Binh Thanh Diem vao lop 6 cong lap 16 75- Phong Giao duc quan Binh Thanh, Tp.HCM vua thong bao ke hoach tuyen sinh cac lop dau cap. Nam hoc 2006-2007, diem vao lop 6 cong lap la 16,75.
Binh Thanh Diem vao lop 6 cong lap 16 75
HS truong THCS Minh Duc (Tp.HCM) (Anh Doan Truc)

Mam non: Tong so tre vao nha tre tren dia ban quan la 10788, tong so tre lua tuoi mau giao la 14092.

Huy dong 25% tre trong do tuoi vao nha tre. Huy dong 85,5% tre trong do tuoi mau giao tro len. Trong do, huy dong 98% tre 5 tuoi vao mau giao tro len.

Thuc hien thu nhan het so chau 5 tuoi tren dia ban vao cac truong, lop mam non cong lap-tu thuc. Truong dong tren dia ban phuong nao thi uu tien nhan so chau phuong do.

Chi tieu cua cac truong cong lap, ban cong: Mam non 1: nha tre 50, mau giao 50; Mam non 2: nha tre 80, mau giao 150; Mam non 3: nha tre 50, mau giao 50; Mam non 5: nha tre 30, mau giao 50; MaM non 6: nha tre 50, mau giao 80; Mam non 7A; nha tre 50, mau giao 210; Mam non 7B: nha tre 50, mau giao 150; Mam non 11A: nha tre 50, mau giao 140; Mam non 11B: nha tre 50, mau gioa 160; Mam non 12: nha tre 60, mau giao 160; Mam non 13: nha tre 50, mau giao 120; Mam non 14: nha tre 50, mau giao 120; Mam non 15: nha tre 26, mau giao 50; Mam non 15B: nha tre 30, mau giao 90; Mam non 17; nha tre 60, mau giao 180; Mam non 19: nha tre 85, mau giao 140; Mam non 21: nha tre 60, mau giao 90; Mam non 21: nha tre 60, mau giao 90; Mam non 22: nha tre 50, mau giao 150; Mam non 24A: nha tre 60, mau giao 100; Mam non 24B: nha tre 70, mau giao 150; Mam non 25A: nha tre 60, mau giao 110; Mam non 25B: nha tre 50, mau giao 100; Mam non 26: nha tre 30, mau giao 190; Mam non 27: nha tre 100, mau giao 150; Mam non 28: mau giao 60.

Lop 1:

100% tre 6 tuoi (sinh nam 2000), cu ngu tren dia ban quan Binh Thanh, co ho khau thuong tru, KT3 va tam tru dai han deu duoc vao hoc lop 1 tai cac truong tieu hoc dong tren dia ban phuong theo phan tuyen. Khong nhan tre som tuoi.

Cac truong Tieu hoc Chu Van An, Hong Ha, Nguyen Ba Ngoc, To Vinh Dien, DL Tri Duc co lop tang cuong tieng Anh.

Ke hoach phan tuyen: Truong To Vinh Dien (chi tieu 160) nhan HS phuong 1; Lam Son (chi tieu 280) nhan HS phuong 2, phuong 15; Ha Huy Tap (chi tieu 280) nhan HS phuong 3; Yen The (chi tieu 160) nhan HS phuong 5; Nguyen Ba Ngoc (chi tieu 175) nhan HS phuong 6, phuong 7 (duong Nguyen Van Dau); Be Van Dan (chi tieu 160) nhan HS phuong 7; Phan Van Tri (chi tieu 160) nhan HS phuong 11; Binh Hoa (chi tieu 400) nhan HS phuong 12, phuong 11 (duong No Trang Long), phuong 13 (gan cau Bang Ky); Tran Quang Vinh (chi tieu 120) nhan HS phuong 12 (duong Huynh Dinh Hai, Ngo Duc Ke); Binh Loi Trung (chi tieu 160) nhan HS phuong 13; Nguyen Dinh Chieu (chi tieu 385) nhan HS phuong 14, 24 (duong Bach Dang); Le Dinh Chinh (chi tieu 140) nhan HS phuong 15; Hong Ha (chi tieu 315) nhan HS phuong 17; Phu Dong (chi tieu 210) nhan HS phuong 19; Thanh My Tay (chi tieu 175) nhan HS phuong 19, phuong 12, phuong 22; Nguyen Trong Tuyen (chi tieu 175) nhan HS phuong 21; Cuu Long (chi tieu 210) nhan HS phuong 22; Bach Dang (chi tieu 175) nhan HS phuong 24; Dong Da (chi tieu 105) nhan HS phuong 25; Tam Vu (chi tieu 175) nhan HS phuong 26 (duong Xo Viet Nghe Tinh), phuong 25; Chu Van An (chi tieu 210) nhan HS phuong 25, phuong 26 (KP 6 duong Chu Van An, Dinh Bo Linh, Nguyen Xi); Thanh Da (chi tieu 315) nhan HS phuong 25, phuong 27; Binh Quoi Tay (chi tieu 105) nhan HS phuong 28.

Lop 6:

Tuyen sinh lop 6 dai tra: Tat ca HS da hoan thanh chuong trinh tieu hoc duoc nhan vao hoc lop 6 o cac truong (cong lap, cong lap tu chu tai chinh, dan lap, tu thuc, bo tuc van hoa) duoc phan tuyen theo dia ban dan cu.

Diem vao lop 6 cong lap la 16,75. Truong THCS phai uu tien nhan het so HS thuoc dia ban truong va khu vuc duoc phan tuyen.

Nam hoc 2006-2007, truong THCS Le Van Tam tuyen dinh 6 lop 6, trong do: 2 lop tang cuong tien Anh lo trinh A, 1 lop tang cuong tieng Anh lo trinh B, 1 lop tang cuong Tin Hoc va 2 lop thuong.

Doi voi HS lop thuong; truong se nhan 1 lop danh cho HS co ho khau tai phuong 14 theo cac tuyen duong Nguyen Huy Luong, Nguyen An Ninh, Tran Van Ky, Le Quang Dinh. Mot lop danh cho HS trong quan co nhu cau vao hoc (Can cu diem hoc luc mon Tieng Viet-Toan kem diem uu tien va khuyen khich).

Truong THCS Binh Quoi Tay nhan HS hoan thanh chuong trinh tieu hoc co ho khau thuong tru, KT3 tai phuong 28 va HS phuong khac trong quan co diem hoc luc mon Tieng Viet-Toan lop 5 tu 16,25 tro len. Truong to chuc cho 100% HS hoc 2 buoi/ ngay. Co lop danh cho HS nang khieu TDTT, nang khieu am nhac, co xe dua ruoc HS hang ngay.

Cac truong tu chu tai chinh, tu thuc, ban cong: Nam hoc 2006-2007, quan Binh Thanh co truong THSC BC Truong Cong Dinh duoc chuyen doi thanh truong THCS cong lap tu chu tai chinh (TCTC). va 3 truong THCS BC Yen The, Dien Bien, Cu Chinh Lan. Cac truong tuyen nhung HS da hoan thanh bac Tieu hoc nhung khong du dieu kien vao cong lap.

Phan tuyen cac truong nhu sau: Truong Lam Son (chi tien 450) nhan HS phuong 1, phuong 2, phuong 14 (Le Quang Dinh, Bach Dang), phuong 15, phuong 24 (Bach Dang); Ha Huy Tap (chi tieu 450) nhan HS phuong 3, phuong 6, phuong 14 (No Trang Long), phuong 7, phuong 1 (Dinh Tien Hoang); Truong Cong Dinh (chi tieu 450) nhan HS phuong 1, 2, 3, 4, 7, 14, 24; Le Van Tam (chi tieu 235) nhan HS phuong 14; Yen The (chi tieu 270) nhan HS phuong 5, 6, 11, 12, 13; Nguyen Van Be (chi tieu 430) nhan HS phuong 11, 12 (Tran Quy Cap), phuong 7 (Le Quang Dinh); Rang Dong (chi tieu 270) nhan HS phuong 12, 14 (Phan Van Tri, Le Quang Dinh); Binh Loi Trung (chi tieu 135) nhan HS phuong 13; Dien Bien (chi tieu 180) nhan HS phuong 15, 17, 19, 21, 22; Phu My (chi tieu 450) nhan HS phuong 17, 19, 21; Cuu Long (chi tieu 225) nhan HS phuong 22; Dong Da (chi tieu 270) nhan HS phuong 25; Cu Chinh Lan (225) nhan HS phuong 25, 26, 27; Thanh Da (chi tieu 250) nhan HS phuong 27; Binh Quoi Tay (chi tieu 430) nhan HS phuong 28 va HS trong quan.

Cac truong DL co chi tieu: DL Hong Duc: 35 HS; Nguyen Khuyen: 70 HS; Phan Huy Ich: 35 HS; Thai Binh Duong: 135 HS; Trung tam giao duc thuong xuyen: 70 HS.

Tuyen sinh lop 6 tang cuong tieng Anh:

Lo trinh A: Truong THCS Le Van Tam tiep nhan HS da duoc cong nhan dat yeu cau bac tieu hoc cua chuong trinh, co diem trung binh toan nam cua chuong trinh tu 6 diem tro len.

Lo trinh B: Tai cac truong THCS Nguyen Van Be, Thanh Da, Binh Quoi Tay, Le Van Tam se tiep nhan HS da hoc chuong trinh tang cuong tieng Anh o bac tieu hoc nhung co diem trung binh tu 5 den duoi 6 va da hoan thanh bac chuong trinh bac tieu hoc co hoc luc mon ca nam hoc cua lop 5 hai mon tieng Viet va Toan dat loai kha.

Doi voi HS chua hoc chuong trinh tang cuong tieng Anh o bac tieu hoc, cac truong tren se to chuc tuyen sinh bang hinh thuc khao sat nang khieu ngoai ngu. Doi tuong khao sat la nhung HS da hoan thanh chuong trinh bac tieu hoc, co hoc luc mon ca nam cua nam lop 5 hai mon tieng Viet va Toan dat loai gioi.

HS co nguyen vong hoc lop tang cuong tieng Anh theo lo trinh B, dang ky tai cac truong THCS noi tren va Phong giao duc se to chuc khao sat vao ngay 6/7/2006.

Thoi gian dang ky nhap hoc tai cac truong: 1/7/2006-14/7/2006. Cong bo ket qua tuyen sinh vao ngay 17/7/2006.

  • Doan Truc
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Sơ tuyển học bạ, kiểm tra riêng

Không chỉ sơ tuyển học bạ, hạnh kiểm để chọn lọc đầu vào, nhiều trường đại học đưa ra cách kiểm tra riêng, cách tính điểm riêng từng môn thi nên thí sinh cần phải nắm rõ để có quyết định đúng đắn khi nộp hồ sơ xét tuyển.

Tuyển sinh 2015: Nhiều phương thức tuyển nhưng vẫn lo thí sinh “ảo”

Đầu năm 2015, thêm nhiều trường đại học, cao đẳng công bố Đề án tuyển sinh riêng. Hầu hết các trường đều xét tuyển theo 2 phương thức là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập THPT. Mặc dù rộng cửa xét tuyển nhưng các trường vẫn lo thí sinh “ảo”.

Tuyển sinh 2015: Các trường bối rối, Bộ vẫn đang bàn

Khi thông tin “rò rỉ” ra ngoài với các dự báo 6 hay 9 nguyện vọng, bao nhiêu giấy chứng nhận kết quả thi cho mỗi thí sinh, các nhà tuyển sinh không khỏi bối rối về mùa tuyển sinh 2015. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nói Bộ vẫn đang bàn thảo.

Quy định thi đại học và xét tốt nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT tổ chức xây dựng đề thi với định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ.

Tìm hiểu: Bach Dang, Binh Quoi Tay, Thanh Da, Phong Giao, Chu Van An, tu chu tai chinh, Quan Binh Thanh, da hoan thanh, Le Van Tam, Le Quang Dinh, chi tieu, mau giao, nha tre, mam non, phuong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bình Thạnh: Điểm vào lớp 6 công lập 16,75

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bình Thạnh: Điểm vào lớp 6 công lập 16,75 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Binh Thanh Diem vao lop 6 cong lap 16 75

Nhan xet, hay lien he ve tin Binh Thanh Diem vao lop 6 cong lap 16 75 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Binh Thanh Diem vao lop 6 cong lap 16 75 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0