Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM

Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ma truong: MTS
Dia chi: 5 Phan Dang Luu, phuong 3, quan Binh Thanh, TP.HCM
DT: (08) 8416010
Website: http://www.hcmufa.edu.vn/

Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM
Sinh vien nganh My thuat ung dung Truong DH My thuat TP.HCM dang hoc ve Thiet ke do hoa
Truong DH My thuat TP.HCM la co so dao tao doi ngu can bo my thuat, hoa si, nha su pham my thuat, nha ly luan my thuat, nha quan ly va nghien cuu khoa hoc my thuat nam vung kien thuc ve my thuat, co kha nang sang tac, nghien cuu va giang day...

Truong truc thuoc Bo Van hoa - Thong tin, co chuc nang dao tao, boi duong nguon nhan luc ve linh vuc my thuat o bac DH va sau DH; nghien cuu khoa hoc va sang tac nghe thuat phu hop voi cac nganh dao tao nham nang cao chat luong dao tao, gop phan bao ton va phat trien nen my thuat Viet Nam.

Truong tuyen sinh tu Thua Thien - Hue tro vao den Ca Mau, thi sinh phai qua so tuyen moi duoc thi vao truong. Ho so dang ky du thi va bai so tuyen nop truc tiep cho Phong Dao tao cua truong truoc thang 5 hang nam (oi voi nhung nguoi o xa co the nop qua So GD-DT dia phuong, truong khong nhan ho so qua duong buu dien).

Ngoai nhung ho so theo quy dinh chung cua Bo GD-DT thi sinh xin thi phai lap them ho so du ky so tuyen. Ho so du ky so tuyen gom co:

a. Thi vao he DH khoa Hoi hoa, Do hoa, My thuat ung dung, Su pham My thuat: Thi sinh nop 2 buc tranh: 1 buc hinh hoa den trang (ve chan dung hoac ve toan than nguoi that) ve bang but chi den, mot phac thao bo cuc mau (ve canh sinh hoat, lao dong hoac phong canh dat nuoc Viet Nam) ve bang mau bot hoac mau nuoc, khuon kho nho nhat la 30x40cm.

b. Thi vao he DH khoa Dieu khac: Thi sinh nop mot buc tuong (toan than hoac chan dung), chieu cao toi thieu cua tuong la 30cm, hoac mot buc cham noi (canh sinh hoat, lao dong...) khuon kho nho nhat la 30x40cm.

Duoi day la cac nganh dao tao cua Truong DH My thuat TP.HCM.

1. Nganh Hoi hoa

Sau 2 nam hoc can ban (nam thu nhat va thu hai DH) SV duoc phan vao hoc chuyen khoa. Nganh Hoi hoa co nhiem vu dao tao SV nam vung kien thuc chuyen mon, co kha nang nghien cuu va the nghiem chat lieu theo quy trinh thuc hien cac bai tap sang tac nhu: tranh tinh vat, tranh phong canh, bo cuc va the hien mot tac pham thi tot nghiep bang chinh chat lieu ma SV da hoc.

Nganh Hoi hoa dao tao theo chuong trinh cac chuyen nganh nhu:

- Chuyen nganh Son mai: Hien nay, chat lieu son mai duoc nhieu hoa si chon lam chat lieu sang tac tranh va no tro thanh chat lieu doc dao trong nghe thuat tao hinh.

Chat lieu son mai duoc nhieu SV theo hoc trong chuong trinh 3 nam chuyen khoa (nam thu 3,4,5) va the hien bai thi tot nghiep. Trong thoi gian hoc tap, SV duoc trang bi kien thuc, ky nang, ky thuat chat lieu va quy trinh the hien mot buc tranh son mai.

Trong qua trinh hoc tap sinh vien duoc nghien cuu chuyen sau ve: Ky thuat chat lieu (pha che son quang, son ve va son phu); ky thuat the hien mau sac (son canh gian, vo trung, xa cu, bac, vang).

- Chuyen nganh Son dau.

- Chuyen nganha Lua.

2. Nganh Do hoa

Chuong trinh dao tao chuyen nganh (trong 3 nam).

Nam thu nhat - chuyen nganh (DH 3):

* Hoc ky I (hoc cac mon chuyen nganh va bo mon hinh hoa chuyen nganh): Gioi thieu ve chuyen nganh Do hoa tao hinh. Thuc hanh va sang tac tranh co dong theo chu de. Thuc hanh bo cuc tinh vat va ky thuat in kem. Thuc hanh bo cuc phong canh va ky thuat in da. (Ket thuc hoc tinh tai, di thuc te trong hoc ky mot)

* Hoc ky II (suot hoc ky II SV hoc tinh tai chuyen nganh kem theo bo mon nghien cuu hinh hoa chuyen nganh): Cac mon tinh tai chuyen nganh: bo cuc phong canh va ky thuat tranh khac go; nghien cuu chan dung tu hoa va ky thuat in da.

Nam thu hai - chuyen nganh (DH 4)

* Hoc ky I (di thuc te vao dau nam hoc, tiep theo hoc tinh tai chuyen nganh va bo mon nghien cuu hinh hoa chuyen nganh): Cac mon tinh tai chuyen nganh: bo cuc chu de va ky thuat tranh in luoi; bo cuc chu de va ky thuat tranh khac go.

* Hoc ky II: Cac mon tinh tai chuyen nganh (ket thuc mon hinh hoa chuyen nganh): bo cuc chu de va ky thuat tranh in da; bo cuc chu de va ky thuat tranh in kem.

Nam thu ba - chuyen nganh (DH 5)

* Hoc ky I: Di thuc te vao dau nam hoc lay tu lieu cho bai thi tot nghiep. Lam de cuong luan van tot nghiep. Nghien cuu bo cuc va chat lieu the hien cua chuyen khoa. Thuc hien viet bai luan van tot nghiep.

* Hoc ky II: Thuc hien bai thi chuyen mon cua chuyen nganh va bao ve tot nghiep.

3. Nganh Dieu khac

Nganh Dieu khac Truong DH My thuat TP.HCM hien nay duoc tiep quan tu nganh Dieu khac Truong Quoc gia CD My thuat Sai Gon tu nam 1975. Nganh Dieu khac la mot trong nhung nganh chinh cua nganh Nghe thuat tao hinh.

Nganh Dieu khac dao tao cu nhan My thuat dieu khac, cu nhan dieu khac co kha nang sang tac, the hien tac pham tu chan dung, tuong trang tri cong vien, tuong dai phuc vu nhan dan va xa hoi, nhung cong trinh cap quoc gia.

4. Nganh Su pham My thuat

Nganh Su pham My thuat Truong DH My thuat TP.HCM duoc thanh lap theo quyet dinh so 4271/GD-DT tai Ha Noi ngay 19-12-1997 cua Bo truong Bo GD-DT tai mot so co so thuoc khoi Bo Van hoa - Thong tin.

SV tot nghiep nganh Su pham My thuat trinh do DH co the giang day My thuat tai cac truong THCS, CD, DH va hoc len cao hoc.

5. Nganh My thuat ung dung

Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM
Quang cao Bao. Chat lieu: do hoa vi tinh. Sang tac nam 2004 cua giang vien Bach Huyen Linh
Truong DH My thuat TP.HCM dat ten la nganh My thuat ung dung nham de moi nguoi phan biet giua Nghe thuat tao hinh va My thuat ung dung trong cuoc song hang ngay, dong thoi trong tuong lai truong se thanh lap them mot so chuyen nganh nua cua linh vuc My thuat ung dung, cu the la cac chuyen nganh cua Nghe thuat thiet ke nhu Thiet ke quang cao, Thiet ke minh hoa, Thiet ke thoi trang, Thiet ke da truyen thong...

Nganh nham dao tao nen nhung hoa si co trinh do chuyen mon ve thiet ke hai chieu, co kha nang tu duy thi giac, phat trien y tuong, su dung ngon ngu thi giac, cac yeu to thi giac, tren co so am hieu cac nguyen ly thi giac de thuc hanh sang tao cac san pham ve do hoa ung dung truyen thong hai chieu nhu: Thiet ke, sang tao, ung dung chu trong tung tinh huong cu the, logo, bieu tuong, giay tieu de, danh thiep, bao thu, lich treo tuong, lich de ban, poster, catalog, sach quang cao nho, to buom, to roi, thiet ke bao bi, biet thiet ke trang web, biet cac ky thuat chup, xu ly, su dung anh phuc vu cho viec thiet ke, the hien y tuong, ky thuat xuat cac du lieu do hoa...

SV co kha nang tu viec nghien cuu, dong nao, hinh thanh y tuong, the hien y tuong, sang tao thanh cac ngon ngu do hoa truyen thong va chuyen cac mau thiet ke hoan chinh theo doi, giam sat viec thi cong the hien san pham duoc thiet ke mot cach tot nhat, dat moi yeu cau ve cong nang va tham my. Cac SV nay co the tro thanh cac nha thiet ke chuyen nghiep va tu nen tang do cung voi trinh do thuc hanh gioi co trien vong tro thanh giam doc my thuat cho cac cong ty thiet ke do hoa.

Ngoai nhung kien thuc cot loi ve ky nang ve, dien ta, phan anh, ghi chep doi tuong trong khong gian ba chieu tren mat phang hai chieu, kha nang hinh tuong hoa y tuong o dang co ban trong ngon ngu, quy luat trang tri, cac kien thuc ve lich su my thuat Viet Nam, lich su my thuat the gioi, triet hoc, my hoc, ngoai ngu, the duc, quoc phong...

Chuong trinh dao tao toan khoa cua chuyen nganh Thiet ke do hoa duoc dan trai trong 5 nam hoc.

6. Nganh Ly luan va Lich su My thuat

Dao tao SV co trinh do cu nhan ve Ly luan va Lich su My thuat. SV tot nghiep nganh nay ra truong co kha nang nghien cuu Ly luan My thuat va Lich su My thuat, co kha nang lam cong tac phe binh my thuat, to chuc cac hoat dong my thuat va giang day cac mon: Lich su My Thuat Viet Nam, Lich su My thuat the gioi, My thuat hoc, My hoc (xho doi tuong SV My thuat), Ly luan My thuat, Su pham My thuat.

SV co the giang day trong cac truong Van hoa - Nghe thuat noi chung va cac truong CD, DH My thuat, khoa Su pham Nhac - Hoa thuoc cac truong CD Su pham, DH Su Pham noi rieng. Ngoai ra con co the tham gia giang day bo mon Lich su My thuat Viet Nam, Lich su My thuat the gioi cho SV khoa Huong dan vien du lich, Bao ton - bao tang...

Dong thoi trong xu the chung o nuoc ta hien nay, de dap ung ve nhu cau thuong ngoan my thuat cua cong chung, SV nganh nay co the gop phan dinh huong, huong dan cong chung thuong thuc My thuat qua cac bai viet, gioi thieu ve tac gia - tac pham my thuat; ve cac phong trao, khuynh huong sang tac va hoat dong my thuat trong nuoc va quoc te.

SV muon duoc tuyen chon phai qua ky thi tuyen sinh DH gom cac mon nhu: Hinh hoa (trinh do Trung hoc My thuat); Trang tri (trinh do Trung hoc My thuat); Van (chuong trinh THPT). Sau nam hoc thu IV, SV phai chon huong nghien cuu chuyen sau vao cac linh vuc: Lich su My thuat Viet Nam; Lich su My thuat the gioi; Ly luan - phe binh my thuat. Trong 5 nam hoc, hang nam SV se co thoi gian tu 1 den 2 thang de di thuc te tai cac di tich lich su van hoa, cac bao tang, cac trien lam, cac gallery my thuat.

7. Khoa Kien thuc co ban

a. Muc tieu dao tao o cap Trung hoc My thuat: Dao tao cac can bo My thuat co trinh do Trung cap My thuat, dap ung viec lam o co so va tao nguon tuyen sinh o cap DH. Hoc trong 2 nam.

Tu nam 1999, nha truong khong to chuc thi tuyen vao cap Trung cap My thuat ma lay cac thi sinh du ky thi tuyen sinh vao DH nhung khong dat diem chuan. Voi so luong han che trong mot lop hoc khoang 20 den 30 hoc sinh. Cac hoc sinh nay la nhung thi sinh du thi tuyen sinh co so diem thi ke tiep muc duoi diem chuan.

- Mon Hinh hoa: Hoc sinh tot nghiep 2 nam Trung cap se nam duoc nhung kien thuc co ban ve nghien cuu ve hinh hoa bang chat lieu chi, than, bot mau, duoc ren luyen ky nang, ky xao trong cac khau quan sat, su dung que do, dung hinh dung ty le, dung cau truc xuong va khoi qua cac bai tap ve tuong, ve chan dung ban than, toan than…

- Mon Trang tri: Qua 2 nam hoc mon trang tri, hoc sinh duoc ren luyen kha nang cam thu ve mau sac, ve mang hinh, ve duong net, nang cao thi hieu tham my. Hoc sinh nam duoc quy trinh xay dung mot hoa tiet trang tri, nam vung cac quy luat va nguyen ly co ban ve bo cuc trang tri tren cac mat phang mot chieu, hai chieu, mat phang khong gioi han, qua do ung dung vao cac bai tap bo cuc trang tri, va bo cuc tranh co de tai, bang chat lieu bot mau.

b. Muc tieu dao tao o hai nam dau DH: Cac hoc sinh da tot nghiep THPT va vuot qua ky thi tuyen sinh do Truong DH My thuat TP.HCM to chuc voi cac mon thi: Hinh hoa (3 buoi sang, 12 tiet); mon Van (1 buoi sang, 4 tiet); mon Trang tri (1 ngay, 8 tiet); mon Bo cuc (1 ngay, 8 tiet).

Thoi gian hoc 2 nam. Khoa trang bi cho SV nhung kien thuc co ban, chuan bi buoc vao linh vuc sang tao o 3 nam cua giai doan 2 cap DH.

- Mon Hinh hoa (DH1): Trang bi cho SV nhung kien thuc co ban ve giai phau tao hinh, bo cuc, khong gian, anh sang, mau theo tuong quan chung qua cac bai tap nghien cuu hinh hoa dung phuong phap co ban, dung quy cach the hien, nam cau truc khoi tong the cua toan than, ren luyen ky nang quan sat, cach su dung cac dung cu ve, tap lam quen voi chat lieu son dau qua cac phuong phap dap mau, trang mau day, mong.

- Mon Hinh hoa (DH2): Nang cao kha nang dien ta bang ngon ngu cua nghe thuat tao hinh qua cac nhom bai tap ve nghien cuu hinh hoa toan than chat lieu chi, than, son dau, bot mau…qua do SV duoc danh gia cao ve y thuc bo cuc, ti le giai phau, he thong truc, cau truc khoi, di sau vao phoi canh, he thong sang toi lon, mau nong lanh, tuong quan chung ve ta chat, ta khong gian va hieu qua cua but phap, chat lieu.

- Mon Trang tri (DH1): SV duoc on lai cac ly thuyet, quy luat bo cuc trong trang tri thong qua cac quy trinh tu nghien cuu canh vat, con nguoi cau tao thanh hoa tiet trang tri va bo cuc trong nhung hinh co ban, tu do nam vung quy luat thang bang, lech tam va quy trinh xay dung mot bo cuc don gian o nam thu nhat.

- Mon Trang tri (DH2): O nam thu 2 qua cac bai giang ve phuong phap xay dung bo cuc tranh tuong doi phuc tap, nam vung cac quy luat bo cuc duong net, bo cuc hinh mang, bo cuc anh sang, mau sac, nhip dieu, chuyen dong, cac tuong phan, trong tam SV tap xay dung bo cuc tranh co chu de tuong doi phuc tap, tap lam quen voi cac chat lieu nhu mau dau, mau nuoc, acrylic, chat lieu tong hop qua cac bai tap bo cuc tranh phong canh, phong canh sinh hoat ve theo thuc te.

QUOC DUNG tong hop

Viet Bao
Comment :Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
The disciplines of the College of Fine Arts
University of America, Vietnam's cashew sector, dessert, Industry Association, Subject Type, City University of Fine Arts, Art Teacher, Fine Arts application use, potentially, field trips, educators, graduation exams, layout, specialized, Sv
University of Fine Arts is a training base of fine arts, artists, monks art educator, art theorists, managers and research firm knowledge about art about art, capable of writing, research and teaching ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các ngành học của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các ngành học của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac nganh hoc cua Truong DH My thuat TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0