Tra luong qua tai khoan Can chuan bi ky

Tra luong qua tai khoan Can chuan bi ky

Tags: Viet Nam, kinh te xa hoi, co the kiem soat, he thong chuyen mach, viec mua ban, su phat trien, kiem soat thu, ve van de, ngan hang, tra luong, tai khoan, thuc hien, thu nhap, ket noi, the
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tra luong qua tai khoan la viec tat yeu phai thuc hien cung voi su phat trien di len cua doi song kinh te xa hoi. Khi thuc hien giao dich qua tai khoan se tao thuan loi cho viec mua ban qua mang, trong sieu thi, cac hop dong, co the kiem soat luong tien luu thong, gop phan kiem soat thu nhap... Tuy nhien, con nhieu viec can phai ban bac truoc khi di vao thuc thi. Xin trich dang mot so y kien cua ban doc gop y ve van de nay.

a

Cac ngan hang chi giao dich trong gio hanh chinh va khong lam viec ngay nghi la han che nhu cau cua khach hang. Anh minh hoa cua Pham Hai.

Can nang cap ha tang thanh toan the
Viec tra luong qua tai khoan dang nhe phai la mot viec duoc lam tu lau. Toi cho rang o cac do thi, ha tang ky thuat hoan toan co the ap dung duoc. Nhieu y kien cho rang, hien dang thieu co so ha tang (cu the la cac may rut tien ATM). Nhung toi thay khong nen quan niem nhu vay. Can quan niem tra luong qua tai khoan la chuyen viec giao dich tien mat cho cac ngan hang. Nhu vay, neu khu vuc nguoi nhan luong khong co cac may rut tien tu dong thi hoan toan co the den cac ngan hang de rut tien thu cong. Ve ha tang thanh toan, thi ngoai viec tang cuong cac may ATM, toi thay viec can thiet nhat la phat trien manh mang luoi thanh toan truc tiep bang the. Hien nay, chu yeu van chi thanh toan bang the o cac sieu thi la qua it. Mang luoi nay can duoc mo rong den cac cua hang nho hon nhu cua hang tap hoa tu nhan, hieu sach... Binh Minh, Ha Dong, Ha Tay, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Nhieu noi vung cao chua co ATM
Tra luong qua tai khoan, nghe thi co ve hien dai va tien ich day. Nhung ap dung dong loat cho moi vung mien, moi doi tuong huong luong tu ngan sach nha nuoc vao thoi diem 1/1/2009 lieu co qua voi vang ma khong kha thi? Hang loat nhan vien hop dong, can bo xa (khuyen nong vien, thu y vien...) luong chi co 210-300 ngan dong/thang thi tai khoan noi gi? Xa vung cao di xe may ra huyen (chac cung lam den thoi diem do chi moi co duoc may ATM o huyen chu may), di ve da mat 60-70 ngan tien xang xe roi. Hong Yen, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hay can nhac ky truoc khi quyet dinh
Theo toi, tra luong qua tai khoan la viec tat yeu phai thuc hien cung voi su phat trien di len cua doi song kinh te xa hoi. Khi thuc hien giao dich qua tai khoan se tao thuan loi cho viec mua ban qua mang, trong sieu thi, cac hop dong, co the kiem soat luong tien luu thong, gop phan kiem soat thu nhap, chong tham nhung, huy dong duoc mot phan tien nhan roi trong dan... nguoi mua khong phai mang tien mat, thanh toan nhanh gon, thuan tien. Tuy vay, khi thuc hien nen tranh voi va. Theo toi, cac cap co tham quyen can quan tam nhung yeu to sau:

Tinh hinh thuc te thu nhap can bo cong chuc; binh quan luong hien nay cua can bo cong chuc thap, phai co gang tinh toan moi duy tri duoc sinh hoat binh thuong, gia ca thi truong luon co xu huong tang. Do vay, den ky luong, dai bo phan can bo cong chuc se phai rut het tien trong tai khoan de lo chi tieu cho gia dinh, tru mot so nguoi co nhung khoan thu nhap khac hoac co nhung khoan thu nhap bat minh do loi dung chuc vu quyen han... Chi khi nao 1/2 luong binh quan cua mot cong chuc co the dam bao sinh hoat toi thieu cua mot gia dinh thi viec tra tien luong qua tai khoan thuc hien moi phu hop.

Dieu kien co so vat chat de thuc hien, do la phai mo rong cac diem rut tien tao dieu kien thuan loi cho nguoi lam cong an luong, dam bao an toan tien trong the, chat luong phuc vu.

Voi 2 ly do tren, mong cac cap, nganh co tham quyen can nhac truoc khi thuc hien tra tien luong qua the ATM trong thoi diem hien nay. Nguyen Van Hung, Ha Dong.

Can su thong nhat doi voi tung co quan
Moi chi dung lai o cap de an va chi thi cua Thu tuong nhung chua co van ban huong dan cho cac bo, nganh va cac dia phuong de trien khai den khoi cac co quan hanh chinh su nghiep. Hien nay, cac ngan hang thuong mai "chay xo" theo kieu van dong don phuong lam cho cac co quan don vi gap phai lung tung. Cung can xem xet quy dinh doi tuong, muc luong cua tung CBCC de tra qua TK ca nhan va quy dinh cho cac co quan, don vi lua chon ngan hang de can bo, cong chuc don vi do mo TK ca nhan va nhan luong vi dieu nay lien quan den khoi luong nghiep vu cua cac co quan don vi, nhat la Kho bac phai xu ly mot khoi luong cong viec tang them ung voi tung ngan hang ma ca nhan CBCC mo TK ca nhan. Huu Hung, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

He thong chuyen mach the thong nhat: Giai phap thuc hien tra luong qua tai khoan
Ngay 24/8/2007, Thu tuong Chinh phu ban hanh Chi thi so 20/2007/CT-Tg ve viec tra luong qua tai khoan cho cac doi tuong huong luong tu Ngan sach nha nuoc. Theo do, ke tu ngay 01/01/2008, viec tra luong qua tai khoan duoc thuc hien cho cong chuc lam viec tai Ha Noi, TP.HCM va mot so tinh, thanh pho lon va tu ngay 01/01/2009 thuc hien tren pham vi ca nuoc. Day la mot chu truong co y nghia lon khong chi ve kinh te ma ca xa hoi. Tuy nhien, de thuc hien thanh cong chu truong nay doi hoi cac giai phap dong bo tu cac co quan quan ly nha nuoc va su dong thuan cua cac chu the trong nen kinh te dac biet la cac to chuc cung ung dich vu thanh toan.


Theo Ngan hang nha nuoc (NHNN), phuong tien thanh toan duoc su dung trong dich vu tra luong qua tai khoan la chu yeu the ngan hang. Tuy nhien, de tao dieu kien cho khach hang nhan luong qua tai khoan thuan loi, he thong ATM phai phat trien o muc do nhat dinh de nguoi huong luong su dung the co the rut tien duoc tai bat ky ATM dat o dau vao bat ky thoi gian nao; dong thoi cac ATM phai duoc lap dat rong khap tai cac cac co quan, trung tam thuong mai, khu dan cu, cua hang…


Co the thay ro rang, thoi gian qua, thi truong the Viet Nam da phat trien manh me ca ve so luong va chat luong. Den nay, da co 27 ngan hang phat hanh voi 6,5 trieu the, trong do the ghi no chiem 65% (56 loai), the tin dung la 32% (28 loai) va the tra truoc la 4% (3 loai); dich vu gia tang di kem voi the da dang, phong phu hon voi mang luoi tren 4.000 ATM va 22.000 POS. Dieu do cho thay, cac ngan hang thuong mai (NHTM) dang tim moi bien phap de mo rong cung ung dich vu thanh toan the de phuc vu cac nhu cau su dung cua cac tang lop trong xa hoi. Dang chu y, trong mot dieu tra quy mo nho cua NHNN, the noi dia phuc vu chi tra luong chiem khoang 90% tong so the duoc phat hanh, cho thay the la phuong tien phu hop cho chi tra luong qua tai khoan.


Theo cac NHTM, de chuan bi cho viec tra luong qua tai khoan, nhieu ATM the he moi voi tinh nang hien dai da duoc lap dat, dong thoi voi doi ngu ky thuat vien lanh nghe de dam bao cho he thong ATM hoat dong thong suot. Tuy nhien, van de noi len la mac du so luong ATM ma cac NHTM da lap dat hien nay khong phai la it nhung do chua duoc ket noi voi nhau nen dan den tinh trang phan bo may chua hop ly, mot so dia diem co nhieu ATM cua cac NHTM khac nhau, mot so khu vuc thi lai khong co ATM de phuc vu khach hang. Tung NHTM chua the dau tu nhieu ATM do chi phi dau tu va van hanh kha lon, dan den pham vi phuc vu rat han che. Doi voi toan he thong ngan hang, viec tung NHTM tu dau tu ATM cua rieng minh se tao ra he thong thanh toan the manh mun va chong cheo, lang phi ve tien cua. De khac phuc tinh trang bat cap tren, viec ket noi cac he thong thanh toan the cua cac NHTM thong qua he thong chuyen manh Banknetvn thong nhat la giai phap huu hieu.


Theo Banknetvn, he thong chuyen mach the moi ket noi 3 he thong thanh toan the cua Ngan hang Dau tu Viet Nam, Ngan hang Cong thuong Viet Nam va Ngan hang Sai Gon Cong thuong ke tu ngay 21/4/2007 nhung da xu ly troi chay, an toan voi so luong giao dich ngay cang gia tang. Hien tai, viec ket noi voi Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon Viet Nam da vao giai doan cuoi, se duoc hoan thanh trong vai ngay toi.

Du kien den cuoi nam nay, ba ngan hang co dong con lai cung se hoan thanh ket noi. Dang chu y, ngay sau khi he thong chuyen mach Banknetvn khai truong hoat dong, da co nhieu ngan hang trong nuoc, ngan hang lien doanh va ngan hang nuoc ngoai tai Viet Nam chinh thuc de nghi duoc ket noi voi he thong chuyen mach Banknetvn. Duoi su chi dao va ho tro tich cuc cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Banknetvn van dang tiep tuc mo rong ket noi de co the tro thanh trung tam chuyen mach the quoc gia thong nhat trong thoi gian som nhat. Tran Thanh Hai, Vu Chinh sach Tien te, email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

'Pháp sư' cưỡng hiếp 2 chị em suốt 3 năm

Hai chị em gái đều bị một gã đàn ông đốn mạt ngoài 50 tuổi cưỡng hiếp và mối quan hệ khủng khiếp này duy trì suốt 3 năm. Nội tình câu chuyện càng khiến người ta… căm phẫn.

Từ bỏ giàu sang về khám bệnh ở quê nhà

Bác sĩ Trần Hoàng Minh, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, học Trường ĐH Houston (Mỹ) và tốt nghiệp ĐH Queensland (Úc) đã chọn Bệnh viện Gò Vấp, TP.HCM làm việc. Vị bác sĩ này làm chuyện rất "lạ": gọi điện hỏi thăm sau khi bệnh nhân xuất viện...

Vụ siết nợ Chung cư Harmona: BIDV khẳng định không phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà"

Việc BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn yêu cầu CTCP Thanh Niên bàn giao tài sản bảo đảm là chung cư The Harmona đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt là gần 600 hộ dân đang sinh sống tại đây. Ý kiến chính thức của BIDV khẳng định, việc xử lý tài sản đảm bảo của BIDV là hoàn toàn hợp pháp và BIDV cũng không hề phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà".

Tìm hiểu: Viet Nam, kinh te xa hoi, co the kiem soat, he thong chuyen mach, viec mua ban, su phat trien, kiem soat thu, ve van de, ngan hang, tra luong, tai khoan, thuc hien, thu nhap, ket noi, the

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trả lương qua tài khoản: Cần chuẩn bị kỹ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trả lương qua tài khoản: Cần chuẩn bị kỹ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tra luong qua tai khoan Can chuan bi ky

Nhan xet, hay lien he ve tin Tra luong qua tai khoan Can chuan bi ky co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tra luong qua tai khoan Can chuan bi ky de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0