nham dat hieu qua kinh te, bao dam ve sinh an toan thuc pham, giu gin da dang sinh hoc, bao ve moi truong.

SV nganh nay duoc trang bi nhung kien thuc kha co ban va toan dien ve sinh hoc, bao ve thuc vat, nong hoc va moi truong, ky su bao ve thuc vat thich ung voi cong viec da dang tai cac co quan giang day, nghien cuu, quan ly khoa hoc cong nghe, chi dao san xuat va kinh doanh tai cac to chuc hay co so nong lam nghiep, moi truong trong va ngoai nuoc…

22. Lam nghiep

Dao tao ky su co hieu biet, kien thuc ve sinh thai hoc, lam sinh, trong rung, dieu tra, dieu che, bao ve, quan ly nguon tai nguyen rung voi 03 chuyen nganh: lam sinh, lam nghiep do thi, lam nghiep xa hoi. Ky su lam nghiep co kha nang nghien cuu trong rung tren cac vung dat hoang hoa, thuoc vung cao va dat uot; nghien cuu quan ly nguon tai nguyen rung; pho bien cac ky thuat nong lam ket hop; nghien cuu lam nghiep do thi (quy hoach thiet ke, phat trien he thong cay xanh, …); nghien cuu lam nghiep xa hoi, phat trien du an lam nghiep, khuyen lam, ung dung GIS (he thong thong tin dia ly trong lam nghiep va quy hoach).

Ky su nganh lam nghiep co the lam viec trong cac linh vuc nhu sinh thai rung, trong rung, dieu tra, dieu che, bao ve, quan ly nguon tai nguyen rung tai cac Chi cuc hay Hat kiem lam, Vien Khoa hoc Lam nghiep, phong nong nghiep va phat trien nong thon o cac dia phuong, cac lam truong hoac tham gia cac du an cua nganh lam nghiep quan ly va phat trien nguon tai nguyen rung. Ngoai ra, co the tham gia giang day, nghien cuu tai cac co so dao tao co chuyen nganh lien quan hoac hoc sau dai hoc.

23. Nong lam ket hop

Chuyen nganh nong lam ket hop la mot nganh hoc da dang trang bi cho SV kien thuc, ky nang, thai do lam viec tot ve nong nghiep, lam nghiep, kinh te nong lam, tai nguyen moi truong va cac linh vuc ve khoa hoc xa hoi nhan van o nong thon (sinh thai nhan van, xa hoi hoc va tam ly hoc nong thon). Ky su nong lam ket hop co kien thuc chuyen mon da nganh de co the quan ly dat mot cach ben vung, gia tang hieu qua san xuat cua dat dai nhung khong lam thiet hai den ben vung cua tai nguyen rung, dat va nuoc ve lau dai, tu vung doi nui cao cho den vung dat dong bang ngap nuoc.

Ky su nong lam ket hop do su dung dat dai can doi giua san xuat va bao ton, nen co the quan ly va ho tro dac luc cho viec quan ly tai nguyen ben vung tu cap do nong ho den cac trang trai lon, cac vung tu nhien rong lon. Ngoai ra con co kha nang xay dung cac quy trinh san xuat cay lau nam (tu khau giong, xay dung vuon uom, bao quan va che bien nong lam san tai cho den thiet ke ket hop trong cay lau nam voi hoa mau, vat nuoi va thuy san).

Do vay, ho co the la chuyen gia hoat dong trong cac nganh san xuat nong lam ngu nghiep, trong cac du an quan ly luu vuc nuoc, tai nguyen thien nhien, cac rung quoc gia va vung dem hay trong cac co quan nghien cuu va phat trien giup cho cac nha hoach dinh chinh sach moi truong.

24. Quan ly tai nguyen rung

Dao tao ky su lam nghiep chuyen sau trong linh vuc quan ly tai nguyen rung, co kha nang quan ly, to chuc phat trien ben vung tai nguyen moi truong va cac chuc nang nghiep vu khac cua rung.

Sinh vien duoc trang bi kien thuc ve sinh thai moi truong, he sinh thai rung, ky thuat va cong nghe trong quan ly, kiem tra, giam sat va danh gia tai nguyen rung va moi truong cung voi kien thuc ve kinh te - xa hoi va phap luat co lien quan, ve sinh thai nhan van de lam viec trong cac vung rung voi cac cong dong dan toc khac nhau. Sinh vien co duoc ky nang to chuc va thuc hien nhung chuong trinh dieu tra, phan tich danh gia, thiet ke cac phuong an quan ly tai nguyen rung va moi truong.

Sau khi tot nghiep nganh nay co the cong tac tai cac co quan quan ly nha nuoc cac cap, cac co so dao tao, cac co quan nghien cuu va phat trien co lien quan den quan ly tai nguyen rung va moi truong, cac vuon quoc gia, khu bao ton thien nhien, rung phong ho, rung dac dung, cac doanh nghiep nong lam nghiep, cac cong ty du lich sinh thai va cac don vi khuyen nong lam va cac du an lien quan.

25. Nuoi trong thuy san

Trang bi cho SV kha nang: thiet lap co so du lieu cho yeu cau phat trien ben vung nuoi trong thuy san va quan ly tai nguyen thuy san thien nhien; phat trien cac mo hinh quan ly tai nguyen thuy san trong cac thuy vuc; phat trien ky thuat nuoi trong thuy san quy mo nho phu hop cho cac vung sinh thai khac nhau; cai thien chat luong ca giong, …

Ky su nganh nuoi trong thuy san co the lam viec tai cac co quan nha nuoc tu trung uong den dia phuong hoac cac co so nuoi trong che bien thuy san, cac doanh nghiep nong– lam–ngu, cac vien nghien cuu, cac truong trung hoc nong nghiep hoac dai hoc nong nghiep hoac lam can bo quan ly thuy san o cac co quan ban nganh thuoc tinh, thanh pho hay hoc sau dai hoc ve nuoi trong thuy san.

26. Ngu y

Dao tao ky su co kien thuc, ky nang thuc hanh va van dung vao thuc tien bao gom cac linh vuc nuoi trong, che bien, bao ve nguon loi thuy san. O nam hoc cuoi, sinh vien co the chon lua mot trong hai chuyen nganh: Nuoi trong hoac Benh hoc Thuy san.

Huong ve benh hoc thuy san (ngu y) bao gom cac linh vuc nghien cuu ve can benh (phan lap, dinh danh, phan loai...); khao sat cac bien doi benh ly lam sang; nghien cuu ve dich te hoc thuy san va cac bien phap phong tri; nghien cuu anh huong cua moi truong den benh thuy san; thu nghiem cac hoa duoc, vacxin tren dong vat thuy san; xay dung cac phap luat lien quan den kiem soat benh hoc thuy san, kiem nghiem cac san pham dong vat co nguon goc tu thuy san v.v.

Ky su nganh nuoi trong thuy san co the lam viec tai cac co quan nha nuoc tu trung uong den dia phuong hoac cac co so nuoi trong che bien thuy san, cac doanh nghiep nong– lam–ngu, cac vien nghien cuu, cac truong trung hoc nong nghiep hoac dai hoc nong nghiep hoac lam can bo quan ly thuy san o cac co quan ban nganh thuoc tinh, thanh pho.

27. Bao quan va Che bien nong san thuc pham

Dao tao ky su co chuyen mon thuoc hai linh vuc bao quan va che bien nong san thuc pham – cong nghe thuc pham, duoc trang bi nhung kien thuc co ban cua nganh, co kha nang hoat dong doc lap cung nhu cong tac tot trong cac co so dao tao, nghien cuu, cac thanh phan kinh te, …

Kien thuc nganh hoc nay co the ung dung nghien cuu va phat trien ky thuat bao quan, che bien cac san pham tu thit, ca; nghien cuu va phat trien ky thuat bao quan, che bien cac loai rau va trai cay; nghien cuu cac ky thuat bao quan nong san; nghien cuu kiem tra chat luong san pham.

Ky su nganh bao quan che bien nong san thuc pham co the lam viec trong cac doanh nghiep, san xuat kinh doanh, co so san xuat che bien nong san – thuc pham.

28. Bao quan che bien nong san thuc pham Dinh duong nguoi

Chuyen nganh BQCBNSTP va Dinh duong nguoi se dao tao ky su vua am tuong ve cong nghe thuc pham o trinh do dai hoc ma con la chuyen gia dap ung duoc nhu cau xa hoi ve nhan thuc thuc pham va dinh duong.

Trong qua trinh dao tao, sinh vien duoc trang bi kien thuc va ky nang ve san pham dong vat va thuc vat, khoa hoc thuc pham va bao quan thuc pham, ve ve sinh an toan thuc pham, va chuyen sau ve khoa dinh duong hoc, dac biet la dinh duong nguoi, lien quan mat thiet voi cong nghe thuc pham de co the kiem tra danh gia chat luong nong san thuc pham, danh gia tinh hinh dinh duong va lap ke hoach can thiep dinh duong cong dong.

Ky su nganh bao quan che bien nong san thuc pham chuyen nganh dinh duong nguoi co the lam viec trong cac doanh nghiep, san xuat kinh doanh, co so san xuat che bien nong san – thuc pham, cac Vien hay Trung tam nghien cuu ve dinh duong nguoi, cac Trung tam tu van ve dinh duong va suc khoe cong dong,…

29. Cong nghe sinh hoc

Dao tao cac kien thuc ve cac qua trinh co ban cua su song duoi goc do dong hoc te bao; di truyen, nang luong te bao, vai tro cac enzym… Dong thoi nam vung nhung ly thuyet va ky thuat di truyen hoc trong viec chon loc, lai tao va tai to hop; co ky nang thuc hanh ung dung nhung hieu biet ve len men sinh, toi uu hoa moi truong nuoi cay va sinh hoa che pham hien dai. SV se duoc hoc ve cac nguyen tac cua viec chiet xuat, tinh sach cac san pham bang quy trinh cong nghe, chan doan dinh benh bang ky thuat sinh hoc phan tu cung nhu co kha nang san xuat mot so che pham sinh y hoc nong nghiep

Kien thuc nganh hoc nay co the ung dung nghien cuu cong nghe nuoi cay mo thuc vat va dong vat, phat trien cong nghe vi sinh, san xuat va thu nghiem vacxin. Nghien cuu tach, chiet, lam sach va ung dung cac chat co hoat tinh sinh hoc, nghien cuu bao ton va phat trien ben vung cac he sinh thai khac nhau. Ung dung cong nghe sinh hoc vao cac lanh vuc nhu bao ve thuc vat, bao ve moi truong, di truyen chon giong, thu y, cong nghe sau thu hoach,…

Ky su nganh cong nghe sinh hoc co the cong tac tai cac vien kiem nghiem, vien nghien cuu y duoc, vien nghien cuu ve thu y, vien cong nghe sau thu hoach; cac co quan y te; co quan thu y, benh vien, xi nghiep duoc, cac cong ty bao quan va che bien thuc pham, cac cong ty che bien nong lam nghiep, thuy san, bao ve moi sinh,… hoac tham gia giang day, nghien cuu tai cac truong.

30. Ky thuat moi truong

Ky su ky thuat moi truong co kien thuc va ky nang thuc hanh o linh vuc cong nghe moi truong dong thoi cung co kien thuc ve khoa hoc moi truong va quan ly moi truong. Chuong trinh trang bi cho sinh vien cac kien thuc rong ve cac chuyen mon trong linh vuc moi truong thong qua dao tao ly thuyet, chu trong dao tao thuc hanh cac lanh vuc hoa hoc, sinh hoc trong ky thuat moi truong, xu ly nuoc thai, nuoc cap, chat thai ran, khi thai, tieng on, kiem soat o nhiem moi truong cong–nong nghiep, doc hoc moi truong, quan ly chat luong moi truong, quan trac moi truong, danh gia tac dong moi truong, ung dung cong nghe thong tin dia ly trong moi truong.

Huong nghien cuu: nghien cuu cac van de ve moi truong trong san xuat (nhu tich luy cac chat doc hai trong nong san thuc pham, dat, nuoc, cay trong,…). Nghien cuu cac bien phap bao ve va danh gia tac dong moi truong trong thoi ky gia tang chat o nhiem doc hai. Nghien cuu cac giai phap ky thuat trong xu ly nuoc thai cong nghiep dac thu nhu nuoc ro ri rac, nuoc thai det nhuom, nuoc thai thuoc da...

Phat trien cac ky thuat chong o nhiem, chong suy thoai moi truong. Nghien cuu phat trien cac ky thuat chong xoi mon, chong suy thoai dat. Nghien cuu cac bien phap kiem soat o nhiem moi truong cac khu vuc nuoi trong thuy san nham tang cuong pham chat cac nguon loi thuy san noi dia, giam rui ro trong nuoi trong thuy san. San xuat va thu nghiem cac che pham sinh hoc, hoa hoc phuc vu cong tac bao ve moi truong.

Ky su Ky thuat moi truong co the cong tac tai cac vien, truong trong vung, cac so ban nganh o dia phuong, dac biet la So Khoa hoc va Cong nghe, So Tai nguyen va Moi truong, so Nong nghiep va Phat trien nong thon, So Xay dung, So cong nghiep, So Thuy san, UBND cac huyen thi, cac cong ty nhu cap thoat nuoc, tu van moi truong, nuoi trong thuy san hoac tham gia trong cac chuong trinh, de an trong, ngoai nuoc ve moi truong.

31. Quan ly moi truong

Dao tao ky su vung kien thuc ve khoa hoc moi truong va ky thuat moi truong. Chuong trinh dao tao se trang bi cho sinh vien kien thuc va ky nang ung dung thuc tien ve cac linh vuc quan ly chat luong moi truong, quan ly chat thai, quan trac moi truong, danh gia tac dong moi truong, kinh te kiem toan moi truong, san xuat sach hon dong thoi trang bi cac kien thuc co ban ve qua trinh hoa hoc, ly hoc, sinh hoc trong cong nghe xu ly moi truong, xu ly chat thai, kiem soat o nhiem moi truong cong nong nghiep.

Khi tot nghiep, tuy tung vi tri cong viec, ky su nganh nay gop phan ngan ngua, han che muc do gia tang o nhiem, suy thoai va su co moi truong do con nguoi va tac dong tu nhien gay ra, khac phuc o nhiem moi truong, truoc het o nhung noi da bi o nhiem nghiem trong, phuc hoi he sinh thai da bi suy thoai, tung buoc nang cao chat luong moi truong.

32. Che bien thuy san

Dao tao ky su co kien thuc, ky nang thuc hanh o linh vuc che bien thuy san, khai thac va bao ve nguon loi thuy san. Ky su che bien thuy san nam vung qui trinh cong nghe che bien tu khau nguyen lieu den san pham cuoi cung

Huong nghien cuu cua nganh hoc nay: ung dung cong nghe trong che bien san pham thuy san. Xay dung quy trinh kiem tra chat luong san pham thuy san. Nghien cuu nguyen vat lieu moi dung trong che tao bao bi va dong goi san pham thit, thuy hai san.

Ky su che bien thuy san co the lam viec tai cac xi nghiep che bien thuy san, cong ty thuy san, cac trang trai,… cac co so kiem nghiem san pham thuy san, lam can bo quan ly thuy san o cac co quan ban nganh thuoc tinh (So NN & PTNT, So thuy san, cong ty nuoi thuy san,…)

33. Su pham Ky thuat nong nghiep

Nganh SP Ky thuat nong nghiep dao tao GV dong thoi la chuyen gia gioi khoa hoc ky thuat va kinh te nong nghiep. SV duoc trang bi kien thuc ve khoa hoc giao duc, tam ly giao duc, phuong phap luan ve giang day, xay dung va quan ly chuong trinh dao tao chinh sach giao duc. Dong thoi, SV con duoc trang bi ky nang to chuc hoat dong san xuat nong nghiep nham giup hoc sinh dinh huong den nen nong nghiep ky thuat cao.

Cu nhan nganh su pham ky thuat nong nghiep co the tro thanh giao vien huong nghiep tai cac truong THPT hoac giao vien giang day ky thuat nong nghiep tai cac truong cao dang, trung cap, day nghe. Tham gia thuc hien de tai, cac chuong trinh nghien cuu khoa hoc. Ngoai ra, co the tro thanh can bo ky thuat tai cac co so san xuat tu nhan va cac trung tam nghien cuu ung dung va chuyen giao khoa hoc ky thuat nong lam ngu hoac hoc tiep cac bac hoc cao hon.

34. Canh quan va Ky thuat hoa vien

Muc tieu cua nganh hoc nay cung cap nhung kien thuc, ky nang ve thiet ke, thi cong cung nhu quan ly canh quan moi truong, hoa vien; xay dung mang xanh do thi tai cac thanh pho lon; thiet ke canh quan va hoa vien cho cac khu do thi, chung cu moi. Ung dung cong nghe sinh hoc trong san xuat cac hoa canh & cay kieng dac chung co gia tri kinh te cao.

Ky su nganh canh quan va ky thuat hoa vien co co hoi phat trien nganh nghe tai co quan tu van, nghien cuu, san xuat lien quan den nganh hoc: van phong kien truc su truong, So Quy hoach - kien truc, So Xay dung, cac Cong ty cong vien cay xanh, Cong ty cong trinh do thi, Cong ty du lich sinh thai; cac khu du lich, khu che xuat, khu cong nghiep, san golf, cac co so khuyen xanh cua tu nhan, quoc doanh, cac cong ty du lich sinh thai. Ngoai ra, con co the lam viec tai cac vuon quoc gia, khu bao ton thien nhien, khu du tru sinh quyen, khu di tich lich su, thao cam vien v..v. .

35. Cong nghe hoa hoc

Ky su nganh Cong nghe hoa hoc va hoa sinh duoc trang bi nhung kien thuc chuyen nganh lien quan den chat luong, cong nghe, thiet ke, che tao va dich vu trong cac linh vuc nghien cuu va phat trien ve hoa chat, thuc pham.

Cu the, SV co kha nang su dung cac thiet bi, dieu khien cac thong so qua trinh cua thiet bi cung nhu nha may lien quan den cong nghiep hoa hoc, thuc pham, duoc pham. Co kha nang thiet ke va quan ly cac qua trinh, thiet bi hay nha may de co the san xuat ra san pham mot cach kinh te va an toan.

Tot nghiep nganh nay co the nghien cuu phat trien cac san pham cong nghiep nhu thuy tinh, do gom, kim loai, hoa chat, nhua. Trong linh vuc thuc pham, nghien cuu cac ky thuat thiet ke, hoat dong va kiem soat qua trinh cua cac phan ung sinh hoc nhu su len men hay duoi su xuc tac cua enzyme lien quan den cong nghe hoa sinh; nghien cuu ap dung cac cong nghe hoa hoc va hoa sinh trong linh vuc nong nghiep de tien toi cac cong nghe san xuat sach hon.

Ky su cong nghe hoa hoc co the lam viec trong cac nganh cong nghiep hoa chat cung nhu cac co quan nghien cuu va phat trien. Ngoai ra, con co the lam viec o cac linh vuc lien quan nhu kiem soat o nhiem, an toan nha may,vat lieu dien tu, duoc pham va cong nghe sinh hoc.

36. Anh van

Sinh vien tot nghiep cu nhan Anh van co kien thuc can ban ve ngon ngu Anh, van hoa va van hoc cac nuoc noi tieng Anh ; ky nang thuc hanh tieng Anh, duoc trang bi nhung kien thuc cung nhung thong tin cap nhat ve phuong phap day va hoc tieng Anh. Tu hoc ky 6, sinh vien se dinh huong hoc theo 2 chuyen nganh: giang day tieng Anh va quan ly. Cac mon chinh chuyen nganh tieng Anh - Quan ly se gom tieng Anh cong so, Nguyen ly quan ly, Khoa hoc giao tiep, Quan tri nhan su, Hanh vi to chuc. Tat ca cac mon chuyen nganh deu duoc day va hoc bang tieng Anh

Cu nhan Anh van, sinh vien co kha nang giang day tieng Anh, co kha nang nghien cuu, thiet ke, danh gia chuong trinh giang day Anh ngu; lam cong tac bien dich, phien dich; co kha nang tham gia quan tri van phong o cac don vi kinh te, cac to chuc xa hoi trong ngoai nuoc.

37. Cong nghe ky thuat o to (*)

Dao tao ky su co trinh do thiet ke va ky nang thuc hanh ve cong nghe san xuat phu tung, phu kien va lap rap o to, khai thac su dung, kiem dinh va dich vu ky thuat o to, dong thoi co nang luc quan ly dieu hanh san xuat, kinh doanh va lap cac du an lien quan den nganh nay.

Ky su cong nghe ky thuat o to co the lam viec tai cac nha may san xuat phu tung, phu kien va lap rap o to, cac co so sua chua, cac tram dang kiem, cac co quan quan ly nha nuoc, linh vuc an ninh quoc phong, cac vien nghien cuu, cac truong, cac van phong dai dien, co so kinh doanh o to, may dong luc va phu tung…

38. Co Dien tu (*)

Nganh hoc nay the hien gan bo huu co giua cac linh vuc co khi, dien tu va khoa hoc may tinh. Nganh viec cho ra doi nhung san pham thong minh ung dung cong nghe cao khong nhung trong linh vuc san xuat cong nghiep ma con phat trien manh trong linh vuc san xuat nong nghiep nham tang suat lao dong, giam lao dong thu cong, giam gia thanh san pham, dong thoi tang chat luong san pham, giam o nhiem moi truong…

Nganh Co Dien tu cua truong voi huong chinh la nghien cuu cac cong nghe va thiet bi va co dien tu nham phuc vu canh tac nong nghiep hien dai, cong nghe sinh hoc va cong nghe thuc pham.

Ky su co dien tu lam viec tai khu cong nghe cao voi cac he thong san xuat tu dong, khu nong nghiep cong nghe cao, cac cong ty chuyen thiet ke san xuat cac thiet bi linh kien tu dong

39. Kinh doanh nong nghiep (*)

Kinh doanh nong nghiep duoc dinh nghia la bao gom tat ca hoat dong lien quan den san xuat va phan phoi dau vao nong nghiep, qua trinh san xuat tai cac nong trai; viec ton tru, che bien va tieu thu cac hang hoa nong san va cac san pham co lien quan.

Cu nhan kinh doanh nong nghiep co kien thuc va hieu biet ve nguyen ly co ban cua kinh doanh; moi truong kinh doanh va tinh chat dac thu cua kinh doanh nong nghiep; moi lien he giua cac hoat dong kinh doanh nong nghiep voi cong nghe trong san xuat nong nghiep va che bien nong san…Co the lam viec trong cac doanh nghiep hoat dong san xuat kinh lien quan den nong nghiep, cac co quan chuc nang quan ly va cac to chuc khac hoat dong trong linh vuc nong nghiep.

40. Bao quan che bien song san va vi sinh thuc pham (*)

Ngoai kien thuc va ky nang chung ve bao quan va che bien nong san thuc pham, chuyen nganh cung cap cho nguoi hoc hieu biet ve anh huong bat loi va ung dung cua vi sinh vat trong linh vuc che bien va bao quan cung nhu nhung ky thuat de kiem soat va kiem nghiem vi sinh trong thuc pham nham bao dam an toan ve sinh thuc pham cho nguoi tieu dung.

Ky su tot nghiep co the lam viec trong cac doanh nghiep, cac co so san xuat kinh doanh che bien nong san thuc pham hoac cong tac tai cac Vien hay cac trung tam nghien cuu ve dinh duong, ve vi sinh thuc pham, cac trung tam tu van ve suc khoe cong dong ...hoac tham gia trong cong tac kiem tra tham dinh chat luong ve sinh an toan thuc pham.

41. Quan ly Moi truong va Du lich sinh thai (*)

Ky su quan ly moi truong chuyen sau ve du lich sinh thai co kien thuc va ky nang ve sinh hoc bao ton, dia ly du lich, quan ly canh quan, quan tri du lich, quy hoach phat trien du lich sinh thai ben vung, co kha nang xay dung, quan ly thuc hien cac de an ve xay dung ton tao cac canh quan phuc vu du lich sinh thai hoac huong dan du lich sinh thai va cac dich vu co lien quan.

So du lich, cong ty dich vu du lich, khu du lich sinh thai, khu nghi duong, vuon quoc gia, khu bao ton thien nhien, khu du tru sinh quyen, khu di tich lich su,…. la nhung noi de sinh vien tot nghiep ve cong tac hoac co dieu kien tu thanh lap cac cong ty dich vu du lich sinh thai.

42. Su pham Ky thuat cong - nong nghiep (*)

Cu nhan chuyen nganh su pham ky thuat cong - nong nghiep co kha nang hoat dong trong linh vuc giao duc ve nong nghiep (trong trot, chan nuoi, nuoi trong thuy san, lam nghiep, bao quan che bien nong san, bao ve dong vat, bao ve thuc vat, kinh te nong nghiep,…) ve cong nghiep ( ky thuat dien - dien tu co ban, dong co-o to-may keo, dieu khien tu dong, nhiet dien lanh, co khi nong nghiep,…) tai cac truong CD Su pham, CD hoac THCN, THPT, cac trung tam huong nghiep hoac cac trung tam day nghe. Ngoai ra, co the tro thanh can bo ky thuat tai cac co quan nha nuoc, cac co so san xuat tu nhan, cac trung tam nghien cuu ung dung va chuyen giao khoa hoc ky thuat...

(*) Cac nganh tu 37 den 42 gom Cong nghe ky thuat o to, Co Dien tu, Kinh doanh nong nghiep, Bao quan che bien song san va vi sinh thuc pham, Quan ly Moi truong va Du lich sinh thai, Su pham Ky thuat cong - nong nghiep la 6 nganh hoc moi se tuyen sinh nam 2006.

PHUC DIEN tong hop

Viet Bao

Comment :Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
The disciplines of Agriculture and Forestry University City
University of Agriculture, Department of Finance, Department of Science, Department of Agriculture and Rural Development, geographic information systems, automotive engineering technology, research research and development, real estate market, processing of agricultural products, agricultural products, Applied Technology, is capable of, relating to, the
2006, HCMC University of Agriculture and Forestry sector to recruit six and new majors: Mechatronics, automotive engineering technology, Agribusiness, Education of Agricultural Engineering, Environmental Management and Eco-tourism, preserve and protect agricultural products ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các ngành học của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các ngành học của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0