6 nganh va chuyen nganh moi cua DH Nong lam TPHCM

6 nganh va chuyen nganh moi cua DH Nong lam TPHCM

Tags: Bo GD, DH Nong Lam TP.HCM, Che Bien Nong San, quan ly moi truong, lien quan den, Tinh Gia Lai, cong nghe cao, tuyen sinh, chuyen nganh, nong nghiep, chi tieu, du lich, kinh doanh, 60
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Nam 2006, truong DH Nong lam TP.HCM du kien tuyen sinh he chinh quy dai han tap trung: 3.660 chi tieu, he vua hoc vua lam: 2.800 chi tieu. Truong du kien mo 6 nganh va chuyen nganh moi.

6 nganh va chuyen nganh moi cua DH Nong lam TP.HCM
Truong DH Nong lam TP.HCM (anh website DH Nong lam)

Do la Nganh Co Dien tu: Ma tuyen sinh NLS109. Chi tieu tuyen du kien 70. Tuyen sinh khoi A. Thoi gian dao tao: 4 nam.

Nganh hoc nay the hien gan bo huu co giua cac linh vuc co khi, dien tu va khoa hoc may tinh. Nganh cho ra doi nhung san pham thong minh ung dung cong nghe cao khong nhung trong linh vuc san xuat cong nghiep ma con phat trien manh trong linh vuc san xuat nong nghiep nham tang nang suat lao dong, giam lao dong thu cong, giam gia thanh san pham, dong thoi tang chat luong san pham, giam o nhiem moi truong…

Nganh Co Dien tu cua truong voi huong chinh la nghien cuu cac cong nghe va thiet bi va co dien tu nham phuc vu canh tac nong nghiep hien dai, cong nghe sinh hoc va cong nghe thuc pham.

Ky su co dien tu lam viec tai khu cong nghe cao voi cac he thong san xuat tu dong, khu nong nghiep cong nghe cao, cac cong ty chuyen thiet ke san xuat cac thiet bi linh kien tu dong.

Nganh cong nghe ky thuat oto: Ma tuyen sinh NLS 110. Chi tieu tuyen du kien 70. Tuyen sinh khoi A. Thoi gian dao tao: 4 nam.

Nganh se dao tao ky su co trinh do thiet ke va ky nang thuc hanh ve cong nghe san xuat phu tung, phu kien va lap rap oto, khai thac su dung, kiem dinh va dich vu ky thuat oto, dong thoi co nang luc quan ly dieu hanh san xuat, kinh doanh va lap cac du an lien quan den nganh.

Sau khi tot nghiep, ky su cong nghe ky thuat oto co the lam viec tai cac nha may san xuat phu tung, phu kien va lap rap oto, cac co so sua chua, cac tram dang kiem, cac co quan quan ly nha nuoc, linh vuc an ninh quoc phong lien quan, cac vien nghien cuu, cac truong dai hoc, cao dang, trung cap chuyen nghiep, cac co so day nghe, cac van phong dai dien, co so kinh doanh oto, may dong luc va phu tung…

Nganh Kinh doanh nong nghiep: Ma tuyen sinh NLS409. Chi tieu tuyen du kien 70. Tuyen sinh khoi A,D1. Thoi gian dao tao: 4 nam.

Cu nhan kinh doanh nong nghiep co cac kien thuc va hieu biet ve nguyen ly co ban cua kinh doanh; moi truong kinh doanh va tinh chat dac thu cua kinh doanh nong nghiep; ve moi lien he giua cac hoat dong trong linh vuc kinh doanh nong nghiep; ve cong nghe trong san xuat nong nghiep va che bien nong san voi ky nang trong phat hien van de, phan tich va de ra quyet dinh doi voi nhung van de mau chot, van de phat sinh, dong thoi giao tiep co hieu qua doi voi nhung nguoi lam viec trong va ngoai nganh kinh doanh nong nghiep…

Ngoai ra, co the tham gia trong cac doanh nghiep hoat dong san xuat kinh doanh trong cac linh vuc lien quan den nong nghiep, cac co quan chuc nang quan ly va cac to chuc khac hoat dong trong linh vuc nong nghiep.

Chuyen nganh Bao quan che bien song san va vi sinh thuc pham trong nganh Bao quan & Che bien nong san thuc pham. Ma tuyen sinh NLS 318. Chi tieu tuyen du kien: 60. Tuyen sinh khoi A,B. Thoi gian dao tao 4 nam.

Ngoai kien thuc va ky nang chung ve bao quan va che bien nong san thuc pham, chuyen nganh cung cap cho nguoi hoc hieu biet sau sac ve anh huong bat loi va ung dung cua vi sinh vat trong linh vuc che bien va bao quan cung nhu nhung ky thuat de kiem soat va kiem nghiem vi sinh trong thuc pham nham bao dam an toan ve sinh thuc pham cho nguoi tieu dung.

Ky su tot nghiep co the lam viec trong cac doanh nghiep, cac co so san xuat kinh doanh che bien nong san thuc pham hoac cong tac tai cac Vien hay cac trung tam nghien cuu ve dinh duong, ve vi sinh thuc pham, cac trung tam tu van ve suc khoe cong dong... hoac tham gia trong cong tac kiem tra tham dinh chat luong ve sinh an toan thuc pham.

Chuyen nganh Quan ly Moi truong va Du lich Sinh thai trong nganh Quan ly moi truong. Ma tuyen sinh NLS 319. Chi tieu tuyen du kien: 60. Tuyen sinh khoi A,B. Thoi gian dao tao: 4 nam.

Quan ly moi truong nham cung cap kien thuc ve khoa hoc moi truong va ky thuat moi truong phuc vu cho viec quan ly moi truong o cac dia phuong, cac du an cac co so san xuat, cac co quan nghien cuu, giao duc lien quan lien quan den cac hoat dong cua con nguoi co tac dong vao moi truong va tai nguyen.

Ngoai ra, quan ly moi truong con nham bao dam chat luong moi truong, quan ly chat thai, quan trac moi truong, danh gia cac tac dong moi truong, kinh te kiem toan moi truong, san xuat sach hon dong thoi trang bi cac kien thuc co ban ve qua trinh sinh hoc trong cong nghe xu ly moi truong, xu ly chat thai, kiem soat o nhiem moi truong cong – nong nghiep va trong cac hoat dong lien quan den du lich noi chung va du lich sinh thai noi rieng.

Ky su quan ly moi truong chuyen sau ve du lich sinh thai co kien thuc va ky nang ve sinh hoc bao ton, dia ly du lich, quan ly canh quan, quan tri du lich, quy hoach phat trien du lich sinh thai ben vung, co kha nang xay dung, quan ly thuc hien cac de an ve xay dung ton tao cac canh quan phuc vu du lich sinh thai hoac huong dan du lich sinh thai va cac dich vu co lien quan.

So du lich, cong ty dich vu du lich, khu du lich sinh thai, khu nghi duong, vuon quoc gia, khu bao ton thien nhien, khu du tru sinh quyen, khu di tich lich su… la nhung noi de sinh vien tot nghiep ve cong tac hoac co dieu kien tu thanh lap cac cong ty dich vu du lich sinh thai.

Chuyen nganh Su pham ky thuat cong nong nghiep trong nganh su pham ky thuat nong nghiep. Ma so tuyen sinh NLS 320. Chi tieu du kien: 50. Tuyen sinh khoi A,B. Thoi gian dao tao: 4 nam.

Cu nhan chuyen nganh su pham ky thuat cong - nong nghiep co kha nang hoat dong trong linh vuc giao duc ve nong nghiep (trong trot, chan nuoi, nuoi trong thuy san, lam nghiep, bao quan che bien nong san, bao ve dong vat, bao ve thuc vat, kinh te nong nghiep…) ve cong nghiep ( ky thuat dien – dien tu co ban, dong co-o to-may keo, dieu khien tu dong, nhiet dien lanh, co khi nong nghiep,…) tai cac truong Cao dang Su pham, Cao dang hoac trung cap chuyen nghiep, trung hoc pho thong, cac trung tam huong nghiep hoac cac trung tam day nghe. Ngoai ra, co the tro thanh can bo ky thuat tai cac co quan nha nuoc, cac co so san xuat tu nhan, cac trung tam nghien cuu ung dung va chuyen giao khoa hoc ky thuat…

Chi tieu dao tao cac nganh he DH la 3.300, trong do: Co khi che bien bao quan nong san thuc pham: 60; Co khi nong lam: 60; Co dien tu: 60; Ky thuat cong nghe o to: 60; Che bien lam san chuyen che bien lam san: 60; Che bien lam san chuyen nganh cong nghe giay va bot giay:60; Cong nghe thong tin: 100; Cong nghe nhiet lanh: 70; Dieu khien tu dong: 70; Cong nghe hoa hoc: 90; Chan nuoi: 60; Bac si thu y: 90; Duoc si thu y: 70; Nong hoc: 120; Bao ve thuc vat: 60; Lam nghiep: 60; Nong lam ket hop: 60; Quan ly tai nguyen rung: 70; Nuoi trong thuy san: 80; Ngu y: 60; Bao quan che bien nong san thuc pham:120; Bao quan che bien nong san thuc pham va dinh duong nguoi: 60; Cong nghe sinh hoc: 80; Ky thuat moi truong: 80; Quan ly moi truong: 80; Quan ly moi truong va du lich sinh thai: 70; Che bien thuy san: 80; Su pham ky thuat nong nghiep; 50; Su pham ky thuat cong nong nghiep: 50; Canh quan va ky thuat hoa vien: 60; Kinh te nong lam: 100; Kinh te tai nguyen moi truong: 60; Phat trien nong thon va khuyen nong: 60; Quan tri kinh doanh: 100; Quan tri kinh doanh thuong mai: 100; Kinh doanh nong nghiep: 80; Ke toan: 100; Quan ly dat dai: 100; Quan ly thi truong bat dong san: 80; Cong nghe dia chinh: 70; Tieng Anh: 100.

He CD: Tin hoc: 80; Quan ly dat dai: 80; Co khi nong lam: 60; Co khi bao quan nong san thuc pham: 70; Nuoi trong thuy san: 70.

Chi tieu he khong chinh quy: 2800

Chi tieu cu tuyen: 40

Truong tuyen sinh trong ca n­uoc. Ngay thi va khoi thi theo quy dinh cua Bo GD-DT. So cho bo tri trong ky tuc xa: 1.000. Diem trung tuyen theo nganh, khoi thi. Rieng nganh Anh van, mon Tieng Anh he so 2. Thi sinh khong du diem vao nganh da dang ky (nguyen vong 1) neu du diem va tu nguyen sang nganh khac (nguyen vong 2) cung khoi thi, neu con chi tieu tr­uong se xet tuyen. Nganh Su­ pham ky thuat mien hoc phi theo quy dinh chung.

He CD khong to chuc thi tuyen, ma lay ket qua thi dai hoc nam 2006 cua nhung thi sinh da du thi khoi A, B, D1 vao cac tr­ong dai hoc trong ca n­oc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen, tren co so ho so dang ky xet tuyen cua thi sinh.

Tr­uong mo lop dao tao he dai hoc tai so 126, Le Thanh Ton, TP PleiKu, tinh Gia Lai (Tr­uong CD Su­ pham tinh Gia Lai) cho thi sinh thuoc 2 tinh Gia Lai va Kontum voi nganh:

+ Nong hoc (NLS 118) khoi A, B chi tieu: 50

+ Chan nuoi (NLS 119) Khoi A,B) chi tieu: 40

+ Lam nghiep (NLS 120) khoi A, B chi tieu: 50

Thi sinh co nguyen vong hoc cac nganh nay phai du thi theo dung cac dot thi do Bo GD-DT quy dinh. Tru­ong can cu vao ket qua thi tuyen sinh (theo de thi chung) de xet tuyen theo quy che tuyen sinh hien hanh.

Cam Lu
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: Bo GD, DH Nong Lam TP.HCM, Che Bien Nong San, quan ly moi truong, lien quan den, Tinh Gia Lai, cong nghe cao, tuyen sinh, chuyen nganh, nong nghiep, chi tieu, du lich, kinh doanh, 60

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 6 ngành và chuyên ngành mới của ĐH Nông lâm TP.HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 6 ngành và chuyên ngành mới của ĐH Nông lâm TP.HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 6 nganh va chuyen nganh moi cua DH Nong lam TPHCM

Nhan xet, hay lien he ve tin 6 nganh va chuyen nganh moi cua DH Nong lam TPHCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 6 nganh va chuyen nganh moi cua DH Nong lam TPHCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0