13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong

13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>>> Moi cac ban thi sinh xem diem thi tai day
>> Thong tin tuyen sinh DH-CD-TCCN nam 2006
>> Diem chuan va diem NV2, 3 nam 2006

13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong
Thi sinh lam bai trong ky thi tuyen sinh DH nam 2006 - Anh: VietNamNet
Ky thi tuyen sinh nam 2006 co 12 truong DH, CD moi thanh lap va moi duoc phan bo chi tieu tuyen sinh; dong thoi co 22 truong CD su pham dia phuong khong to chuc thi, tuyen nhung thi sinh khong trung tuyen NV1 va co nguyen vong vao hoc tai truong.

>> 18.963 chi tieu NV2 he DH cac truong DH khong to chuc thi


>> Hon 11.000 NV2 vao he CD cac truong DH-CD phia Nam
>> 19.455 NV2 vao he DH cua 38 truong DH phia Nam

TT gioi thieu 13.955 chi tieu xet tuyen vao he DH va he CD cua cac truong DH, CD nay. Theo do, muc diem nhan ho so dang ky tuyen NV2 bang hoac lon hon diem san, tru truong hop dac biet da ghi muc diem nhan ho so (cac ban xem ky noi dung chi tiet).

Ho so xet tuyen NV2 gom: 1 giay chung nhan ket qua thi (NV2 giay so 1, NV3 giay so 2) co dong dau do cua truong to chuc thi, thi sinh dien day du NV vao phan de trong; 1 phong bi da dan san tem va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh. Khong phai gui kem le phi xet tuyen.

Ho so xet tuyen NV2 gui qua duong buu dien chuyen phat nhanh tu ngay 25-8-2006 den het ngay 10-9-2006.

Cac truong DH, CD moi thanh lap va moi duoc phan bo chi tieu

+ Truong DH Dien luc: ma truong CDL. Truong co 950 chi tieu, trong do DH la 200 va CD la 750. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Dien luc, 235 Hoang Quoc Viet, huyen Tu Liem, Ha Noi; DT: (04) 7555147 - 2185619.

- He DH (200 chi tieu): 13 diem cho cac nganh He thong dien (ma nganh D01, khoi A, chi tieu 150); Quan ly nang luong (D02, A, 50).

- He CD dao tao tai co so chinh cua truong (570 chi tieu): 10 diem cho cac nganh He thong dien (01, A); Tin hoc (02, A); Nhiet dien (03, A); Thuy dien (04, A); Cong nghe tu dong (05, A); Quan ly nang luong (06, A); Dien tu - vien thong (07, A); Cong nghe ky thuat co khi (08, A).

- He CD dao tao tai CD Dien luc - mien trung (180 chi tieu): 10 diem cho cac nganh He thong dien (21, A); Thuy dien (24, A).

+ Truong DH Quang Trung: ma truong DQT. Truong co 700 chi tieu, trong do DH la 500 va CD la 200. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Quang Trung, 130 Tran Hung Dao, TP Quy Nhon, tinh Binh Dinh; DT: (056) 822339.

- He DH (500 chi tieu): 13 diem khoi A va D1 cho cac nganh: Tin hoc ung dung (Cong nghe thong tin) (101, A-D1); Quan tri kinh doanh tong hop (401, A-D1); Quan tri kinh doanh du lich (402, A-D1); Quan tri nguon nhan luc (403, A-D1); Ke toan chuyen nganh Ke toan tong hop (404, A-D1); Kinh te nong nghiep (405, A-D1).

- He CD (200 chi tieu): 10 diem khoi A va D1 cho cac nganh: Quan tri kinh doanh (C01, A-D1); Ke toan (C02, A-D1).

+ Truong DH Ba Ria - Vung Tau: ma truong DBV. Truong co 750 chi tieu, trong do DH la 500 va CD la 250. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Ba Ria - Vung Tau, 80 Truong Cong Dinh, phuong 3, TP Vung Tau, tinh Ba Ria - Vung Tau; DT: (064) 532222 (xin so 110) - 818066 - 532235.

- He DH (500 chi tieu): 13 diem khoi A va D cho cac nganh: Ky thuat dien (101, A); Dien tu - vien thong (102, A); Tin hoc (103, A-D1); Ke toan (401, A-D1-D2-D3-D4); Quan tri doanh nghiep (402, A-D1-D2-D3-D4); Quan tri du lich (403, A-D1-D2-D3-D4); Tieng Anh (701, D1).

- He CD (250 chi tieu): 10 diem khoi A va D cho cac nganh tuong ung voi cac nganh dao tao he DH.

+ Truong DH Tay Do: ma truong DTD. Truong co 500 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Tay Do, 209 duong 30-4, phuong Hung Loi, quan Ninh Kieu, TP Can Tho; DT: (071) 831891.

- 13 diem cho cac nganh khoi A va D1: Quan tri kinh doanh (voi cac chuyen nganh Ke toan, Tai chinh - Ngan hang, Marketing); Cong nghe Ky thuat Xay dung cong trinh; Tin hoc, Tieng Anh va Nuoi trong thuy san.

+ Truong DH Su pham Ky thuat Vinh: ma truong CK3. Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong DH Su pham Ky thuat Vinh, phuong Hung Dung, TP Vinh, tinh Nghe An; DT: (038) 833002.

- 13 diem cho cac nganh: Tin hoc ung dung (101, A, 80); Cong nghe ky thuat dien (102, A, 80); Cong nghe ky thuat dien tu vien thong (103, A, 70); Cong nghe che tao may (104, A, 70).

+ Truong CD Cong nghiep Phuc Yen: ma truong (chua co). Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong nghiep Phuc Yen, co so 1 - phuong Trung Nhi, thi xa Phuc Yen, tinh Vinh Phuc (DT: 0211. 873904 - 873908 - 868683); co so 2 - xa Minh Tri, huyen Soc Son, TP Ha Noi (DT: 04.5995074 - 863037 - 5995086).

- 10 diem cho cac nganh: Tin hoc ung dung (01, A-D, 100); Cong nghe ky thuat dien (03, A, 100); Cong nghe ky thuat oto (06, A, 100).

+ Truong CD Cong nghiep Viet Duc: ma truong CCV. Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong tuyen sinh Truong CD Cong nghiep Viet Duc, phuong Thang Loi, thi xa Song Cong, tinh Thai Nguyen; DT: (0280) 211815 - 862077.

Truong tuyen thi sinh thuoc cac tinh tu Quang Tri tro ra.

- 10 diem cho cac nganh: Cong nghe thong tin; Cong nghe ky thuat co khi; Cong nghe ky thuat dien.

+ Truong CD Cong nghiep va Xay dung: ma truong 201. Truong co 150 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong nghiep va Xay dung, xa Phuong Ðong, huyen Uong Bi, tinh Quang Ninh; ÐT: (033) 851240 - 851242.

- 10 diem cho cac nganh khoi A va D1: Cong nghe ky thuat oto (A); Cong nghe ky thuat dien (A); Ke toan (A-D1).

+ Truong CD Cong nghiep Xay lap dien: ma truong CCX. Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Ðao tao Truong CD Cong nghiep Xay lap dien, xa Trung Thanh, huyen Pho Yen, tinh Thai Nguyen; DT: (0280) 866028 - 866023).

- 10 diem cho cac nganh: Cong nghe ky thuat dien (01, A); Xay lap duong day va tram (02, A); He thong dien (03, A); Ke toan (04, A).

+ Truong CD Y te Ha Noi: ma truong CYZ. Truong co 100 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Y te Ha Noi, 35 Doan Thi Diem, quan Dong Da, TP Ha Noi; DT: (04) 7320984.

- Diem nop ho so bang diem san (A-D1: 10 diem va B-C: 11 diem). Dao tao nganh Dieu duong da khoa.

+ Truong CD Y te Phu Tho: ma truong CYP. Truong co 100 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Y te Phu Tho, khu 5 Cao Bang, phuong Truong Thinh, thi xa Phu Tho, tinh Phu Tho; DT: (0210) 710796.

- Diem nop ho so bang diem san (A-D1: 10 diem va B-C: 11 diem).

+ Truong CD Cong nghiep Tuy Hoa: ma truong CCP. Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Cong nghiep Tuy Hoa, phuong 8, TP Tuy Hoa, tinh Phu Yen.

- Diem nop ho so bang diem san (A-D1: 10 diem va B-C: 11 diem) cac nganh Cong nghe thong tin, Cong nghe ky thuat co khi, Cong nghe Hoa hoc va Ke toan doanh nghiep.

Cac truong CD su pham dia phuong

Muc diem chuan nhan ho so cac truong nay, thi sinh lien he truc tiep voi truong. Tat ca cac truong nay chi tuyen thi sinh co ho khau thuong tru tai tinh.

+ Truong CD Su pham Bac Kan: ma truong C11. Truong co 150 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Bac Kan, to 17 phuong Song Cau, thi xa Bac Kan, tinh Bac Kan; DT: (0281) 873723.

- Khoi A: Su pham Tieu hoc (06, 50).

- Khoi B: Su pham Sinh - Hoa (07, 50).

- Khoi C: Su pham Van - Su (08, 50).

+ Truong CD Su pham Bac Ninh: ma truong C19. Truong co 400 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Bac Ninh, khu 10, phuong Dai Phuc, thi xa Bac Ninh, tinh Bac Ninh; DT: (0241) 823851.

- Khoi A: Su pham Toan - Tin (01, 40); Su pham Ly - Tin (02, 40); Tin hoc (ngoai su pham) (06, 50);

- Khoi A va C: Su pham Tieu hoc (05, 40).

- Khoi C: Su pham Van - Dia (03, 40); Su pham Su - Giao duc cong dan (04, 40).

- Khoi D: Tieng Anh (ngoai su pham) (07, D1, 50); Thu vien - Thong tin (ngoai su pham) (08, D1-D2-D3-D4, 100).

+ Truong CD Su pham Cao Bang: ma truong C06. Truong co 330 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Cao Bang, Km4, De Tham, thi xa Cao Bang; DT: (026) 750210.

- Khoi A, B: Su pham Toan - Ly (01, A, 50); Tin hoc (ngoai su pham) (07, A, 50); Su pham Ky thuat cong nghiep - Ky thuat nong nghiep - Kinh te gia dinh (02, A-B, 50).

- Khoi C: Su pham Van - Su (03, 50); Su pham Tieu hoc (04, A-B-C, 50).

- Khoi N, M: Su pham Am nhac (05, N, 30); Su pham Mam non (06, M, 50).

+ Truong CD Su pham Ha Tinh: ma truong C30. Truong co 200 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Ha Tinh, duong 26 thang 3, xa Dai Nai, thi xa Ha Tinh; DT: (039) 885284.

- Khoi A, B: Su pham Cong nghe (01, A, 50); Su pham Sinh - Dia (02, B, 50).

- Khoi H, M: Su pham My thuat - Giao duc cong dan (04, H, 50); Su pham Mam non (05, M, 50).

+ Truong CD Su pham Lao Cai: ma truong C08. Truong co 400 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Lao Cai, duong Le Quy Don, phuong Coc Leu, thi xa Lao Cai, tinh Lao Cai; DT: (020) 844881.

- Khoi A: Ly - Tin (07, 50, dao tao cho tinh Lai Chau).

- Khoi B: Dia - Sinh (01, 40); Hoa - Sinh (02, 40); Hoa - Sinh (08, 50, dao tao cho tinh Lai Chau).

- Khoi C: Su - Giao duc cong dan (03, 40); Van - Giao duc cong dan (04, 40); Van - Cong tac Doi (05, 40); Giao duc cong dan - Su (09, 50, dao tao cho tinh Lai Chau).

- Khoi M: Mam non (06, 50).

+ Truong CD Su pham Lang Son: ma truong C10. Truong co 150 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Lang Son, Deo Giang, phuong Chi Lang, TP Lang Son, tinh Lang Son; DT: (025) 810581.

- Khoi A-B: Tin hoc (ngoai su pham) (03, A, 50); Su pham Ky thuat nong nghiep - Ky thuat cong nghiep - Kinh te gia dinh (01, A-B, 50).

- Khoi D1-D2: Tieng Trung (ngoai su pham) (02, 50).

+ Truong CD Su pham Nam Dinh: ma truong C25. Truong co 350 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Nam Dinh, 813 Truong Chinh, TP Nam Dinh; DT: (0350) 635205.

- Khoi A, B, C, D1: Su pham Toan (01, A); Su pham Ly - Cong nghe (02, A); Su pham Tin hoc (03, A); Su pham Sinh - Cong nghe (04, B); Su pham Van (08, C); Su pham Tieng Anh (09, D1); Su pham Giao duc tieu hoc (10, D1).

- Khoi N, H, T: Su pham Am nhac (05, N); Su pham My thuat (06, H); Su pham Giao duc the chat (07, T).

+ Truong CD Su pham Ngo Gia Tu Bac Giang: ma truong C18. Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Ngo Gia Tu Bac Giang, xa Que Nham, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang; DT: (0240) 520662.

- Khoi B, C: Su pham Cong nghe (01, B); Su pham Hoa - Sinh (02, B); Giao duc cong dan - Cong tac Doi (04, C); Thong tin - Thu vien (ngoai su pham) (05, C).

+ Truong CD Su pham Nghe An: ma truong C29. Truong co 795 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Nghe An, xa Hung Loc, TP Vinh, tinh Nghe An; DT: (038) 857009.

- Khoi A, B, C: Su pham Toan - Tin (01, A, 45); Su pham Toan - Ly (02, A, 45); Su pham Sinh - Hoa (03, B, 40); Su pham Van - Su (04, C, 40); Cong nghe thong tin (ngoai su pham) (10, A, 150).

- Khoi D1, T, N, H: Su pham Tieng Anh (06, D1, 35); Tieng Anh (ngoai su pham) (07, D1, 150); Su pham Tieu hoc (08, D1, 50); Su pham Mam non (09, D, 120); Su pham The duc - Cong tac Doi (05, T, 30); Su pham Van - Nhac (11, N, 30); Su pham Dia - My thuat (12, H, 30).

+ Truong CD Su pham Ninh Binh: ma truong C27. Truong co 120 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Ninh Binh, Ky Vy, Ninh Nhat, thi xa Ninh Binh, tinh Ninh Binh; DT: (030) 623653.

- Khoi A, M: Su pham Ly - Hoa (01, A, 30); Su pham Ky thuat cong nghiep (02, A, 30); Su pham Cong nghe (03, A, 30); Su pham Mam non (04, M, 30).

+ Truong CD Su pham Thai Binh: ma truong C26. Truong co 650 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Thai Binh, phuong Quang Trung, TP Thai Binh, tinh Thai Binh; DT: (036) 831144.

- Khoi A, B, C: Su pham Toan - Ly (01, A); Su pham Ly - Ky thuat cong nghiep (02, A); Tin hoc (ngoai su pham) (09, A); Su pham Ky thuat cong nghiep - Ky thuat nong nghiep - Kinh te gia dinh (12, A-B); Su pham Van - Su (03, C); Su pham Su - Dia (04, C); Su pham Giao duc cong dan - Cong tac Doi (11, C).

- Khoi D1, N, H, M: Su pham Tieu hoc (05, D1); Tieng Anh (ngoai su pham) (10, D1); Su pham Tieng Anh (13, D1); Su pham Nhac - Cong tac Doi (06, N); Su pham My thuat - Cong tac Doi (07, H); Su pham Mam non (08, M).

+ Truong CD Su pham Thai Nguyen: ma truong C12. Truong co 400 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Thai Nguyen, duong Quang Trung, phuong Thinh Dan, TP Thai Nguyen; DT: (0280) 846610.

- Khoi A, B, C: Su pham Van - Giao duc cong dan (01, C, 50); Su pham Toan - Tin (02, A, 50); Su pham Sinh - Hoa (03, B, 50); Su pham Ky thuat cong nghiep - Ky thuat nong nghiep - Kinh te gia dinh (06, A-B, 50); Tin hoc (ngoai su pham) (07, A, 100).

- Khoi H, N: Su pham My thuat - Cong tac Doi (04, H, 50); Su pham Am nhac - Cong tac Doi (05, N, 50).

+ Truong CD Su pham Tuyen Quang: ma truong C09. Truong co 200 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Tuyen Quang, Km6, xa Trung Mon, huyen Yen Son, tinh Tuyen Quang; DT: (027) 824012.

- Khoi A, B, C: Su pham Ly - Ky thuat cong nghiep (01, A); Su pham Hoa - Ky thuat nong nghiep (02, B); Su pham Van - Cong tac Doi (03, C).

+ Truong CD Su pham Binh Dinh: ma truong C37. Truong co 480 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Binh Dinh, khu vuc 5, phuong Nhon Phu, TP Quy Nhon, tinh Binh Dinh; DT: (056) 848422.

- Cac nganh su pham: Su pham Toan - Tin (01, A, 40); Su pham The duc - Cong tac Doi (02, T, 40); Su pham Mam non (03, M, 40); Su pham My thuat (04, H, 40); Su pham Am nhac (05, N, 40); Su pham Ky thuat cong nghiep - Cong nghe (06, A, 40); Su pham Ky thuat nong nghiep - Sinh (07, B, 40).

- Cac nganh ngoai su pham: Tin hoc (08, A, 40); Nuoi trong thuy san (09, B, 40); Tieng Anh (10, D1, 40); Quan tri kinh doanh du lich (11, D1, 40).

+ Truong CD Su pham Binh Thuan: ma truong C47. Truong co 300 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Binh Thuan, 205 Le Loi, TP Phan Thiet, tinh Binh Thuan; DT: (062) 828150.

- Cac nganh su pham: Su pham Tin hoc (01, A); Su pham Kinh te gia dinh - Ky thuat nong nghiep (02, B); Su pham Mam non (03, M).

- Cac nganh ngoai su pham: Tin hoc (04, A); Tieng Anh (05, D1); Thu vien - Thong tin (06, C); Quan ly van hoa (07, C). Cac nganh ngoai su pham sinh vien phai dong hoc phi.

+ Truong CD Su pham Ba Ria - Vung Tau: ma truong C52. Truong co 500 chi tieu. Ho so gui ve: Phong To chuc - Cong tac sinh vien Truong CÐ Su pham Ba Ria - Vung Tau, 689 Cach Mang Thang Tam, phuong Long Toan, thi xa Ba Ria, tinh Ba Ria - Vung Tau.

- 10 diem cho cac nganh: Su pham Ky thuat cong nghiep - Ky thuat nong nghiep - Kinh te gia dinh (Su pham Cong nghe) (03, A); Cao dang Tin hoc (08, A-D1); Cao dang Tieng Anh (09, D1).

- 11 diem cho cac nganh: Su pham Tin hoc (01, A-D1); Su pham Ky thuat cong nghiep - Ky thuat nong nghiep - Kinh te gia dinh (SP Cong nghe) (03, B).

- 13 diem cho nganh: Su pham Van - Cong tac Ðoi (06, C); Su pham Su - Giao duc cong dan (07, C).

- 17 diem cho nganh: Su pham Ly - Hoa (02, A).

- 20 diem cho nganh: Su pham Ly - Hoa (02, B); Su pham Tieu hoc (05, A).

- 21 diem cho nganh: Su pham Tieu hoc (05, C).

+ Truong CD Su pham Da Lat: ma truong C42. Truong co 350 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Da Lat, 29 Yersin, phuong 10, TP Da Lat, tinh Lam Dong; DT: (063) 822487.

- Cac nganh su pham: Su pham Toan hoc (01, A, 30); Su pham Dia - Su (02, C, 30); Su pham The duc - Cong tac Doi (03, T, 30); Su pham Giao duc mam non (04, M, 60).

- Cac nganh ngoai su pham: Tin hoc (05, A, 50); Viet Nam hoc (Van hoa - Du lich) (06, D1, 50); Thu vien - Thong tin (07, C, 50); Tieng Anh du lich - thuong mai (08, D1, 50).

+ Truong CD Su pham Dak Lak: ma truong C40. Truong co 400 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Dak Lak, 349 Le Duan, TP Buon Ma Thuot, tinh Dak Lak; DT: (050) 857089.

- Cac nganh su pham: Su pham Ly (01, A); Su pham Hoa (02, B); Su pham The duc (03, T); Su pham Ky thuat nong nghiep (04, B); Su pham Ky thuat cong nghiep (05, A).

- Cac nganh ngoai su pham: Cong tac xa hoi (06, C); Thu vien - Thong tin (07, C); Tin hoc (08, A); Tieng Anh (09, D1); Viet Nam hoc (chuong trinh Van hoa du lich) (10, C).

- Cac nganh dao tao cho tinh Dak Nong: Su pham Toan (13, A, 30); Su pham Nhac (11, N, 20); Su pham My thuat (12, H, 20).

+ Truong CD Su pham Dong Nai: ma truong C48. Truong co 1.050 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Dong Nai, phuong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai; DT: (061) 824662.

- Cac nganh su pham: Su pham Toan - Tin hoc (01, A, 50); Su pham Ly - Ky thuat cong nghiep (02, A, 45); Su pham Tin hoc (03, A, 50); Su pham Sinh - Ky thuat nong nghiep (04, B, 45); Su pham The duc (05, T, 50); Su pham Giao duc cong dan - Su (06, C, 45); Su pham Van - Giao duc cong dan (07, C, 40); Su pham Dia - Su (08, C, 45); Su pham Anh van (09, D1, 40); Su pham Hoa - Ky thuat gia dinh (10, H, 45); Su pham Nhac - Cong tac Doi (11, N, 45); Su pham Tieu hoc (12, A-C, 150); Su pham Mam non (13, M, 100).

- Cac nganh ngoai su pham: Tieng Anh (14, D1, 50); Quan tri van phong (15, C, 50); Thu vien - Thong tin (16, C, 50); Quan tri kinh doanh (17, A, 50); Ke toan (18, A, 50); Khoa hoc moi truong (19, A, 50).

+ Truong CD Su pham Gia Lai: ma truong C38. Truong co 500 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Gia Lai, 126 Le Thanh Ton, TP Playku, tinh Gia Lai; DT: (059) 830655.

- Cac nganh su pham: Su pham Toan - Tin (01, A); Su pham Ly - Ky thuat cong nghiep (02, A); Su pham Hoa – Sinh (04, A-B); Su pham Van - Giao duc cong dan (05, C); ); Su pham Su - Cong tac Doi (06, C); Su pham Dia- Giao duc cong dan (07, C); Su pham Nhac (09, N); Su pham Hoa (10, H); Su pham The duc (11, T); Su pham Mam non (12, M).

- Cac nganh ngoai su pham: Tin hoc (03, A); Anh van (08, D1).

+ Truong CD Su pham Kien Giang: ma truong C54. Truong co 500 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Kien Giang, khu pho 6, phuong Rach Soi, TP Rach Gia, tinh Kien Giang; DT: (077) 865498.

- Khoi A, B, C: Su pham Toan (12, A, 40); Su pham Tin hoc (13, A, 40); Su pham Ly - Ky thuat cong nghiep (14, A, 40); Su pham Sinh - Hoa (03, B, 40); Su pham Su - Dia (04, C, 40); Su pham Van (15, C, 40); Su pham Su - Giao duc cong dan (16, C, 40); Su pham Giao duc tieu hoc (06, A-C, 40).

- Khoi D1, N, H, T, M: Su pham Tieng Anh (07, D1, 35); Su pham Nhac (08, N, 35); Su pham My thuat (09, H, 35); Su pham Giao duc the chat (10, T, 35); Su pham Giao duc mam non (11, M, 40).

+ Truong CD Su pham Kon Tum: ma truong C36. Truong co 280 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Kon Tum, 17 Nguyen Hue, thi xa Kon Tum, tinh Kon Tum; DT: (060) 863592.

- Su pham Cong nghe (01, A-B, 35); Su pham Anh van (02, D1, 35); Su pham Dia - Giao duc cong dan (03, C, 35); Su pham Giao duc the chat - Cong tac Doi (04, T, 35); Su pham Tieu hoc (05, A-C, 30); Su pham Mam non (06, M, 60); Tin ho (07, A, 50).

+ Truong CD Su pham Nha Trang: ma truong C41. Truong co 400 chi tieu. Ho so gui ve: Phong Dao tao Truong CD Su pham Nha Trang, 1 Nguyen Chanh, TP Nha Trang, tinh Khanh Hoa; DT: (058) 827840.

- Cac nganh su pham: Su pham Ky thuat cong nghiep - Ky thuat nong nghiep (01, A-B, 30); Su pham Ky thuat nong nghiep - Kinh te gia dinh (02, A-B, 30); Su pham Giao duc the chat - Cong tac Doi (03, T, 40); Su pham Am nhac (04, N, 40).

- Cac nganh ngoai su pham: Tin hoc (05, A, 40); Cong nghe ky thuat dien (06, A, 50); Dia ly - Du lich (07, C, 50); Tieng Anh thuong mai - Du lich (08, D1, 40); Tieng Phap thuong mai - Du lich (09, D3, 40); Quan tri van phong va luu tru (10, C, 40).

T.Q.Q.D. tong hop

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Điểm chuẩn điểm NV2,3 2006

Comment :13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Tuyển Sinh
13,955 targets in the universities, colleges and the newly established local TTIs
College Teacher, English, Block A, The College, Bac Ninh, Bac Kan, electrical engineering technology, Ba Ria - Vung Tau, Technical Teachers, industrial engineering, agricultural engineering, training rooms, public education, Mathematics Teachers, electrical systems, norms, school
admissions exam in 2006 with 12 universities, new colleges were established and new allocation target enrollment of 22 colleges and local educators are not holding them, recruit candidates not admitted NV1 and aspire to attend the school ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 13.955 chỉ tiêu vào các trường ĐH, CĐ mới thành lập và CĐSP địa phương

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 13.955 chỉ tiêu vào các trường ĐH, CĐ mới thành lập và CĐSP địa phương bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong

Nhan xet, hay lien he ve tin 13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tuyen sinh trong chuyen muc Tuyen sinh.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tuyen sinh
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0