Y kien cu tri ve giao duc dao taoRat nhieu van de bat cap lien quan toi giao duc duoc cac cu tri quan tam dat cau hoi gui ve ky hop Quoc hoi .Cu tri cua TP.HCM de nghi "can doi moi manh me tu duy giao duc, day manh xa hoi hoa giao duc va quy dinh tieu chi cu the cua cac loai hinh giao duc

Y kien cu tri ve giao duc - dao tao

Can co chu truong giam tai chuong trinh giao duc o cac cap hoc, dac biet la cap tieu hoc, danh nhieu thoi gian de cac chau ren luyen than the, tu duong dao duc, phat trien mot cach toan dien.

Chinh sach giao duc: Can doi moi manh me tu duy

Cu tri ca nuoc deu co y kien "de nghi Bo Giao duc va dao tao phai co nhung giai phap quyet liet de xu ly nghiem cac truong hop tieu cuc, gian lan trong thi cu, tuyen sinh ma du luan, bao chi da phan anh trong ky thi tot nghiep pho thong trung hoc va dai hoc vua qua. Can quan tam giao duc dao duc, loi song cho hoc sinh; chan chinh va khac phuc tinh trang day va hoc theo thanh tich, chi tieu thi dua nham lap lai trat tu trong thi cu de danh gia dung thuc chat ket qua hoc tap cua hoc sinh. Quy trach nhiem ca nhan doi voi nguoi dung dau cac co quan don vi trong nganh khi de xay ra sai pham. Khong chi dung lai o “cuoc van dong” nhu Bo truong Nguyen Thien Nhan phat dong, kho dem lai hieu qua".

"Cai cach giao duc da duoc thuc hien nhieu nam nhung ket qua chua ro ret. Van de quan trong la nganh giao duc phai tim ra cai goc cua tieu cuc de de ra cac giai phap tich cuc. Thoi gian vua qua cac loai hinh truong chuyen, lop chon, truong lop phan ban da phat sinh nhieu tieu cuc. Bay gio Nha nuoc lai co chu truong xay dung cac truong co dang cap quoc te. De nghi ky hop toi, Quoc hoi nen xem xet lai cac loai hinh truong chuyen lop chon, dac biet la loai hinh truong PTTH phan ban trong THPT", y kien cua cu tri Ha Noi, Khanh Hoa, An Giang

Cu tri cua TP.HCM de nghi "can doi moi manh me tu duy giao duc, day manh xa hoi hoa giao duc va quy dinh tieu chi cu the cua cac loai hinh giao duc. Bo Giao duc Dao tao som nghien cuu, danh gia phu hop tieu chi, the che hoa chat luong giao duc theo muc tieu dao tao den cach to chuc thi cu; danh gia khoa hoc va chinh xac tinh trang chay theo thanh tich. Day manh viec phan cap quan ly trong giao duc, tang cuong tinh chu dong cho cac truong, nghien cuu co danh gia mo hinh truong cong lap tu chu tai chinh; xay dung chinh sach lien thong trong he thong giao duc, dac biet la lien thong giua giao duc nghe nghiep va giao duc dai hoc".

Hien nay, trong thuc te cuoc song da xay ra su bat binh dang trong van bang dai hoc vi bang dai hoc tai chuc va tu xa khong duoc thu nhan vao lam viec o mot so co quan nhu tu phap, toa an, vien kiem sat va mot so nganh khac. Cu tri tinh An Giang co y kien: "de nghi Bo ra soat cac hinh thuc dao tao va co giai phap nhat quan ve bang cap trong ca nuoc".

Cu tri cua cac tinh Phu Yen, Hung Yen, Bac Giang kien nghi: "nganh giao duc can co chu truong giam tai chuong trinh giao duc o cac cap hoc, dac biet la cap tieu hoc vi hien nay chuong trinh giao duc vuot qua kha nang tiep thu cua hoc sinh, luong kien thuc theo chuong trinh doi moi sach giao khoa la qua nang. Can nghien cuu doi moi noi dung chuong trinh, phuong phap giao duc, chat luong mon hoc, danh gia lai tinh phu hop cua viec chi dao xay dung thoi khoa bieu, tang thoi luong cac mon lich su, giao duc cong dan, doi moi cach day thu dong nhu hien nay. Dong thoi, danh nhieu thoi gian de cac chau ren luyen than the, tu duong dao duc, phat trien mot cach toan dien".

Trong nhung nam qua, thuc hien chinh sach cu tuyen cua Nha nuoc de cung cap can bo cho dia phuong. Tuy nhien, o mien nui, vung sau, vung xa hoc sinh dan toc thieu so khong co dieu kien hoc tap tot nen ty le do vao cac truong chuyen nghiep rat thap. Cu tri cac tinh Son La, Hoa Binh, Lam Dong, Binh Thuan, Lang Son, Soc Trang, Nghe An, Cao Bang de nghi: "Nha nuoc tang them chi tieu cu tuyen cho cac tinh mien nui, vung sau, vung xa, vung dan toc thieu so vao cac truong dai hoc, cao dang va trung hoc chuyen nghiep (cac nganh ma dia phuong co nhu cau) chi tieu vao cac truong dan toc noi tru va du bi dan toc Trung uong de tao dieu kien nguon can bo cho dia phuong. Dong thoi, nghien cuu co chinh sach tang so hoc sinh vao cac truong Du bi Dai hoc dan toc, can cu theo trinh do co the phan theo hinh thuc hoc 1 nam hoac 2 nam de cung co kien thuc, nang cao chat luong hoc sinh khi theo hoc tai cac truong Dai hoc. De nghi nghien cuu ban hanh thong tu huong dan che do cu tuyen moi, trong do can xem xet den viec nang cao chat luong nguon tuyen sinh he cu tuyen".

Nhung cu tri cua Ba Ria - Vung Tau lai cho rang: "Trong thi cu khong nen uu tien vung sau, vung xa... vi bang cap nhu nhau thi phai co trinh do tuong duong nhau. Nhu vay, moi co the dao tao va su dung dung nguoi, dung viec. Nen chang, chi uu tien ve hoc phi (khi con di hoc) va luong (khi da di lam)".

Luong giao vien mam non thap. Cac cap thieu giao vien chuyen nganh

Nhieu cu tri phan anh chinh sach doi voi he giao duc mam non con bat cap. "Che do luong giao vien thap, co so vat chat cua cac truong con rat han che. Tinh trang tren da keo dai nhieu nam nhung van chua khac phuc duoc. De nghi quan tam giai quyet che do 50% phu cap dung lop cho giao vien mam non dan lap nhu giao vien mam non cac truong cong lap, va ho tro ve co so vat chat cho he thong giao duc mam non, co che do dai ngo thich dang doi voi giao vien mam non ngoai bien che vi hien tai thu nhap cua ho con thap, co che do uu dai cu the nham huy dong luc luong giao vien nhan cong tac tai dia phuong, dac biet la tai mien nui, vung sau, vung xa", y kien cua cu tri cac tinh Bac Giang, Ha Tay, Quang Binh, Nghe An Thai Nguyen, Hung Yen, Hai Duong, Ha Giang, Hai Phong, Phu Yen.

Cung lien quan toi giao duc mam non, cu tri Vinh Phuc, Hai Phong, Gia Lai, Tien Giang de nghi: "nha nuoc can tang cuong ho tro cho giao vien mam non, bo sung them bien che va tang che do cho giao vien mam non nhu cac cap hoc khac dac biet la o cac xa nong thon, vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc thieu so. Dong thoi xem xet dua giao duc mam non vao he thong cong lap o khu vuc nong thon".

Cu tri cua Phu Yen neu y kien: "Hien nay, nganh giao duc dang co tinh trang thua giao vien nhung lai thieu giao vien chuyen nganh, do la nhung giao vien day cac bo mon my thuat, am nhac, cong nghiep, the chat, giao duc quoc phong, thu vien, thi nghiem. De nghi Bo Giao duc - Dao tao co chinh sach giai quyet so giao vien doi du, lon tuoi nhung chua den tuoi nghi huu de thay vao do la giao vien tre co trinh do chuyen nganh, dap ung chuong trinh cai cach giao duc nhu hien nay".

Lang phi trong viec in an sach giao khoa

Cu tri cua TP. HCM co de nghi: "Bo Giao duc va Dao tao nghien cuu va co co che bien soan va xuat ban sach giao khoa vi hien nay viec thay doi sach giao khoa trong tung nam hoc anh huong rat lon den chat luong day va hoc; lang phi ngan sach cua nha nuoc va xem xet mot cach nghiem tuc ve tinh doc quyen cua cac ban quan ly du an, nha xuat ban trong nganh giao duc, sach giao khoa can duoc on dinh va lau dai. Xem xet giam gia sach giao khoa hoac cho muon sach giao khoa de giai quyet kho khan cho cac gia dinh vung nong thon cho con em di hoc".

Cung chung quan diem voi cu tri cua TP.HCM, cu tri cua Ha Tay thuc giuc: "Viec dieu chinh chuong trinh giang day, thay sach giao khoa… de nghi Bo Giao duc va Dao tao can nghien cuu lam som truoc nam hoc vi hien nay co nhieu chuong trinh thay doi lam anh huong den viec bo tri cua co so. Co dinh huong nhung dau sach giao khoa can phai mua, vi hien tren thi truong co rat nhieu chung loai dau sach giao khoa".


Quan tam den con em cac dan toc vung sau, vung xa, cu tri cua Ha Giang len tieng: "De nghi nha nuoc co chinh sach uu tien, ho tro, tao dieu kien hon nua trong viec cap phat, tro gia sach giao khoa cho con em cac dan toc vung sau, vung xa, cac gia dinh chinh sach, ho ngheo de con em co du sach de hoc tap".

Thiet bi giao duc: dau tu o at, hieu qua su dung thap

Hien nay, nhieu truong o cac xa vung xa, vung sau da xuong cap nghiem trong khong dam bao an toan cho viec day va hoc. Cu tri cac tinh An Giang, Cao Bang, Soc Trang, Quang Ngai, Binh Dinh, Nam Dinh, Hai Phong cho rang: "Tuy he thong cac trang thiet bi day hoc da duoc dau tu nhung chua phat huy duoc hieu qua mot phan la do co so vat chat con ngheo nan, o cac truong vung sau, vung xa van chua co dien, cac phong hoc cho hoc sinh con chua du nen khong co phong de thiet bi rieng. De nghi nha nuoc tiep tuc quan tam dau tu xay dung, kien co hoa truong lop hoc, nhat la o cac truong vung sau, vung xa".

"De nghi co chuong trinh dau tu cho giao duc de xay dung khu vui choi, tap luyen the duc, the thao trong truong hoc. Dong thoi quy dinh ve viec bo tri quy dat cho truong hoc de cac dia phuong co co so de thuc hien. Muc dich cua giao duc dang huong den viec xay dung ngay cang nhieu truong dat chuan quoc gia de dam bao cho con em duoc phat trien toan dien ve kien thuc, the chat", cu tri Quang Ngai.

Cung co y kien ve khac phuc tinh trang lang phi trong viec dau tu, mua sam thiet bi day hoc, cu tri cua Bac Giang, Thai Nguyen, Gia Lai, Tra Vinh de nghi: "can tang cuong chi dao, kiem tra cac don vi co du nang luc de san xuat dung cu hoc tap co chat luong tot phuc vu su nghiep cua dat nuoc. Hien nay, hang nam, ngan sach nha nuoc dau tu rat lon cho mua sam thiet bi day hoc nhung chat luong thiet bi thap va phan lon truong hoc khong co phong bo mon, khong co phong thi nghiem de chong chat hu hong, khong phat huy duoc tac dung trong giang day. Nhieu thi nghiem khong dung voi ly thuyet giang cho hoc sinh, mot so thiet bi khong phu hop, qua han dung nen khong dua vao su dung duoc nhu mot so chat hoa hoc, thiet bi phuc vu cho viec thay sach giao khoa con thieu…"

Qua nhieu khoan dong gop ngoai hoc phi!

Nhieu cu tri phan anh co nhieu khoan dong gop, viec dong gop dau nam hoc cua hoc sinh cac cap voi so luong lon lai phai dong gop 1 lan vao dau nam hoc. Ngoai tien hoc phi, tien xay dung, hoc sinh phai dong nhieu khoan tien khac nhu tien quy khuyen hoc, tien trong xe, tien dien nuoc, tien ve sinh… (khoang tren 20 khoan dong gop vao dip dau nam hoc). Cu tri tinh Bac Giang, Quang Ngai de nghi: "Bo Giao duc va Dao tao can co van ban chi dao thong nhat trong ca nuoc ve nhung khoan thu va thi vao 2 dot (dau nam hoc va giua nam hoc) de giam bot kho khan cho hoc sinh va gia dinh. Nhung khoan thi nao co the dua vao hoc phi thi nen dua vao hoc phi".

"Luat Giao duc 2005 neu ro: “Hoc phi, le phi tuyen sinh la khoan tien cua gia dinh nguoi hoc hoac nguoi hoc phai nop de gop phan dam bao chi phi cho cac hoat dong giao duc. Hoc sinh truong tieu hoc cong lap khong phai dong hoc phi. Ngoai hoc phi va le phi tuyen sinh, nguoi hoc hoac gia dinh nguoi hoc khong phai dong gop khoan tien nao khac”. Luat Giao duc 2005 nay da co hieu luc, vi vay de nghi khan truong ban hanh khung hoc phi moi de cac dia phuong thuc hien phu hop voi Luat Giao duc 2005 ve thu hoc phi trong cac truong hoc", y kien cua cu tri Ha Tinh.

Lien quan toi thu tuc mien giam hoc phi, Cu tri cac tinh Hai Phong, Vinh Long Binh Dinh, Hoa Binh, Ca Mau, Vinh Long, Hung Yen de nghi: "Bo Giao duc va Dao tao can xem xet don gian hoa cac thu tuc xet mien giam hoc phi, tien dong gop xay dung truong cua mot so doi tuong nhu: con thuong binh, benh binh, liet sy, con gia dinh ho ngheo. Co chinh sach mien, giam hoc phi doi voi hoc sinh cap trung hoc co so vi nha nuoc ta dang co chu truong pho cap giao duc trung hoc co so nen can dong vien va tao dieu kien cho cac em hoc sinh den truong. On dinh muc thu hoc phi tai cac truong Dai hoc va Cao dang".

Ngoai ra, mot so van de khac lien quan toi giao duc cung duoc cac cu tri quan tam va dat cau hoi:

Cu tri tinh Dong Nai de nghi: "Bo Giao duc can phan cap trinh do giao vien ve cac vung cho phu hop va dong deu hon, dong thoi quan tam den viec mo cac lop day nghe chat luong cao ve vung nong thon, vung sau, vung xa".

De nghi Chinh phu nghien cuu va ban hanh co che chinh sach phat trien cac truong dai hoc truc thuoc dia phuong de cac truong nay nhanh chong tiep can voi cac truong dai hoc cua ca nuoc, tranh su tut hau voi cac truong Trung uong ve doi ngu giang vien, ve co so vat chat, ve chat luong dao tao va nang luc khoa hoc cong nghe, y kien cua cu tri Thanh Hoa.

Cu tri cua Son La co nhung kien nghi ve viec: "Sua doi, bo sung huong dan xet tang danh hieu nha giao nhan dan, nha giao uu tu dot nam 2006 cua Bo Giao duc va Dao tao de dam bao quyen loi cho nha giao, can bo quan ly giao duc, can bo nghien cuu giao duc" va "dieu chinh tang bien che luc luong bao ve, phuc vu trong cac truong hoc. Dong thoi, xem xet bo sung them ngan sach cho cac truong hoc o vung dac biet kho khan khong thu tien hoc phi va xay dung cua hoc sinh, vi trong thuc te cac truong hoc thuoc khoi cac truong Mam non, Tieu hoc, Trung hoc co so do khong co tai khoan rieng, nen ngoai khoan chi luong linh tu Phong giao duc cac huyen thi xa khong co nguon kinh phi nao chi cho cac hoat dong cua nha truong".

Cu tri Bac Giang de nghi: "Bo Giao duc va Dao tao co huong dan ve quan ao dong phuc doi voi hoc sinh. Hien nay co tinh trang may quan ao dong phuc tran lan khong thong nhat. Vi vay, nen quy dinh mau sac de gia dinh tu may sao cho phu hop voi quy dinh chung va phu hop voi dieu kien tung gia dinh. Mau quan ao dong phuc cung duoc quy dinh tuong doi on dinh trong nhieu nam".


Viet Bao

Video nổi bật

Bó tay với chú mèo giả chết vì.... Sợ tắm
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: Bac Giang, Hai Phong, Quang Ngai, Luat Giao, An Giang, Hung Yen, bo giao duc va dao tao, co so vat chat, Giao Duc Mam Non, Trung hoc co so, sach giao khoa, dac biet la, truong dai hoc, lien quan toi, cu tri, viec
Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0