15 truong DHCD cong bo diem xet tuyen va chi tieu NV2

15 truong DHCD cong bo diem xet tuyen va chi tieu NV2

Tags: CT NV2, CD Su, Tieng Anh, DH Chu Van An, Long An, Binh Duong, DH Su Pham Ky Thuat Hung Yen, Hoc vien Quan he Quoc te, Cong nghe ky thuat dien, CD Y te Nghe An, quan tri kinh doanh, van thu luu tru, ky thuat dien tu, DH Cong Doan, DH An Giang, trung tuyen, khoi
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Do la cac truong: DH San khau Dien anh, DH Cong doan, Hoc vien Quan he Quoc te, DHDL Phuong Dong, DH Chu Van An, DH Van hoa TP.HCM, DH Su pham Ky thuat Hung Yen, DH An Giang, DHDL Van Lang, DH Tra Vinh, CD Y te Nghe An, CD Van thu luu tru Trung uong 1, CD Su pham Long An, CD Det may thoi trang TPHCM, va CD Su pham Binh Duong.

Muc diem cac truong cong bo ap dung cho HS pho thong khu vuc 3, chua tinh diem uu tien khu vuc va doi tuong. Khu vuc ke tiep duoc giam 0,5 diem, doi tuong ke tiep duoc giam 1 diem.

1. DH San khau Dien anh

Diem trung tuyen vao cac nganh cua truong nhu sau:

Nganh

Diem chuan

1. Nhiep anh

 

Chuyen mon

12

Tong diem

16,5

2. Thiet ke my thuat

 

Chuyen mon

12

Tong diem

17,5

3. Thiet ke trang phu nghe thuat

 

Chuyen mon

13

Tong diem

18,5

4. Dien vien San khau dien anh

 

Chuyen mon

16

Tong diem

19,5

5. Dao dien san khau, su kien, le hoi

 

Chuyen mon

12

Tong diem

18,5

6. Dien vien cai luong

 

Chuyen mon

14,5

Tong diem

19

7. Dien vien cheo

 

Chuyen mon

13,5

Tong diem

18

8. Nhac cong (Cao dang C)

 

Chuyen mon

15

Tong diem

20

Chuyen mon

13

Tong diem

19

9. Quay phim dien anh

 

Chuyen mon

14

Tong diem

18

10. Bien kich dien anh

 

Chuyen mon

14,5

Tong diem

20

11. CNKTDT + CNDATH (Khoi A)

 

Tong diem KV3

15

Diem chuyen mon cua khoi S da tinh he so 2. Tong diem da bao gom ca diem uu tien.

2. DH Cong Doan

Diem chuan cac nganh nhu sau:

- Bao ho: 15;

- Quan tri kinh doanh: khoi A: 16 diem; khoi D1: 16;

- Ke toan: A: 18,5, D1: 17,5;

- Tai chinh ngan hang: A: 18,5, D1: 17;

- Xa hoi hoc: 15;

- Cong tac xa hoi: 17,5.

3. Hoc vien Quan he quoc te

Diem chuan vao cac nganh nhu sau:

- Cu nhan Quan he quoc te: Tieng Anh (701): 20,5; Tieng Trung (704): 21; Tieng Phap (703): 19,5.

- Cu nhan tieng Anh (751): 26,5 (ngoai ngu he so 2)

- Cu nhan tieng Phap (753): 25 (ngoai ngu he so 2)

4. DHDL Phuong Dong

Truong xet diem chuan theo khoi thi:

- Khoi A: 15

- Khoi B: 15 diem

- Khoi C: 14 diem

- Khoi V: 19 diem (mon ve dat tu 5 diem tro len, tinh he so 2)

Voi khoi D, cac nganh tieng Anh, tieng Trung, tieng Nhat, song ngu Nga - Anh (mon ngoai ngu nhan he so 2): 18 diem (mon Ngoai ngu phai dat tu diem trung binh tro len, tong diem truoc khi nhan he so 2 phai tu 13 diem tro len).

Cac nganh con lai: Quan tri doanh nghiep, Quan tri du lich, Quan tri van phong, Tai chinh - ngan hang, Ke toan: 13 diem.

Diem san xet tuyen NV2 vao cac nganh cua truong tuong ung voi diem trung tuyen NV1 vao truong o cac khoi A, B, C, D. Rieng khoi V o nganh Kien truc cong trinh diem nhan ho so xet tuyen NV2 la 20.

He Cao dang

- CNTT: 12;

- Du lich: khoi A: 12, khoi C va D: 11;

- Ke toan: khoi A: 12, khoi D: 10.

5. DH Chu Van An

DH Chu Van An co 690 CT cho NV2 o tat ca cac nganh va co diem san nhan ho so xet tuyen NV2 tuong duong diem chuan NV1.

Diem trung tuyen NV1 vao cac nganh cua truong cu the nhu sau:

- Kien truc cong trinh: 16;

- Cong nghe thong tin: khoi A 15, khoi D1 13;

- Tai chinh – Ngan hang 15;

- Quan tri kinh doanh: khoi A 15, khoi D1 13;

- Ke toan: khoi S 15, khoi D1 13;

- Tieng Anh 13; Tieng Trung 13 va nganh Huong dan vien du lich 13.

6. DH Van hoa TP.HCM

DH Van hoa TP.HCM danh 195 chi tieu (CT) cho NV2 o 6 nganh dao tao voi diem san xet tuyen nhu sau:

- Thu vien Thong tin: khoi C: 14 diem/05CT, khoi D1: 14,5 diem/21CT;

- Bao tang hoc: 14 diem/33CT;

- Xuat ban pham: khoi C:14 diem/10CT, khoi D1: 14,5 diem/20CT;

- Van hoa Dan toc thieu so: 14 diem/40CT;

- Van hoa hoc: 14 diem/41CT.

Truong cung cong bo diem san xet tuyen vao he CD voi tung nganh cu the:

- Thu vien thong tin: Xet tuyen nhung TS co NV1 vao he CD nganh Thu vien thong tin va nhung TS thi nhung khong trung tuyen he DH cua truong co nguyen vong hoc he CD nganh Thu vien thong tin. Diem chuan khoi C: 11 va khoi D1: 10.

- Bao tang hoc: Ngoai nhung TS da thi DH tai truong, co NV1 hoc tai nganh Bao tang hoc truong con xet tuyen nhung thi sinh thi DH nhung khong trung tuyen vao truong co nguyen vong hoc nganh Bao tang hoc. Diem trung tuyen la 11.

- Van hoa du lich: Diem trung tuyen danh cho nhung TS co NV1 hoc nganh Van hoa du lich la 10 diem. Diem chuan danh cho nhung TS thi DH tai truong, nhung khong trung tuyen co nguyen vong hoc nganh Van hoa du lich la 12.

- Phat hanh xuat ban pham: Xet tuyen nhung TS co NV1 hoc he CD nganh Phat hanh xuat ban pham. Doi voi nhung TS thi DH nhung khong trung tuyen he DH cua truong, neu co nguyen vong hoc nganh CD Phat hang xuat ban pham, se duoc xet hoc. Diem chuan danh cho khoi C: 11 va khoi D1: 10.

- Quan ly van hoa: Xet tuyen nhung TS thi DH co NV1 vao he CD nganh Quan ly van hoa. Xet tuyen nhung TS thi nhung khong trung tuyen he DH cua truong, co nguyen vong hoc tai he CD nganh Quan ly van hoa. Diem trung tuyen la 11 diem.

- Quan ly hoat dong am nhac: Khoi R1, mon nang khieu he so 2 va phai co diem tu 10 tro len. Xet tuyen nhung TS thi DH co NV1 hoc nganh Quan ly hoat dong am nhac, diem trung tuyen la 11. Doi voi nhung TS khong trung tuyen he dai hoc cua truong, co nguyen vong hoc nganh nay, se duoc xet tuyen voi diem chuan la 14.

He CD cua truong cung xet tuyen NV2 cho 2 nganh: Bao ton bao tang: 25CT, diem xet tuyen khoi C la 11 diem. Nganh Phat hanh xuat ban pham: 40CT cho hai khoi C va D1 voi diem san tuong ung tung khoi la 11 va 10.

7. DH Su pham Ky thuat Hung Yen

Xet tuyen 1.200 CT nguyen vong 2 he DH va CD tat ca cac nganh voi muc diem nhan ho so bang diem trung tuyen NV1.

He DH:

Diem trung tuyen NV1 va chi tieu xet tuyen NV2 nhu sau:

- CNTT (khoi A, D1): 17/70CT;

- Cac nganh Cong nghe ky thuat dien: 50 CT NV2;

- Cong nghe Ky thuat dien tu: 50 CT NV2;

- Cong nghe che tao may: 30 CT NV2;

- Cong nghe co khi: 40 CT NV2;

- Su pham Ky thuat cong nghiep (khoi A, D1): 40 CT NV2 co diem chuan NV1 la 16.

Cac nganh co diem trung tuyen NV1 la 15 gom:

- Cong nghe Ky thuat o to: 60 CT NV2;

- Cong nghe may (khoi A, D1): 40 CT NV2;

- Cong nghe co dien tu: 70 CT NV2;

- Quan tri kinh doanh (khoi A, D1): 80 CT NV2 ;

- Nganh Tieng Anh: diem trung tuyen NV1: 13, xet tuyen 70 CT NV2.

He cao dang:

Diem chuan NV1 va chi tieu NV2:

- CNTT: (khoi A, D1): 14, xet tuyen 60 CT NV2;

- Cong nghe ky thuat dien, Cong nghe ky thuat dien tu, Cong nghe han va gia cong tam, Cong nghe ky thuat o to, Cong nghe may (khoi A, D1): 12, moi nganh xet tuyen 60 CT NV2;

- Cong nghe che tao may: 13, xet tuyen 50 CT NV2;

- Cong nghe co - dien tu, Cong nghe bao tri va SCTBCN: 12, moi nganh xet tuyen 70 CT NV2;

- Su pham Ky thuat cong nghep - Tin (khoi A, D1): 14, xet tuyen 40 CT NV2.

Khoi D1 khong tinh nhan he so mon tieng Anh. TS khong trung tuyen NV1 DH duoc xet tuyen CD cung khoi, nganh tuong ung; He CD cua truong duoc lien thong len DH chinh quy neu dat duoc cac tieu chuan cua truong.

8. DH An Giang:

DH An Giang danh hang tram chi tieu cho NV2 o he DH va CD. Muc diem san xet tuyen NV2 vao cac nganh cao hon diem trung tuyen NV1 la 1 diem. Cu the nhu sau:

Nganh

Khoi

Diem chuan NV1

Diem san NV2

Chi tieu NV2

Tin hoc (ma nganh 103)

A- D1

15 - 13

50

16 - 14

Cong nghe sinh hoc

B

18

 

 

Cong nghe thuc pham

A

15

10

16

Ky thuat moi truong

A

15

40

16

Tai chinh Doanh nghiep

A – D1

15 - 13

30

16 - 16

Ke toan doanh nghiep

A – D1

15,5 – 13,5

 

 

Kinh te doi ngoai

A – D1

15 - 13

40

16 - 14

Quan tri Kinh doanh

A – D1

15 - 13

 

 

Tai chinh ngan hang

A – D1

17 - 15

 

 

Phat trien nong thon

A - B

15 - 15

10

16 - 16

Nuoi trong thuy san

B

17

5

18

Chan nuoi

B

15

40

16

Trong trot

B

15

10

16

Toan hoc

A

19

20

20

Vat ly

A

17

20

18

Hoa hoc

A

18,5

10

19,5

Sinh hoc

B

19

 

 

Ngu van

C

16,5

10

17,5

Lich su

C

18

5

19

Dia ly

C

16,5

5

17,5

Giao duc chinh tri

C

17

5

18

Tieng Anh

D1

20

10

21

Giao duc tieu hoc

D1

13

10

14

Ky thuat cong nghiep

A

15

40

16

Ky thuat nong nghiep

A - B

15 - 15

30

16 – 16

Tin hoc (ma nganh 106)

A

15

15

16

The duc

T

22,5

10

23,5

Viet Nam hoc

A – D1

15 - 13

 

 

He cao dang

Nganh

Khoi

 Diem chuan NV1

Chi tieu NV2

Diem san NV2

Toan - Tin hoc

A

16

5

17

Vat ly - Ky thuat cong nghiep

A

14

20

15

Hoa - Sinh

B

18.5

5

19,5

Sinh - Ky thuat nong nghiep

B

15

5

16

Su - Giao duc cong dan

C

15

 

16

Van - Giao duc cong dan

C

14.5

 

15,5

Su - Dia

C

15.5

 

 

The duc

T

21

10

22

Giao duc tieu hoc

A – B – C – D1

16 – 16 – 15 - 14

 

17 – 17 – 16 - 15

Giao duc man non

 

14

22

15

9. DHDL Van Lang

Diem chuan cu the vao cac nganh nhu sau:

Ten nganh

Khoi

Diem chuan

Cong nghe thong tin

A – D1

15

Xay dung

A

13

Kien truc

V

19

Cong nghe va quan ly moi truong

A - B

15

Cong ngheoinh hoc

A - B

15

Tai chinh ung dung

A – D1

15 – 13

Ke toan

A – D1

15  13

Quan tri kinh doanh

A – D1

15 – 13

Du lich

A – D1 - D3

15 – 13 – 13

Quan he cong chung

A – C – D1

15 – 14 – 13

Tieng Anh

D1

17,5

My thuat cong nghiep

H - V

20 - 19

Trong do cac nganh khoi H va khoi V mon hinh hoa nhan he so 2. TS du thi khoi H co 3 mon nang khieu, khi tinh se lay thanh 2 con diem diem. Cach tinh: Mon Hinh hoa nhan he so 2, diem thu 2 la trung binh cong cua 2 mon con lai. Nganh Ngoai ngu (Anh van nhan he so 2, tong diem 3 mon chua nhan he so phai du diem san)

10. DH Tra Vinh

DH Tra Vinh co 158 CT cho NV2 o he DH. Diem san xet tuyen NV2 va chi tieu cu the vao tung nganh nhu sau:

- Tieng Anh diem xet tuyen 13 voi 49CT;

- Cong nghe ky thuat dien tu 15 diem/30CT;

- Ke toan 15 diem/94CT;

- Quan tri doanh nghiep 15 diem/85CT.

He Cao dangcua truong co 900 CT, diem san xet tuyen nhu sau:

Nganh

Khoi

Diem xet tuyen NV2

Tin hoc

A

12

Phat trien nong thon

A - B

12

Nuoi trong thuy san

A/B

12

Tieng Anh

D1

10

Ke toan

A

12

Quan tri van phong

C - D1

11 - 10

Cong nghe sau thu hoach

A - B

12

Ky thuat dien

A

12

Ky thuat co khi

A

12

Ky thuat xay dung

A

12

Quan tri kinh doanh

A - D1

12/10

Cong nghe may

A

12

Cong nghe ky thuat dien tu vien thong

A

12

Chan nuoi

A - B

12

Van hoa hoc

C

11


11. CD Y te Nghe An

Diem chuan trung tuyen vao hai khoa Dieu duong da khoa va Dieu duong phu san la 21 va 17.

12. CD Van thu luu tru Trung uong I

Truong xet diem chuan theo nganh, cu the diem trung tuyen vao cac nganh nhu sau:

Nganh

Diem chuan

Hanh chinh van thu

19,5

Luu tru hoc

15

Quan tri van phong

20,5

Thong tin thu vien

17,5

Thu ky van phong

19

Quan tri nhan luc

20,5

Quan ly van hoa

15

Van thu - luu tru

19

Tin hoc

        11

13. CD Su pham Long An

Truong CD Su pham Long An cung vua dua ra phuong an diem chuan cua ky tuyen sinh khoa 32 he chinh quy. Diem chuan duoc quy dinh cho tung nganh:

Nganh

Diem chuan

SP Tin hoc

22

SP My thuat

17.5

SP Am nhac

20

SP Giao duc the chat

23.5 (Nang khieu the duc he so 2)

SP Giao duc Tieu hoc

18

Anh van (ngoai su pham)

11

Tin hoc (ngoai su pham)

6.5

14. CD Det may - Thoi trang TP.HCM

Diem chuan cua truong vao cac nganh nhu sau:

- Cong nghe thoi trang 11 diem;

- Thiet ke thoi trang 13,5 diem;

- Quan tri kinh doanh 12;

- Ke toan 12 va Cong nghe ky thuat co khi 9.

15. CD Su pham Binh Duong

Truong cong bo diem xet tuyen, CT cho NV2 vao cac nganh cu the nhu sau:

- Tin hoc (ngoai su pham khoi A): 12 diem/95CT;

- Tieng Anh (ngoai su pham): 10 diem/96CT;

- Giao duc mam non: khoi M 10 diem/57CT, voi khoi D cac TS co ket qua thi DH khong bi diem 0, du dieu kien du thi nang khieu de xet tuyen NV2;

- Giao duc tieu hoc khoi A: 12 diem/22CT.

Cac nganh Tin hoc va tieng Anh ngoai su pham tuyen sinh trong ca nuoc, con cac nganh khac chi tuyen TS co ho khau thuong tru tai tinh Binh Duong.

Truong cung se to chuc thi nang khieu cho cac TS thi DH khoi M khong trung tuyen dot 1 neu co nguyen vong thi cai thien diem mon Nang khieu cung voi thi sinh cac khoi D1,2,3,4 de xet tuyen dot 2.

Phan Thi Hoai Nam

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Tuyển Sinh NỔI BẬT

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

“Thi” đã giảm áp lực nhưng “tuyển” thì không!

Hai ngày cuối cùng của đợt xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ ghi nhận sự rút hồ sơ ồ ạt ở những trường tốp trên. Lượng thí sinh và người nhà đổ dồn về TP để rút hồ sơ cũng gia tăng đáng kể.

Rút –nộp hồ sơ: Không tỉnh táo, thí sinh sẽ trượt đại học

Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.

Điểm thấp, đại học mời thí sinh đến nhận lại hồ sơ

Tính đến chiều 5/8, nhiều ĐH khu vực phía Nam đã nhận hàng ngàn hồ sơ xét tuyển. Đã có hàng chục hồ sơ xét tuyển không đủ điều kiện, nhà trường đã mời thí sinh đến nhận lại. 

Tìm hiểu: CT NV2, CD Su, Tieng Anh, DH Chu Van An, Long An, Binh Duong, DH Su Pham Ky Thuat Hung Yen, Hoc vien Quan he Quoc te, Cong nghe ky thuat dien, CD Y te Nghe An, quan tri kinh doanh, van thu luu tru, ky thuat dien tu, DH Cong Doan, DH An Giang, trung tuyen, khoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 15 trường ĐH-CĐ công bố điểm xét tuyển và chỉ tiêu NV2

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 15 trường ĐH-CĐ công bố điểm xét tuyển và chỉ tiêu NV2 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 15 truong DHCD cong bo diem xet tuyen va chi tieu NV2

Nhan xet, hay lien he ve tin 15 truong DHCD cong bo diem xet tuyen va chi tieu NV2 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 15 truong DHCD cong bo diem xet tuyen va chi tieu NV2 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0