Cac nganh dao tao cua DH Giao thong van tai TP HCM

Cac nganh dao tao cua DH Giao thong van tai TP HCM

Tags: Nganh Co, DH Giao Thong Van Tai Tp.HCM, Du an dau tu xay dung, xay dung cong trinh, dien tu vien thong, to chuc thi cong, co kha nang, cac cong ty, lien quan den, co lien quan, thiet ke, dao tao, co the, quan ly, truong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ma truong: GTS
Dia chi: so 2 duong D3 khu Van Thanh Bac, phuong 25, Q.Binh Thanh, TP.HCM
Website: http://www.hcmutrans.edu.vn/

Cac nganh dao tao cua DH Giao thong van tai TP HCM

Gio thuc tap Cong nghe thong tin cua sinh vien Truong DH Giao thong van tai TP.HCM - Anh: Phuc Dien

Neu ban yeu bien va thich cac cong viec co lien quan den linh vuc hang hai, xay dung cong trinh bien, ben cang… ban co the chon truong DH Giao thong van tai TP.HCM.

La mot truong da nganh thuoc linh vuc giao thong van tai lon nhat phia Nam, truong co nhiem vu dao tao nhan luc cho cac nganh giao thong van tai nhu hang hai, duong bo, duong song, duong sat va hang khong dan dung.

Ban can luu y, hai nganh dieu khien tau bien va khai thac may tau thuy truong nay chi tuyen nam.

1. Nganh Dieu khien tau bien

Dao tao can bo dieu khieu tau vien duong co ly thuyet tay nghe cua mot si quan (buoc dau la thuyen pho 3 dieu khien tau vien duong). Nganh nay dao tao cac kien thuc ve toan hang hai, thuy nong - thong hieu, an toan lao dong hang hai, hai van, dia van, thien van hang hai, ket cau tau, xep do bao quan hang hoa, luat hang hai, dieu dong tau, thiet bi dien tu hang hai…

Tot nghiep nganh nay co the lam viec trong linh vuc hang hai, cac cong ty che tao tau thuy, cong ty van tai duong thuy, cong ty tu van thiet ke cong trinh thuy…

2. Nganh Khai thac may tau thuy

Trang bi nhung kien thuc ve tinh toan, to chuc va dieu hanh he thong san xuat oto, tau thuy, may bay, may dong luc; sua chua, lap rap, bao duong, che tao phu tung, quan ly, danh gia kiem dinh chat luong cac loai oto, tau thuy, may dong luc, tau hoa, tau cao toc…

Tot nghiep nganh nay co the lam viec o cac cong ty san xuat, sua chua oto, tau thuy, cac nha may san xuat dong co… hoac lam cong tac giang day, nghien cuu o cac truong, vien.

3. Tu dong hoa cong nghiep

Dao tao ky su co kien thuc va chuyen mon ve linh vuc cung cap dien va cac he thong dien - dien tu thong dung trong cong nghiep; co kha nang thiet ke, van hanh, bao duong cac thiet bi dien, dien tu va may dien thong dung trong cong nghiep.

Ngoai ra, SV nganh nay con duoc trang bi kien thuc ve cac thanh phan, chi tiet may co khi, cac co cau truyen dong co khi; cac loai may co khi cong nghiep co ban, cac loai may san xuat; cac day chuyen cong nghe san xuat trong cac linh vuc co khi, dien, hoa, sinh…

O linh vuc tu dong dieu khien, SV duoc hoc cac he thong dieu khien tu dong bao gom kien thuc ve ly thuyet dieu khien tu dong tuong tu va so; cac phuong phap phan tich va tong hop he thong tu dong; cac thiet bi thu nhan va truyen thong tin; cac co cau dieu khien: cac loai truyen dong dien, thiet bi dien, dong co thuy luc va khi nen, robot, may CNC; cac bo phan dieu khien ung dung dieu khien thuy khi, ky thuat dien tu tuong tu, ky thuat so, ky thuat vi xu ly, may tinh, PLC…

SV tot nghiep co the thiet ke, thi cong, van hanh day chuyen san xuat tu dong, cac he thong tu dong dieu khien pho bien; nam vung ky thuat lap trinh phuc vu tu dong hoa; su dung cac phan mem chuyen nganh: tu dong thiet ke CAD, tu dong tinh toan ky thuat CAE, thiet ke mach dien tu OrCAD

Tot nghiep nganh nay co the dam nhan cong viec van hanh va bao tri, sua chua cac he thong dien - tu dong; van hanh, bao duong, sua chua cac he thong cung cap dien va thiet bi dien cho nha may, khu dan cu; thiet ke va tham gia thi cong cac du an tu dong hoa; phan tich nhu cau tu dong hoa cua cac cong ty, nha may, phan tich va thiet ke co so he thong tu dong.…

4. Nganh Dien tu vien thong

Dao tao ky su cong nghe dien tu vien thong co kha nang thiet ke, khai thac, lap dat va quan ly ky thuat he thong dien tu vien thong trong cac nganh vien thong thuoc he thong kinh te quoc dan, dac biet he thong vien thong nganh giao thong van tai, dong thoi co kha nang lam viec trong cac co so nghien cuu, giang day trong cac truong Dai hoc, Trung hoc chuyen nghiep va day nghe.

5. Nganh Thiet ke than tau thuy

Dao tao ky su co kha nang lap luan chung kinh te ky thuat khi lap phuong an thiet ke tau - cong trinh noi; biet thiet ke cac loai tau van tai, tau cong trinh va cac cong trinh noi o bien; lap quy trinh cong nghe dong moi va sua chua, biet cach tinh du tru nguyen, nhien lieu, nhan cong va gia thanh dong moi, sua chua va ap dung cac phuong phap hien dai trong thiet ke, dong moi tau thuy va cong trinh noi.

Tot nghiep nganh nay, co trinh do tho bac II tro len ve mot trong cac nganh nghe: go, han, lap rap, phong dang. Sinh vien ra truong co the cong tac tai cac nha may dong tau, o cac cong ty thiet ke tau, cac co quan giam dinh va dang kiem, kho chua dau o bien, cong trinh khai thac day bien va dai duong nhu truc vot; cac phong khoa hoc - cong nghe cua cac cong ty khai thac tau - cong trinh noi…

6. Nganh Co gioi hoa xep do

Nganh Co gioi hoa xep do cang dao tao can bo khoa hoc ky thuat chuyen nganh co nang luc chuyen mon cao, dap ung yeu cau noi tren. Ky su tot nghiep nganh nay se nam vung chuyen mon ve cac nghiep vu quan ly, to chuc, khai thac cac phuong tien xep do; cac nguyen ly co ban ve cau tao, hoat dong, tinh nang ky thuat cua cac may xep do de co the khai thac, sua chua, thiet ke moi va thiet ke cai tien theo cac yeu cau trong thuc te san xuat.

Sau khi ra truong, ky su tot nghiep nganh nay co the cong tac tai cac cang bien, nha may dong va sua chua tau thuy, cac dan khoan dau khi, cac nha may san xuat cong nghiep.

7. Nganh Co khi oto (Co khi dong luc)

Dao tao ky su co khi nam vung chuyen mon cua nganh hoc ve cac nguyen ly co ban, ve cau tao, nguyen ly hoat dong tinh nang ky thuat cua cac loai oto de co kha nang khai thac, sua chua, bao tri va quan ly ky thuat o to; co kha nang tinh toan thiet ke moi va thiet ke cai tien cac loai o to, nam vung cac nghiep vu quan ly, to chuc, khai thac cac phuong tien van tai o to.

Tot nghiep nganh nay co the cong tac o cac cong ty san xuat, che tao phu tung oto, cac xi nghiep co khi…

8. Nganh May xay dung (Co khi chuyen dung)

Dao tao chuyen mon, nghiep vu quan ly, to chuc, khai thac cac thiet bi va may xay dung. SV nganh nay nam vung cac nguyen ly co ban ve cau tao, nguyen ly hoat dong tinh nang ky thuat cua cac thiet bi va may xay dung de co the khai thac, sua chua, thiet ke moi va thiet ke cai tien theo cac yeu cau trong thuc te san xuat.

Tot nghiep nganh May xay dung co the cong tac tai cac co quan quan ly, nghien cuu thiet ke qui hoach, cac co so dao tao, cac co quan giam sat va kiem tra, cac co quan dang kiem, kiem dinh, cac So, cac phong khoa hoc cong nghe, phong ky thuat, phong ke hoach dieu do, khai thac, to chuc va dieu hanh san xuat.

9. Nganh Bao dam an toan hang hai

Dao tao ky co kha nang quy hoach, khao sat, thiet ke, to chuc thi cong cac cong trinh cai tao duong song, phao tieu bao hieu luong lach; quan ly khai thac va duy tu cac tuyen giao thong duong thuy, cong trinh bao ve bo, phao tieu bao hieu luong, cong trinh chong sa boi, chan song, thanh thai chuong ngai vat... Ngoai ra ky su nganh nay co kha nang lap du an dau tu mang luoi giao thong duong thuy va cac cong trinh bao dam an toan duong thuy.

SV tot nghiep nganh nay co the lam viec tai cac doanh nghiep xay dung cong trinh thuy, cac cong ty tu van, cac co quan quan ly, dao tao va cac Vien nghien cuu...

10. Nganh Xay dung cong trinh thuy va them luc dia

Dao tao ky su xay dung co the lap luan chung kinh te - ky thuat khi lap phuong an khao sat, thiet ke mot cong trinh; thiet ke quy hoach, khao sat, thiet ke ky thuat, to chuc thi cong, khai thac va quan ly cac cong trinh nhu ben cang, cau tau, trien tau, da tau, cac cong trinh chinh tri song, cong trinh bien, cong trinh bao ve bo va hai dao; lap du an dau tu xay dung mot cum cang, nha may dong tau va mot mang luoi giao thong duong thuy.

Dong thoi, SV nganh nay cung duoc trang bi kha nang nghien cuu ap dung cac phuong tien hien dai trong thiet ke, thi cong cong trinh thuy va them luc dia.

Ky su xay dung xay dung cong trinh thuy va them luc dia co trinh do tho bac II tro len ve mot trong cac nghe: moc, sat, be tong, trac dac, ne, thi ngiem xac dinh cac chi tieu co ly cua dat nen. Tot nghiep co the lam viec trong cac co so nghien cuu, giao duc dao tao, san xuat va quan ly nha nuoc lien quan den chuyen mon.

11. Nganh Xay dung cau duong

Dao tao ky su cau duong co kha nang phan tich danh gia du an dau tu xay dung cong trinh cau duong; co kha nang khao sat, thiet ke, quan ly, to chuc thi cong cong trinh cau duong. Dong thoi, co kha nang tham gia nghien cuu va giai quyet cac van de khoa hoc ky thuat xay dung cau duong.

Ky su xay dung cau duong co the lam viec trong cac co so nghien cuu, giao duc dao tao, san xuat va quan ly nha nuoc lien quan den chuyen mon. Ve tay nghe: co trinh do tho bac II tro len ve mot trong cac nghe: moc, sat, be tong, trac dac, ne, thi nghiem xac dinh cac chi tieu co ly cua dat nen va vat lieu nhua.

12. Nganh Cong nghe thong tin

Ngoai cac mon hoc chung bat buoc, chuong trinh co 3 chuyen nganh ma sinh vien co the lua chon la:

Chuyen nganh He thong thong tin: dao tao cac ky su co kha nang xay dung va quan ly cac he thong thong tin, thiet ke cac co so du lieu.

Chuyen nganh Cong nghe phan mem: dao tao cac ky su co kha nang thiet ke va xay dung cac moi truong phat trienphan mem cung nhu cac phan mem phuc vu cho cac nhu cau CNTT trong moi linh vuc cua doi song xa hoi.

Chuyen nganh Mang may tinh va vien thong: dao tao cac ky su co kha nang thiet ke, lap dat va quan tri cac he thong mang may tinh va vien thong, xu ly viec truyen so lieu, thiet ke va xay dung cac ung dung tren mang.

Sau khi tot nghiep, cac ky su co the lam viec tai cac co quan hanh chinh, cac doanh nghiep lien quan den cong nghe phan mem, cac cong ty vien thong, cac vien nghien cuu cac truong dai hoc, cao dang, day nghe...

13. Nganh Kinh te van tai bien

Dao tao can bo lam cong tac quan ly, kinh doanh va khai thac giao thong van tai thuy gom van tai bien va van tai song. SV tot nghiep nganh nay co the lam viec tai cac co so kinh doanh dich chuyen, dai ly van tai lien hop, van tai da phuong thuc, moi gioi hang hai, xuat nhap khau hang hoa duong bien va cac to chuc co lien quan den hoat dong van tai bien. SV nganh nay cung co kha nang dam trach, quan ly hoat dong cua ben cang.

14. Nganh Kinh te xay dung

Dao tao can bo quan ly xay dung giao thong. Ky su chuyen nganh nay co kha nang chuyen mon va thuc tien de van dung kien thuc sang tao va hieu qua trong hoat dong san xuat, kinh doanh xay dung giao thong.

Noi cong tac sau khi tot nghiep: Cac Cuc, Vu, Vien cua Bo Giao thong van tai voi chuc nang tham muu ve to chuc quan ly nganh, tham dinh cac du an xay dung giao thong; cac don vi tu van voi chuc nang lap va phan tich cac du an dau tu xay dung; cac doanh nghiep voi chuc nang to chuc quan ly san xuat xay dung giao thong.

Ngoai ra cac nganh khac co lien quan den xay dung co ban cung la moi truong lam viec thich hop cua ky su chuyen nganh nay.

PHUC DIEN tong hop

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

MU muốn vẹn cả đôi đường: Mourinho đến & Gigg không đi

Ryan Giggs có thể sẽ đảm nhiệm một vị trí mới ở MU thay vì làm trợ lý HLV nếu Jose Mourinho lên nắm quyền chỉ đạo ở đội chủ sân Old Trafford trong thời gian sắp tới.

Chồng dùng dao đâm chết vợ vì thấy mặc đẹp

Từ ngày đi làm, chị Đ. ăn mặc gọn gàng, trông bóng bẩy hơn trước. Thấy thế, anh Sơn nổi máu ghen tuông và nghi vợ ngoại tình. Đỉnh điểm, Sơn đã dùng dao đâm chết vợ.

Quả báo vì ngoại tình công sở

Hạnh chuyển công ty như thay áo, đến đâu, Hạnh cũng được ưu ái, cho giữ những công việc quan trọng và có được sự tín nhiệm của sếp. Và ở đâu, Hạnh cũng tìm cách quyến rũ sếp.

Vợ tố bị chồng đánh đến mức phải nhập viện, sảy thai 3 tháng

Theo lời người vợ, dù cưới nhau được gần 10 năm và được 2 đứa con nhưng suốt thời gian ấy, chị nhiều lần bị chồng đánh đập. Lần này, chị bị đánh nhập viện, sảy thai ở tháng thứ 3.

Tìm hiểu: Nganh Co, DH Giao Thong Van Tai Tp.HCM, Du an dau tu xay dung, xay dung cong trinh, dien tu vien thong, to chuc thi cong, co kha nang, cac cong ty, lien quan den, co lien quan, thiet ke, dao tao, co the, quan ly, truong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các ngành đào tạo của ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các ngành đào tạo của ĐH Giao thông vận tải TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac nganh dao tao cua DH Giao thong van tai TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac nganh dao tao cua DH Giao thong van tai TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac nganh dao tao cua DH Giao thong van tai TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de DH CD THCN trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... DH CD THCN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0