49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD
Thi sinh du thi vao Truong DH Su pham TP.HCM trong ky thi tuyen sinh DH 2007

Hien tai 49 truong DH, CD cong lap, ngoai cong lap phia Nam va phia Bac dang danh 8.199 chi tieu xet tuyen nguyen vong 3 he CD.

TS gioi thieu chi tiet ma truong, dia chi truong xet tuyen NV3 va dieu kien tuyen vao cua tung truong de cac ban thi sinh tien theo doi va lam ho so xet tuyen trong tuan nay.

Muc diem nhan ho so dang ky xet tuyen NV3 la muc diem doi voi hoc sinh pho thong - khu vuc 3. Muc diem nhan ho so doi voi cac khu vuc ke tiep giam 0,5 diem, doi voi cac nhom uu tien ke tiep giam 1,0 diem.

Ho so NV3 gui qua duong buu dien chuyen phat nhanh tu ngay 15-9-2007 den het gio giao dich cua buu dien ngay 30-9-2007.

Ho so xet tuyen NV3 gom: 1 giay chung nhan ket qua thi (NV3 giay so 2) co dong dau do cua truong to chuc thi, thi sinh dien day du NV vao phan de trong; 1 phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh.

Cac truong DH, CD phia Nam

1. Truong DH Tien Giang: ma truong TTG. Truong co 141 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Tien Giang, 119 Ap Bac, phuong 5, TP My Tho, tinh Tien Giang; DT: (073) 970101.

Truong tuyen sinh trong tinh Tien Giang va khu vuc dong bang song Cuu Long. Nganh Su pham chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Tien Giang.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe thuc pham (ma nganh C70, khoi A, chi tieu 14); Co khi dong luc (C71, A, 24); Ky thuat dien - dien tu (C72, A, 9); Xay dung dan dung va cong nghiep (C73, A, 20); Cong nghe may (C74, A, 30); Phat trien nong thon (C78, A, 44).

----------

2. Truong DH Tra Vinh:

ma truong DVT. Truong co 90 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Tra Vinh, 126 Quoc lo 53, khom 4, phuong 5, thi xa Tra Vinh, tinh Tra Vinh; DT: (074) 855247. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Ky thuat dien (ma nganh C72, khoi A, chi tieu 25); Ky thuat co khi (C73, A, 35); Ky thuat xay dung (C74, A, 30).

----------

3. Truong DH Hoa Sen: ma truong DTH. Truong co 130 chi tieu he DH va 200 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Hoa Sen, 8 Nguyen Van Trang, quan 1, TP.HCM; DT: (08) 8301877 - 8324602. Tuyen sinh trong ca nuoc.

Truong khong nhan ho so truc tiep, thi sinh phai gui qua duong buu dien chuyen phat nhanh (EMS). Cong bo ket qua xet tuyen NV3 luc 8g ngay 2-10-2007. Sau khi trung tuyen, thi sinh nhan Giay bao trung tuyen NV3 truc tiep tai Phong Tuyen sinh cua truong. Truong nhan ho so nhap hoc tu ngay 2-10-2007 den ngay 10-10-2007.

+ He Dai hoc (130 chi tieu):

- Mang may tinh (ma nganh 102, khoi A-D1-D3, chi tieu 20): 17,0 diem khoi A-D1-D3.

- Quan tri nguon nhan luc (402, A-D1-D3, 20): 17,0 diem khoi A; 16,0 diem khoi D1-D3.

- Marketing (403, A-D1-D3, 20); 17,5 diem khoi A; 16,0 diem khoi D1-D3.

- Quan tri du lich va Khach san nha hang (405, A-D1-D3, 40): 18,0 diem khoi A; 17,0 diem khoi D1-D3.

- Tieng Anh (mon Anh van nhan he so 2, diem chua nhan he so phai tren diem san) (701, D1, 30): 21,0 diem khoi D1.

+ He Cao dang (200 chi tieu):

- Cong nghe thong tin (C01, A-D1-D3, 30): 14,0 diem khoi A; 12,0 diem khoi D1-D3.

- Mang may tinh (C07, A-D1-D3, 40): 14,0 diem khoi A; 12,0 diem khoi D1-D3.

- Quan tri van phong (C03, A-C-D1-D3, 40): 14,0 diem khoi A; 13,0 diem khoi C; 12,0 diem khoi D1-D3.

- Quan tri du lich va Khach san nha hang (C08, A-D1-D3, 40): 15,0 diem khoi A; 13,0 diem khoi D1-D3.

- Anh van thuong mai (mon Anh van nhan he so 2, diem chua nhan he so phai tren diem san) (C06, D1, 50): 16,0 diem khoi D1.

----------

4. Truong DH dan lap Hong Bang: ma truong DHB. Truong co 30 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Hong Bang, 3 Hoang Viet, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: (08) 8114336. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 13,0 diem cho nganh: Xay dung dan dung va cong nghiep (ma nganh C71, khoi A, chi tieu 3); Xay dung cau duong (C72, A, 5); Cong nghe thong tin (C73, A, 16).

+ Khoi C-D1-D3-D4:

- 11,0 diem khoi C va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Quan ly do thi (C65, C-D1-D3-D4, 6).

----------

5. Truong DH dan lap Hung Vuong: ma truong DHV. Truong co 10 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Hung Vuong, 239 Nguyen Trong Tuyen, quan Phu Nhuan, TP.HCM; DT: (08) 9972002. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, B, D1-D2-D3-D4:

- 12,0 diem khoi A va B; 10,0 diem khoi D1-D2-D3-D4 cho nganh: Cong nghe sau thu hoach (ma nganh C70, khoi A-B-D1-D2-D3-D4, 10).

----------

6. Truong DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM: ma truong DNT. Truong co 260 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Ngoai ngu - Tin hoc TP.HCM, 155 Su Van Hanh, phuong 13, quan 10, TP.HCM; DT: (08) 8629232. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe thong tin (ma nganh C65, khoi A, chi tieu 60).

- 10,0 diem cho nganh: Tieng Anh (C66, D1, 200).

----------

7. Truong DH dan lap Phu Xuan: ma truong DPX. Truong co 40 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Phu Xuan, 28 Nguyen Tri Phuong, TP Hue, tinh Thua Thien - Hue; DT: (054) 829770. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Cong nghe thong tin (ma nganh C65, khoi A-D1, chi tieu 40).

----------

8. Truong DH dan lap Van Hien: ma truong DVH. Truong co 200 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Van Hien, AA2 duong D2, Van Thanh Bac, phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM; DT: (08) 5106733 - 8999790 (xin so 132, 117). Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1-D2-D3-D4:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1-D2-D3-D4 cho nganh: Tin hoc ung dung (He thong thong tin, Mang may tinh - vien thong) (ma nganh C65, khoi A-D1-D2-D3-D4); Cong nghe ky thuat Dien tu - vien thong (Dien tu - vien thong, Tin hoc - vien thong) (C66, A-D1-D2-D3-D4); Quan tri kinh doanh (Quan tri kinh doanh, Marketing - Thuong mai, Ke toan) (C67, A-D1-D2-D3-D4).

+ Khoi A, C, D1-D2-D3-D4:

- 12,0 diem khoi A; 11,0 diem khoi C va 10,0 diem khoi D1-D2-D3-D4 cho nganh: Du lich (C68, A-C-D1-D2-D3-D4).

----------

9. Truong DH tu thuc Cong nghe thong tin Gia Dinh. Truong co 400 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH tu thuc Cong nghe thong tin Gia Dinh, 285/291 Cach Mang Thang Tam, phuong 12, quan 10, TP.HCM; DT: (08) 8680393 - 9312488. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Mang may tinh - Truyen thong (ma nganh C01, khoi A-D1); Ky thuat phan mem (C02, A-D1); Ke toan - Kiem toan (C03, A-D1); Quan tri kinh doanh (C04, A-D1).

----------

10. Truong CD Cong nghe va Quan tri Sonadezi: ma truong CDS. Truong co 40 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong nghe va Quan tri Sonadezi, so 1, duong 6A, khu cong nghiep Bien Hoa 2, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai; DT: (0613) 994012 - 994013. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe may (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 20); Cong nghe giay (02, A, 20).

----------

11. Truong CD Giao thong van tai II: ma truong CGD. Truong co 214 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Giao thong van tai II, 28 Ngo Xuan Thu, phuong Hoa Hiep, quan Lien Chieu, TP Da Nang; DT: (0511) 770363. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Xay dung cau duong (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 85); Co khi chuyen dung (02, A, 56); Ke toan doanh nghiep giao thong van tai (03, A-8, D1-19); Cong nghe ky thuat xay dung (04, A, 46).

----------

12. Truong CD Kinh te - Ky thuat Can Tho: ma truong CEC. Truong co 62 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Kinh te - Ky thuat Can Tho, 9 Cach Mang Thang Tam, quan Ninh Kieu, TP Can Tho; DT: (071) 826072. Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai TP Can Tho va cac tinh dong bang song Cuu Long.

+ Khoi A, B:

- 12,0 diem khoi A va B cho nganh: Nong hoc (ma nganh 05, khoi A-B, chi tieu 5); Chan nuoi (06, A-B, 17).

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Tin hoc (01, A-D1, 8); Ke toan (02, A-D1, 12); Tai chinh - Ngan hang (03, A-D1, 20).

----------

13. Truong CD Luong thuc thuc pham: ma truong CLT. Truong co 70 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Luong thuc thuc pham, 101B Le Huu Trac, quan Son Tra, TP Da Nang; DT: (0511) 831228. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Tin hoc ung dung (ma nganh 05, khoi A, chi tieu 40); Quan tri kinh doanh (03, D1, 30).

----------

14. Truong CD Phat thanh - Truyen hinh II: ma truong CPS. Truong co 60 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Phat thanh - Truyen hinh II, 75 Tran Nhan Ton, phuong 9, quan 5, TP.HCM; DT: (08) 8304318. Tuyen thi sinh co ho khau tu Da Nang tro vao.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe ky thuat dien tu (chuyen nganh Cong nghe phat thanh truyen hinh) (ma nganh 02, khoi A, chi tieu 25); Tin hoc ung dung (chuyen nganh Tin hoc truyen thong da phuong tien) (03, A, 35).

----------

15. Truong CD Su pham Ky thuat Vinh Long: ma truong CK4. Truong co 60 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Ky thuat Vinh Long, 73 Nguyen Hue, thi xa Vinh Long, tinh Vinh Long; DT: (070) 826274. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Co khi dong luc (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 20); Co khi che tao (02, A, 5); Ky thuat dien (03, A, 5); Ky thuat cong nghiep (05, A, 15); Cong nghe co dien tu (12, A, 5); Cong nghe tu dong (13, A, 10).

----------

16. Truong CD Tai nguyen va Moi truong TP.HCM: ma truong CTU. Truong co 240 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Tai nguyen va Moi truong TP.HCM, 236B Le Van Sy, phuong 1, quan Tan Binh, TP.HCM; DT: (08) 8443006 - xin so 18. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, B:

- 12,0 diem cho nganh: Khi tuong hoc (ma nganh 01, khoi A-B, chi tieu 40); Ky thuat trac dia (03, A-B, 200).

----------

17. Truong CD Cong nghe thong tin Huu nghi Viet - Han: ma truong CHV. Truong co 607 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong nghe thong tin Huu nghi Viet - Han, 42 Tran Quoc Toan, quan Hai Chau, TP Da Nang; DT: (0511) 821216. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Tin hoc ung dung (gom hai chuyen nganh: Do hoa may tinh; Thiet ke kien truc dien toan) (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 106); Khoa hoc may tinh (gom ba chuyen nganh: Lap trinh may tinh; Co so du lieu; Mang may tinh) (02, A, 280); Quan tri kinh doanh (gom hai chuyen nganh: Thuong mai dien tu; Quang cao va quan he cong dong) (03, A, 156); Marketing (chuyen nganh Quan tri thong tin Marketing) (04, A, 65).

----------

18. Truong CD Ky thuat Vinhempich: ma truong ZPS. Truong co 100 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Ky thuat Vinhempich, 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM; DT: (08) 8941336. He Dan su tuyen nam, nu thanh nien trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe thong tin (ma nganh 03, khoi A, chi tieu 50); Co khi dong luc (04, A, 50).

----------

19. Truong CD dan lap Cong nghe thong tin TP.HCM: ma truong CDC. Truong co 200 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD dan lap Cong nghe thong tin, 357/6B Trinh Dinh Thao, phuong Hoa Thanh, quan Tan Phu, TP.HCM; DT: (08) 8605003. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A cho nganh: Dien tu - vien thong (ma nganh 03, khoi A, chi tieu 55).

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Quan tri kinh doanh (04, A-D1, 25); Ke toan (06, A-D1, 25); Tai chinh ngan hang (07, A-D1, 25).

- 13,0 diem khoi A cho nganh: Cong nghe thong tin (01, A, 30); Ky thuat may tinh (02, A, 40).

----------

20. Truong CD tu thuc Nguyen Tat Thanh: ma truong CTT. Truong co 100 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Nguyen Tat Thanh, 298A - 300A Nguyen Tat Thanh, phuong 13, quan 4, TP.HCM; DT: (08) 9404314. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, B:

- 12,0 diem khoi A va B cho nganh: Dien - Dien tu (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 10); Cong nghe may (04, A, 15); Cong nghe ky thuat oto (11, A, 15); Cong nghe ky thuat xay dung (12, A, 15); Cong nghe hoa hoc (12, A-B, 10).

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Tin hoc (05, A-D1, 10); Tieng Trung (08, D1, 10); Tieng Nhat (09, D1, 15).

----------

21. Truong CD tu thuc Dong A: ma truong CAD. Truong co 370 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Dong A, 204B Ly Tu Trong, quan Hai Chau, TP Da Nang; DT: (0511) 519929. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe ky thuat Dien (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 50); Cong nghe ky thuat Xay dung (02, A, 50).

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Ke toan (03, A-D1, 70); Tin hoc ung dung (04, A-D1, 50); Quan tri kinh doanh (06, A-D1, 50).

+ Khoi C, D1:

- 11,0 diem khoi C va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Quan tri van phong (05, C-D1, 50); Viet Nam hoc (chuyen nganh Du lich) (07, C-D1, 50).

----------

22. Truong CD Ben Tre: ma truong C56. Truong co 180 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Ben Tre, ap 1, xa Son Dong, thi xa Ben Tre, tinh Ben Tre; DT: (075) 822304. Cac nganh ngoai su pham tuyen thi sinh ca trong va ngoai tinh, sinh vien phai dong hoc phi.

+ Khoi A, B:

- 12,0 diem cho nganh khoi A: Cong nghe ky thuat dien (ma nganh 03, khoi A, chi tieu 20); Cong nghe ky thuat xay dung (04, A, 30); Tin hoc (05, A, 20); Cong nghe ky thuat oto (06, A, 40); Quan tri kinh doanh thuong mai va du lich (08, A, 20).

- 12,0 diem cho nganh khoi B: Cong nghe che bien thuy san (09, B, 20); Nuoi trong thuy san (10, B, 30).

----------

23. Truong CD Su pham Binh Duong: ma truong C44. Truong co 120 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Binh Duong, phuong Phu Hoa, thi xa Thu Dau Mot, tinh Binh Duong; DT: (0650) 821491. Cac nganh tuyen sinh trong ca nuoc, tru nganh Giao duc Mam non tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai Binh Duong.

+ Khoi A, D1, M:

- 12,0 diem cho nganh: Tin hoc (ngoai su pham) (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 67).

- 10,0 diem cho nganh: Tieng Anh (ngoai su pham) (02, D1, 37).

- 10,0 diem cho nganh: Giao duc Mam non (03, M, 16) - nganh nay tuyen thi sinh co ket qua thi DH khoi M cua Truong DH Su pham TP.HCM.

----------

24. Truong CD Su pham Binh Dinh: ma truong C37. Truong co 169 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Binh Dinh, khu vuc 5, phuong Nhon Phu, TP Quy Nhon, tinh Binh Dinh; DT: (056) 848422 - 648004. Cac nganh su pham chi tuyen thi sinh co ho khau tinh Binh Dinh; cac nganh ngoai su pham tuyen thi sinh co ho khau trong va ngoai tinh va sinh vien phai dong hoc phi.

+ Khoi A, B, D1:

- 12,0 diem khoi A va B; 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Su pham Ky thuat cong nghiep - Cong nghe (ma nganh 06, khoi A, chi tieu 15); Tin hoc (08, A, 35); Quan tri kinh doanh du lich (10, A-12, D1-12); Ke toan (12, A-10, D1-10); Nuoi trong thuy san (13, B, 35).

+ Khoi M, H, N:

- Rieng cac nganh Su pham Mam non (03, M, 10); Su pham My thuat (04, H, 20); Su pham Am nhac (05, N, 10) thi sinh lien he voi truong de biet thong tin cu the.

----------

25. Truong CD Su pham Gia Lai: ma truong C38. Truong co 24 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Gia Lai, 126 Le Thanh Ton, TP Pleiku, tinh Gia Lai; DT: (059) 830655. Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Gia Lai.

+ Khoi N, M, D1 (cac mon Nang khieu he so 2):

- 15,0 diem cho nganh: Su pham Am nhac (ma nganh 08, khoi N, chi tieu 6).

- 12,0 diem cho nganh: Su pham Mam non (12, M, 11).

- 11,0 diem cho nganh: Tieng Anh (ngoai su pham) (15, D1, 7).

----------

26. Truong CD Su pham Quang Ngai: ma truong C35. Truong co 59 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Quang Ngai, 986 Quang Trung, TP Quang Ngai, tinh Quang Ngai; DT: (055) 821313. Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Quang Ngai tu 36 thang tro len.

+ Khoi A, B:

- 12,0 diem cho nganh: Su pham Tieu hoc (ma nganh 09, khoi A, chi tieu 12); Su pham Cong nghe (04, B, 16).

+ Khoi C, H:

- 11,0 diem khoi C cho nganh: Su pham Giao duc cong dan - Cong tac Doi (07, C, 18).

- 10,0 diem khoi H cho nganh: Su pham My thuat - Cong tac Doi (08, H, 13).

----------

Cac truong DH, CD phia Bac

27. Truong CD Kinh te - Ky thuat (DH Thai Nguyen): ma truong DTU. Truong co 250 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Ban Dao tao DH Thai Nguyen, phuong Tan Thinh, TP Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen; DT: (0280) 852650 - 852651. Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tu Ha Tinh tro ra.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Quan tri kinh doanh (ma nganh C69, khoi A, chi tieu 50); Su pham Ky thuat cong nghiep (C70, A, 50); Quan ly dat dai (C71, A, 50).

+ Khoi B:

- 12,0 diem cho nganh: Trong trot (C72, B, 50); Thu y (C73, B, 50).

----------

28. Truong DH Hong Duc: ma truong HDT. Truong co 30 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Hong Duc, 307 Le Lai, phuong Dong Son, TP Thanh Hoa, tinh Thanh Hoa; DT: (037) 910222 - 910619. Tuyen thi sinh co ho khau tai Thanh Hoa va cac tinh tu Thua Thien - Hue tro ra.

+ Khoi A, B:

- 12,0 diem cho nganh: Lam nghiep (ma nganh C73, khoi A - chi tieu 10, khoi B - chi tieu 15).

----------

29. Truong DH dan lap Hai Phong: ma truong DHP. Truong co 143 chi tieu he CD. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH dan lap Hai Phong, 36 duong Dan Lap, phuong Du Hang Kenh, quan Le Chan, TP Hai Phong; DT: (031) 740577. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe thong tin (ma nganh C65, khoi A, chi tieu 35); Dien cong nghiep va dan dung (C66, A, 30); Xay dung dan dung va cong nghiep (C67, A, 30); Xay dung cau duong (C68, A, 40).

+ Khoi C, D1-D3:

- 11,0 diem khoi C va 10,0 diem khoi D1-D3 cho nganh: Du lich (C70, C-2, D1-3, D3-3).

----------

30. Truong CD Cong nghiep Det may Thoi trang Ha Noi: ma truong CCM. Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong nghiep Det may Thoi trang Ha Noi, Le Chi, huyen Gia Lam, Ha Noi; DT: (04) 6781290. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, B, D1-D2-D3-D4, V, H (rieng khoi V, H thi sinh lien he voi truong de biet thong tin cu the):

- 12,0 diem khoi A, B va 10,0 diem khoi D1-D2-D3-D4 cho nganh: Cong nghe may (ma nganh 01, khoi A-D1-D2-D3-D4); Thiet ke thoi trang (02, A-D1-D2-D3-D4-V-H); Cong nghe ky thuat co khi (03, A-B); Quan tri kinh doanh (04, A-B-D1-D2-D3-D4); Ke toan (05, A-B-D1-D2-D3-D4); Cong nghe ky thuat dien (06, A-B).

----------

31. Truong CD Cong nghe va Kinh te cong nghiep (CD Cong nghiep Xay lap dien truoc day): ma truong CXD. Truong co 260 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong nghe va Kinh te cong nghiep, Trung Thanh, Pho Yen, Thai Nguyen; DT: (0280) 866023. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Cong nghe ky thuat dien (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 50); He thong dien (02, A, 45); Xay lap duong day va tram (03, A, 35); Ke toan (04, A-D1, 45); Cong nghe ky thuat xay dung (05, A, 45); Tin hoc ung dung (06, A-D1, 40).

----------

32. Truong CD Co khi luyen kim: ma truong CKL. Truong co 322 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Co khi luyen kim, xa Luong Son, TP Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen; DT: (0280) 210980. Tuyen sinh tu Thua Thien - Hue tro ra.

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe thong tin (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 13); Duc kim loai (03, A, 78); Luyen kim den (04, A, 54); Luyen kim mau (05, A, 78); Cat keo kim loai (06, A, 55); Dien cong nghiep (07, A, 2); Ke toan (08, A, 12); Cong nghe ky thuat oto (09, A, 11); Cong nghe ky thuat dien tu (10, A, 19).

----------

33. Truong CD Cong dong Ha Noi: ma truong CHN. Truong co 60 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong dong Ha Noi, 18 pho Trung Kinh, phuong Yen Hoa, quan Cau Giay, Ha Noi; DT: (04) 7849979. Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai Ha Noi; rieng nganh 03, 04 xet tuyen thi sinh cac tinh lan can.

+ Khoi A, D1, V:

- 12,0 diem khoi A, V va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Ke toan (ma nganh 01, khoi A-D1); Cong nghe ky thuat xay dung (02, A-V); Cong nghe ky thuat dien (03, A); He thong thong tin quan ly (04, A); Quan tri kinh doanh (05, A-D1).

----------

34. Truong Cong dong Ha Tay: ma truong D20. Truong co 500 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong Cong dong Ha Tay, xa Thuy Xuan Tien, huyen Chuong My, tinh Ha Tay; DT: (034) 721213. Tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai Ha Tay, cac tinh mien nui phia Bac va vung dong bang song Hong.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Tin hoc (ma nganh 07, khoi A, chi tieu 30); Cong nghe Dien - Dien tu (14, A, 30); Cong nghe Nhiet - lanh (15, A, 50).

+ Khoi A va B:

- 12,0 diem cho nganh: Chan nuoi - Thu y (01, A-B, 35); Trong trot (02, A-B, 50); Kinh te nong nghiep (03, A-B, 30); Quan ly dat dai (04, A-B, 30); Bao quan che bien (05, A-B, 30); Quan tri kinh doanh (09, A-B, 50); Thu y (11, A-B, 30); Bao ve thuc vat (12, A-B, 35); Lam nghiep (13, A-B, 50).

+ Khoi D1:

- 10 diem cho nganh: Tieng Anh (10, D1, 50).

Ngoai ra, truong con xet tuyen he Trung cap chuyen nghiep doi voi nhung thi sinh da tot nghiep THPT hoac bo tuc THPT, dao tao trong 2 nam. Cac nganh dao tao: Ke toan, Tin hoc, Quan tri kinh doanh, Quan ly dat dai, Chan nuoi - Thu y, Cong nghe ky thuat Dien - Dien tu.

----------

35. Truong CD Dien tu - Dien lanh Ha Noi: ma truong CLH. Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Dien tu - Dien lanh Ha Noi, pho Chua Lang, phuong Dich Vong, quan Cau Giay, Ha Noi; DT: (04) 7673896. Tuyen sinh o Ha Noi va cac vung lan can.

+ Thi sinh co ho khau Ha Noi, duoc cap kinh phi:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe ky thuat Dien tu - vien thong (ma nganh 01, khoi A, chi tieu 70); Cong nghe ky thuat Nhiet - Lanh (02, A, 80); Tin hoc ung dung (03, A, 80).

+ Thi sinh co ho khau ngoai tinh, khong duoc cap kinh phi:

- 12,0 diem cho nganh: Cong nghe ky thuat Dien tu - vien thong (01, A, 30); Cong nghe ky thuat Nhiet - Lanh (02, A, 20); Tin hoc ung dung (03, A, 20).

----------

36. Truong CD Hoa chat: ma truong CHC. Truong co 304 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Hoa chat, Tien Kien, Lam Thao, Phu Tho; DT: (0210) 827305. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Hoa phan tich (ma nganh 01, khoi A); Cong nghe hoa vo co - Dien hoa (02, A); Cong nghe hoa silicat (03, A); Cong nghe hoa huu co - Dau khi (04, A); Cong nghe gia cong chat deo va san xuat cac san pham tu nhua (05, A); Cong nghe hoa moi truong (06, A); Cong nghe thong tin (07, A); Tu dong hoa xi nghiep cong (08, A); Dien cong nghiep va dan dung (09, A); Ke toan (10, A); Quan tri kinh doanh (11, A); Co khi che tao (12, A); Co khi hoa chat - dau khi (13, A); Cong nghe Co - Dien tu (14, A); Vat lieu va cau kien xay dung (15, A).

----------

37. Truong CD Kinh te - Ky thuat thuong mai: ma truong CTH. Truong co 80 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Kinh te - Ky thuat thuong mai, Phu Lam, TP Ha Dong, tinh Ha Tay; DT: (034) 531324. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A:

- 13,0 diem cho nganh: He thong thong tin quan ly (chuyen nganh Tin hoc doanh nghiep, ma nganh 46, khoi A, chi tieu 80).

----------

38. Truong CD Ky thuat khach san va Du lich: ma truong CKS. Truong co 100 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Ky thuat khach san va Du lich, thi tran Lai Cach, huyen Cam Giang, tinh Hai Duong; DT: (0320) 786749. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1-D2-D3:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1-D2-D3 cho nganh: Quan tri kinh doanh Du lich an uong (ma nganh 01, khoi A-D1-D2-D3, chi tieu 20); Quan tri kinh doanh khach san (02, A-D1-D2-D3, 20); Ke toan (Ke toan thuong mai du lich) (04, A-D1-D2-D3, 30).

+ Khoi C, D1-D2-D3:

- 11,0 diem khoi C va 10,0 diem khoi D1-D2-D3 cho nganh: Viet Nam hoc (03, C-D1-D2-D3, 30).

----------

39. Truong CD Thuy san: ma truong CSB. Truong co 100 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Thuy san, xa Dinh Bang, huyen Tu Son, tinh Bac Ninh; DT: (0241) 833873 - 831632. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, B, D1:

- 12,0 diem khoi A, B va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Nuoi trong thuy san (ma nganh 01, khoi A-B); Ke toan (02, A-D1); Quan tri kinh doanh (03, A-D1); Cong nghe thong tin (04, A-D1).

----------

40. Truong CD Thuong mai va Du lich: ma truong CTM. Truong co 153 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Thuong mai va Du lich, 478 Thong Nhat, phuong Tan Thinh, TP Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen; DT: (0280) 851989. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, B, D1:

- 12,0 diem khoi A, B va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Quan tri kinh doanh (ma nganh 01, khoi A-D1, chi tieu 40); Ke toan (02, A-B-D1, 113).

----------

41. Truong CD Su pham Bac Ninh: ma truong C19. Truong co 23 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Bac Ninh, khu 10, phuong Dai Phuc, thi xa Bac Ninh, tinh Bac Ninh; DT: (0241) 824851. Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Bac Ninh.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Tin hoc (ma nganh 05, khoi A, chi tieu 6).

+ Khoi C, D1:

- 11,0 diem khoi C va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Tieng Anh (06, D1, 4); Thu vien thong tin (07, C-D1, 4); Viet Nam hoc (08, C-D1, 9).

----------

42. Truong CD Su pham Ha Tay: ma truong C20. Truong co 152 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Ha Tay, thi tran Thuong Tin, tinh Ha Tay; DT: (034) 853894. Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Ha Tay.

+ Khoi A, D1, M:

- 12,0 diem cho nganh: Tin hoc (ma nganh 07, khoi A, chi tieu 19); Tieng Anh (13, D1, 16); Su pham Mam non (10, M, 96).

+ Khoi N:

- 14,0 diem cho nganh: Su pham Nhac (12, N, 21).

----------

43. Truong CD Su pham Thai Binh: ma truong C26. Truong co 125 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Thai Binh, phuong Quang Trung, TP Thai Binh, tinh Thai Binh; DT: (036) 831144 - 833858. Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Thai Binh. Rieng khoi N, M xet tuyen nhung thi sinh da du thi nang khieu vao cac nganh Nhac, My thuat, Mam non, Giao duc the chat o cac truong DH khac.

+ Khoi N, M:

- 10,0 diem cho nganh: Su pham Giao duc mam non (ma nganh 08, khoi M, chi tieu 23).

- 16,0 diem cho nganh: Su pham Am nhac - Cong tac Doi (06, N, 35).

+ Khoi A, D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Tin hoc (11, A-5, D1-5).

+ Khoi C, D1:

- 13,0 diem cho nganh: Tieng Anh (12, D1, 12).

- 11,0 diem khoi C va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Thong tin - Thu vien (13, C-10, D1-10); Quan tri van phong (14, C, 5); Thu ky van phong (15, C, 20).

----------

44. Truong CD Su pham Thai Nguyen: ma truong C12. Truong co 150 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Thai Nguyen, duong Quang Trung, phuong Thinh Dan, TP Thai Nguyen, tinh Thai Nguyen; DT: (0280) 846610. Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Thai Nguyen.

+ Khoi A:

- 12,0 diem cho nganh: Tin hoc (ngoai su pham) (ma nganh 07, khoi A, chi tieu 150).

----------

45. Truong CD Su pham Tuyen Quang: ma truong C09. Truong co 17 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Tuyen Quang, Km6, xa Trung Mon, huyen Yen Son, tinh Tuyen Quang; DT: (027) 824012. Chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh Tuyen Quang.

+ Khoi A, B:

- 12,0 diem cho nganh: Su pham Ky thuat nong ngheep (ghep voi nganh Su pham Ky thuat cong nghiep va Su pham Kinh te gia dinh) (ma nganh 01, khoi A-B, chi tieu 17).

----------

46. Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Ha Long: ma truong CVD. Truong co 126 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Ha Long, phuong Hong Hai, TP Ha Long, tinh Quang Ninh; DT: (033) 626029 - 825301. Chi tuyen thi sinh co ho khau tai Quang Ninh va cac tinh lan can.

+ Khoi C:

- 11,0 diem cho nganh: Thong tin thu vien (ma nganh 07, khoi C, chi tieu 15); Quan ly van hoa (09, C, 20).

+ Khoi D1:

- 10,0 diem cho nganh: Viet Nam hoc (Huong dan du lich) (05, D1, 21); Quan tri kinh doanh khach san - Nha hang (06, D1, 46); Quan tri che bien mon an (10, D1, 24).

----------

47. Truong CD Y te Thanh Hoa: ma truong CYT. Truong co 137 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Y te Thanh Hoa, 177 pho Hai Thuong Lan Ong, phuong Dong Ve, TP Thanh Hoa, tinh Thanh Hoa; DT: (037) 951081. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi B:

- 15,0 diem cho nganh: Dieu duong da khoa (ma nganh 01, khoi B, chi tieu 137).

----------

48. Truong CD tu thuc Cong nghe Thanh Do: ma truong CTD. Truong co 715 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong nghe Thanh Do, xa Kim Chung, huyen Hoai Duc, tinh Ha Tay (cach Truong DH Cong nghiep Ha Noi 1km); DT: (034) 861791. Tuyen sinh trong ca nuoc.

Thi sinh khong du diem hoc CD duoc xet tuyen hoc he Trung cap chuyen nghiep. Sinh vien tot nghiep CD chinh quy duoc hoc lien thong len DH, thoi gian dao tao tu 1,5 nam, cap bang DH chinh quy. Hoc sinh tot nghiep Trung cap chuyen nghiep duoc hoc lien thong len CD, thoi gian dao tao 15 thang cap bang cu nhan CD chinh quy.

+ Khoi A, B:

- 12,0 diem cho nganh: Tin hoc (ma nganh 01, khoi A); Cong nghe ky thuat dien (02, A); Cong nghe dien tu vien thong (03, A); Cong nghe co khi oto (04, A); Cong nghe ky thuat moi truong (13, B).

+ Khoi A va D1:

- 12,0 diem khoi A va 10,0 diem khoi D1 cho nganh: Ke toan doanh nghiep (05, A-D1); Tai chinh - Ke toan - Du lich (06, A-D1); Quan tri kinh doanh cong nghiep (07, A-D1); Tieng Anh (12, D1).

+ Khoi A, D1 va C:

- 12,0 diem khoi A; 10,0 diem khoi D1 va 11,0 diem khoi C cho nganh: Quan tri kinh doanh Khach san (08, A-D1-C); Quan tri van phong (09, A-D1-C); Quan tri thu vien - thong tin (10, A-D1-C); Viet Nam hoc (Huong dan du lich) (11, C-D1).

----------

49. Truong CD Ngoai ngu cong nghe Viet Nhat: ma truong CNC. Truong co 66 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Ngoai ngu cong nghe Viet Nhat, E6 khu cong nghiep Que Vo, tinh Bac Ninh; DT: (0241) 634027. Tuyen sinh trong ca nuoc.

+ Khoi A, D1-D2-D3-D4:

- 13,0 diem khoi A va 11,0 diem khoi D1-D2-D3-D4 cho nganh: Quan tri kinh doanh (ma nganh 01, khoi A-D1-D2-D3-D4); Ke toan (02, A-D1-D2-D3-D4); Tieng Anh (03, D1-D2-D3-D4); Tieng Nhat (04, D1-D2-D3-D4); Tin hoc (06, A-D1-D2-D3-D4); Tieng Trung (07, D1-D2-D3-D4); Tieng Han (08, D1-D2-D3-D4).

+ Khoi C, D1-D2-D3-D4:

- 12,0 diem khoi C va 11,0 diem khoi D1-D2-D3-D4 cho nganh: Viet Nam hoc (Huong dan vien du lich) (05, C-D1-D2-D3-D4).

QUOC DUNG tong hop

------------------

>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2007
>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007
>> Nganh gi? Truong gi? Lam gi?
>> Tu lieu diem chuan tuyen sinh DH-CD nam 2006
>> Hop thu tu van tuyen sinh
>> Chi tieu tuyen sinh DH-CD-TCCN 2007

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Điểm chuẩn NV2 2007

Comment :49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
49 universities, colleges recruit more than 8100 colleges targets NV3 Us
Block A, Teacher College, University, Hanoi, English, Ha Tay, Civil and industrial electrical engineering technology , business administration, information technology, information technology applications, training room, Vietnam Studies, chemical technology, computer networks, norms and the
time at 49 universities, colleges public, non-public south and north are targets for 8199 admissions colleges aspirations 3 system ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 49 trường ĐH, CĐ tuyển hơn 8.100 chỉ tiêu NV3 hệ CĐ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 49 trường ĐH, CĐ tuyển hơn 8.100 chỉ tiêu NV3 hệ CĐ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

Nhan xet, hay lien he ve tin 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0