Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM

Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ma truong: QSB
Dia chi: 268 Ly Thuong Kiet, Q.10, TP.HCM
Website: http://www.hcmut.edu.vn/

Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM

Gio hoc cua SV khoa Dien cua Truong DH Bach khoa TP.HCM - Anh: Nhu Hung

DH Bach khoa (DHQG TP.HCM) la mot trong nhung truong DH hang dau o phia Nam trong linh vuc dao tao cac nganh ky thuat.

Tat ca cac nganh deu tuyen sinh khoi A. Chuong trinh dao tao cac nganh cu the nhu sau.

1. Nganh Cong nghe thong tin

Trang bi cac kien thuc ve Cong nghe thong tin (CNTT) noi chung va ky thuat may tinh noi rieng. Trong qua trinh hoc tap sinh vien duoc dao tao kha toan dien ve ly thuyet lan thuc hanh.

Hien nay, khoa dao tao theo nganh rong, nghia la tat ca SV deu theo hoc mot chuong trinh duy nhat. Trong hoc ky cuoi khoa hoc, khi lam luan van tot nghiep, SV co the chon mot trong nam huong chuyen mon chinh: ky thuat may tinh, he thong thong tin quan ly, ky thuat he thong, phan mem ung dung, cong nghe phan mem va lap trinh mang

Khi ra truong, cac ky su co kha nang thiet ke va phat trien cac he thong may tinh ca ve phan cung lan phan mem, che tao cac san pham phan mem, he thong thong tin quan ly, he thong truyen thong, he thong dieu khien... Ky su nganh CNTT co the lam viec tai cac cong ty thuoc linh vuc phan mem, cac co quan, doanh nghiep co lien quan den CNTT.

2. Nganh Dien - dien tu

SV nganh nay duoc trang bi nhung kien thuc co ban va chuyen nganh trong linh vuc ky thuat dien, dien tu. Tu hoc ky 4, can cu vao nguyen vong va ket qua hoc tap cac hoc ky truoc, SV duoc phan vao mot trong 3 chuyen nganh:

+ Chuyen nganh Dien tu - vien thong: trang bi cac kien thuc ve mach dien tu, dung cu linh kien dien tu, he thong vien thong, ky thuat sieu cao tan, anten truyen song, truyen so lieu, thong tin so, ly thuyet tin hieu, xu ly so tin hieu, do dien tu, nguyen ly mach tich hop, dien tu ung dung, dien tu y sinh, quang dien tu, he thong thu thap va xu ly du lieu (SCADA) va cac thi nghiem lien quan.

+ Chuyen nganh Dien nang: trang bi cac kien thuc ve mang truyen tai va phan phoi dien, tram va nha may dien, on dinh he thong dien, ky thuat cao ap, ky thuat dien, he thong dieu khien so, dien cong nghe, ky thuat lanh, dien tu cong nghiep, dien tu cong suat, truyen dong dien, he thong thu thap va xu ly du lieu (SCADA), van hanh va dieu khien he thong dien, nhiet dong luc hoc ky thuat, co luu chat, do dien, thi nghiem do dien, thi nghiem ky thuat dien, thi nghiem he thong dien, thi nghiem dien cong nghiep…

+ Chuyen nganh Tu dong: trang bi cac kien thuc ve dieu khien tu dong, dieu khien hien dai, mach dien tu, dung cu linh kien dien tu, ly thuyet tin hieu, xu ly so tin hieu, do dien tu, thiet bi va he thong tu dong, tu dong hoa qua trinh cong nghe, ky thuat Robot, do luong dieu khien bang may tinh, dien tu cong suat, he thong thu thap va xu ly du lieu (SCADA)... cac thi nghiem lien quan.

Ky su nganh Dien - dien tu co the lam viec tai cac cong ty dien luc, nha may san xuat, phan phoi va tieu thu dien, cac phong thi nghiem, co so kinh doanh, nghien cuu ve qui hoach mang dien, thiet bi su dung dien - dien tu vien thong, cac nha may san xuat cong nghiep tu dong hoa cao; cac phong thi nghiem, co so kinh doanh, co quan nghien cuu ve tu dong hoa cong nghiep, cac cong ty nganh dien tu, buu chinh vien thong, cac khu cong nghiep...

3. Nganh Co khi

Nganh Co khi dao tao cac nganh va chuyen nganh sau:

+ Ky thuat che tao: dao tao ky su co kien thuc va ky nang ve cac lanh vuc ky thuat may tinh, dien, dien tu; thiet ke va gia cong tren may tinh (CAD/CAM); ky thuat nguoi may; khoa hoc va cong nghe gia cong cac loai vat lieu ky thuat; phan tich, thiet ke va tong hop, toi uu hoa, tu dong hoa cac qua trinh san xuat; thiet ke, qui hoach mat bang phan xuong, giam sat san xuat phan tich kinh te; danh gia va lua chon cong nghe; ky thuat an toan, chat luong va bao tri cong nghiep.

+ Co khi nang luong: Dao tao cac kien thuc ve cac linh vuc: thiet bi nhiet (lo hoi, thiet bi say, tua bin hoi va tua bin khi, nha may nhiet dien); thiet bi lanh (nha may dong lanh, nha may nuoc da, he thong dieu hoa khong khi va thong gio); nang luong moi (nang luong gio, nang luong mat troi)

Ky su tot nghiep nganh nay co kha nang thiet ke, che tao, lap dat, sua chua, van hanh, bao tri cac thiet bi noi tren. Co the cong tac tai nha may nhiet dien, cac nha may loc dau, cac nha may hoa chat, cac xi nghiep duoc pham, cac XN che bien thuc pham, cac nha may dong lanh thuc pham, cac nha may giay, bot giat, my pham, det, phan bon, cac nha may nuoc da, dieu hanh cac he thong dieu hoa khong khi va thong gio va he thong nhiet trong cac khach san, sieu thi, san bay va cac cong trinh cong cong khac, trong linh vuc nang luong gio va mat troi.

+ May xay dung va nang chuyen: trang bi nhung cua nhom nganh co khi noi chung va cac kien thuc, ky nang chuyen mon thuoc linh vuc chuyen sau la may xay dung.

Tot nghiep nganh nay co the thiet ke, che tao, cai tien cac loai may va thiet bi thong dung nhu may nang - van chuyen, thang may, may san xuat vat lieu xay dung, may lam dat va cac thiet bi co khi chuyen dung trong xay dung; lua chon, su dung va khai thac co hieu qua cac loai may va thiet bi xay dung da dang ve chung loai trong nganh; lap quy trinh bao duong , sua chua cac loai may xay dung.

Linh vuc cong tac: cac nha may co khi san xuat che tao; cong ty xay lap may, cong ty xay dung, thuy loi; cac cong ty che tao, lap dat thiet bi nang chuyen va thang may; cac nha may che bien vat lieu xay dung, thuc pham, phan bon, co khi nong nghiep; tram tron betong; cac cang song, cang bien; cac cong ty khai thac dau khi , vat lieu , cac khu mo da...

4. Nganh Cong nghe det may

Chuong trinh dao tao nganh nay cung cap cac kien thuc chuyen mon can thiet trong linh vuc det may tren co so lien nganh bao gom co khi, hoa hoc va quan ly cong nghiep. Mot so mon hoc chuyen nganh nhu: vat lieu det, ky thuat che bien soi hoa hoc, cong nghe va thiet bi keo soi, cong nghe va thiet bi det thoi, cong nghe va thiet bi det kim, cong nghe va thiet bi nhuom va hoan tat vai, cong nghe va thiet bi may va thiet ke thoi trang...

SV tot nghiep co kha nang thiet ke mat hang san xuat dieu hanh tot day chuyen thiet bi cong nghe cua nha may; to chuc quan ly tot cong tac bao tri thiet bi; nghien cuu khai thac cong nghe moi, mat hang moi cua nganh Det may...

5. Nganh Ky thuat he thong cong nghiep

Dao tao ky su co kha nang cai tien thiet ke moi va dieu hanh va bao tri cac he thong cong nghiep trong san xuat va dich vu, bo tri mat bang san xuat, du bao va hoach dinh san xuat, dieu do san xuat, quan ly vat tu, quan ly du an, kiem soat va quan ly chat luong, nghien cuu - to chuc lao dong

Ky su nganh nay co the cong tac o cac don vi san xuat cong nghiep, cong ty thuong mai, cac cong ty xay dung, co khi, san xuat hang tieu dung...

6. Nganh Ky thuat giao thong (Hang khong, oto, tau thuy)

Ky su nganh nay la can bo co kien thuc va ky nang vung vang ve thiet ke, tinh toan, to chuc va dieu hanh tot cac he thong san suat va khai thac oto - may dong luc - tau thuy - may bay: che tao, lap rap, bao duong, sua chua, khai thac, che tao phu tung, quan ly va danh gia, kiem dinh chat luong cac loai oto, tau thuy, may bay, may dong luc va cac phuong tien, thiet bi co gioi gan voi cac loai tren.

Tot nghiep nganh nay co the lam viec tai cac nha may che tao, lap rap, sua chua, dong moi cac loai thiet bi co gioi gan voi cac loai tren; cac nha may, xi nghiep, cac xuong che tao phu tung hay thiet bi thay the. Ngoai ra, co the cong tac trong cac co quan quan ly, dieu hanh, khai thac, dang gia kiem dinh chat luong phuong tien co gioi; cac don vi van tai thuy bo, cac ben bai, cang, san bay, cac hang hang khong hoac cac co quan nghien cuu khoa hoc va dao tao.

7. Nganh co dien tu

Dao tao ky su co kien thuc ve dien, dien tu, CNTT; co kha nang giai quyet nhung van de lien quan den thiet ke, che tao, van hanh, cai tien va bao tri cac may moc thiet bi. Ngoai cac kien thu khoa hoc co ban ve toan, ly, tin hoc; cac kien thuc ve co so ky thuat trong co khi, dien, dien tu; kien thuc va ky nang chuyen mon ve tu dong hoa, dieu khien, cam bien, vi xu ly, san xuat tu dong, truyen thong... SV con duoc trang bi kien thuc ve ngoai ngu, giao tiep xa hoi, quan ly xi nghiep, kinh doanh.

Ra truong, SV co kha nang thiet ke, che tao, cai tien, van hanh va bao tri cac may moc thiet bi; xay dung he thong phan cung va phan mem de dieu khien cac may moc thiet bi tu dong va cac phuong tien so khac. Ky su co dien tu co the cong tac o cac nha may, xi nghiep tu tho so den hien dai, ky thuat cao; cac Vien nghien cuu, cac truong DH trong linh vuc Co khi hien dai, kieu khien va tu dong hoa.

8. Nganh Xay dung

Cac chuyen nganh:

+ Xay dung dan dung & cong nghiep: SV nganh nay se lam quen voi cong tac cua nguoi ky su xay dung, tiep thu cac kien thuc ve do thi va lich su phat trien do thi; kien truc cong trinh tu nho den lon; kien thuc he thong ket cau va chiu luc trong cac cong trinh tu nen mong khung, dam, san, mai, phuong phap tinh toan va thiet ke cac he thong ket cau.

SV cung se duoc cung cap kien thuc ve qua trinh hinh thanh va quan ly du an cong trinh, to chuc thi cong va cac bien phap de xay dung. SV tot nghiep se co kha nang thiet ke cac cong trinh nha cao tang, nha thi dau, nha ga, thap ang ten truyen hinh, rap hat

+ Xay dung cau duong: SV se duoc trang bi cac kien thuc ve thiet ke cau be tong cot thep, thiet ke cau thep, thiet ke duong oto, thiet ke duong do thi, thi cong cau, thi cong duong… va thuc hanh cac thi nghiem lien quan.

+ Cang - Cong trinh bien: Dao tao ky su chuyen nganh Xay dung cac cong trinh Cang, cac cong trinh thuy cong thuoc cong nghiep dong tau bien, xay dung cac Ben cang hien tai tren song, tren bien, tinh toan thiet ke he thong dau khoan, xay dung cac cong trinh chinh tri cua song, cua bien va hai dao cung cac cong trinh phuc vu cac nganh kinh te hang hai, dau khi.v.v

9. Nganh Trac dia - Dia chinh

Trac dia la nganh hoc lien quan den su do dac, bieu dien, phan tich quy luat, cap nhat va hien thi cac thong tin khong gian duoc thu thap tu nhung thiet bi dat tren mat dat cung nhu tren tau thuyen den cac bo cam bien dat tren may bay hay cac ve tinh chuyen dong tren trai dat nhieu nguon du lieu khac nhau lien quan den dac diem vat ly cua trai dat va moi truong xay dung.

Nhung thong tin nay se duoc xu ly, phan tich boi cac cong nghe tien tien nhat va duoc ung dung vao nhieu linh vuc gop phan phat trien kinh te xa hoi nhu: quy hoach thanh pho va nong thon, quan ly do thi, tai nguyen thien nhien va moi truong, quan ly dat dai va quy hoach su dung dat, thi cong va quan trac.

Ngoai ra, ky su tot nghiep nganh nay co kha nang nghien cuu va ung ung nhung cong nghe moi trong linh vuc trac dia va ban do, he thong thong tin dia ly GIS, ky thuat dinh vi bang ve tinh GPS, luong anh vien tham

10. Nganh Thuy loi - Thuy dien va Cap thoat nuoc

Dao tao ky su co kha nang thiet ke, tu van, thi cong, giam sat va van hanh cac cong trinh thuy loi, thuy dien va cap thoat nuoc: cac ho chua cung cap nuoc tuoi cho nong nghiep, phat dien, cac nha may thuy dien, cac tram bom nuoc; cac he thong cap nuoc va thoat nuoc do thi (mang luoi duong ong, nha may xu ly,…); cac cong trinh chinh tri song (chong sat lo bo song, dieu chinh dong chay,…); cac cong trinh kiem soat lu (o DBSCL, mien Dong Nam Bo,…).

11. Nganh Cong nghe vat lieu

Ngoai khoi kien thuc dai cuong. SV nganh nay duoc trang bi kien thuc ve nhiet hoc, luu chat, suc ben, ky thuat nhiet, cau truc va tinh chat vat lieu, phuong phap che tao gia cong va ung dung nhung vat lieu cu the. Nganh cong nghe vat lieu co ba chuyen nganh: vat lieu kim loai - hop kim, vat lieu Silicat, vat lieu Polymer.

Ky su nganh cong nghe vat lieu co the nghien cuu cai tien va chuyen giao cong nghe, van hanh day chuyen san xuat, thiet ke, gia cong che tao va ung dung cac san pham tren nhieu loai vat lieu khac nhau.

Ky su nganh nay co the lam viec o cac co so san xuat vat lieu kim loai (luyen can thep, luyen kim mau, gia cong che bien nhom…), vat lieu silicate (xi mang, gom, su, vat lieu xay dung, trang tri noi that) va vat lieu polymer (gia cong che bien nhua, cao su, son, composite…), cac cong ty xuat nhap khau nguyen vat lieu, kinh doanh vat lieu hoac co the cong tac tai cac truong, vien nghien cuu, cac co quan quan ly kiem dinh chat luong nguyen vat lieu.

12. Nganh Cau kien & Vat lieu xay dung

Dao tao cac ky su co kien thuc va ky nang lam viec trong linh vuc: ung dung vat lieu xay dung su dung trong thiet ket va thi cong cong trinh xay dung dan dung va cong nghiep, cau duong, thuy loi va cong trinh cang.

Kiem tra chat luong vat lieu xay dung, cau kien xay dung, chat luong cac cong trinh xay dung; tham gia cac cong nghe san xuat vat lieu xay dung, thiet ke to chuc day chuyen san xuat, nghien cuu nang cao chat luong san pham vat lieu xay dung; nghien cuu cac cong nghe san xuat vat lieu xay dung phuc vu cho nganh xay dung.

13. Nganh Ky thuat dia chat

Dao tao ky su co kien thuc ve moi truong dia chat, phuong phap tim kiem, tham do, khai thac, su dung khoang san; dia chat thuy van, dia chat cong trinh, cac bien phap xu ly nen mong cho cong trinh xay dung.

Cac chuyen nganh dao tao: dia chat dau khi, cong nghe khoan va khai thac dau khi, dia chat moi truong, dia chat khoang san, dia ky thuat

Tuy chuyen nganh, ky su dia chat co the lam viec tai cac cong ty khao sat thiet ke phuc vu xay dung, cong ty khai thac nuoc ngam, khai thac dau khi, khoang san, lien doan dia chat, cac truong vien, co quan quan ly lien quan den nganh hoc.

14. Nganh Cong nghe sinh hoc

Trang bi sau ve kien thuc sinh hoc, cac ky thuat gen, cong nghe te bao, cong nghe vi sinh vat, cong nghe protein, enzym, va cong nghe sinh hoc moi truong.

Ky su nganh Cong nghe sinh hoc se lam viec tai cac nha may san xuat cac san pham sinh hoc nhu cac nha may che bien thuc pham, cac nha may san xuat cac san pham len men, cac nha may san xuat cac chat kich thich sinh truong, khang sinh, vitamin, axit amin va cac nha may co ung dung san pham cong nghe sinh hoc nhu my pham, det, giay, thuoc da, cac co so khoa hoc nhu cac vien nghien cuu cong nghe sinh hoc hay cac co so quan ly khoa hoc nhu so Khoa hoc cong nghe, moi truong, cac co so xu ly o nhiem moi truong .

15. Nganh Cong nghe hoa - thuc pham:

SV nganh nay duoc trang bi nhung kien thuc lien quan den viec van hanh day chuyen cong nghe san xuat, tham gia thiet ke che tao thiet bi cong nghe, tao nguyen lieu moi trong linh vuc cong nghe hoa hoc, thuc pham, duoc pham…

SV nganh nay co the chon chuyen nganh theo hai huong:

+ Cong nghe hoa hoc: bao gom cac chuyen nganh: cong nghe Hoa vo co, cong nghe hoa ly -phan tich, cong nghe hoa huu co, cong nghe che bien dau khi, qua trinh va thiet bi cong nghe hoa hoc.

+ Cong nghe thuc pham.

Tuy chuyen nganh, SV tot nghiep co the lam viec o cac cong ty san xuat hoa chat, phan bon, thuoc tru sau; vat lieu xay dung; khai thac che bien dau mo va khi dot, xang dau, nhot; san xuat giay, det nhuom, huong lieu, my pham, chat tay rua, xu ly chat thai, duoc pham…

Ngoai ra, voi chuyen nganh Cong nghe thuc pham, SV co the lam viec o cac nha may san xuat, che bien tra, caphe, nong thuy hai san, duong sua, nuoc giai khat...

16. Nganh Co ky thuat

SV nganh nay duoc dao tao ky nang:

+ Mo hinh toan hoc cac van de trong co hoc ky thuat.

+ Lap trinh (viet cac phan mem) de giai cac mo hinh toan da thiet lap.

+ Thiet ke, che tao cac he thong co hoc dieu khien tu dong, do luong.

+ Thuc hanh nghien cuu sang tao cac van de ly thuyet va thuc nghiem.

SV tot nghiep co kha nang dam trach cac cong viec lien quan den co hoc: nghien cuu ly thuyet: tinh toan, mo phong; thiet ke, toi uu hoa thiet ke, che tao cac trang thiet bi tu dong; nghien cuu thuc nghiem: do luong, che tao cac thiet bi do luong, chan doan trang thai lam viec cua cac he thong co hoc; lap trinh, tin hoc hoa cong viec tinh toan, mo phong, thiet ke, toi uu, che tao, do luong...

Sau khi tot nghiep, co the lam viec o cac vien nghien cuu va thiet ke (vien co hoc ung dung, vien ky thuat giao thong, vien nghien cuu may, nghien cuu ve bien, ve cong trinh, ve thuy loi, thuy van, ve khai thac va van chuyen dau khi.); cac trung tam lap trinh phan mem ve cac bai toan co hoc; cac truong DH: giang day va nghien cuu; cac phong thiet ke ky thuat cua cac nha may; cac co quan dam bao chat luong tieu chuan do luong nhu cac co quan kiem dinh, cac co quan tu van ky thuat…

17. Nganh Vat ly ky thuat

Dao tao ky su vat ly ky thuat co kien thuc ve khoa hoc vat ly va cong cu toan - tin phuc vu nghien cuu va giai quyet cac van de ky thuat chuyen mon; co kha nang van hanh cong nghe thuoc chuyen nganh dao tao.

Linh vuc cong tac sau tot nghiep: cac benh vien, co so y te cac tuyen, cac truong DH, cac don vi nghien cuu lien quan den linh vuc y sinh, cac cp6ng ty san xuat kinh doanh thiet bi y te, moi truong...

18. Nganh Quan ly cong nghiep

Nganh Quan ly cong nghiep dao tao nhung nha quan ly co ky nang ve quan ly trong linh vuc cong nghe, quan ly san xuat, quan ly chat luong, quan ly du an co kha nang phoi hop voi cac can bo ky thuat mot cach hieu qua de quan ly cac qua trinh, cac san pham co tinh chat cong nghiep.

Tot nghiep co the lam cong tac quan ly trong ac doanh nghiep, cac co quan quan ly nha nuoc.

19. Nganh Ky thuat va quan ly moi truong

Gom 2 chuyen nganh:

+ Ky thuat moi truong: SV duoc trang bi nhung kien thuc ve hoa hoc, sinh hoc trong ky thuat moi truong, cong nghe xu ly nuoc thai, khi thai, chat thai ran...

+ Quan ly moi truong: trang bi cac kien thuc co ban ve quan ly cac nguon tai nguyen nuoc, dat, rung, quan ly moi truong do thi, khu dan cu, khu cong nghiep, khu che xuat...

Ky su moi truong co the lam viec tai cac cong ty xu ly chat thai nhu Trung tam Bao ve moi truong, Phong quan ly moi truong, ban quan ly cac Khu cong nghiep, Kchu che xuat, cac so khoa hoc cong nghe moi truong, nong nghiep va phat trien nong thon, cac cong ty cap thoat nuoc, tu van moi truong...

PHUC DIEN tong hop

Viet Bao
Comment :Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
The disciplines of Technology University (VNU HCMC)
Ho Chi Minh City National University, University of Technology, Public Sector, Industry Technology, Mechanical, construction materials, biotechnology, management agencies, can energy companies, related to, chemical technology, design, knowledge, plants, Sv
Polytechnic University (VNU HCMC) is one of the leading universities in the South in the field of training engineering ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các ngành học của ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các ngành học của ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac nganh hoc cua DH Bach khoa DHQG TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0