Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho

Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ma truong: TCT
Dia chi: Duong 3-2, Quan Ninh Kieu, TP Can Tho
Dien thoai: (071) 831156; Fax: (84.71) 838474
Website: http://www.ctu.edu.vn/

Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho
Sinh vien nganh Cong nghe thong tin trong gio hoc
DH Can Tho la co so dao tao DH va sau DH trong diem cua Nha nuoc o DBSCL, la trung tam van hoa - khoa hoc ky thuat cua vung. Hien truong dao tao 56 nganh, chuyen nganh DH, 15 chuyen nganh cao hoc va 5 chuyen nganh nghien cuu sinh.

Trong do, truong dao tao 15 nganh thuoc khoi Su pham gom Toan, Vat ly, Toan - Tin hoc, Vat ly - Tin hoc, Hoa, Sinh, Sinh - Ky thuat nong nghiep, Ngu van, Lich su, Dia ly, Anh van, Phap van, Giao duc cong dan, The duc the thao, Tieu hoc.

Cac nganh Su pham dao tao giao vien giang day bac trung hoc (THPT, THCN...); co kien thuc chuyen nganh rong, co ky nang nghiep vu su pham. Sau khi tot nghiep co the giang day o cac cac truong THPT, Trung hoc Bo tuc, giao duc thuong xuyen, cac truong THCN va day nghe; cac co so giao duc, dao tao co nhu cau giang day trinh do THPT hoac tuong duong.

Con lai la 41 nganh thuoc cac khoi Cong nghe; khoi Cong nghe Thong tin, Dien tu; khoi Nong nghiep va Thuy san; khoi Kinh te - Quan tri kinh doanh; khoi Luat va cac nganh khac; trong so nay Truong DH Can Tho mo them 4 nganh hoc moi trong ky tuyen sinh DH 2006.

1. Nganh Co khi che tao may

Co khi che tao may la chuyen nganh co khi phuc vu trong linh vuc nghien cuu, thiet ke, che tao cac chi tiet may va cac loai may moc, thiet bi phuc vu cho nhieu linh vuc khac nhau nhu che bien luong thuc, thuc pham, thuy hai san; cong nghiep o to, xe may; cong nghiep hoa chat, phan bon...

Muc tieu dao tao: nam vung kien thuc co so va kien thuc chuyen nganh che tao may de co the thiet ke va che tao cac san pham va thiet bi may moc dap ung nhu cau co khi hoa va tu dong hoa; co kha nang nghien cuu, khai thac cac loai may moc thiet bi va day chuyen san xuat va tu dong hoa, nang cao hieu qua su dung cua may moc thiet bi...

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Cong nghiep, Giao thong, Khoa hoc - Cong nghe, vien nghien cuu, co so dao tao ky thuat, cong ty tu van ky thuat, khu cong nghiep, xi nghiep co khi; cac truong Cong nhan ky thuat, cac trung hoc nghe, Trung tam day nghe...

2. Nganh Co khi che bien

Cac khu che xuat, khu cong nghiep ngay cang nhieu o cac dia phuong. So luong cac nha may che bien luong thuc - thuc pham, che bien thuy hai san, ruou bia, nuoc giai khat, thuc an gia suc, mia duong, dau an… cua cac nha dau tu trong va ngoai nuoc ngay cang gia tang. Nganh co khi che bien ra doi nham dao tao nguon nhan luc (ky su) co du trinh do chuyen mon dap ung cho yeu cau do.

Muc tieu dao tao: co kien thuc va kha nang chuyen mon ve cac linh vuc: Cong nghe sau thu hoach, may va thiet bi che bien luong thuc, thuc pham va thuy hai san; cong nghe va ky thuat say - bao quan nong san thuc pham; cac quy trinh cong nghe trong che bien luong thuc - thuc pham (che bien lua, gao, dau nanh, duong mia, thuy hai san, ruou bia, nuoc giai khat…)...

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Cong nghiep, Nong nghiep & Phat trien nong thon, Khoa hoc - Cong nghe, xi nghiep Co khi, cong ty (xi nghiep) Che bien luong thuc - thuc pham, nha may che bien thuy hai san, xi nghiep che bien thuc an gia suc, cong ty che bien ruou bia, cong ty che bien nuoc giai khat. Cac cong ty, doanh nghiep trong cac khu che xuat, khu cong nghiep. Cac vien nghien cuu, truong DH, CD, truong cong nhan ky thuat, cac truong trung hoc nghe, trung tam day nghe.

3. Nganh Thuy cong dong bang

Ky su Thuy cong co kha nang chuyen mon ve thiet ke, thi cong va quan ly cac cong trinh thuy loi nhu: cau, cong, dap, tram bom, ke, cap nuoc va thoat nuoc... Ngoai ra ky su thuy cong con co kha nang quy hoach va quan ly cac he thong tuoi, tieu, chong lu, ngan man...

Co kien thuc chuyen nganh rong, co ban, va cap nhat de co the tu hoc, tu nghien cuu ma con duoc trang bi cac ky nang lam viec theo nhom de sau nay ra truong de hoa nhap voi moi truong cong tac.

Dac biet, trong qua trinh hoc cac mon chuyen nganh va lam de tai tot nghiep, sinh vien thuy cong se duoc trang bi cac ky nang su dung phan mem tin hoc phuc vu cho viec thiet ke cong trinh nhu AutoCAD, SAP, DuToan2000... cac phan mem tro giup viec quan ly va quy hoach nhu phan mem MapInfo, ArcView...

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Nong nghiep & Phat trien nong thon, Chi cuc Thuy loi, So Xay dung, Giao thong, Tai nguyen - Moi truong, Ke hoach - Dau tu... Cac phong, ban chuyen mon trong quan ly nha nuoc ve co so ha tang va tai nguyen thien nhien.

Cong ty tu van, thiet ke xay dung dan dung va thuy loi, cong ty khai thac cac cong trinh thuy; cac tram quan ly va khai thac cac cong trinh thuy; cac nha may san xuat vat lieu xay dung, cac Ban quan ly cong trinh; cac chuong trinh du an xay dung, dau tu va phat trien trong nuoc va quoc te; cac vien nghien cuu, truong DH co nganh nay...

4. Nganh Xay dung dan dung va cong nghiep

Dao tao ky su co kha nang chuyen mon ve thiet ke, tham dinh, thi cong va quan ly cac cong trinh xay dung dan dung va cong nghiep, cac cong trinh nha nhieu tang, quy hoach do thi va quan ly do thi; nam vung kien thuc co ban cua chuyen nganh, co kha nang tiep can voi cong nghe xay dung moi; quan ly ky thuat o cac don vi thuoc nganh xay dung cong trinh; co kha nang tu hoc, tu nghien cuu, san sang phuc vu dat nuoc, dap ung muc tieu cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Xay dung, Giao thong, Tai nguyen - Moi truong, Ke hoach - Dau tu... Cac phong chuyen mon quan ly nha nuoc ve co so ha tang va tai nguyen thien nhien; cong ty tu van, thiet ke xay dung dan dung va thuy loi, cac ban Quan ly cong trinh; cac nha may san xuat vat lieu xay dung; cac chuong trinh du an xay dung, dau tu va phat trien; cac vien nghien cuu, truong DH co chuyen nganh nay…

5. Nganh Ky thuat moi truong

Thiet ke cac quy trinh cong nghe xu ly cac tac nhan gay o nhiem moi truong nhu xu ly o nhiem khong khi, o nhiem nguon nuoc, tieng on, chat thai... trong dieu kien phat trien do thi loai vua va nho va nong thon; thiet ke cac quy trinh xu ly nuoc cho cac cong trinh cap nuoc do thi va nong thon.

Ðanh gia cac tac dong moi truong cho cac du an phat trien o cac do thi loai vua, nho va nong thon. Ðe xuat cac giai phap va cac cong nghe thich hop trong truong hop du an co kha nang gay nen nhung tac dong xau den moi truong.

Do dac va theo doi cac nguon co kha nang gay o nhiem; tham gia cung voi mot so nganh chuyen mon khac trong viec quy hoach do thi; nghien cuu khoa hoc trong nhung linh vuc co lien quan den ky thuat moi truong.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Khoa hoc - Cong nghe; Tai nguyen - Moi truong; Xay dung; cac khu che xuat, khu cong nghiep; cac nha may, xi nghiep quy mo lon; cac cong ty tu van xay dung; cac Chuong trinh du an xay dung, dau tu va phat trien; cac vien nghien cuu, truong dai hoc co nganh nay...

6. Nganh Ky thuat dien

Nganh Ky thuat dien dao tao ky su co kha nang van dung cac kien thuc dien tu de phuc vu sinh hoat va san xuat mot cach an toan va hieu qua nhat. Ky su tot nghiep nganh Ky thuat dien co kha nang quan sat, phan tich, tong hop va thiet ke cac he thong dien trong dan dung va cong nghiep.

Dao tao ky su chuyen ve ky thuat ung dung cac hien tuong dien tu vao viec san xuat, truyen tai, phan phoi va su dung nang luong dien hieu qua va an toan; dao tao nguoi ky su co kha nang nghien cuu, thiet ke, lap dat, van hanh, bao tri va sua chua cac khi cu dien, thiet bi dien, may dien, mang luoi dien va he thong dien; dao tao nguoi ky su co dao duc nghe nghiep, co tac phong cong nghiep, co kien thuc nganh rong, co kha nang tu hoc, tu nghien cuu, co long yeu nghe va san sang phuc vu dat nuoc.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac nha may, xi nghiep san xuat hang tieu dung, luong thuc, thuc pham, cong nghiep nhe, cong nghiep nang... Cac cong ty tu van, thiet ke va lap dat dien.; cac co so kinh doanh dich vu van hoa, vui choi, giai tri, am thuc...; cac So Cong nghiep, Khoa hoc - Cong nghe; cac cong ty dien luc, nha may dien, tram truyen tai dien; cac khu che xuat, khu cong nghiep; cac vien nghien cuu, truong DH, CD, THCN va cong nhan ky thuat...

7. Nganh Co dien tu

Muc tieu cua la dao tao Ky su Co dien tu co hieu biet rong, nam vung nhung kien thuc co ban ve toan, khoa hoc may tinh, vat kieu, kien thuc co so ve co khi, dien va dien tu.

Dong thoi sinh vien cung duoc trang bi cac kien thuc va ky nang chuyen mon ve dieu khien tu dong hoa, truyen dong, cam bien, vi dien tu, san xuat tu dong (CIM), cac phuong phap mo hinh hoa va mo phong hien dai de rut ngan va giam chi phi cho qua trinh thiet ke, che tao cac san pham co dien tu, cung nhu nhung kien thuc can thiet ve ngoai ngu va quan ly san xuat nham tao cho sinh vien co kha nang tu duy lien nganh de co the nam bat duoc cac cong nghe va san pham moi cua linh vuc co dien tu.

Nho do, ky su co dien tu co kha nang thuc hien cac nhiem vu cua ky su cong nghe cao trong cac khu che xuat, khu cong nghiep va khu cong nghe cao (van hanh, giam sat, thay the, sua chua, cai tien, tich hop cac he thong tu dong…).

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Cong nghiep, khu che xuat, khu cong nghiep, vien nghien cuu, co so dao tao... trong cac nha may co su dung may tinh de san xuat va quan ly thuoc moi linh vuc: cong nghe hoa chat, cong nghe che bien, cong nghe vat lieu, che tao, lap rap...

8. Nganh Quan ly cong nghiep

Nganh Quan ly cong nghiep dao tao ky su co kha nang phoi hop cac yeu to con nguoi, may moc, vat tu, nang luong, thong tin de phuc vu qua trinh san xuat, che tao san pham va dich vu mot cach hieu qua nhat.

Ky su tot nghiep nganh Quan ly cong nghiep co kha nang quan sat, phan tich, tong hop va thiet ke cac he thong cong nghiep theo cach tiep can he thong. Phat hien, phan tich, mo hinh hoa, tim giai phap va de xuat cac thay doi can thiet de cai thien he thong cong nghiep theo huong tang nang suat, giam gia thanh, rut ngan thoi gian, nang cao suc canh tranh va ho tro ra quyet dinh cho cac cap quan ly.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac truong DH, vien nghien cuu, So Cong nghiep, Khoa hoc - Cong nghe, cac cong ty thuong mai, det may xuat khau, lap rap thiet bi dien tu, lap rap o to, xay dung, co khi, san xuat hang tieu dung.

9. Nganh Cong nghe hoa hoc

Cong nghe Hoa hoc la mot nganh khoa hoc va ky thuat mang tinh ung dung. Nganh nay lien quan den thiet ke va bao duong cac quy trinh cong nghe hoa hoc cho cac he thong san xuat. Nhung quy trinh cong nghe nay bao gom qua trinh phan ung hoa hoc, qua trinh trao doi chat, trao doi nhiet, truyen van...

Dao tao ky su co kha nang thiet ke, to chuc thi cong, van hanh va sua chua cac quy trinh va thiet bi cong nghe hoa hoc trong cac nha may lien quan; cac quy trinh nay bao gom cac qua trinh truyen nhiet, trao doi chat, truyen van, ky thuat phan ung va dieu khien qua trinh.

Co kien thuc nen tang va kha nang trien khai ung dung trong cac linh vuc nhu vat lieu polymer va composite; cong nghe trich ly, chiet tach chat; hoa huong lieu my pham; ky thuat nhuom in; chat kich thich va bao ve thuc vat; ky thuat gom su va vat lieu ceramic; cong nghe dien hoa va chong an mon kim loai…

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac nha may, xi nghiep co cac cong nghe, thiet bi nganh hoa chat va cac nganh lien quan, nhu: vat lieu nhua, cao su, composite, gom su, xi mang, bot giay, keo dan, thuoc sat trung, phan bon, hoa chat, huong lieu, my pham, in nhuom, che bien thuc pham, xa phong…; cac vien nghien cuu cong nghe hoa hoc; trung tam phan tich va do luong chat luong, trung tam phan tich ve moi truong...

10. Nganh Cong nghe thong tin

Nam vung kien thuc co ban va chuyen mon ve he thong thong tin, ky thuat phan mem, khoa hoc may tinh, he thong mang may tinh va truyen thong; co kha nang xay dung he thong thong tin cho viec quan ly kinh te, hanh chinh va dich vu; co kha nang xay dung va quan tri cac he thong mang may tinh va truyen thong; co kha nang dam nhan cac chuc nang tham muu, tu van, to chuc thuc hien nhiem vu voi tu cach la mot chuyen vien trong linh vuc cong nghe thong tin...

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac vien, trung tam nghien cuu va cac truong DH, CD; giang vien Cong nghe thong tin o cac cac truong DH, CD, THCN, THPT va day nghe; lap trinh vien, truong nhom lap trinh tai cac cong ty phat trien phan mem; can bo quan ly va trien khai cac du an Cong nghe thong tin o cac co quan, cong ty, xi nghiep, truong hoc.

+ Ngoai tuyen sinh nganh Cong nghe thong tin bac DH, truong con tuyen sinh dao tao bac CD (he chinh quy), thoi gian dao tao 3 nam. Bac dao tao CD khong thi tuyen, ma lay ket qua thi DH cua thi sinh ho khau khu vuc DBSCL du thi khoi A de xet tuyen (thi sinh co diem thi tu bang diem san cao dang tro len co the nop don xet tuyen).

11. Nganh Dien tu

Dao tao ky su Dien tu - Vien thong va ky su Dien tu - Dieu khien tu dong co pham chat chinh tri vung vang, co y thuc to chuc ky luat, co dao duc nghe nghiep; nam vung kien thuc co ban va chuyen mon ve dien tu dan dung, dien tu cong nghiep, dien tu vien thong, co nang luc tu hoc va nghien cuu ve chuyen nganh;

Co kha nang thiet ke, cai dat, giam dinh, khai thac, bao tri cac thiet bi dien tu, he thong vien thong (mang, dien thoai, phat thanh, truyen hinh...), he thong tu dong (canh bao, day chuyen san xuat, cac thiet bi dien tu thong minh...).

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac vien, trung tam nghien cuu va cac truong DH, CD; giang vien Cong nghe thong tin o cac cac truong DH, CD, THCN, THPT va day nghe; lap trinh vien, truong nhom lap trinh tai cac cong ty phat trien phan mem; can bo quan ly va trien khai cac du an Cong nghe thong tin o cac co quan, cong ty, xi nghiep, truong hoc.

12. Nganh Trong trot

Dao tao ky su nong nghiep co kien thuc chuyen sau ve nganh Trong trot (khoa hoc cay trong), dap ung nhu cau phat trien nong nghiep vung DBSCL trong thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; co ky nang nghiep vu giai quyet cac van de san xuat trong nganh trong trot (ky thuat canh tac, giong, sau benh…)...

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Nong nghiep & Phat trien nong thon, trung tam khuyen nong, chi cuc Bao ve thuc vat; cac vien nghien cuu: Vien Lua, Vien Cay an qua, cac truong dai hoc, trung hoc chuyen nghiep, day nghe; cac cong ty san xuat kinh doanh nong duoc, phan bon, giong cay trong.

13. Nganh Chan nuoi - Thu y

Dao tao ky su co kien thuc chuyen sau ve linh vuc chan nuoi (bao gom ky thuat chan nuoi, dinh duong va thuc an gia suc, di truyen giong vat nuoi) va kien thuc chuyen mon ve thu y; quan ly quy trinh san xuat chan nuoi, thu y; co kien thuc chuyen nganh rong va co ban ve khoa hoc nong nghiep, co ky nang nghiep vu...

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Nong nghiep & Phat trien nong thon, trung tam khuyen nong, chi cuc Thu y; cac vien nghien cuu giong vat nuoi, cac truong DH, THCN, day nghe; cac cong ty san xuat kinh doanh ve chan nuoi, thuc an gia suc, thuoc thu y va vacxin, cong ty giong vat nuoi, cac trang trai san xuat nong san; ngan hang phat trien nong nghiep, tin dung; cac chuong trinh, du an trong va ngoai nuoc ve chan nuoi...

14. Nganh Thu y

Dao tao ky su co kien thuc chuyen sau ve linh vuc thu y, phong va dieu tri benh gia suc, gia cam; co kien thuc chuyen nganh rong va co ban ve khoa hoc thu y...

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Nong nghiep & Phat trien nong thon, trung tam khuyen nong, chi cuc Thu y; kiem dich dong vat; cac vien nghien cuu, cac truong DH, THCN, day nghe; cac cong ty san xuat kinh doanh ve chan nuoi, thuoc thu y va vacxin, cong ty giong vat nuoi; cac benh xa thu y hoac hanh nghe bac si thu y doc lap.

15. Nganh Nong hoc

Dao tao ky su co kien thuc tong quat ve khoa hoc nong nghiep gom cac linh vuc khoa hoc cay trong, bao ve thuc vat, khoa hoc dat, chan nuoi, thu y, thuy san; co kien thuc chuyen nganh co ban, co ky nang nghiep vu.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Nong nghiep & Phat trien nong thon, trung tam khuyen nong, chi cuc bao ve thuc vat, chi cuc Thu y; cac vien nghien cuu, cac truong DH, THCN, day nghe.

16. Nganh Hoa vien - Cay canh

Dao tao ky su co trinh do chuyen mon ve linh vuc Hoa vien - Cay canh, co nang luc thuc hanh ve san xuat, thiet ke, thi cong va bao duong canh quan do thi cung nhu cac hoa vien, sinh vat canh; nghien cuu va phat trien phong trao nuoi trong sinh vat canh; ung dung cong nghe cao de san xuat cac loai hoa, co va sinh vat canh, dap ung ngay cang cao cho my quan va canh quan do thi, duy tri canh quan moi truong.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac cong ty Cong vien cay xanh va cong trinh do thi; cac co so nuoi trong sinh vat canh, san xuat hoa, cay kieng.

17. Nganh Bao ve thuc vat

Dao tao ky su nong nghiep co kien thuc chuyen sau ve linh vuc bao ve thuc vat, biet phuong phap quan ly dich hai tren cay trong dat hieu qua cao va an toan moi truong; co kien thuc chuyen mon vung vang, ky nang thuc hanh, kha nang tu hoc, tu nghien cuu va kha nang giai quyet cac van de ve bao ve thuc vat tot.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Nong nghiep & Phat trien nong thon, trung tam khuyen nong, chi cuc Bao ve thuc vat, cac cong ty, nong truong va trai san xuat giong cay trong, kiem dich thuc vat, cac hoat dong tren linh vuc san xuat kinh doanh thuoc bao ve thuc vat...; cac vien nghien cuu, cac truong DH, CD, THCN.

18. Nganh Khoa hoc moi truong

Dao tao can bo co trinh do DH chuyen ve linh vuc bao ve moi truong, giu gin va khai thac nguon tai nguyen thien nhien ben vung, bao ton su da dang sinh hoc; co kha nang nghien cuu, danh gia tac dong moi truong, tu van ve moi truong cho cac du an...

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Khoa hoc - Cong nghe, Tai nguyen - Moi truong; cac xi nghiep, cac co quan kiem dinh danh gia moi truong, cac du an dau tu; cac vien nghien cuu, truong DH co dao tao, nghien cuu ve khoa hoc moi truong.

19. Nganh Khoa hoc dat

Dao tao nhung ky su co trinh do chuyen mon ve nganh Khoa hoc dat, dong thoi co kien thuc co ban va thuc te nhat dinh ve khoa hoc cay trong de co the phuc vu cho viec quan ly dat nong nghiep toi uu va ben vung, bao ve tai nguyen dat va nuoc, han che o nhiem moi truong, phuc vu mot cach co hieu qua viec phat trien ben vung cac mo hinh nong - lam - thuy san vung DBSCL.

Cac muc tieu cu the cua nganh la nham trang bi cac kien thuc chuyen mon va ky nang chuyen mon ve cac linh vuc sau:

- Khao sat, phan loai va ve ban do dat, co kha nang thuc hien cong tac khao sat dat, mo ta va phan loai dat phuc viec cho viec thuc hien ban do dat o cap do vung, tinh, huyen;

- Phan tich va danh gia cac dac tinh ly hoc, hoa hoc va cac dac tinh ve do phi nhieu cua cac chat dinh duong; co kha nang phan tich trong phong thi nghiem cac dac tinh ly hoa hoc dat, va co kha nang danh gia cac chi tieu nay phuc vu cho viec giai thich, nghien cuu cac moi lien he giua dat va cay trong, anh huong cua dat den su phat trien ben vung cac mo hinh nong - lam - thuy san;

- Cac kien thuc ve co ban ve cay trong, phan bon cho cac loai cay trong; cac kien thuc ve cac he sinh thai dat o vung DBSCL phuc vu cho viec bao ton va phat trien nong nghiep ben vung; cac kien thuc ve cong tac quy hoach su dung dat o cac cap vung, tinh, huyen;

- Cac kien thuc ve vien tham, su dung anh ve tinh, he thong thong tin dia ly (GIS) trong quan ly tai nguyen thien nhien, quan ly cac co so du lieu theo khong gian, cang bao tac dong moi truong, dich hai cay trong...

Voi cac kien thuc chuyen nganh chinh ve Khoa hoc dat va kien thuc cac chuyen nganh phu ve cay trong, quy hoach, vien tham, GIS, cac ky su nganh Khoa hoc dat co the phuc vu o cac vi tri tuong duong voi cac ky su nganh trong trot, quan ly dat dai voi uu the ve kha nang khao sat dat, lap ban do dat, phan tich dat trong phong thi nghiem, su dung- phan bon cho cac loai cay trong, quy hoach su dung dat, GIS...

Do do cac ky su nganh Khoa hoc dat co the xin viec o cac So Nong nghiep & Phat trien nong thon, Tai nguyen - Moi truong, Khoa hoc - Cong nghe, cac cong ty phan bon, cac vien nghien cuu, cac truong DH, CD...

20. Nganh Quan ly dat dai

Dao tao ky su nganh Quan ly dat dai, co kien thuc du rong, co kha nang nghien cuu, co nang luc tu hoc de tiep tuc nang cao va mo rong kien thuc nham thich ung voi nhu cau phat trien kinh te khu vuc DBSCL; co nang luc trong cong tac quan ly dat dai; thuc hien cac quy trinh trong quan ly, quy hoach su dung dat dai, dac biet trong linh vuc dia chinh: quy hoach su dung dat, do dac, ban do dia chinh, he thong thong tin dia ly, vien tham, phap luat va thanh tra dat dai.

Co kha nang nghien cuu, van dung cac kinh nghiem thuc tien ket hop voi cac kien thuc co ban va chuyen nganh, van dung cac ky nang va su phat trien cua cong nghe thong tin phan tich nhieu chi tieu trong linh vuc nghien cuu dia chinh, moi truong, quy hoach va su dung dat mot cach co hieu qua nhat vao su phat trien cua DBSCL.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Tai nguyen - Moi truong; Nong nghiep & Phat trien nong thon; cac trung tam khuyen nong, cac co quan quan ly nha dat, do thi, xay dung; ngoai ra co the lam viec tai cac co quan Tu van ve phap luat hoac UBND tinh, thanh pho, quan, huyen.

21. Nganh Cong nghe thuc pham

Dao tao ky su co kien thuc chuyen mon vung vang va ky nang thuc hanh tot; co kha nang xu ly tinh huong, giai quyet van de phat sinh trong chuyen nganh; co kha nang quan ly cac day chuyen che bien luong thuc - thuc pham tu quy mo nho den quy mo cong nghiep; kiem tra, phan tich va danh gia chat luong cua cac san pham thuc pham; co kha nang tu nghien cuu de cai tien quy trinh hoac de xuat mot quy trinh che bien san pham thuc pham moi.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac cong ty, nha may, xi nghiep che bien luong thuc, thuc pham va thuy san; cac co quan kiem dinh chat luong thuc pham; cac truong DH, CD va vien nghien cuu ve linh vuc cong nghe thuc pham; cac co quan quan ly Nha nuoc ve cong nghe thuc pham nhu So Khoa hoc - Cong nghe, Cong nghiep...

Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho
Hoi truong Rua DH Can Tho - noi dien ra cac hoi nghi lon, cac hoat dong van nghe, cac san choi...
22. Nganh Che bien thuy san

Dao tao ky su, co kien thuc co ban va ky nang chuyen sau trong linh vuc cong nghe che bien thuy san; co hieu biet co ban ve nuoi trong va khai thac thuy san; co kha nang giai quyet cac van de ve ly thuyet va thuc tien, lam viec doc lap tai cac co so san xuat, nghien cuu, dao tao va cac co so co lien quan den che bien thuy san.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Thuy san; cac xi nghiep, cong ty Che bien thuy hai san; cac co quan, to chuc hoat dong tren linh vuc thuy san nhu: quan ly chat luong san pham che bien tu thuy san, ve sinh an toan thuc pham thuy san, kiem pham...

23. Nganh Nuoi trong thuy san

Dao tao ky su co chuyen mon sau ve linh vuc Nuoi trong thuy san, co kha nang nghien cuu, ung dung, quan ly va to chuc san xuat co hieu qua o mot co so nuoi trong thuy san.

Sau khi tot nghiep lam viec tai Vien nghien cuu, truong DH co nhu cau ve nghien cuu va giang day Thuy san; cac So Thuy san; trung tam khuyen ngu, chi cuc Bao ve nguon loi thuy san; cac Cong ty san san xuat giong thuy san, cong ty san xuat thuc an nuoi thuy san.

24. Nganh Benh hoc thuy san

Dao tao ky su co chuyen mon ve Benh hoc thuy san, co kien thuc va kha nang chuyen sau trong linh vuc quan ly dich benh thuy san va ngu y; co kha nang lam viec doc lap tai cac co so nghien cuu, dao tao, cac co so san xuat thuy san.

Sau khi tot nghiep lam viec tai Vien nghien cuu, truong dai hoc co nhu cau ve nghien cuu va giang day chuyen nganh Benh hoc thuy san; cac So Thuy san; trung tam khuyen ngu, chi cuc bao ve nguon loi thuy san; cac cong ty san san xuat giong thuy san, cong ty san xuat thuc an nuoi thuy san; co so tu van va dieu tri benh ca, tom...

25. Nganh Quan ly nghe ca

Dao tao Ky su nganh Quan ly nghe ca, co kien thuc du rong, co kha nang nghien cuu, co nang luc tu hoc de tiep tuc nang cao va mo rong kien thuc nham thich ung voi nhu cau phat trien kinh te khu vuc DBSCL; co kha nang quy hoach, quan ly nghe ca, dong thoi phat trien nuoi trong, khai thac va su dung nguon loi thuy san mot cach hieu qua nhat vao su phat trien cua vung DBSCL.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Thuy san, Nong nghiep & Phat trien nong thon, trung tam khuyen ngu o cac tinh, thanh pho, quan, huyen; cac cong ty san xuat kinh doanh thuc an nuoi thuy san, cac co so san xuat kinh doanh nganh thuy san o moi thanh phan kinh te; chi cuc Bao ve nguon loi thuy san; Vien nghien cuu nuoi trong thuy san va cac co quan quan ly nghe ca.

26. Nganh Ke toan tong hop

Dao tao cu nhan kinh te chuyen nganh Ke toan co kha nang nghien cuu, co nang luc tu hoc de tiep tuc nang cao va mo rong kien thuc nham thich ung voi nhu cau phat trien kinh te khu vuc DBSCL; co kha nang phan doan, nam bat duoc dien bien tinh hinh kinh te - xa hoi, co kha nang phan doan, de xuat, hoan chinh chinh sach, hach toan ke toan - tai chinh trong cac nganh va cac thanh phan kinh te cua nen kinh te quoc dan.

Sinh vien tot nghiep chuyen nganh Ke toan co kha nang lam viec tai cac bo phan quan ly ve mat ke toan, tai vu, thong ke cho cac co quan hanh chanh su nghiep, cac co so san xuat kinh doanh, dich vu, thuong mai thuoc moi thanh phan kinh te.

27. Nganh Tai chinh

Dao tao cu nhan kinh te chuyen nganh Tai chinh co kha nang nghien cuu, co nang luc tu hoc de tiep tuc nang cao va mo rong kien thuc nham thich ung voi nhu cau phat trien kinh te khu vuc DBSCL; co nang luc quan ly trong linh vuc tai chinh tien te, y thuc to chuc ky luat, tac phong cong nghiep... co nang luc phan doan, xay dung chien luoc kinh doanh trong nen kinh te thi truong.

Sinh vien tot nghiep chuyen nganh Tai chinh co kha nang lam viec o tat ca cac co quan, to chuc, bo phan co lien quan den tai chinh, kinh doanh tien te, nghiep vu ke toan, tai vu, thong ke trong hoat dong ngan hang thuoc moi thanh phan kinh te.

28. Nganh Quan tri kinh doanh

Dao tao cu nhan kinh te chuyen nganh Quan tri kinh doanh co kha nang nghien cuu; co nang luc quan ly kinh doanh, co kha nang thuc hien va to chuc thuc hien cac nghiep vu ve dich vu va du lich, xay dung chien luoc kinh doanh trong nen kinh te thi truong, nen cong nghiep “khong khoi” (du lich); xay dung chien luoc marketing nham quang ba, quang cao va mo rong mang luoi kinh doanh trong nen kinh te thi truong.

Sinh vien tot nghiep chuyen nganh Quan tri kinh doanh co kha nang lam viec o tat ca cac co quan, cac bo phan to chuc, dieu hanh kinh doanh, nghien cuu thi truong, xay dung chien luoc hoat dong ngan hang, hoat dong trong linh vuc nha hang, khach san va du lich; co kha nang lam viec o tat ca cac bo phan trong to chuc va dieu hanh chien luoc marketing trong hoat dong kinh doanh, nghien cuu thi truong, hoat dong ngan hang thuoc moi thanh phan kinh te quoc dan.

29. Nganh Kinh te nong nghiep

Dao tao cu nhan kinh te co kien thuc du rong, co kha nang nghien cuu; co kha nang phan doan duoc tinh hinh phat trien nong nghiep de thuc hien kinh doanh khoi nong - lam - ngu nghiep; phat trien tai nguyen - moi truong de thuc hien khai thac, kinh doanh nguon tai nguyen co hieu qua; phat trien nguon loi thuy san de thuc hien kinh doanh nganh ngu nghiep...

Sinh vien tot nghiep nganh Kinh te nong nghiep co kha nang lam viec o cac bo phan to chuc dieu hanh kinh doanh, nghien cuu thi truong, dieu hanh san xuat trong cac co so san xuat; cac co quan thuoc linh vuc kinh doanh, khai tac nguon tai nguyen - moi truong; cac co quan thuoc linh vuc thuy san, o cac bo phan to chuc dieu hanh kinh doanh, nghien cuu thi truong...

30. Nganh Ngoai thuong

Dao tao cu nhan kinh te nganh Ngoai thuong co kha nang phan doan, nam bat duoc dien bien tinh hinh kinh te va cac nghiep vu san xuat kinh doanh trong va ngoai nuoc de thuc hien cac nghiep vu kinh doanh dat hieu qua cao tren thuong truong quoc te.

Sinh vien tot nghiep nganh Ngoai thuong co kha nang lam viec tai cac bo phan kinh doanh, bo phan quan ly xuat nhap khau, thanh toan quoc te, ngan hang; cac co quan hang hai thuoc moi thanh phan kinh te.

31. Nganh Luat

Trang bi nhung kien thuc co ban ve phap luat, thuc tien phap ly va nhung kien thuc ve chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi co lien quan den linh vuc phap luat; buoc dau co dinh huong chuyen sau va ren luyen ky nang thuc hanh, co the giai quyet duoc nhung van de thong thuong trong linh vuc phap luat, dac biet la trong linh vuc hanh phap; kinh doanh va thuong mai; tu phap.

Sinh vien tot nghiep co the lam viec o cac co quan nha nuoc noi chung, UBND, cac so, phong, ban, co quan cong an; co quan quan ly nha nuoc trong linh vuc thuong mai, lam viec o cac doanh nghiep.

Ben canh do con co co quan Toa an (Toa an nhan dan va Toa an quan su), Vien kiem sat (Vien kiem sat nhan dan va Vien kiem sat quan su); So Tu phap, phong Tu phap, co quan thi hanh an, phong Cong chung; hoac gia nhap doan Luat su o cac tinh de mo van phong luat su; dong thoi co the lam viec tai cac co quan thong tin dai chung, hoac o cac doanh nghiep.

32. Nganh Cong nghe sinh hoc

Dao tao Cu nhan khoa hoc nganh Cong nghe sinh hoc, duoc trang bi kien thuc co so ve hoa sinh hoc, vi sinh vat hoc, sinh hoc te bao, sinh hoc phan tu, thiet bi cong nghe sinh hoc... va duoc thuc tap cung nhu ren luyen ky nang chuyen nganh ve: cong nghe sinh hoc thuc pham, cong nghe sinh hoc nong nghiep hoac cong nghe sinh hoc moi truong.

Sinh vien sau khi tot nghiep co the xin viec tai cac So Khoa hoc - Cong nghe, Tai nguyen - Moi truong, cac trung tam, vien nghien cuu, cac co quan, xi nghiep che bien va bao quan nong - thuy san, san xuat thuc pham va duoc pham, giong cay trong va vat nuoi.

33. Nganh Hoa hoc

Dao tao can bo khoa hoc co trinh do DH co ky nang chuyen sau ve linh vuc hoa hoc, co kha nang nghien cuu, ung dung cac thanh tuu khoa hoc ve hoa hoc; co kien thuc co so ve hoa ly, hoa huu co, hoa vo co, hoa phan tich, cac phuong phap phan tich hoa hoc; cac kien thuc chuyen nganh lien quan den hoa moi truong, hoa thuc pham, tinh dau, polyme, hoa hoc ap dung trong cong nghe che bien thuc pham va cong nghe sau thu hoach.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Khoa hoc - Cong nghe, Tai nguyen - Moi truong, vien nghien cuu, truong DH; cac xi nghiep che bien thuc pham, san xuat hoa chat, thuoc bao ve thuc vat, sat trung, huong lieu; cac phong thi nghiem phan tich hoa hoc.

34. Nganh Ngu van

Dao tao cu nhan co trinh do DH nganh Ngu van, co kha nang chuyen mon linh vuc ngon ngu va van hoc.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac co quan, to chuc hoat dong tren linh vuc van hoa nhu: So Van hoa va thong tin, thu vien, bao chi, phat thanh, truyen hinh, bao tang...; co kha nang giang day mon van bac trung hoc o cac truong THPT (neu co cac chung chi su pham bo sung), lam viec tai cac co quan quan ly giao duc nhu So GD-DT, Phong GD-DT.

35. Nganh Anh van

Dao tao cu nhan khoa hoc co trinh do DH nganh Anh van.

Sau khi tot nghiep co the phien dich, bien dich den thu ky, tro ly, cong tac van phong... tham gia cac chuong trinh hop tac quoc te, cac chuong trinh phat trien cua khu vuc DBSCL va ca nuoc; tham gia giang day tieng Anh bac trung hoc o cac truong, cac trung tam Anh ngu (neu bo sung them mot so tin chi chuyen mon su pham).

36. Nganh Du lich (Huong dan vien du lich)

Dao tao Huong dan vien Du lich co trinh do DH, co ky nang chuyen mon hoat dong tren linh vuc du lich.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So, cac to chuc, cac Cong ty du lich thuoc moi thanh phan kinh te.

37. Nganh Thong tin - Thu vien

Dao tao cu nhan nganh Thong tin - Thu vien:

Sinh vien co trinh do chuyen mon cao ve khoa hoc thong tin va thu vien, co kha nang ung dung cong nghe thong tin va ky thuat tu dong hoa trong cong tac thong tin, thu vien: thu thap, xu ly, phan tich, tong hop thong tin, bao dam cung cap cac loai hinh thong tin phuc vu cho viec hoc tap, nghien cuu va ho tro cac qua trinh quyet dinh, lap ke hoach o cac cap cac nganh; co kha nang tao lap, khai thac, to chuc va quan tri cac nguon luc thong tin duoi dang co so du lieu tich hop va dac thu; co kha nang to chuc, dieu hanh va quan ly cac co quan thong tin - thu vien.

Sau khi tot nghiep co the nghien cuu, giang day o cac truong DH, CD; cac trung tam thong tin tu lieu; hoat dong chuyen mon o cac co quan co thiet che hop nhat giua thong tin va thu vien, thu vien truyen thong, thu vien hien dai (Thu vien dien tu), cac trung tam hoc lieu, cac trung tam thong tin tu lieu cua cac bo, nganh, vien nghien cuu, truong DH.

38. Nganh Xay dung cau duong (+)

Dao tao ky su chuyen nganh xay dung cau va duong, co kha nang thiet ke, tham dinh, thi cong va quan ly thi cong cac cong trinh giao thong nhu: cau, duong, cong qua duong...; quy hoach va quan ly mang giao thong o vung DBSCL.

Co kha nang tiep can voi cong nghe xay dung moi, cac tieu chuan ky thuat ve thiet ke, thi cong va nghiem thu cua nhieu quoc gia khac dang duoc su dung tai cac cong trinh o Viet Nam; co kien thuc chuyen nganh rong, co kha nang tu hoc, tu nghien cuu, san sang phuc vu dat nuoc, dap ung muc tieu cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Sau khi tot nghiep lam viec tai cac So Giao thong, Xay dung, Tai nguyen - Moi truong, Ke hoach - Dau tu... Cac phong, ban chuyen mon trong quan ly nha nuoc ve co so ha tang va tai nguyen thien nhien; cac cong ty cong trinh giao thong, cong ty tu van va thiet ke giao thong, cac ban Quan ly cong trinh; cac nha may san xuat vat lieu xay dung; cac chuong trinh du an xay dung, dau tu va phat trien; cac vien nghien cuu, truong DH co nganh nay...

39. Nganh Phat trien nong thon (+)

Dao tao ky su chuyen nganh Phat trien nong thon, co kien thuc du rong, co kha nang nghien cuu, co nang luc tu hoc de tiep tuc nang cao va mo rong kien thuc nham thich ung voi nhu cau phat trien kinh te khu vuc DBSCL; co kha nang nghien cuu, hoach dinh chinh sach, phan doan duoc tinh hinh PTNT de thuc hien cac hoat dong kinh doanh nong - lam - ngu nghiep co hieu qua, thuc day kinh te - xa hoi nong thon.

Sinh vien tot nghiep chuyen nganh Phat trien nong thon co kha nang lam viec o cac so, ban, nganh cac tinh; cac to chuc khuyen nong, khuyen ngu, nghien cuu thi truong, dieu hanh san xuat trong cac co so san xuat co lien quan den nong thon thuoc moi thanh phan kinh te. Sinh vien co the tham gia vao cac nghiep vu kinh te ma minh yeu thich phu hop voi nganh nghe minh se tham gia cong tac sau nay.

40. Nganh Kinh te hoc (+)

Dao tao cu nhan kinh te co kien thuc quan ly kinh te tong hop, co kha nang nghien cuu, co nang luc tu hoc de tiep tuc nang cao va mo rong kien thuc nham thich ung voi nhu cau phat trien kinh te khu vuc DBSCL; co kha nang phan doan, nam bat duoc dien bien tinh hinh kinh te - xa hoi, cac nghiep vu san xuat kinh doanh dat hieu qua cao tren thuong truong trong nuoc va quoc te.

Sinh vien tot nghiep nganh Kinh te hoc co kha nang lam viec tai cac co quan, cac to chuc, cac du an, cac bo phan quan ly ve kinh te thuoc moi thanh phan kinh te trong va ngoai nuoc.

41. Nganh Toan thong ke (+)

Dao tao cu nhan Toan hoc co nang luc chuyen mon, pham chat chinh tri, dao duc va suc khoe tot de co the lam viec tot trong cac linh vuc giang day, nghien cuu, san xuat, kinh doanh... can den cac kien thuc ve toan va toan ung dung.

Chuong trinh dao tao trang bi cho nguoi hoc he thong kien thuc co ban ve toan, co so toan cho cac nganh toan ung dung va tin hoc o trinh do DH. Dong thoi chuong trinh chu trong den cac ky nang thuc hanh can thiet nham giup cho sinh vien xay dung va phat trien kha nang giai quyet cac van de trong thuc te.

Sau khi tot nghiep, sinh vien co the lam cong tac giang day tai cac truong DH, CD, THCN, day nghe va THPT, hoac lam viec tai cac vien nghien cuu, cac co quan quan ly, cac co so san xuat va kinh doanh co su dung kien thuc toan hoc ung dung.

(+) Nganh Xay dung cau duong, Phat trien nong thon, Kinh te hoc, Toan thong ke la 4 nganh hoc moi se tuyen sinh nam 2006.

QUOC DUNG tong hop

Viet Bao

Comment :Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
The disciplines of Can Tho University
u0026 Development, Department of Agriculture, Can Tho University, Department of Science, Department of Industry, Industry Management, land-use planning, information technology, rural development ability to work, basic knowledge, ability, research institutes, companies, qualified, graduate, of
Tho University is training institutions and the University of the State University at key MD, is a cultural center - the region's science and technology. The 56 branch schools, major universities, 15 graduate majors and five graduate students specialized ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các ngành học của Trường ĐH Cần Thơ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các ngành học của Trường ĐH Cần Thơ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0