Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT

Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>De thi cac mon tot nghiep dat ket qua cao nhat,  cac thi sinh nen chu y cac phuong phap duoi day:

1. Mon Dia Ly

Trong ki thi tot nghiep THPT hai nam gan day, Dia ly la mon co ket qua thap nhat trong 6 mon thi. Nguyen nhan do khoi luong kien thuc lon, nhieu so lieu kho nho vi vay lam cho hoc sinh ngai hoc. Vay lam the nao de dat diem cao mon Dia ly?

Ngay 23/3 vua roi, Bo GD-DT da cong bo 6 mon thi tot nghiep THPT cho nam hoc 2011. Theo do, day la lan thu 3 lien tiep mon Dia ly duoc chon la mon thi tot nghiep. So voi cac mon xa hoi khac nhu Lich su, Ngu van..., Dia ly la mon hoc duoc nhieu hoc sinh phan khoi khi biet mon nay duoc chon lam mon thi tot nghiep.

Tuy nhien thuc te trong ki thi tot nghiep THPT cua hai nam gan day, Dia ly lai la bo mon co ket qua thap nhat trong 6 bo mon. Trong ki thi tot nghiep nam hoc 2010, toan thanh pho Ha Noi so hoc sinh co diem thi mon Dia ly dat yeu cau (tu 5 diem tro len) chi dat co 64 %, trong do nhung bai thi dat diem 9,10 la rat hiem, phan lon dat diem 5, 6 dac biet nhieu bai thi co diem rat kem.

Thac si Nguyen Manh Ha, giao vien Truong THPT chuyen Ha Noi - Amsterdam, dua ra nguyen nhan dan den mon Dia ly dat ket qua khong cao la: Mon Dia ly nam giua ranh gioi cua khoa hoc xa hoi va khoa hoc tu nhien, doi hoi tinh logic, ky nang lam bai tap. Mon Dia ly co khoi luong kien thuc lon, nhieu so lieu kho nho vi vay lam cho hoc sinh ngai hoc. Trong qua trinh hoc tren lop, hoc sinh thuong coi nhe mon Dia ly nen khong chiu hoc bai o nha truoc khi den lop. Trong viec hoc mon Dia ly, hoc sinh khong chi hoc thuoc long ma can phai co phuong phap tu duy khoa hoc moi hoc tot duoc bo mon nay. Da phan cac em hoc sinh chua co phuong phap hoc tap tot, hoc mot cach may moc.
Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT
Neu co phuong phap hoc tap phu hop, khong kho de dat diem cao mon Dia ly.

Voi tu cach la mot giao vien dang truc tiep huong dan hoc sinh lop 12 on thi va voi kinh nghiem nhieu nam day hoc sinh on thi tot nghiep, thay giao Nguyen Manh Ha chia se kinh nghiem de giup hoc sinh lam bai thi mon Dia ly co ket qua cao nhu sau:

Nam duoc cau truc de thi tot nghiep nam hoc 2010 - 2011

Ve dai the thi cau truc de thi tot nghiep mon Dia ly nam hoc nay khong co su khac biet nhieu so voi nam hoc truoc. Cau truc de thi gom hai phan lon

+ Phan thu nhat la phan chung cho tat ca cac thi sinh (8 diem): duoc chia lam 3 cau:

Cau I: (3 diem): cac kien thuc cua phan dia li tu nhien va dia li dan cu

Cau II: (2 diem): cac kien thuc cua bai chuyen dich co cau kinh te va dia li cac nganh kinh te

Cau III (3 diem): cac kien thuc cua phan dia li cac vung kinh te va dia li dia phuong

+ Phan thu hai la phan rieng (2 diem) gom co hai cau hoi (thi sinh chi duoc lam mot trong hai cau), cau hoi theo chuong trinh chuan va cau hoi theo chuong trinh nang cao

Viec kiem tra cac ky nang dia ly (ki nang ve ban do, bieu do, bang so lieu) duoc ket hop khi kiem tra cac noi dung noi tren. Nhin vao cau truc de thi ta co the thay

Cau I (3 diem) bao gom cac kien thuc phan dia li tu nhien va dia li dan cu rat nhieu kien thuc. Cac em can tap trung vao on phan dia li dan cu phan nay chi co ba bai ma duoc 1,5 diem trong khi do phan dia li tu nhien cung duoc so diem nhu vay nhung co tat ca 15 bai. Vay theo toi, o phan nay cac em nen tap trung on theo cac van de lon nhu: Dia hinh Viet Nam, Thien nhien nhiet doi am gio mua, thien nhien phan hoa da dang… de van co the dat duoc diem o cau hoi nay.

Cau II: (2 diem) gom cac kien thuc cua bai chuyen dich co cau kinh te va dia li cac nganh kinh te. O cau hoi nay trong nhieu nam de thi tot nghiep thuong ra duoi dang ve bieu do hoac phan tich so lieu thong ke nen o phan nay cac em nen tap trung vao ren luyen cac ki nang ve ve bieu do va phan tich cac so lieu thong ke

Cau III (3 diem) gom cac kien thuc cua phan dia li cac vung kinh te va dia li dia phuong. O cau hoi nay nhieu nam de thi thuong hoi ve mot trong bay vung kinh te da duoc hoc, do vay cac em can tap trung nhieu thoi gian vao hoc phan nay vi chac chan de thi se co cau hoi

Hoc sinh can phai nam vung cac kien thuc trong sach giao khoa

De biet lien he, van dung de tra loi cac cau hoi tranh viec hoc thuoc long tra loi may moc. Cac kien thuc trong sach giao khoa (SGK) thuong duoc trinh bay lap di, lap lai o nhieu bai khac nhau nen rat thuan loi khi on tap va giup hoc sinh nhanh chong cung co kien thuc. De cac kien thuc trong SGK tro nen de nho hon thi ta co the he thong hoa thanh cac so do, cac bang he thong hoa kien thuc. Trong qua trinh on, cac em can phai chu y phan tich va giai thich cac moi quan he dia li nhat la moi quan he tu nhien, kinh te - xa hoi

Quan trong va khong the thieu trong qua trinh on tap mon dia li la phai ren luyen cho hoc sinh ki nang phan tich va xu li thong tin dua vao atlat dia li Viet Nam. Atlat duoc coi la “cuon SGK thu hai” co rat nhieu cac ban do, bieu do, cac so lieu thong ke… Viec su dung atlat va van dung cac ki nang dia li se giup cac em giam duoc 50% viec hoc thuoc long bai hoc mot cach may moc, khong co hieu qua. Viec su dung atlat thuong xuyen khong chi giup ghi nho, khac sau kien thuc ma con cung co ki nang su dung atlat de tap trung kien thuc lam tot bai thi

Trong qua trinh on tap can ren luyen cac ki nang ve bieu do va phan tich so lieu thong ke. Cac bai thuc hanh ve bieu do nhu bieu do cot, bieu do tron, bieu do duong, bieu do mien trong sach, cac em phai luyen that nhuan nhuyen de tu do phan tich bang so lieu, nhan xet moi lien he giua cac so lieu. Trong SGK Dia li lop 12 co rat nhieu cac so lieu, hoc sinh khong the nho het duoc cac so lieu nay. Van de o day la cac em can phai hieu va biet cach phan tich cac so lieu do. Co mot cach co the giup cac em do phai ghi nho nhieu cac so lieu do la su dung so lieu trong Atlat Dia li Viet Nam de minh hoa cho bai lam. Hau het cac so lieu ve cac nganh kinh te va cac vung kinh te deu co trong At lat cac em co the lay so lieu nay dung cho bai lam.

Khi lam bai thi cac em can phai doc ki de thi, xem cau nao de lam truoc, cau nao kho lam sau de tranh mat thoi sa da vao mot cau hoi. Toi khuyen cac em chi can hoc kien thuc trong SGK la du, khong can hoc them o ngoai. Chuc cac em on tap tot va dat ket qua cao trong khi thi tot nghiep sap toi.

2. Mon Vat Ly

Kien thuc bo mon Vat ly rat rong va sau, tuy nhien voi muc dich thi tot nghiep THPT thi co the chi dung lai o 3 cap do. 

Cu the:

1. Cap do nhan biet: thi sinh chi can nho lai cac khai niem, dinh luat, dinh li, tinh chat va don vi cac dai luong vat li theo chuong trinh sach giao khoa vat li lop 12 hien hanh.

2. Cap do thong hieu: thi sinh nam duoc y nghia cac dinh luat, cac hien tuong, cac dai luong trong cong thuc. Vi du trong phuong trinh dao dong dieu hoa x =Acos(ωt + φ) cm, thi thi sinh phai biet duoc x la li do tinh theo don vi cm; A la bien do, hay li do cuc dai tinh theo don vi cm; ω la tan so goc tinh theo don vi rad/s; ωt + φ la pha dao dong tinh theo don vi rad; φ la pha ban dau, tinh theo don vi rad.

3. Cap do van dung: thi sinh ap dung duoc cac cong thuc, cac dinh luat, cac hien tuong vat li de giai duoc nhung bai toan vat li don gian.

Do do de on tap tot mon Vat li, chuan bi cho ki thi tot nghiep THPT nam 2011 thi sinh can chu y:

- Bam sat cau truc de thi tot nghiep THPT mon Vat li nam hoc 2011 cua Bo GD-DT.

- Bam sat sach giao khoa va sach bai tap vat li lop 12, khong duoc hoc tu, hoc lech, ke ca nhung cau da thi cac nam truoc cung khong duoc bo qua.

- He thong lai kien thuc co ban cho tung chuong, dong thoi phan loai bai tap theo cac cap do neu tren.

- De van dung giai nhanh cac bai tap trac nghiem trong cac chuong: Dao dong co; song co va song am; dong dien xoay chieu va dao dong dien tu thi cac em can su dung thanh thao lien he giua chuyen dong tron deu va dao dong dieu hoa; gian do Fre-nen.

- Quy doi thanh thao cac don vi cua cac dai luong vat li trong cong thuc, biet duoc lien he giua cac don vi cua cung mot dai luong. Vi du cung la don vi nang luong nhung cung co the la J hoac eV (1 eV = 1,6.10-19 J).

- Phan bo quy thoi gian hop li, khong nen qua lo lang boi neu qua lo lang se anh huong den tri nho va suc khoe.

Sau khi cac em da chuan bi tot kien thuc thi khi tien hanh lam bai thi can chu y:

- Doc ki de bai, ke ca phan dan va phan tra loi.

- Chu y den cac yeu cau cua de bai la chon cau dung hay cau sai. Co nhieu thi sinh khi bai toan yeu cau chon cau sai thi lai chon cau dung va nguoc lai.De tranh duoc tinh trang nay thi cac em can doc ki ca 4 cau tra loi A, B, C, D, luc do cac em se phat hien duoc co 3 dap an cung dung hoac cung sai va se chon duoc dap an theo yeu cau bai toan.

- Can than voi cac don vi cua dap an. Vi du khi tinh bien do cua dao dong dieu hoa bang 3 cm, nhung trong dap an co the la 3 m; 0,03 cm; 0,03 m. Day la cai “bay” danh cho nhung thi sinh khong can than.

- Khi gap mot cau khong lam duoc thi can nhanh chong bo qua de chuyen qua cau khac.

- Phai ap dung dung cong thuc, boi neu cac em ap dung cong thuc sai thi trong dap an van co ket qua hoan toan giong nhu ket qua cua cac em tinh ra, va nhu the cu tuong la minh dung nhung hoa la lai bi “lua”.

3. Mon Sinh

Nam nay, mon Sinh hoc duoc chon la 1 trong 6 mon thi tot nghiep THPT. Nhieu hoc sinh rat lo lang ve mon hoc nay. Co Nguyen Thi Van, giao vien mon Sinh hoc truong THPT Dao Duy Tu, Ha Noi dua ra cach on tap mon Sinh dat hieu qua cao.

Su dung phuong phap he thong hoa kien thuc

Nen xac dinh sach giao khoa (SGK) la tai lieu on tap tot nhat, giao vien can bam sat chuan kien thuc, ky nang cua chuong trinh THPT, chu yeu o lop 12 de on tap cho hoc sinh.

Noi dung thi tot nghiep THPT chu yeu o chuong trinh lop 12, tuy nhien nhieu noi dung lien quan den kien thuc nen tang lop duoi do do viec chuan bi kien thuc va ren ky nang la quan trong nhat, co kien thuc moi lam bai tot va dat ket qua cao. Hoc sinh can:

Co ke hoach on tap ro rang, nen phan chia thoi gian on thi hop ly, on den dau chac den day. Nen on tap thanh cac vong de thuong xuyen on luyen lai kien thuc tranh viec hoc roi lai quen

Khi on tap tranh viec hoc vet, nen su dung phuong phap he thong hoa kien thuc bang cach lap so do khai niem (lap ban do tu duy), lap bang so sanh, de on tap tung phan theo noi dung SGK

Thuong xuyen trao doi voi ban be, cung nhau lap so do he thong hoa kien thuc, sau do nhan xet trao doi voi nhau thi viec on tap do nham chan hon. Khong nen qua sa da vao viec giai nhieu de thi trac nghiem suu tam vi kien thuc trong do thuong tan man, vun vat, khong he thong do vay hieu qua tang cuong kien thuc khong cao

Lam cac bai tap van dung de hieu ly thuyet hon, nhieu bai tap van dung trong SGK chua duoc ban quan tam trong qua trinh hoc, trong thoi gian on tap nen danh thoi gian lam lai giup ban hieu ly thuyet hon, ren luyen ky nang lam bai

Khi on tap nen ket hop hoc tap voi nghi ngoi hop ly, khong nen thuc qua khuya anh huong den suc khoe va lam giam hieu qua cua viec on luyen

4 cach lam bai thi hieu qua

Binh tinh tu tin khi lam bai, lam nhap can than voi cac cau hoi yeu cau phai tinh toan

Doc ky phan dan cua cac cau hoi, hieu dung yeu cau cua de bai, dac biet luu y cac cau mang tinh phu dinh de tra loi cau hoi cho chinh xac. VD: Ung dung nao sau day khong dua tren co so cua ky thuat chuyen gen.

Nen lam bai thi theo nhieu lan, lan dau nen doc luot toan bo de, quyet dinh lam cac cau de va chac chan truoc, danh dau nhung cau chua lam duoc, sau do quay lai lam nhung cau vua bo qua, dung mat qua nhieu thoi gian vao mot cau

Co gang tra loi tat ca cac cau hoi trac nghiem cua de thi de co the gianh diem cao nhat, khong nen de trong cau nao. Nen danh thoi gian de kiem tra lai bai lam, dam bao khong to nham dap an trong phieu tra loi trac nghiem.

Thi trac nghiem de thi gom nhieu cau, rai khap chuong trinh nen khi on tap khong duoc bo qua phan nao, muc nao trong SGK, khong hoc “tu”, hoc “lech” de dam bao du kien thuc lam bai.

4. Mon Toan

Buoc chuan bi
Phai co ke hoach on tap ngay, voi thoi khoa bieu hop ly danh cho mon toan. Can hoc bai, lam bai tap co ban ngay sau khi hoc tren lop.
Cuoi chuong: on tap ky kien thuc co ban da hoc tren lop hay sach giao khoa. Thuoc va hieu chinh xac: dinh nghia, nam vung cac dieu kien va noi dung cua dinh ly - he qua - tinh chat. Lap bang tom tat giao khoa theo dan bai cu the, co thu tu va ro rang. Phan kien thuc nao co lien quan den kien thuc cu ma chua nam vung, chua hieu ro: can on lai bai hoc o lop 10, 11.

Buoc luyen tap

- Ren luyen cac ky nang giai toan
- Lam bai tap de lay kinh nghiem
- Giai thanh thao cac bai tap luyen tap cua moi bai hoc, trinh bay loi giai ro rang va gon.
- Cuoi moi chuong can phai xac dinh duoc nhung dang toan chinh va phuong phap giai nhung dang toan do. Tap trung cao do de giai nhung bai toan tong hop. Giai thanh thao cac bai tap luyen tap cua moi bai hoc, trinh bay loi giai ro rang va gon.
- Cac dang bai toan tong hop nhu: co tham so, dung do thi, dung an phu, ve them hinh, su dung kien thuc luong giac, hinh hoc, toa do... de giai cac bai toan dai so, giai tich hay nguoc lai, phai chu y den viec doi vai tro cua an so va tham so; cua doi so (bien so) va ham so, cac bai toan bat dang thuc, bai toan cuc tri…
- Thi tot nghiep kien thuc co ban do do tap trung vao nhung dang bai tap co ban cua sach giao khoa va sach bai tap.

Phuong phap lam bai thi

Lam bai thi:
- Binh tinh, tu tin, tap trung doc ky de bai nhat la cac gia thiet va so lieu, phan loai nhanh cac bai toan de, quen thuoc va cac bai toan la, kho.
- Chon cau de, quen thuoc lam truoc. Phai can than trong qua trinh tinh toan, trong cac buoc lam ly luan phai chinh xac, loi giai gon, dung trinh tu, ro rang (co giai trinh); nen co ket luan ve dap so; giai xong phai kiem tra lai, nhan dinh ket qua co hop ly voi de bai khong. (Tranh voi va, sai nhung cau nay that dang tiec). Nhung bai toan co dieu kien khi giai xong cac thao tac nho ket hop dieu kien.

Chu y khi di thi:
- Truoc buoi thi nen nghi ngoi thu gian vai gio. Neu thi buoi sang thi dem truoc nen nghi ngoi, ngu som (chu y: trong qua trinh hoc tap nen quan tam den suc khoe, phan bo thoi gian hoat dong hoc tap hop li sao cho den luc di thi thi suc khoe phai tot nhat).

5. Mon Van

Mot mua thi lai den mang theo bao hy vong dan xen bao au lo trong cac em hoc sinh lop 12. De giup cac em co the on tap va lam bai tot mon Ngu Van, co giao day van Truong Thi Hien Luong chia se bi quyet de dat diem cao mon Van.

On luyen la cong viec bat buoc cho tat ca cac hoc sinh cuoi cap. On la hoc lai nhung kien thuc cua 12 nam den sach va de xem khoi kien thuc ay cac em da nam duoc bao nhieu phan tram. Con luyen la viec cac em van dung kien thuc de di vao lam cac bai van cu the.
Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT
Hoc Van toi ky la hoc vet, hoc tu. 
Mot dieu rat can thiet la cac em luon phai nam chac kien thuc co ban trong sach giao khoa, nam vung duoc bai giang cua cac thay co tren lop ve noi dung va nghe thuat cua tung tac pham van hoc cu the. Vi du nhu hoc ve bai tho Tay tien cua nha tho Quang Dung, cac em khong the khong biet ve hoan canh sang tac cua bai tho nay, ve hinh anh nhung anh bo doi cu Ho - nhung nguoi con cua dat Thang Long Ha Noi da nga xuong vi doc lap tu do cua To quoc, da duoc Quang Dung xay dung thanh buc tuong dai bi trang trong tac pham Tay tien nhu the nao. Hay nhu hoc ve tac pham Thuoc cua nha van Lo Tan, cac em khong the khong hieu ve hinh anh chiec banh bao tam mau nguoi mang theo cac lop nghia ham an nhu the nao.

Hoc Van toi ky la hoc vet, hoc tu. Cac em phai biet he thong hoa kien thuc va phai biet chot lai nhung kien thuc trong tam cua tac pham, de tranh lan man xa de, lech de khi lam bai.

Cac em nen tao thoi quen hoc tap hang ngay, khong nen de bai vo don lai va thuc trang dem de giai quyet chung. Hay luyen cho minh giong nhu mot chu kien cham chi can man tha dan tung khoi luong kien thuc ve cho minh. Co duoc thoi quen cham chi do cac em vua hoan thanh duoc bai vo cua minh ma van co the vui choi cung be ban trong nam hoc cuoi cap nay.

Hay len mot ke hoach that cu the, ti mi va chi tiet de co duoc mot thoi gian bieu hop ly: hoc tap, an uong, nghi ngoi hai hoa thi moi co duoc suc khoe de vung vang buoc vao nhung ky thi day thu thach o phia truoc. Trong thoi diem nay suc khoe la yeu to tien quyet giup cac em co duoc 50% thang loi.

Ben canh do de lam bai thi cho that tot, cac em hay bam sat vao cau truc de thi ma cac thay co giao da huong dan cac em tren lop. Bat dau tu nam hoc 2008-2009, hoc sinh khoi 12 trong ca nuoc da duoc hoc theo chuong trinh va sach giao khoa moi. Bo GD-DT da co thong bao ve cau truc de thi tot nghiep va dai hoc theo hai phan rat ro ret:

I. Phan chung cho tat ca cac thi sinh (5 diem)

Cau 1 (2 diem): Tai hien kien thuc ve giai doan van hoc, tac gia, tac pham van hoc Viet Nam va tac gia, tac pham van hoc nuoc ngoai.

Cau 2 (3 diem): Van dung kien thuc xa hoi va doi song de viet bai nghi luan xa hoi ngan khoang 400-600 tu de nghi luan ve mot tu tuong dao ly hoac mot hien tuong xa hoi.

II. Phan rieng - Phan tu chon: Thi sinh chi duoc lam mot trong hai cau 3a hoac 3b theo chuong trinh Chuan hoac Nang cao. Do la phan van dung kha nang doc hieu va kien thuc van hoc de cac em co the viet duoc hoan chinh mot bai nghi luan van hoc.

Khi vao phong thi cac em hay luon giu binh tinh khong tu tao ap luc cho ban than. Hay doc ky de bai va lua chon nhung cau hoi phu hop voi kha nang cua cac em de lam truoc.

Mot dieu toi can thiet la cac em phai phan bo thoi gian hop ly khi lam bai de tranh het thoi gian ma bai van chua hoan thanh. Thay vi lam lan man moi cau mot chut, cac em nen tap trung vao tung cau mot de co the chac chan co nhung co so diem thich hop.

6. Mon Anh

Tieng Anh la mot mon thi rat de “kiem” diem cao ma cung la mon thi rat de mat diem. Co Nghiem Thu Huyen, giao vien Anh van Truong THPT Dao Duy Tu, Ha Noi dua ra 2 phuong phap giup hoc sinh dat diem cao trong thi tot nghiep THPT.

Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT
On thi mon tieng Anh, cac em hoc sinh nen chu y on nhieu o sach lop 12.
"Ky" vua hoc tieng Anh vua nghe nhac

Bam sat sach giao khoa va cau truc de thi tot nghiep cua Bo GD-DT (co trong quyen “Huong dan on tap thi tot nghiep THPT”).

Len ke hoach cu the on ngu phap, cac cau truc, tu moi, vi du nhu sau:

- Ngu phap: dinh ro luong thoi gian on va lam bai tap cho tung phan ngu phap, vi du: 2 ngay - on lai thoi cua dong tu + lam bai tap; 2 ngay - on cau bi dong + bai tap; 1 ngay - on cau dieu kien + bai tap...

- Cau truc, tu moi: nen chu y on nhieu o sach lop 12, moi ngay hoc it nhat 10 cau truc + tu moi, phai viet lai moi cau truc, tu moi it nhat 3 lan, dat cau voi moi cau truc hoac tu moi do. (Mach nho: nen danh khoang 20 phut sau khi ngu day buoi sang de hoc thuoc va on lai 15 phut truoc khi di ngu, dam bao co hieu qua!). Khi hoc tu moi, phai chac chan minh phat am dung bang cach nghe thay co doc tren lop doc roi doc theo, phien am hoac tra lai tu dien neu can ( vi trong bai thi co phan “chon tu co phan gach chan phat am khac voi cac tu con lai trong moi nhom”). Tao an tuong voi nhung quy tac kho nho, vi du1: duoi “ed” co 3 cach phat am la /id/, /t/ va /d/, ta lam nhu sau: nhung dong tu co ket thuc la "dem tien" - tuc la “d” va “t” thi phat am la /id/ nhu “wanted”, “´needed”...; nhung tu co ket thuc la "phong khong san ghe cho xe SH" - tuc la “p, k, ss, gh, ch, x, sh” thi phat am la /t/ nhu “ watched”, “ laughed”…, phat am la /d/ voi cac tu con lai. Vi du 2: mao tu “an” dung truoc nhung danh tu dem duoc so it bat dau bang "ue oai hat khong thanh loi - tuc la “ u, e, o, a, i va h cam” nhu “an orange”, “ an hour”...

Lam cac bai tap lon co cau truc giong bai thi tot nghiep trong khoang thoi gian 50 phut, sau do kiem tra dap an va danh dau vao nhung cau sai de on lai cau truc va ngu phap do.

Tren lop, cac em chu y lang nghe thay co chua bai, phan tich cau de rut ra ky nang lam bai. (Rat quan trong day!)

Khong nen vua hoc tieng Anh vua nghe am nhac, du la cac bai hat bang tieng Anh.

Nen nghi thu gian tu 15 phut den 30 phut giua cac mon on thi.

Lam bai thi: Chu y cac cau hoi co tu “EXCEPT” hoac “NOT”

Lam bai thi voi tinh than binh tinh, tu tin.

Dam bao hieu ro yeu cau dau bai. Doc luot bai thi tu dau den cuoi mot luot, cau nao da chac kien thuc thi lam luon, dong thoi danh dau de khong mat thoi gian doc lai. Chu y cac cau hoi co tu “EXCEPT” hoac “NOT” .Danh it nhat 7 phut xem lai bai, kiem tra de chac chan khong bo sot cau nao.

Chuc cac em on tot, thi tot!

 Phuong Le (Tong hop)

Nguon: Dan tri

Bai lien quan:

Ha Noi: Ren luyen cho HS ky nang lam bai thi trac nghiem

Tot nghiep THPT: Thanh tra se truc tiep cham 5% so bai thiComment :Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT
Viết phản hồi
Ý kiến bạn đọc (1)  

Viết phản hồi

 
 
 
 
 
Tiêu đề

Haru 2011-04-26 08:41

Trong 6 môn, mình cũng sợ môn Sinh nhất. Vì học môn này không sao hiểu đc.

Phản hồi Phản hồi voi trich dan Trich dan

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
Secret 6 subjects scoring high school graduation exam
Ministry of Education, Hanoi, Vietnam, basic knowledge, Residential Geography, literary, graduation exams, geography, book science, in the process, work, student, revision, homework, tests, I
On 23/3 and then, the Ministry of Education has announced six high school graduation exam for the academic year 2011. To test subjects graduated high results, candidates should note the following method.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bí quyết đạt điểm cao 6 môn thi tốt nghiệp THPT

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bí quyết đạt điểm cao 6 môn thi tốt nghiệp THPT bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT

Nhan xet, hay lien he ve tin Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bi quyet dat diem cao 6 mon thi tot nghiep THPT de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Kinh nghiem on thi trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Kinh nghiem on thi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0