Cac nganh hoc cua DH Tien Giang

Cac nganh hoc cua DH Tien Giang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Duoc thanh lap tren co so Truong cao dang Cong dong va CD Su pham Tien Giang, DH Tien Giang bat dau mua tuyen sinh dau tien tu nam 2006. Truong tuyen sinh 4 nganh he DH, 16 nganh he CD va 7 nganh he TCCN.

Truong tuyen TS co ho khau Tien Giang va cac tinh lan can. Trong do, cac nganh SP chi tuyen TS co ho khau Tien Giang; rieng nganh SP Toan he DH tuyen TS co ho khau thuong tru o ba tinh Tien Giang, Long An, Ben Tre. TS du thi khoi T phai co chieu cao toi thieu: nam 1m65, nu 1m55.

Chuong trinh dao tao cu the tung nganh nhu sau:

He dai hoc

1. Nganh Ke toan

Ve chuyen mon, sinh vien nganh nay nam vung nhung kien thuc co ban kinh te - xa hoi, quan tri kinh doanh, quy trinh cong nghe ke toan, kiem toan, phan tich hoat dong kinh doanh; co kha nang hoach dinh chinh sach ke toan, kiem toan; co kha nang nghien cuu khoa hoc de giai quyet nhung van de phat sinh trong thuc te cong tac.

Sinh vien tot nghiep co the lam viec o cac doanh nghiep nha nuoc hoac tu nhan, cac bo phan chuc nang ke toan kiem toan cua cac co quan, don vi.

2. Nganh Quan tri kinh doanh

Nganh nay dao tao nhung kien thuc co ban kinh te - xa hoi, quan tri kinh doanh, nhung ky nang chuyen sau ve quan tri doanh nghiep; co kha nang hoach dinh chien luoc, ke hoach kinh doanh; biet to chuc hoat dong kinh doanh va tao lap doanh nghiep moi; co kha nang nghien cuu khoa hoc de giai quyet nhung van de phat sinh trong thuc te cong tac.

Sinh vien tot nghiep lam cong tac quan ly o cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te.

3. Nganh Su pham Toan hoc

4. Nganh Ngu van

Nganh SP Toan va SP Ngu van dao tao giao vien co du nang luc chuyen mon, nghiep vu de thuc hien cac yeu cau doi moi muc tieu. noi dung, phuong phap va hinh thuc to chuc day hoc noi chung va day hoc mon Toan (hoac Van) bac THPT; co tiem luc de khong ngung hoan thien trinh do dao tao, vuon len de dap ung yeu cau ngay cang cao cua nghe nghiep.

Sinh vien tot nghiep con co kha nang lam tot cong tac chu nhiem lop ,tham gia to chuc cac hoat dong cong dong va hoat dong giao duc ngoai gio len lop.

He cao dang

1. Nganh Thong tin - Thu vien

Trang bi cho sinh vien nang luc chuyen mon, nghiep vu de tham gia quan ly, to chuc cong tac thu vien truong hoc va dia ban dan cu. Co nang luc de khong ngung hoan thien trinh do dao tao ban dau, vuon len de dap ung yeu cau ngay cang cao cua nghe nghiep.

Sinh vien tot nghiep CD thu vien - thong tin con co kha nang tham gia cac hoat dong thu vien cong dong, hoat dong thong tin tuyen truyen giao duc vi muc tieu nang cao dan tri, xay dung va phat trien con nguoi.

2. Nganh Cong nghe thong tin

Sinh vien nganh nay co kien thuc co ban ve CNTT; thanh thao tin hoc van phong; co kha nang lap rap, cai dat, quan tri, khai thac phong may tinh, phong internet, mang cuc bo; co kha nang thiet ke, lap trinh cac phan mem quan ly vua va nho; co kha nang thiet ke va lap trinh web...

Tot nghiep co the lam viec trong cac du an tin hoc hoa quan ly kinh te, hanh chinh; cac co so san xuat, kinh doanh, dich vu, cac co so giao duc dao tao.

3. Nganh Cong nghe thuc pham

Tot nghiep nganh nay co kien thuc co ban nganh Cong nghe thuc pham; tham gia dieu hanh quan ly quy trinh san xuat o cac cong ty, doanh nghiep thuoc linh vuc bao quan, che bien va phan phoi luong thuc, thuc pham; thuc hien kiem tra, phan tich chat luong san pham o cac co quan, vien nghien cuu cung nhu o cac nha may che bien thuc pham.

Sinh vien tot nghiep co the lam viec o cac cong ty san xuat, che bien thuc pham, cac co quan kiem dinh, phan tich, danh gia chat luong thuc pham.

4. Nganh Co khi dong luc

Dao tao cu nhan cao dang nganh co khi dong luc nham trang bi cho nguoi hoc nhung kien thuc co ban de phat trien toan dien; co kha nang ap dung nhung nguyen ly ky thuat co ban va ky nang ky thuat de dam duong cong viec: van hanh, bao tri cac thiet bi cong nghe; tham gia xay dung du an va phat trien san xuat; tham gia cong tac to chuc, quan ly cac quy trinh san xuat.

Sau khi tot nghiep, nhung Cu nhan CD Co khi Dong luc co the dam nhiem cac cong viec tai cac co so lap rap, sua chua, kinh doanh.

5. Nganh Ky thuat Dien - Dien tu

Dao tao cu nhan CD co tay nghe dien, dien tu; co kha nang lap dat, van hanh, bao tri, sua chua cac loai thiet bi dien, trang bi dien, trang bi chieu sang, dien tu trong cong nghiep va trong sinh hoat dan dung; nam duoc mot so kien thuc co ban ve an toan lao dong, ve sinh cong nghiep, ve to chuc san xuat, quan ly kinh te trong xi nghiep.

Sau khi tot nghiep nhung ky thuat vien ky thuat dien-dien tu co the dam nhiem cac cong viec tai cac co so che tao, sua chua, kinh doanh, dao tao va nghien cuu thuoc linh vuc dien, dien tu.

6. Nganh Xay dung dan dung va cong nghiep

Sinh vien nganh nay duoc trang bi kien thuc chuyen mon ve ky thuat xay dung, ky nang va ky thuat nghe nghiep; co ky nang thuc hanh cao de co kha nang to chuc, quan ly, lap cac bien phap thi cong cac loai cong trinh xay dung dan dung va cong nghiep nham phuc vu cho cac nhu cau da dang xa hoi, theo kip su tien bo cua khoa hoc ky thuat.

Sau khi tot nghiep, nguoi hoc co the dam nhiem cong viec tai cac doanh nghiep xay dung, cong ty tu van xay dung, cac co quan quan ly xay dung va cac co so dao tao chuyen nganh lien quan.

7. Nganh Cong nghe may

Ve chuyen mon, nam vung nhung kien thuc co ban nganh Cong nghe May; co ky nang nghe nghiep dam nhan duoc cong viec cua mot ky thuat vien cong nghe may o cac cong ty, doanh nghiep thuoc linh vuc may mac hoac cac co so dao tao nghe, co kha nang to chuc quan ly san xuat nhung co so san xuat vua va nho; co kha nang nghien cuu khoa hoc de giai quyet nhung van de phat sinh trong thuc te cong viec.

Cu the, sinh vien nganh nay se co kien thuc ve cong nghe san xuat may cong nghiep tu khau chuan bi ban dau den khi ket thuc; nam vung phuong phap to chuc va quan ly chuyen; co kha nang lap quy trinh san xuat san pham may tren chuyen; kiem tra chat luong san pham may.

Ve Ky nang: su dung thanh thao cac loai may may tren chuyen; thiet ke duoc san pham may va thuc hien theo thu tu cac buoc cong nghe tu chuan bi nguyen phu lieu cho den kiem tra chat luong san pham; lam duoc cong tac dao tao chuyen mon cho cong nhan; co tay nghe tuong duong bac 3/6.

Sinh vien duoc dao tao co kien thuc vung vang, ky nang thuc hanh tot, co kha nang tiep tuc hoc o trinh do cao hon. Sau khi tot nghiep co the lam viec o cac cong ty xi nghiep may, cac co so dao tao nghe.

8. Nganh Phat trien nong thon

sinh vien nganh nam vung nhung kien thuc va ky thuat nganh phat trien nong thon; co kha nang de to chuc va quan ly cac loai hinh san xuat trong cong dong; co kha nang truyen dat thong tin, chuyen giao nhung thanh tuu khoa hoc ky thuat vao san xuat nham gop phan nang cao doi song va phat trien nang luc cua cong dong o nong thon.

Sinh vien tot nghiep co the lam viec tai cac co so san xuat, nuoi trong, nghien cuu, dao tao va cac co so co lien quan den quan ly nong nghiep, trong trot, chan nuoi, thuy san.

9. Nganh Nuoi trong thuy san

Dao tao nhung kien thuc co ban nganh Nuoi trong Thuy san va ky nang trong nuoi trong thuy san, co kha nang san xuat giong, nuoi trong thuy san...

Sinh vien tot nghiep co the lam viec tai cac co so san xuat, nuoi trong, dao tao va cac co so co lien quan den phat trien nguon loi thuy san .

10. Nganh Ke toan

Dao tao ke toan nam vung cac che do tai chinh - ke toan do Bo Tai chinh va Nha nuoc ban hanh; co kien thuc ve ke toan, kiem toan va tai chinh can thiet de thuc hien cong tac ke toan, ke toan noi bo va tai chinh o moi loai hinh doanh nghiep; thuc hanh cong tac ke toan, kiem toan noi bo thu cong hay tren may tinh; co kha nang nghien cuu khoa hoc de giai quyet nhung van de phat sinh trong thuc te cong tac.

Sinh vien tot nghiep co the lam viec o cac doanh nghiep nha nuoc hoac tu nhan, cac bo phan chuc nang ke toan kiem toan cua cac co quan, don vi.

11. Nganh Quan tri kinh doanh

Dao tao cac tac nghiep vien kinh doanh co pham chat chinh tri, dao duc kinh doanh va suc khoe tot; nam vung cac kien thuc ve chuc nang, qua trinh kinh doanh va quan tri o cac doanh nghiep; co ky nang co nang co ban de van dung trong kinh doanh noi chung va thuc hanh tot trong mot so cong viec chuyen mon thuoc linh vuc dao tao; co kha nang tu hoc tap de thich ung voi moi truong kinh doanh trong dieu kien hoi nhap quoc te.

Sinh vien tot nghiep lam viec chu yeu o cac loai hinh doanh nghiep vua va nho thuoc tat ca cac thanh phan kinh te.

Cac nganh cao dang su pham

1. Nganh Su pham The duc - Cong tac Doi

2. Nganh Su pham Am nhac

3. Nganh Su pham My thuat

4. Nganh Su pham Mam non

5. Nganh Su pham Giao duc cong nghe

Sinh vien tot nghiep cac nganh CD Su pham ngoai lam GV bo mon o cac truong THCS con co the lam cong tac Doan - Doi, tham gia va to chuc cac hoat dong cong dong va hoat dong giao duc ngoai gio. Rieng doi voi nganh SP Giao duc cong nghe, giao sinh tot nghiep co the giang day cac mon: ky thuat nong nghiep, ky thuat cong nghiep, kinh te gia dinh.

He trung cap chuyen nghiep

1. Nganh Cong nghe thong tin

Dao tao Ky thuat vien trinh do trung cap co kha nang su dung thanh thao tin hoc van phong; lap rap, cai dat may tinh va mang may tinh; bao tri va khac phuc su co khong qua phuc tap cua phan cung va phan mem may tinh; quan tri va khai thac phong may tinh, phong Internet, mang cuc bo; lap trinh cac chuong trinh quan ly co qui mo vua va nho; thiet ke trang web.

Sinh vien tot nghiep co the lam viec trong cac thanh phan kinh te, cac du an tin hoc quan ly kinh te, hanh chinh; cac co so san xuat kinh doanh dich vu, cac co so giao duc dao tao

2. Nganh Ky thuat phat thanh truyen hinh

Chuyen nganh: Dien tu dan dung.

Dao tao Ky thuat vien trung cap co tay nghe cao ve nghe dien tu; co kha nang lap dat, van hanh, bao tri, sua chua cac loai thiet bi dien tu trong cong nghiep va trong sinh hoat dan dung; nam duoc mot so kien thuc co ban ve an toan lao dong, ve sinh cong nghiep, ve to chuc san xuat, quan ly kinh te trong xi nghiep.

Sinh vien tot nghiep co the dam nhiem cac cong viec tai cac co so che tao, sua chua, kinh doanh, dao tao va nghien cuu.

3. Nganh Sua chua va Khai thac thiet bi co khi

Cac chuyen nganh: Co khi dong luc, Bao tri va sua chua thiet bi co khi, Cong nghe han, Cong nghe cat got.

Dao tao Ky thuat vien trung cap co trinh do ly thuyet va ky nang thuc hanh, van hanh duoc cac thiet bi co khi; co kha nang thiet ke che tao chi tiet may, lap dat cac thiet bi co khi; thuc hien duoc cac che do bao tri thuong xuyen cac thiet bi co khi; co kha nang to chuc va lap ke hoach quan ly mot to san xuat; co kha nang cap nhat kien thuc nang cao trinh do phu hop voi nhu cau cong viec.

Ve ky nang, su dung thanh thao dung cu do kiem, dung cu thao lap;thuc hien dung quy trinh qui pham, dam bao an toan lao dong; co kha nang che tao, sua chua va san xuat lien quan den linh vuc co khi theo chuyen nganh.

4. Nganh Dien Cong nghiep va Dan dung

Cac chuyen nganh: Bao tri dien cong nghiep dan dung, Bao tri Dien lanh.

Dao tao Ky thuat vien trung cap co tay nghe bac 3; co kha nang lap dat, van hanh, bao tri, sua chua he thong dien xi nghiep cong nghiep va dan dung; cac loai thiet bi dien, trang bi dien, trang bi chieu sang, dien tu trong cong nghiep va trong sinh hoat dan dung; co kha nang lap dat, van hanh, bao tri, sua chua he thong dien lanh xi nghiep cong nghiep va dan dung; cac loai thiet bi dien, trang bi dien, trang bi chieu sang, dien tu trong cong nghiep va trong sinh hoat dan dung; nam duoc mot so kien thuc co ban ve an toan lao dong, ve sinh cong nghiep, ve to chuc san xuat, quan ly kinh te trong xi nghiep.

Sau khi tot nghiep, nguoi hoc co the dam nhiem cac cong viec tai cac co quan, cac co so san xuat, sua chua, cac nha may xi nghiep cong nghiep...

5. Nganh Xay dung dan dung va cong nghiep

Dao tao kien thuc chuyen mon ve ky thuat xay dung va ky nang thuc hien qua trinh thi cong cong trinh xay dung.

HS tot nghiep co the: thuc hien thanh thao cac cong tac thi cong cong trinh xay dung; lap duoc du toan cho mot cong trinh xay dung qui mo vua va nho; hoach dinh duoc tien do thi cong cho mot cong trinh xay dung qui mo vua va nho; thuc hien dung qui trinh va dam bao cong tac an toan lao dong.

6. Nganh Cong nghe cat may

Cung cap cho nguoi hoc nhung kien thuc co ban nganh may cong nghiep, co ky nang nghe nghiep dam nhan duoc cong viec cua mot ky thuat vien cong nghe may lam viec tai cong ty, xi nghiep nganh may.

Tot nghiep nganh nay co the phu trach duoc chuyen may; su dung va van hanh thanh thao cac loai thiet bi dung trong chuyen may va khac phuc cac hu hong thong thuong cua may; thiet ke duoc cac mau ao quan theo cac ban ve va sua chua cac khuyet tat cua san pham do thiet ke, cat, may hong; thuc hien dung qui trinh cong nghe may va dam bao cong tac an toan lao dong - kiem tra chat luong san pham hoan chinh.

Dong thoi, co kha nang lam viec tai cac xi nghiep may vua va lon trong cac khu cong nghiep hoac khu che xuat, lam viec tai co so tu nhan, tap the, co so thuoc nha nuoc va co so nuoc ngoai, tham gia cong viec ky thuat cho cac to hop may hoac tu ban than to chuc san xuat nho cho cac ho gia dinh.

7. Nganh Kinh doanh thuong mai va dich vu

Chuyen nganh: Quan tri nha hang, Quan tri khach san.

Dao tao cac tac nghiep vien kinh doanh nam vung cac kien thuc ve chuc nang, qua trinh kinh doanh va quan tri nha hang; khach san; co nghiep vu co ban de ap dung trong kinh doanh nha hang, khach san noi chung va thuc hanh tot trong mot so cong viec chuyen mon thuoc linh vuc duoc dao tao.

Sinh vien tot nghiep lam viec chu yeu o cac nha hang, khach san, dich vu du lich.

(Theo Tuoi Tre)

Viet Bao
Comment :Cac nganh hoc cua DH Tien Giang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac nganh hoc cua DH Tien Giang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac nganh hoc cua DH Tien Giang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac nganh hoc cua DH Tien Giang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
The disciplines of Tien Giang University
University of Tien Giang, Industry Division, Public Sector, Civil and Industrial Products Quality Control, CD Teacher of Tien Giang, knowledge base, base production and economic management, ability, technicians, small and medium equipment, training, sewing
Founded on the basis of Community College Teacher and colleges Tien Giang, Tien Giang University Enrollment begins the first season since 2006. School enrollment university system four branches, 16 branches and 7 branches generation system vocational colleges ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các ngành học của ĐH Tiền Giang

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các ngành học của ĐH Tiền Giang bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac nganh hoc cua DH Tien Giang

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac nganh hoc cua DH Tien Giang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac nganh hoc cua DH Tien Giang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0