Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong

Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cac thanh vien Chinh phu da bat dau dang dan tra loi chat van cua Quoc hoi. Nhieu cu tri da gui kien nghi toi Chinh phu cac van de ve tai nguyen, dat dai va moi truong.

Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong
Quy hoach treo la buc xuc cua nhieu cu tri tai cac dia phuong

De nghi Chinh phu co bien phap thanh tra, kiem tra, xu ly nghiem khac tinh trang quy hoach, du an da duoc phe duyet nhung viec dau tu thuc hien cham, khong duoc thuc hien, thuc hien khong dung muc dich, dan den tinh trang quy hoach "treo", du an "treo" de dat hoang hoa nhieu nam, gay lang phi dat dai; viec giai toa, den bu, bo tri dat tai dinh cu va ho tro chuyen doi nghe nghiep cho nong dan chua thoa dang, nhieu nong dan khong co dat san xuat, khong viec lam, doi song kho khan lam cho cuoc song dan cu khong on dinh. (Cu tri Ba Ria - Vung Tau, Binh Phuoc, Cao Bang, Khanh Hoa, Long An, Lam Dong, Quang Ninh, Thai Nguyen)

Luat Dat dai 2003 moi duoc ban hanh nhung da boc lo nhieu diem bat cap trong cong tac quan ly, su dung dat dai dan den tinh trang loi dung de chia chac dat cong. Cong tac den bu, giai phong mat bang con nhieu tieu cuc, viec cap giay chung nhan QSD dat con rat cham, quy dinh moi thua ruong la 01 Giay chung nhan QSD dat la ton kem, quy dinh han dien 3 ha la bat hop ly doi voi dong bang song Cuu Long, de nghi nang len 6 -7 ha. (Cu tri An Giang, Long An, Hai Phong, Hai Duong)

De cong tac viec quy hoach, ke hoach su dung dat den cap xa hoan thanh truoc ngay 30/6/2007, theo Nghi quyet cua Quoc hoi can phai co mot nguon kinh phi kha lon, de nghi Quoc hoi can co ke hoach phan bo ngan sach de thuc hien cong viec nay, nhat la doi voi nhung tinh chu yeu con huong tro cap cua ngan sach Trung uong nhu tinh Quang Tri. (Cu tri Quang Tri

)

Nghi dinh 94/CP nam 1994 cua Chinh phu quy dinh “dien tich dat de tinh thue dat o, dat xay dung cong trinh bao gom: dien tich mat dat xay nha o, cong trinh va cac dien tich khac trong khuon vien dat o; dat xay dung cong trinh bao gom ca dien tich duong di lai, dien tich san, dien tich bao quanh nha, quanh cong trinh kien truc, dien tich trong cay, dien tich ao ho va cac dien tich de trong” khong phu hop voi muc dich su dung dat theo Luat Dat dai nam 2003, de nghi Chinh phu xem xet sua doi theo huong thu thue dat theo dung muc dich su dung. (Cu tri Dien Bien)

Viec boi thuong, ho tro va tai dinh cu do thu hoi dat o dia phuong hien nay dang gap kho khan vuong mac do Dieu 42 cua Nghi dinh 197/2004/ND-CP quy dinh “truong hop nguoi duoc giao dat, thue dat hoac to chuc phat trien quy dat thoa thuan voi nguoi bi thu hoi dat ve muc boi thuong, ho tro theo quy dinh tai Nghi dinh nay thi thuc hien theo su thoa thuan do; Nha nuoc khong to chuc thuc hien boi thuong, ho tro”. De nghi Chinh phu nghien cuu, sua doi quy dinh nay de thao go kho khan cho cac dia phuong. (Cu tri Ha Tay)

Quyet dinh 216/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve viec ban hanh Quy che dau gia quyen su dung dat de giao dat co thu tien su dung dat hoac cho thue, ve chu truong la de tang cuong nguon thu cho ngan sach. Tuy nhien, ve doi tuong ap dung co dieu bat hop ly, cu the tai Dieu 2 ghi doi tuong duoc tham gia dau gia rat rong, khong phan biet quan ly ho khau ma co dieu kien ve tai chinh thi duoc dau gia. Neu nhu the thi tao dieu kien cho cac ho giau co dieu kien tich luy tu ban hop phap. Trong khi cac ho nong dan ngheo hoac trung binh se khong co co hoi de dau trung. Mat khac, khi quy hoach khu dan cu theo phuong an don dien doi thua nam 2003 dia phuong chi duoc phep can cu tinh hinh co ban cua dia phuong nhu tong dien tich, so nhan khau, ty le phat trien dan so cua dia phuong de tinh dat khu dan cu theo ty le quy dinh cua phong dia chinh, So Tai nguyen – Moi truong. Vay neu nguoi ngoai den dau trung thi dan dia phuong song o dau? Day la dieu nguoi dan tran tro. Can phai co quy che cu the de dam bao tinh on dinh trong quy hoach. (Cu tri Quang Binh)

Bo Tai chinh ban hanh Thong tu 70 ngay 02/8/2006 quy dinh doi tuong duoc ghi no tien su dung dat gom: ho ngheo, ho co thu nhap thap khong du dieu kien nop tien su dung dat do UBND tinh quy dinh cu the sau khi xin y kien Thuong truc HDND tinh cho phu hop dieu kien cua dia phuong. De duoc ghi no tien su dung dat ho gia dinh, ca nhan chua du kha nang nop tien su dung dat phai lam don va duoc UBND cap xa xac nhan. Quy trinh nay gay kho khan cho nguoi dan khong co nha o, nhat la can bo, cong chuc, vien chuc Nha nuoc va cong nhan lao dong vi nhung doi tuong nay khong duoc xem la doi tuong co thu nhap thap. Vi vay, de nghi Chinh phu quy dinh thong thoang hon, theo huong “ca nhan chua co dat o khi chuyen muc dich su dung dat tu dat nong nghiep sang dat o neu co nhu cau ghi no tien su dung dat thi cho phep ghi no tien su dung dat”. (Cu tri Long An)

Ve thu hoi dat vao muc dich phat trien kinh te, Luat Dat dai va Nghi dinh 181 quy dinh thoi gian cong bo it nhat 90 ngay doi voi dat nong nghiep, 180 ngay doi voi dat tho cu cho nguoi su dung dat biet ve ly do thu hoi, thoi gian, ke hoach di chuyen... sau khi phuong an tong the viec boi thuong, giai phong mat bang duoc duyet la khong phu hop. De tao dieu kien thuan loi va rut ngan thoi gian giao dat cho doanh nghiep, tao dieu kien cho nguoi co dat bi thu hoi som on dinh cuoc song moi, de nghi Chinh phu sua lai thoi gian cong bo tai Dieu 130 cua Nghi dinh 181 theo huong: Tuy theo tung du an, neu du an su dung dien tich dat nho thi thoi gian duoc cong bo rut ngan hon so voi du an su dung dien tich dat lon. Doi voi nhung du an co it nhat 80% so ho dan co dat bi thu hoi dong y voi phuong an boi thuong tong the thi Nha nuoc ra quyet dinh thu hoi dat va tien hanh boi thuong cho nguoi su dung dat ma khong can phai co thoi gian cong bo nhu luat dinh. (Cu tri Long An, Quang Tri)

De nghi khan truong ban hanh nhung van ban huong dan thi hanh Luat Dat dai vi day la van de nhay cam, noi com o hau het cac dia phuong trong ca nuoc nen rat can cac van ban quy dinh chi tiet huong dan thuc hien thong nhat, cu the. (Cu tri Lang Son)

De nghi Chinh phu co chinh sach di dan tai dinh cu tai cho cho cac ho gia dinh phi nong nghiep (Quyet dinh 459 chi quy dinh tai dinh cu cho cac ho san xuat nong nghiep). (Cu tri Dien Bien)

Dat san xuat nong nghiep ven quoc lo 18 bi chuyen doi dan vi cong nghiep, kinh doanh phat trien nhung chu yeu la nha hang, khach san, thieu cac du an dau tu xay dung benh vien, truong hoc cho nhan dan. De nghi nha nuoc quan tam den linh vuc nay. (Cu tri Hai Duong)

De nghi Chinh phu chi dao cac Bo, Nganh, Trung uong va cac dia phuong phai cong bo cong khai cac quy hoach ve su dung dat va mang luoi giao thong cho nhan dan biet. Nha nuoc can thu hoi them dien tich ngoai chi gioi de xay dung khu tai dinh cu va tao dieu kien cho nhung gia dinh bi thu hoi dat on dinh cuoc song ngay tren khu vuc do. Trong quy hoach xay dung cung can danh nhieu quy dat de phuc vu sinh hoat cong dong. Chi dao xu ly nghiem cac truong hop quy hoach treo, du an treo, bo dat hoang, gay lang phi dat va o nhiem moi truong. (Cu tri Ha Noi)

Chinh sach den bu giai phong mat bang cua Nha nuoc, dac biet la ve gia den bu chenh lech rat lon trong cung mot du an, gay nen tinh trang cong dan khieu kien dong nguoi va keo dai. De nghi Chinh phu tao chi dao giai quyet cong tac nay. (Cu tri Ha Noi)

Chu truong ban nha thuoc so huu nha nuoc theo Nghi dinh 61 la mot chu truong dung dan cua Dang va Nha nuoc. Tuy nhien, voi nhieu thu tuc phai thuc hien nhu hien nay thi kho co the hoan thanh ho so kip thoi han 31/12/2006 theo quy dinh cua Chinh phu. De nghi Chinh phu chi dao cac dia phuong cat nhac tung truong hop cu the de giai quyet, cac truong hop nop ho so khong day du va khong kip thoi han do phai thuc hien cac thu tuc theo quy dinh thi phai tiep tuc nhan ho so va giai quyet cho dan. Doi voi viec mua nha tra gop theo Nghi dinh 61, de nghi khong tinh theo gia vang vi hien nay gia vang tang rat cao, gay thiet hai cho dan va thuc te co nhieu truong hop khong du kha nang de mua tra gop. (Cu tri khu tap the 116 Tran Quoc Toan quan 3 de nghi giai quyet cho mua nha theo Nghi dinh 61/CP (khu can ho tap the 116 Tran Quoc Toan P.7 Q.3 hien do Ban Tai chinh Quan tri Trung uong quan ly)).

Ve viec ban nha cho nguoi co thu nhap thap, nhieu cu tri de nghi nha nuoc can nghien cuu de co co che chinh sach phu hop cho nguoi co thu nhap thap duoc mua nha, boi vi neu tinh nhu hien nay, thi nguoi co thu nhap thap phai mat khoang 50 nam tra duoc het tien nha, nen tinh den cac phuong an cho thue lau dai va tra tien hang thang. (Cu tri Ha Noi, TP Ho Chi Minh)

Ve viec ban nha theo Nghi dinh 61/ND-CP, de nghi Nha nuoc can nghien cuu de gia han thoi gian, neu chi ap dung thoi han den het nam 2006 thi khong lam kip, hien nay toan thanh pho Ha Noi moi thuc hien duoc khoang 50% so luong, thuc te van con mot so vuong mac khi thuc hien chu truong nay nhat la doi voi phan dien tich coi noi them hoac nhung noi co quy hoach du an thi viec cap se nhu the nao? (Cu tri Ha Noi)

De nghi can co bien phap giai quyet nhung kho khan, vuong mac trong qua trinh trien khai thuc hien Luat Dat dai nam 2003, nhat la trong chu truong dung quy dat tao von xay dung co so ha tang, giao dat thu tien su dung dat, dau gia quyen su dung dat, de tung buoc thao go tinh trang dong bang thi truong bat dong san nhu hien nay. (Cu tri Binh Dinh)

De nghi sua doi Luat Dat dai cho phu hop voi thuc te hien nay, vi du nhu tai dieu 40 Luat dat dai va dieu 36,130 Nghi dinh 181 quy dinh hai hinh thuc thu hoi dat cua Nha nuoc va cua doanh nghiep dan den gia den bu khac nhau (gia do tinh quy dinh va gia thoa thuan giua doanh nghiep va nhan dan). Do vay, viec thu hoi dat giai phong mat bang gap rat nhieu kho khan. (Cu tri Vinh Phuc)

De nghi Chinh phu xem xet nang khung gia dat vuon va ruong tai cac phuong, khu do thi voi gia thuc te cua thi truong. (Cu tri Vinh Long)

Tinh trang nhan dan no tien nha va tien dat Nha nuoc quy ra tra bang vang, nhung gia vang len xuong khong on dinh nhan dan rat buc xuc, nhat la thuc hien chinh sach tai dinh cu. Va hien nay o Ha Noi, TP Ho Chi Minh da cho phep nhan dan tra no tien nha va tien dat khong quy ra vang, nhan dan rat ung ho. De nghi Chinh phu nen co chu truong chung thong nhat trong ca nuoc cho nhan dan vay tra no khong quy ra vang. (Cu tri Binh Thuan)

Khoan 3, Dieu 41 Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu quy dinh "giay chung nhan quyen su dung dat duoc cap theo tung thua", quy dinh nay chua hop ly, de nghi sua doi cho phu hop. (Cu tri Tuyen Quang, Quang Tri)

De nghi tang cuong chi dao day nhanh tien do de som hoan thanh viec cap giay chung nhan quyen su dung dat cho nguoi su dung dat. (Cu tri Quang Ngai)

De nghi can quan tam va xem xet lai chinh sach ho tro cho cong bang va hop ly hon, tranh phan biet, vi hien nay theo chu truong cua Nha nuoc khi cac ho dan la nguoi dan toc thieu so khong co dat o, dat san xuat thi Nha nuoc cap, nhung doi voi cac ho nguoi Kinh co hoan canh kho khan lai khong duoc cap dat. (Cu tri Dong Nai)

De nghi Bo Tai nguyen va Moi truong danh gia 2 nam thuc hien Luat Dat dai, qua do de kien nghi sua doi nhung van de chua phu hop trong qua trinh thuc hien o co so ma cu tri da kien nghi nhieu lan nhu: viec xu ly dat dai cua nhung nguoi qua doi khong co thua ke; ca gia dinh thoat ly len thanh pho song ho cho nguoi khac thue voi nhieu muc dich su dung khac nhau, kho thu hoi; cong tac quy hoach, ke hoach; chinh sach ve thue chuyen quyen su dung dat. (Cu tri Nghe An)

Trong cong tac quan ly dat dai hien nay cac tinh dang su dung ban do dia chinh do ve tu nhung nam 1980 den nam 1984 theo Chi thi 299/TTg, den nay hien trang da co nhieu bien dong, thay doi. De nghi ho tro kinh phi cho viec do ve lai ban do xay dung ho so dia chinh cho cac tinh co dieu kien kinh te kho khan nhu Ha Tinh de phuc vu quan ly Nha nuoc ve dat dai. (Cu tri Ha Tinh)

De nghi xem xet cac quy dinh viec cap giay chung nhan ve dat dai, ve nha o va tai san tren dat phai thong nhat giua cac Luat Dat dai, Xay dung, Nha o bang Nghi dinh va cac thong tu huong dan sao cho thuan loi, tranh phien ha cho nhan dan. De xuat chi nen cap mot giay chung nhan co day du cac noi dung. (Cu tri Vinh Phuc)

De nghi huong dan dia phuong trong viec tren khai lap quy hoach, ke hoach su dung dat chi tiet cua cap xa, ngan chan tinh trang cap xa su dung dat tuy tien. Can quy hoach dat danh cho khu nghia dia chon cat nguoi chet de bao ve moi truong. (Cu tri Quang Ngai)

Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong
O nhiem moi truong o mot KCN

Tinh trang o nhiem moi truong nuoc, khong khi, rac thai xay ra rat nghiem trong doi voi cac vung phat trien cong nghiep, do thi, nong thon va ca cac khu vuc khai thac tai nguyen, khoang san, gay anh huong xau den suc khoe nhan dan. De nghi can co bien phap giai quyet xu ly kip thoi tinh trang o nhiem moi truong neu tren, can co chinh sach cu the ve bao ve moi truong sinh thai; tang cuong dau tu cho chuong trinh nuoc sach nong thon. (Cu tri Hai Phong, Ben Tre, Nghe An, Cao Bang, Vinh Long, Dong Nai, Quang Ngai, Ha Noi, Lang Son, Dong Thap, Soc Trang)

De nghi Bo Tai nguyen Moi truong phoi hop voi mot so nganh, dia phuong som giai quyet van de o nhiem moi truong tren song Thi Vai (song chay qua cac tinh Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau). (Cu tri Ba Ria - Vung Tau)

Qua khao sat nguon nuoc ngam thi bi nhiem thach tin rat cao, nguon nuoc mat thi bi o nhiem tram trong, cu tri da kien nghi nhieu lan nhung den nay tinh trang o nhiem tren song Day, song Nhue van rat cao. De nghi som xay dung va thuc hien de an tong the bao ve moi truong luu vuc song Day, song Nhue, song Chau Giang de giai quyet dut diem viec o nhiem nguon nuoc keo dai da nhieu nam nay lam anh huong den suc khoe, doi song va san xuat cua nhan dan o luu vuc hai con song nay. (Cu tri Ha Nam, Ha Tay)

Viec thi hanh Luat Bao ve moi truong chua tot. Tinh trang o nhiem rac thai, o nhiem nguon nuoc, song ngoi dien ra o nhieu noi, dac biet tai cac thanh pho lon. Tinh trang lam mat phong xa lam tang nguy co o nhiem phong xa, Nha may ton tai trong thanh pho, benh vien duoc xay dung trong khu dan cu, nghia trang mot so noi chua duoc di chuyen den noi an toan... de doa moi truong va suc khoe cua nhan dan. De nghi Quoc hoi giam sat van de nay va co kien nghi voi cac co quan chuc nang cua Trung uong va thanh pho som co bien phap xu ly van de o nhiem moi truong, kien quyet di doi cac nha may gay o nhiem moi truong ra ngoai thanh. (Cu tri Ha Noi, Quang Ninh)

Trong quy hoach tai nguyen nuoc, de nghi bo sung luu vuc song Tien Giang, song Hau Giang thuoc vung Dong bang song Cuu Long; tap trung dieu tra danh gia nguon nuoc duoi dat tai cac tinh trung du, mien nui Bac bo va Tay Nguyen. (Cu tri Tra Vinh)

Nha may giay Bai Bang thuoc tinh Phu Tho thai ra khi thai rat doc hai lam anh huong den suc khoe va doi song cua nhan dan cac xa Nhan Dao, Lang Cong, Don Nhan... thuoc huyen Lap Thach tinh Vinh Phuc. De nghi Bo, nganh trung uong co bien phap giai quyet triet de. (Cu tri Vinh Phuc)

Luat Bao ve moi truong 2005 quy dinh tham quyen phe chuan ban cam ket bao ve moi truong la thuoc tham quyen cua Uy ban nhan dan cap huyen va Dieu 23, Dieu 27 quy dinh co quan nao phe duyet noi dung bao cao danh gia tac dong moi truong, ban cam ket bao ve moi truong thi to chuc kiem tra giam sat viec thuc hien cac noi dung bao cao hoac ban cam ket do. Vay doi voi nhung cam ket bao ve moi truong truoc day do So Tai nguyen va Moi truong phe duyet se do So Tai nguyen va Moi truong kiem tra giam sat viec thuc hien hay phai ban giao cho Uy ban nhan dan cap huyen? De nghi co huong dan thuc hien quy dinh tren. (Cu tri Long An)

Do hau qua cua chien tranh, den nay Ha Tinh con ton tren 10 tan hoa chat bao ve thuc vat o cac dia phuong, moi xu ly duoc mot so diem; co hon 4.500 ha dat tren dia ban hai huyen Huong Khe, Duc Tho bi nhiem xang, dau do vo duong ong trong chien tranh, lam anh huong rat lon den moi truong va suc khoe cua dan cu. De nghi co ke hoach dau tu kinh phi, thiet bi xu ly. (Cu tri Ha Tinh)

De nghi Chinh phu som thanh lap Uy ban bao ve moi truong luu vuc song Cau theo Quyet dinh 174/2005/QD-TTg. (Cu tri Thai Nguyen)

Ban co y kien gi muon chat van cac Bo truong?

Viet Bao
Comment :Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Trang Ban Đọc
Comment voters in the field of natural resources, environment
Hanoi, Long An, Ha Tinh, Quang Tri, Vinh Phuc, and Ministry of Finance, Ba Ria - Vung Tau, environmental protection, pollution , land use, land rights, resettlement, local, low-income voters, the
Members government has started posting forum to answer questions of Congress. Many voters had sent proposals to Government on issues of natural resources, land and environment ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ý kiến cử tri về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ý kiến cử tri về lĩnh vực tài nguyên, môi trường bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong

Nhan xet, hay lien he ve tin Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Y kien cu tri ve linh vuc tai nguyen moi truong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0