Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM

Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM

Tags: Vo Van Nhuan, TP HCM, CA TPHCM, Tran Hung Dao, Binh Thanh, UBND TPHCM, giay chung nhan quyen so huu, quyen su dung dat, quan ly hanh chinh, trat tu xa hoi, du dieu kien, Cong An Phuong, phong canh sat, lam on dinh, trung ta, toi
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM
Buoi tra loi truc tuyen tren Thanhnien Online cua Trung ta Vo Van Nhuan - Truong phong Canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi Cong an TPHCM ve tat ca nhung thac mac cua nguoi dan xung quanh van de dang ky ho khau tai TP.HCM.

- Toi dang o Tan Binh, co KT3 tu nam 1998, co viec lam on dinh hon 1 nam vay co the nhap ho khau duoc khong ? Neu duoc thi thu tuc can nhung giay to gi va neu khong thi can phai co nhung thu tuc nhu the nao, Trung ta Vui long cho biet them, chan thanh cam on.( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , 25 tuoi, Tan Binh)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Theo qui dinh thi phai co 3 dieu kien. Neu anh co du 2 dieu kien tren cong voi dieu kien nha o co giay to hop phap, thi anh co du dieu kien de nhap ho khau.

Ve thu tuc can co:

- Phieu bao thay doi nhan khau ho khau co xac nhan cua cong an phuong xa thi tran noi dang ky ho khau thuong tru. Trong truong hop da bi xoa ho khau thuong tru, phai co don duoc cong an phuong xa thi tran noi xoa ho khau xac nhan.

- Ban khai nhan khau cua nhung nguoi tu 15 tuoi tro len co xac nhan cua cong an phuong xa thi tran noi dang tam tru.

- Ban sao giay chung nhan quyen su dung nha o va quyen su dung dat o.

- Ban sao giay chung nhan dang ky ket hon, khai sinh (neu la vo chong con cung di dang ky ho khau)

- Xac nhan ve thoi gian tam tru cua cong an phuong xa thi tran noi da tam tru o TPHCM lien tuc 5 nam den nay (theo mau), kem giay kiem tra (KT3) hoac so dang ky tam tru co thoi han (NK3C) de kiem tra doi chieu (neu co).

Neu anh co viec lam on dinh thi phai kem theo cac chung tu chung minh viec lam va cuoc song on dinh.

- Toi song va lam viec tai TP.HCM tu nam 2000 ( co hop dong lao dong ro rang) cho den nay nhung nam 2004 moi dang ky KT3 ( do truoc day toi o nha thue nen thay doi cho o nhieu lan), dieu kien ve nha o va cong viec on dinh day du vay toi co du dieu kien dang ky nhap ho khau tai TP.HCM hay khong? (Tran Thanh Minh, 30 tuoi, Q2-TP.HCM)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Neu anh co giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o; co cong viec lam va cuoc song on dinh, dong thoi phai tam tru o TPHCM tu 5 nam tro len se duoc nhap ho khau. Rieng truong hop cua anh do khong noi ro thang may cua nam 2000, nhung neu anh chi thieu mot vai thang moi du 5 nam, thi tung truong hop cu the CA TPHCM se xem xet giai quyet.

- Nguoi xin DKHK dung ten chu quyen nha, tam tru tai TP tren 5 nam da het tuoi lao dong (khong thuoc dien lanh luong hang thang). Co con di theo con doc than co viec lam on dinh dong BHXH day du co duoc nhap ho khau khong? (Anh Dung, quan Tan Binh).

- Trung ta Vo Van Nhuan: Tung truong hop cu the Phong canh sat QLHC ve TTXH CATP Ho Chi Minh se xem xet tiep nhan ho so bao cao Ban Giam doc cong an thanh pho.

- Toi co lo dat do Tong cuc hau can cap nam 1993 (co quyet dinh) toi da xay nha tren dat va duoc UBND Q. Binh Thanh cap so nha. Khi di lam hop thuc hoa nha thi quan khong cho vi "chua co ho khau", di lam ho khau thi cong an yeu cau phai co chu quyen nha? (Luu Tan Kien, Binh Thanh).

- Trung ta Vo Van Nhuan: De nghi lien he voi UBND quan (phong Quan

Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM
Trung ta Vo Van Nhuan. Anh: Dao Ngoc Thach.
ly do thi) de duoc huong dan thu tuc hop thuc hoa nha. Neu nguoi xin DKHK dung ten chu quyen nha, hoac chung nhan quyen su dung dat co nha tren do thi moi duoc DKHK.

- Anh toi da co ho khau TP,cha toi dang xin nhap ho khau theo anh toi. Toi nam nay 33 tuoi chua lap gia dinh,vay sau khi cha toi nhap ho khau theo anh toi xong toi co nhap ho khau theo cha toi duoc khong,neu duoc toi tien hanh xin nhap ho khau cung luc voi cha toi duoc khong hay fai doi cha toi nhap xong toi moi nhap theo. (Nguyen An, 33 tuoi, Go vap)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Truong hop nay co 2 van de phai xem xet: Thu nhat, neu anh con me va anh chi em khac o tinh thi CA TP se chi xem xet giai quyet DKHKTT cho cha anh theo quy dinh "cha, me hoac ca cha lan me het tuoi lao dong theo con". Thu hai, neu anh chi con cha va thuc te anh cung cha tam tru va song phu thuoc vao anh trai dong thoi anh chua lap gia dinh thi CA TP co the xet cho anh cung cha nhap khau theo anh trai cua anh.

- VO TOI LA CBCNV NHA NUOC LAM VIEC O TINH, TOI LA CBCNV LAM VIEC O TPHCM, HO KHAU CUA TOI O TPHCM, CHUNG TOI KET HON 20 NAM, CO 2 CON VA TOI PHAI DI VE TINH THUONG XUYEN CUOI TUAN, VAY VO TOI CO PHAI XIN NGHI VIEC NHA NUOC DE CHUYEN HO KHAU VE TPHCM KHONG? XIN CAM ON. (CHAU HOANG SON, 45 tuoi, 166 TRAN QUANG KHAI Q1 TPHCM).

- Trung ta Vo Van Nhuan: Do anh da co ho khau thuong tru o TPHCM thi vo con anh o bat cu tinh nao hoac lam viec o dau cung duoc xet dang ky ho khau thuong tru theo anh. Khi di lam thu tuc dang ky ho khau ngoai cac giay to ke khai theo mau qui dinh anh kem theo Giay dang ky ket hon, giay khai sinh cua con.

- Nha o cua nhung nguoi xin DKHK thuong tru da co hop dong mua ban nha tra gop voi cong ty kinh doanh va phat trien nha (da duoc thanh ly hop dong hoac trong thoi gian con tra gop) chua duoc co quan co tham quyen cap giay chung nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat o, se duoc giai quyet nhu the nao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

- Trung ta Vo Van Nhuan: Nhung truong hop mua nha chung cu tra gop phai thong qua cac chu du an dau tu. Vi vay, nen lien he truc tiep voi chu du an hoac Phong quan ly do thi quan de duoc huong dan va yeu cau chu dau tu nhanh chong hoan tat thu tuc so huu nha ma ho da ban.

- Toi co KT3 da 12 nam , nha o la hop dong thue , nay muon lam ho khau co duoc khong ?(PHAN DINH HOA, 37 tuoi, Q3 TP.HCM)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Vi chua ro anh thuoc dien doi tuong nao. Neu anh la CBCNVC thuoc bien che huong luong tu ngan sach nha nuoc thi duoc xem xet giai quyet dang ky ho khau thuong tru tai nha hop dong thue (nha do nha nuoc quan ly). Neu anh ngoai dien vua neu thi anh phai hoi du 3 dieu kien: thoi gian tam tru tu 5 nam, co nha o hop phap, viec lam on dinh (theo huong dan 02/CA TPHCM ngay 25/1/2005) thi se duoc dang ky nhap ho khau.

- Theo quy dinh cua CATP, mot trong ba dieu kien de duoc xem xet DKHK la phai co giay to hop phap ve nha o dat o. Nhung theo So Xay dung, ke tu ngay 3/12/2004 cac co quan chuc nang khong cap giay chung nhan chung cho quyen so huu nha va quyen su dung dat (so hong). Vay chi voi giay chung nhan quyen su dung dat cap theo mau moi, co duoc xem xet DKHK tai thanh pho? (Dao Ngoc, Lam Dong)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Neu chi giay chung nhan quyen su dung dat khong thoi thi chua du dieu kien de DKHK. Nhung neu tren giay quyen su dung dat co ghi nhan tai san tren dat la nha o thi duoc coi la co nha o hop phap de DKHK.

- Chao anh Nhuan, toi hien lam viec cho 1 du an ODA thuoc UBND/TP. Do quy dinh cua nha tai tro, hop dong lao dong cua chung toi khong co dieu khaon ve Du an dong bao hiem XH cho nhan vien. Chung toi da lien he voi Bao hiem xa hoi TPHCM nhung duoc tra loi la hien chua co hinh thuc bao hiem xa hoi tu nguyen. Cac dieu kien khac toi co du. Vay toi co the nhap ho khau duoc khong. Cam on anh. (Le Thuy Van, 30 tuoi, TPHCM).

- Trung ta Vo Van Nhuan: Theo qui dinh cua luat lao dong, hop dong lao dong ky tu 3 thang tro len phai bat buoc mua BHXH. Tuy nhien theo trinh bay truong hop cua ban neu cac dieu kien khac du thi truong hop nay co quan su dung lao dong chiu trach nhiem xac nhan ve tinh trang viec co quan chua tham gia BHXH. Tuy tung truong hop cu the chung toi tiep nhan ho so bao cao de xuat CA TPHCM xem xet.

- Toi co day du dieu kien de nhap khau vao TPHCM nhung toi o Vinh Long, con vo toi o Long An. Chung toi co 3 nguoi con co khai sinh nhung DKHK o dau? (Tuan Anh, Vinh Long).

Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM- Ngoai cac giay to de phai nop theo huong dan, phai khai 2 phieu thay doi theo mau. Phieu bao cua chong xac nhan cua cong an phuong xa, thi tran noi o cu o Vinh Long. Phieu bao cua vo ghi them nhung nguoi cung di la cac con co xac nhan cua cong an phuong xa, thi tran noi o cu o Long An va ghi ro cac con chua dang ky ho khau tai dia phuong.

- Thua Trung ta, de tranh gap kho khan khong xac nhan ho khau thuong tru bi xoa (do cong an noi ho khau thuong tru khong xac nhan) thi nguoi dan co the xin giay gioi thieu cua cong an tai noi tam tru (KT3) de ve cong an noi ho khau thuong tru xac nhan duoc khong? Nha chua co giay chung nhan chu quyen, nhung khong tranh chap, da song lau thi co duoc xem la nha o du dieu kien vao ho khau hay khong? (Le Minh Chanh, 34 tuoi, TPHCM).

- Trung ta Vo Van Nhuan: Truoc het nha o phai co giay chu quyen la mot trong nhung dieu kien dau tien xem xet. Moi cong dan duoc dang ky ho khau thuong tru o mot noi nhat dinh, khi di khoi noi thuong tru phai dang ky tam vang den noi o moi phai dang ky tam tru theo qui dinh. Truong hop ban du con hay da bi xoa khau deu duoc CA phuong xa thi tran noi dang ky ho khau truoc day xac nhan tinh trang cu tru.

- Vo toi da cu tru tai Go Vap theo dien KT3 lien tuc tu nam 1998 den nay, truoc day vo toi cat khau tu Quang Ngai vao Nha Trang theo dien sinh vien nhap hoc. Vao thang 10/2004, vo toi da cat khau chuyen tu Nha Trang ve Go Vap (khong ve QN) de nhap khau theo chong (cung theo dien nhap cu), nhung thu tuc nhap khau cua chong chua xong, xong do cham tre tu do den nay, trong khi giay cat khau chi ghi co gia trij trong vong 3 thang. Truong hop cua vo toi phai lam thu tuc gi de nhap nhap ho khau khi thu tuc nhap khau cua toi hoan thanh? Cam on! (Nguyen Ho, 30 tuoi, Go Vap).

- Trung ta Vo Van Nhuan: Neu ban du dieu kien dang ky nhap khau thi vo con cua ban cung se duoc dang ky ho khau theo ban. Thoi gian chua giai quyet dang ky ho khau cua ban, vo con ban phai dang ky tam tru noi den (noi thuc te dang cu tru).

- Toi dang song o Binh Thanh, da co KT3. Khong co giay so huu nha o, dat o.Ho khau thuong tru da bi cat duoi que. Giay CMND cua toi da bi mat, vay lam sao de toi co the cap giay CMND. Xin cam on rat nhieu.(Nguyen Viet Nam, 25 tuoi, Binh Thanh)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Theo Nghi dinh 05 cua Chinh phu, viec cap CMND cho cong dan noi dang ky ho khau thuong tru. Truong hop nay nen ve noi cu nhap lai ho khau noi goc va lam lai chung minh nhan dan.

- Toi la mot du hoc sinh,da di hoc o Thai Lan 3 nam,con 2 nam nua se tot nghiep.Toi da cat ho khau tai TPHCM.Xin duoc hoi neu khi hoc xong,hay muon ngung du hoc giua chung thi lam the nao de nhap ho khau lai??Chuyen day co de dang hay khong??Xin chan thanh cam on trung ta rat nhieu. (HOANG DUNG, 23 tuoi, Thai Lan)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Truong hop nay co giay to nhap canh tro ve Viet Nam hop le thi duoc dang ky ho khau noi goc.

- Gia dinh toi co ho khau thanh pho nhung chong co ho khau rieng(ben noi,F5 TanBinh) vo co ho khau rieng(ben ngoai F13 PhuNhuan).Ba con cua toi cung theo ho khau cua me. Moi day, chau lon lap gia dinh, ho khau chong chau o Binh Duong. Xin hoi toi co the chuyen het ve 1 ho khau duoc khong? Hien toi dang tam tru tai 1 chung cu o quan Tan Binh, (con thue cua nha nuoc) o day da duoc 7 nam. Toi co the xin dang ky ho khau o dia chi nay duoc khong cho ca gia dinh toi (ca chong con gai toi)? Xin cam on ong. (Thanh Liem, 49 tuoi, TP HCM)

- Trung Ta Vo Van Nhuan: Truong hop nay da la nhan khau thuong tru tai TPHCM, viec tach ho hay hop ho ke ca con re deu duoc xem xet giai quyet. De co co so xem xet giai quyet ban nen den truc tiep tai cong an Quan Tan Binh (doi quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi) de huong dan thu tuc.

- Em da nhap ho khau theo chong o Quan 10,nay Em xin chuyen ve Cha Me ruot cua em cung o Quan 10.Vay thi Em co quyen duoc nhap ho khau khong?!Vi gia dinh Cha Me cua Em thuoc dien KT3.(Neu duoc nhap ho khau thi Em co the bao lanh gia dinh nhap ho khau duoc hay khong?!)Vi gia dinh cua Em da vao Tp Ho Chi Minh hon 10 nam nay!Van chua co ho khau chinh thuc.Xin tra loi cho Em biet. (Lam Ngoc Dieu Thuyen, 23 tuoi, Tp.Ho Chi Minh)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Em da co ho khau thuong tru o TPHCM thi duoc chuyen ho khau den noi co nha o hop phap hoac chu ho chu nha co nha o hop phap bao lanh. Viec bao lanh cho cha me nhap ho khau theo em theo qui dinh cha me het tuoi lao dong theo con thi duoc.

- Toi da bi cat ho khau tai TPHCM tu nam 1999 vi o lai nuoc ngoai, vo con cua toi van con o tai TPHCM. Xin hoi toi co the xin nhap lai ho khau goc hay khong? (Van Truong, 45 tuoi, TPHCM.).

- Trung ta Vo Van Nhuan: Neu anh o nuoc ngoai tro ve Viet Nam co giay nhap canh hop phap; truong hop neu da dinh cu o nuoc ngoai nay hoi huong ve Viet Nam phai duoc co quan Xuat nhap canh (Bo CA) xet cap giay gioi thieu hoi huong thi duoc xem xet dang ky ho khau theo vo con.

- Nha toi da lam xong so hong (nhung so hong bi danh may lon :ong thanh ba khong biet co sao khong ?)Hien nay nha toi dang nho nguoi lam ho khau nhung chua xong ma lai ton nhieu tien .Toi muon hoi co so hong roi chinh sua nhu the nao (do in va danh may sai khong phai do loi cua nguoi dan chung toi , toi nghi tai sao giay to quan trong nhu vay lai lam sai nhi ?)Toi muon hoi nhung buoc phai lam +thu tuc nhu the nao de co ho khau (gia dinh toi song o Sai Gon tu nam 1991 den nay ). Rat mong nhan duoc thu tra loi tu Trung ta. (Bui thi kim dung , 21 tuoi, Go vap )

- Trung ta Vo Van Nhuan: Truoc het phai den co quan cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o dieu chinh cho dung. Viec dang ky ho khau dien nay nen truc tiep den phong Canh sat quan ly hanh chinh trat tu xa hoi (CA TPHCM - so 459 Tran Hung Dao, F. Cau Kho, Quan 1) de duoc huong dan tiep nhan va xem xet giai quyet cu the, khong nen nho nguoi khac lam ho de tranh bi ton tien khong can thiet.

- Toi co HK goc tai TP.HCM,Nam 1978 di kinh te moi tai Long Thanh - Dong Nai.Den nam 1982 do bi hoa hoan nha cua va giay to bi chay het.Gia dinh Toi phai quay ve TPHCM de kiem song,co giay KT3 tu nam 1990 cho den nay.Hien nay Toi da co nha nhung chua hop thuc hoa,co viec lam on dinh cho cong ty TNHH va co giay BHXH + So Lao dong.(Le My, 45 tuoi, Q.12)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Truong hop co goc o TPHCM, di kinh te moi, neu khong con giay to gi de chung minh. Neu anh/chi va nhung nguoi truoc 30/4/1975 co lap khai sinh tai Sai Gon - Gia Dinh thi xin sao luc bo khai sinh tai co quan Tu phap; dong thoi lien he phong lao dong thuong binh va xa hoi quan huyen (Ban kinh te moi hoi huong truoc day) xac nhan hoac cung cap nhung chung tu can thiet co lien quan den viec truoc day gia dinh anh/chi co di kinh te moi. Ben canh do anh/chi nen lam tuong trinh ro truoc nam 1978 da o nhung noi nao tai TPHCM. Sau do lien he CA quan huyen (Doi quan ly hanh chinh trat tu xa hoi) de duoc huong dan xac minh ve ho khau goc va xem xet giai quyet.

- Toi lam viec cho mot co quan khoa hoc cua nha nuoc (cap trung uong), tru so tai quan 3, theo dien hop dong dai han, tu nam 1997 den nay. Toi chua biet bao gio thi moi co bien che. Toi hien co nha chung cu o quan 11 (mua tu nam 2001), do vo toi dung ten. Vo toi vua nghi viec co quan nha nuoc, dang tim viec moi. Hien tai chung toi chi duoc dang ky tam tru (vi ho khau con o tinh khac). Nhu vay, chung toi (gom vo, chong va hai dua con 3 tuoi) co duoc nhap ho khau khong? Thu tuc can nhung gi? Xin cam on Trung ta. (Truong, 30 tuoi, Quan 11)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Can cu Khoan 4 dieu 12 Nghi dinh 51/CP, Thong tu 06/BNV cua Bo noi vu (nay la Bo CA), Chi thi 27/CT cua UBND TPHCM, Huong dan 02/HD - CA TPHCM, truong hop cua ong neu co du 3 dieu kien: Nha o co chu quyen hop le, tam tru tai TPHCM tu 5 nam tro len, cuoc song on dinh thi lien he Phong Canh sat Quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi so 459 Tran Hung Dao, Phuong Cau Kho, Quan 1 de duoc huong dan thu tuc xem xet giai quyet.

- Ba me toi mua nha tai Pham Van Chieu, Quan Go vap vao thang 3 nam 2002 do em toi dung ten Co cac Ho so nhu: Giay chuyen nhuong quyen su dung dat so 1959/UB GCN-QLDT ngay 31/12/96; Hoa do quy hoach phan lo; Giay phep xay dung so 04/GPXD cap ngay 13/1/98; kiem tra hoan cong; Hop dong chuyen nhuong so huu nha o so 015567/HD-MBN cong chung ngay 31/07/2002. Dong thue chuyen nhuong quyen su dung dat va thue truoc ba mua ban va so ho so khac de chung minh rang quyen su dung dat va so huu tai san tren dat (nha o) la hop le. 2. Nam 1994 , toi da cat ho khau o tinh Quang Ngai de nhap hoc vao Truong Dai Hoc Bach Khoa theo qui dinh, khi do toi o KTX Dai Hoc Bach Khoa 497 Hoa Hao Quan 10. Thang 1/ 1999 ra truong va lam viec cho cong ty SaiGon Precision tu ngay 01/04/1999 den nay. Co cac ho so nhu : Hop dong xac dinh thoi han 1 nam , duoc ky lai theo tung nam. Ke tu ngay 01/01/2005 cong ty ky hop dong khong xac dinh thoi han; Dong bao hiem xa hoi , thue thu nhap ca nhan day du. Cac Ho so tren chung minh toi co mot cong viec on dinh 3. Khi ra truong toi chuyen ho khau ve lai tinh Quang Ngai, dang ky tam tru ngan han va o nha thue o Sai Gon de lam viec, co dang ky tam vang o Quang Ngai, den thang 3 nam 2002 thi dang ky tam tru KT3 tai phuong 16 Quan Go Vap noi ma Ba me toi da mua nha o tren Tom lai toi co viec lam on dinh , tam tru chi gan 3 nam, nha o ( em toi cho nha) thi co du dieu kien nhap khau hay khong?Neu toi duoc nhap khau thi Ba me va em ,chi ruot co duoc phep nhap khau khong(Hien toi doc than)? Cam on(Hong anh, 30 tuoi, Quan 12)

- Trung ta Vo Van Nhuan: Do van de cua anh co nhieu chi tiet chua ro de nghi anh/chi lien he truc tiep Phong Quan ly hanh chinh ve trat tu va xa hoi tai so 459 Tran Hung Dao, Phuong Cau Kho, Quan 1 vao sang thu 6 hang tuan de duoc huong dan cu the.

Tu khi thuc hien Chi thi 27 cua UBND TPHCM ngay 26/8/1999, qua trinh thuc hien cong an TPHCM da tham muu UBND TPHCM chi dao cac So nganh co lien quan phoi hop dong bo trong viec xem xet giai quyet dang ky ho khau thuong tru dien dac biet theo khoan 4 dieu 12 Nghi dinh 51/CP cua Chinh phu. Van de dang ky ho khau va nha o da duoc tach bach. Dang ky quan ly ho khau nham xac dinh cu tru cua cong dan, so huu nha o nham xac dinh tai san hop phap cua cong dan, viec dang ky quan ly ho khau duoc thuc hien thong nhat trong ca nuoc theo Nghi 51/CP, TT06/Bo CA, cac cong van huong dan cua Tong cuc canh sat bao gom:

- Dang ky va quan ly thuong tru.
- Dang ky va quan ly tam tru.
- Dang ky va quan ly tam vang.
- Dang ky bo sung va dieu chinh, dinh chinh nhung thay doi khac ve ho khau nhan khau.
Cong an cap phuong xa thi tran giai quyet dang ky tam tru co thoi han, vang lai va dang ky quan ly tam vang. Cong an cap quan huyen dang ky va quan ly thuong tru cho cac doi tuong duoc qui dinh tai khoan 1, 2, 3 dieu 12 Nghi dinh 51/CP.

Cong tac quan ly dang ky ho khau cua nganh cong an ngoai viec quan ly cu tru theo chuc nang nhiem vu duoc nha nuoc qui dinh dong thoi gop phan dam bao cho viec thuc hien chinh sach phat trien kinh te van hoa xa hoi, an ninh quoc phong tren tung vung, tung khu vuc, ngay tung dia phuong da duoc nha nuoc an dinh va qui hoach. Voi mot thanh pho do thi loai dac biet thi chi so dan cu, tieu chi cong dan phai o muc tuong xung. Do do dang ky quan ly ho khau phai can cu theo dieu kien va qui dinh cua Nha nuoc.

Vi thoi gian co han, Trung ta Nhuan khong the tra loi het nhung cau hoi cua doc gia Thanh Nien Online. Cac thac mac cua ban doc se duoc ong Nhuan giai dap vao buoi phong van truc tuyen tren Thanh Nien Online vao tuan sau.

Nhung truong hop dac biet, ban doc vui long lien he truc tiep Phong Quan ly hanh chinh ve trat tu va xa hoi Cong an TPHCM, so 459 Tran Hung Dao, Phuong Cau Kho, Quan 1 vao sang thu 6 hang tuan de duoc huong dan cu the.

Cam on doc gia quan tam theo doi chuong trinh cua chung toi.

Thanh Nien Online - Ban Xa hoi

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Những vấn đề về đăng ký hộ khẩu tại TP.HCM

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Ng phục vụ Obama và câu chuyện rơi chiếc nem

Chị Nguyễn Ngọc Anh, con dâu của chủ quán cho biết, lúc mang đồ ăn phục vụ Tổng thống Mỹ chị vô tình làm rơi một chiếc nem. Nữ nhân viên quán đang bối rối thì vị Tổng thống mỉm cười thân thiện và tự tay nhặt chiếc nem lên.

Tìm hiểu: Vo Van Nhuan, TP HCM, CA TPHCM, Tran Hung Dao, Binh Thanh, UBND TPHCM, giay chung nhan quyen so huu, quyen su dung dat, quan ly hanh chinh, trat tu xa hoi, du dieu kien, Cong An Phuong, phong canh sat, lam on dinh, trung ta, toi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trả lời trực tuyến về các vấn đề đăng ký hộ khẩu tại TP HCM

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trả lời trực tuyến về các vấn đề đăng ký hộ khẩu tại TP HCM bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM

Nhan xet, hay lien he ve tin Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tra loi truc tuyen ve cac van de dang ky ho khau tai TP HCM de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0