Sinh vien va noi lo hoc phi

Sinh vien va noi lo hoc phi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo Giao duc Dao tao vua trinh Chinh phu ve de an hoc phi moi . Theo de an nay, hoc phi moi o tat ca cac cap bac hoc va dao tao (tru tieu hoc) se tang so voi hien hanh. Muc tran hoc phi he DH se tang 36%. Muc hoc phi nay co chap nhan duoc voi da so sinh vien? Va chiu muc hoc phi nhu vay, sinh vien co duoc huong chat luong giao duc tuong xung? TS xin gioi thieu y kien cua doc gia.

Sinh vien va noi lo hoc phi
Hoc phi DH co the tang 36%

Tang hoc phi – noi lo cua sinh vien vung que

Ho ten: Hong Tham
Noi dung: Toi la sinh vien nam thu 2 DH Quoc gia. Nha toi ngheo, voi muc hoc phi hien nay, gia dinh toi rat kho khan moi co the kiem du tien de toi theo hoc. Neu Chinh phu tang hoc phi thi toi khong biet co the theo hoc duoc khong. Rat mong bao dien tu TS gui y kien nay den Bo GD-DT. Toi chan thanh cam on.

Ho ten: Nguyen Quang Anh
Dia chi: Lop Xay cau 3b, TH Dong A, Da Nang
Noi dung: Xin Nha nuoc dieu chinh lai hoc phi o cac cap hoc. Truong TH tu thuc Dong A da thu hoc phi qua cao, nhu nganh xay dung, truong da thu 1.600.000 dong/ky hoc. Voi muc hoc phi qua cao nhu vay thi con em gia dinh ngheo khong the hoc noi. Mong cac co quan giao duc va truong TH Dong A dieu chinh lai muc thu hoc phi. Xin chan thanh cam on.

Ho ten: Le Quang Luc
Dia chi: DH Giao thong Van tai Tp. Ho chi Minh
Email: quangluc0505@yahoo.com
Tieu de: Hoc phi leo thang lam kho cac sinh vien vung que
Noi dung: Toi la mot sinh vien vung que. Nghe tin hoc phi tang, toi tuong nhu “tac tho”. Gia dinh toi that su ngheo kho, hoc phi tang len khong biet toi co tiep tuc theo hoc duoc khong. Chi moi 2 nam hoc DH ma gia dinh toi da khon don voi viec hoc cua toi. Ngoai viec hoc, toi con phai lao dong kiem them tien de giup cho viec hoc hanh. Hoc phi tang cao la noi nhuc nhoi cho nhung sinh vien ngheo nhu chung toi. Toi mong Bo GD-DT xem xet lai viec nay.

Ho ten: Mot doc gia
Dia chi: DH Xay dung
Email: westernout29_8@yahooo.com
Noi dung: Cac co, cac chu thu tinh ho chau mot phep tinh nhe! Voi nha chau, ho khau ba nguoi, co 5 sao ruong, moi mot vu cho thu hoach trung binh la 250kg/sao, moi kg thoc trung binh 2500d, mot nam co hai vu duoc 6.250.000 dong; them vu mau nua duoc khoang 1.500.000 dong (neu duoc mua). Tinh thu mot nam hoc phi cua sinh vien la 1.800.000 dong. Tien nha thue ben ngoai it nhat bay gio cung la 1.800.000 dong/nam. Ve tien an, mot nguoi an it nhat cung la 9000dong/ ngay (bua trua va bua toi 8000 dong, bua sang 1000 dong); tien an la 2.700.000dong/nam. Chua ke cac chi phi khac, hien tai moi mot nam chung chau can it nhat 6.300.000 dong. Thu hoi bay gio tang hoc phi dai hoc len 250.000dong/thang thi bo me chung chau kiem dau ra tien? Ro rang khi dua ra mot chinh sach, Chinh phu can phai xem xet cong bang, phu hop voi tat ca moi nguoi.

Ho ten: Do Thi Quy
Dia chi: Cong hoa Sec
Email: tuanbao77@yahoo.com
Noi dung: Trong khi tat ca cac nuoc phat trien tren the gioi deu mien hoc phi cho hoc sinh, sinh vien ma Bo GD-DT lai de trinh de an tang hoc phi, dieu do that phi ly khi chung ta luon noi nen kinh te VN dang phat trien vung manh.Viec lam cua Bo GD-DT bay gio la hay giam hoc phi den muc thap nhat co the duoc de dan dan tien toi mien phi hoan toan hoc phi. Co biet bao hoc sinh vi hoan canh gia dinh ngheo ma bo hoc, muon dat nuoc ngay cang phat trien hay dau tu cho tri thuc.

Ho ten: Tran Dung
Dia chi: DH Giao thong Van tai Ha Noi
Email: ttdung_uct@yahoo.com
Tieu de: Hoc tiep hay nghi hoc khi tang hoc phi?
Noi dung: Theo em thi viec tang hoc phi nhu vay la mot ganh nang qua lon doi voi gia dinh sinh vien. Chi phi sinh hoat o Ha Noi tang qua cao, lai chiu them khoan hoc phi tang nua thi khong biet nhung sinh vien vung que ngheo nhu em co the tiep tuc theo hoc duoc nua hay khong?

Ho ten: Pham Van Quy
Dia chi: Ha Noi
Email: pvqha9@yahoo.com
Tieu de: Can can nhac khi tang hoc phi
Noi dung: Neu de an tang hoc phi duoc Chinh phu phe duyet thi rat kho khan cho nhieu gia dinh. Toi nghi, Chinh phu can tro cap cho giao duc nhu hien nay.

Ho ten: Hoang Duc Quang
Dia chi: DH Kinh te Quoc dan
Noi dung: Toi that su lo ngai khi nghe tin chuan bi tang hoc phi tat ca cac bac hoc, nhat la dai hoc. Truoc tinh hinh gia ca cac mat hang deu tang, khong biet lieu chung toi co the theo hoc tiep duoc khong? Gia ca o Ha Noi deu cao, gia dinh toi lam nong nghiep kho co the lo du chi phi. Toi biet Bo GD-DT cung co li khi dua ra quyet dinh nhung neu dieu do xay ra se lam cho mong uoc hoc DH cua rat nhieu nguoi nhu toi se cham dut.

Ho ten: Ngo Xuan Cong
Dia chi: Thai Nguyen
Email: nxc_seaeye_222@yahoo.com
Noi dung: Toi thuc su ngo ngang khi biet duoc tin tang hoc phi. Nha toi ngheo, vao duoc dai hoc thuc su la niem vui cua gia dinh nhung hoc phi cho toi cung la mot noi lo cua cha me. Vay ma bay gio lai tang hoc phi thi thuc su la mot ganh nang voi gia dinh toi. Toi mong cac co quan chuc nang hay can nhac truoc khi dua ra quyet dinh de toi co the an tam hoc hanh.

Tang hoc phi, co tang chat luong giao duc?

Ho ten: Nguyen Duc Kien

Dia chi: Cong ty Dao tao Bac Thanh

Email: bacthanh@fpt.vn

Tieu de: Tang hoc phi – Chia khoa de nang cao chat luong dao tao

Noi dung: Ai cung thay can phai nang cao chat luong dao tao. Nhung nang cao chat luong dao tao bat dau bang viec gi va ai lam viec do thi it nguoi noi toi. Bo GD&DT vua trinh Chinh phu de an hoc phi moi: Tinh dung, tinh du chi phi dao tao vao hoc phi. Toi cho rang day chinh la chia khoa de nang cao chat luong dao tao.

Neu mot co so dao tao song bang tien ngan sach cap phat thi hoat dong cua Ban lanh dao co so do se huong vao viec lam sao de duoc cap tien lay tu ngan sach cua Nha nuoc.

Nguoc lai, neu mot co so dao tao song bang tien thu duoc tu hoc phi thi hoat dong cua Ban lanh dao co so do se huong vao viec thu hut nguoi hoc. De thu hut duoc nguoi hoc, co so dao tao se phai tim moi cach de nang cao chat luong dao tao. Viec dinh huong nang cao chat luong dao tao se dinh huong cho viec thu hut giang vien gioi va nang cao co so vat chat...

Co nguoi lo rang neu tinh dung tinh du chi phi dao tao vao hoc phi thi se dan toi hoc phi tang cao qua kha nang chi tra cua nguoi dan. Mau thuan nay se duoc giai quyet khi Nha Nuoc chuyen phan ngan sach van cap truc tiep cho cac co so dao tao truoc day sang thanh cap hoc bong truc tiep cho nhung nguoi ngheo nhung dat du tieu chuan ve hoc luc de vao hoc.

Lai co nguoi lo rang neu lam nhu vay se co nhieu nguoi se vao hoc nhung nganh ma nen kinh te it nhu cau. Dieu nay cung se duoc Nha Nuoc dieu tiet bang cach cap nhieu suat hoc bong cho nhung nganh nghe can thu hut.

Viec tinh dung tinh du moi chi phi dao tao vao hoc phi se lam cho cac co so dao tao ton tai va phat trien dua tren nguon thu hoc phi. Khi da ton tai va phat trien dua tren nguon thu hoc phi thi co so se huong vao nguoi dong hoc phi va tu do se tu nhien huong vao viec nang cao chat luong dao tao. Nha nuoc se dam bao tinh cong bang xa hoi, khuyen khich nhan tai, dinh huong phat trien nguon nhan luc, dua tren hoc bong cap truc tiep cho nhung nguoi hoc.

De an hoc phi moi cua Bo GD&DT trong do chu truong tinh dung, tinh du moi chi phi dao tao vao hoc phi se la chia khoa cho van de nang cao chat luong dao tao. Cau hoi bat dau bang viec gi va ai bat de nang cao chat luong dao tao co the coi nhu da co loi giai.

Ho ten: Manh Thuong Quan
Dia chi: Tp.HCM
Noi dung: Muon dao tao mot hoc tro gioi thi phai co mot moi truong dao tao tot, nghia la co nguoi day gioi, co so vat chat dam bao phuc vu tot nhat cho nguoi hoc. Nguoi day gioi phai duoc tra luong xung dang thi nguoi ta moi het long, het suc. Toi nghi rang nhung ai cu khang khang cho rang tang hoc phi la viec lam khong nen thuc hien vi se lam cho cac gia dinh them ganh nang lo cho con, xa hoi ngay nay phat trien, doi song on dinh, thu nhap tang... thi phai thay doi chi phi cho phu hop voi nhung dieu thay doi tren. Thuc te la voi hoc phi tu 3 trieu 5 trieu/nam ma sinh vien bo ra de dau tu cho kien thuc cua minh chi bang 1, 2 hay 3 thang luong khi tot nghiep ra truong thi co gi chung ta cu phai keu len la hoc phi tang, hoc phi giam.

Email: bonghongden42004@yahoo.com
Noi dung: Cuoc tranh cai ve chat luong giao duc van chua nga ngu. Lieu van de tang hoc phi co lam hai long nguoi dan trong luc nay? It ra thi chat luong phai duoc moi nguoi danh gia la co chieu huong phat trien tot, nen giao duc khong con nhung van de bat cap nhu hien nay. Theo bai bao nay, tang hoc phi de dau tu cho giao duc. Xet trong thoi kinh te thi truong nay thi co ai giam chap nhan dau tu cho mot cong viec ma chua thay hieu qua. Theo toi, dieu truoc tien can lam la nang cao chat luong giao duc, dem den long tin va su ung ho cho moi nguoi.

Ho ten: Bui Duc Huy
Dia chi: Vinh, Nghe An
Noi dung: Toi khong co y kien gi ve viec tang hoc phi dao tao. Toi lai quan tam den viec chat luong dao tao cua he thong giao duc nuoc ta. Tang hoc phi co lam tang duoc chat luong dao tao hay khong? Neu chat luong dao tao, trinh do cua cac bac giao duc co tang hay khong? He thong tai lieu, sach vo co duoc thong nhat tren toan quoc va on dinh lau dai hay khong? Mot sinh vien cua truong nay khi muon hoc them van bang o truong khac thi nhung mon da hoc roi co duoc cac truong khac cong nhan hay khong? Toi da hoc o nuoc ngoai ve va da thay ro duoc uu diem cua nen giao duc cua ho la nhu vay do.

Ho ten: Le Truong
Dia chi: Minh Khai, Ha Noi
Email: lttcpp@yahoo.com
Tieu de: Ai kiem dinh viec "tinh du" cua nganh giao duc?
Noi dung: Ngay trong thoi diem hien nay, cau hoi ve cach thuc chi tieu va hieu qua cua tien ngan sach va cac khoan vay nuoc ngoai su dung trong nganh giao duc con dang chua duoc thuc su tra loi mot cach thuyet phuc. Neu tiep tuc de nganh giao duc "tinh dung, tinh du" thi khong biet nguon thu khong lo do se di ve dau.

Mot thuc te khong the khong thua nhan la hien nay nguon cung ve giao duc DH trong nuoc du chat luong rat kem, khong duoc xep hang vao bat cu dau tren cac bang xep hang cua the gioi, du do la san pham cua hai truong DHQG hay DH Bach khoa HN, nhung van con thap hon cau. Ma nhu the thi ro rang nha cung cap dang co co hoi tang loi nhuan cua minh, neu khong co nguoi kiem soat, chac chan ham muon do se la "vo do".

Truoc khi Chinh phu thong qua de nghi cua Bo GD -DT, toi nghi can nghien cuu ky bai hoc cua nganh Buu chinh Vien thong, neu khong co su dot pha cua Viettel, co bao gio 2 ong lon Vinaphone va Mobilephone chiu giam gia manh nhu hien nay khong? Hay nhu nganh dien lam quy hoach khong tot, du bao sai, thieu dien thi cat dien hoac tang gia, goi do la tiet kiem. Chac chan neu nganh giao duc duoc tang "gia ban" san pham, ho se tang, se thu loi, va nam sau se tiep tuc xin tang nua.

Viet Bao
Comment :Sinh vien va noi lo hoc phi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sinh vien va noi lo hoc phi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Sinh vien va noi lo hoc phi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sinh vien va noi lo hoc phi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Trang Ban Đọc
Student tuition and worries
Ministry of Education, Hanoi, improving quality, training costs, living expenses, tuition, student, education, maybe, the family, the basis , up, to, say, collecting
Cost of living too high, the additional tuition fees up again does not know the rural poor students like me can continue to study anymore or not.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Sinh viên và nỗi lo học phí

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Sinh viên và nỗi lo học phí bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Sinh vien va noi lo hoc phi

Nhan xet, hay lien he ve tin Sinh vien va noi lo hoc phi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Sinh vien va noi lo hoc phi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0