Nen bo sung quy pham thoi hieu vao Luat Canh tranhTrong bai viet ngay 20/08, toi de cap den tinh vo hieu cua giao dich han che canh tranh bi cam hay gan lien voi cac hanh vi han che canh tranh bi cam. Trong bai viet nay, toi xin ban ve van de thoi hieu cua cac hanh vi canh tranh duoc dieu chinh boi Luat Canh tranh.

From: Van Dai Do
To:
Subject: Nen bo sung vao du thao Luat Canh tranh quy pham ve thoi hieu

I. Du thao Luat Canh tranh thieu quy pham ve thoi hieu

1. Trong mot so van ban hien hanh, chung ta thay ton tai cac quy pham ve thoi hieu yeu cau toa an hay co quan co tham quyen can thiep doi voi nhung van de duoc de cap trong van ban. Vi du theo quy dinh tai Dieu 145, khoan 2 Bo luat Dan su thi doi voi cac giao dich vi pham dieu cam cua phap luat, trai voi dao duc xa hoi (Dieu 137), giao dich gia tao (Dieu 138) va giao dich khong tuan thu quy dinh ve hinh thuc (Dieu 139), thoi gian yeu cau toa an tuyen bo giao dich vo hieu khong bi han che. Tuong tu, theo Dieu 47, khoan 1, Phap lenh Thuong phieu, "nguoi thu huong co quyen khoi kien nguoi ky phat, nguoi phat hanh, nguoi bao lanh, nguoi chuyen nhuong, nguoi chap nhan ve so tien quy dinh tai Dieu 43 cua Phap lenh nay trong thoi han 2 nam, ke tu ngay thuong phieu bi tu choi chap nhan hoac khong duoc thanh toan hoac khong duoc thanh toan day du".

2. Quay lai voi du thao Luat canh tranh, toi khong thay ton tai cac quy pham ve thoi hieu doi voi cac hanh vi canh tranh duoc du thao de cap. Dieu do co nghia la, so voi mot so van ban hien hanh, du thao Luat Canh tranh con chua hoan thien ve van de thoi hieu.

II. Du thao Luat Canh tranh nen bo sung quy pham ve thoi hieu

1. Khi khong co cac quy pham dieu chinh thoi hieu trong Luat Canh tranh, chung ta co the bo khuyet bang cach ap dung phap luat chung ve thoi hieu. Vi du, doi voi cac giao dich han che canh tranh bi cam, co the ap dung Dieu 145, khoan 2 Bo luat Dan su neu tren. Dieu do co nghia la thoi gian yeu cau toa an hay co quan quan ly canh tranh khong bi han che; cac co quan nay co the duoc yeu cau can thiep doi voi nhung hanh vi canh tranh da ket thuc 40-50 nam.

2. Doi voi cac van de phap ly hien nay khong co quy pham ve thoi hieu, theo xu huong chung cua TAND Toi cao va VKSND Toi cao thi thoi gian yeu cau toa an can thiep la khong gioi han. Vi du theo Thong tu lien nganh so 03/TTLN ngay 10/08/1996 (muc III, Dieu 1 a va b), "Bo luat Dan su khong co quy dinh ve thoi hieu khoi kien doi voi vi pham hop dong dan su, do do, cac hop dong dan su duoc xac lap tu ngay 1/7/1996 ma co vi pham, thi ben bi vi pham khong bi han che thoi gian khoi kien truoc toa an, neu phap luat khong co quy dinh khac "; "doi voi cac truong hop thua ke mo tu ngay 1/7/1996 thi nguoi co quyen noi tren (ca nhan, co quan, to chuc co quyen khoi kien de yeu cau nguoi thua ke thuc hien nghia vu ve tai san do nguoi chet de lai, thanh toan tu cac khoan chi tu di san) khong bi han che thoi gian khoi kien truoc toa an, vi Bo luat Dan su khong co quy dinh, do do, ho co quyen khoi kien bat cu luc nao sau thoi diem mo thua ke, ke ca truong hop di san da duoc chia, neu phap luat khong co quy dinh khac". Tuong tu theo Bao cao tong ket cong tac nganh toa an nam 1999 (phan 4.4.5), "doi voi cac giao dich dan su duoc xac lap truoc ngay Bo luat Dan su co hieu luc hien van dang duoc thuc hien ma co noi dung va hinh thuc phu hop voi quy dinh cua Bo luat Dan su, thi ap dung cac quy dinh cua Bo luat Dan su. Theo quy dinh nay thi neu co tranh chap xay ra se khong bi han che ve thoi hieu khoi kien".

3. Vay neu Luat Canh tranh khong co quy dinh rieng ve thoi hieu thi theo cach giai thich tren cua TAND Toi cao va khi ap dung phap luat chung ve thoi hieu, thoi gian yeu cau toa an hay co quan quan ly canh tranh can thiep doi voi nhung hanh vi duoc Luat Canh tranh dieu chinh rat co the khong bi han che. Dieu do co nghia la hai co quan nay co the duoc yeu cau can thiep doi voi cac hanh vi canh tranh da cham dut 40-50 nam so voi thoi diem yeu cau can thiep.

Giai phap nay co phu hop voi phap luat canh tranh khong? Thiet nghi la khong.

Thu nhat, xu ly cac hanh vi canh tranh da ket thuc 40-50 nam la khong can thiet. Phap luat canh tranh Viet Nam co muc dich chinh la bao ve, quan ly canh tranh lanh manh tren thi truong Viet Nam. Cac hanh vi canh tranh da ket thuc 40-50 nam khong con anh huong den thi truong hien nay nen khong can thiet phai xu ly.

Thu hai, viec cho phep yeu cau toa an hay co quan quan ly canh can thiep doi voi cac hanh vi canh tranh da ket thuc 40-50 nam la khong nen. Tru truong hop canh tranh khong lanh manh, cac hanh vi canh tranh khac chi bi cam khi thoa man mot so dieu kien lien quan den thi truong bi anh huong. Cu the la de biet duoc cac hanh vi nay co bi cam hay khong chung ta can biet thi truong lien quan bi anh huong, vi tri cua cac ben tren thi truong nay. Day la viec lam kho va kho khan nay se tang them neu khong muon noi la cong viec nay khong the lam duoc khi cac hanh vi canh tranh da ket thuc tu lau va nay duoc lat lai de xu ly.

4. Noi tom lai, viec khong quy dinh truc tiep van de thoi hieu trong Luat Canh tranh co the dan den hoan canh la thoi gian yeu cau toa an hay co quan quan ly canh can thiep doi voi cac hanh vi canh tranh da ket thuc tu lau khong bi han che. Giai phap nay la khong nen va khong can thiet. Chung ta nen bo sung vao du thao Luat Canh tranh cac quy dinh ve thoi hieu.

III. Phuong huong bo sung quy pham ve thoi hieu trong Luat Canh tranh

1. Nghien cuu cac van ban hien hanh o nuoc ta, chung ta thay ton tai hai hinh thuc tuong doi khac nhau ve viec thiet lap cac quy pham dieu chinh thoi hieu

Theo hinh thuc thu nhat, tat ca cac van de duoc de cap trong van ban deu phai tuan theo mot thoi hieu. Vi du, theo Dieu 56 Phap lenh Hop dong dan su, "Trong thoi han ba nam, ke tu thoi diem xay ra vi pham hop dong, ben bi vi pham co quyen khoi kien truoc toa an, neu phap luat khong co quy dinh khac. Qua thoi han nay, ben bi vi pham mat quyen khoi kien". Tuong tu, theo Dieu 242 Luat Thuong mai, "Thoi hieu to tung ap dung cho tat ca cac hanh vi thuong mai la hai nam, ke tu thoi diem phat sinh quyen khieu nai".

Theo hinh thuc thu hai, tuy theo ban chat cua van de phap ly can giai quyet ma chung ta quy dinh thoi gian co the yeu cau toa an hay co quan co tham quyen can thiep. Vi du, theo Dieu 23, khoan 2 Bo luat Hinh su nam 1999, "Thoi hieu truy cuu trach nhiem hinh su duoc quy dinh nhu sau: a) Nam nam doi voi cac toi pham it nghiem trong; b) Muoi nam doi voi cac toi pham nghiem trong; c) Muoi lam nam doi voi cac toi pham rat nghiem trong; d) Hai muoi nam doi voi cac toi pham dac biet nghiem trong". Tuong tu theo, theo Dieu 65, khoan 1 Bo luat Hang hai, "Thoi hieu khieu nai lien quan den viec thuc hien hop dong van chuyen hang hoa la mot nam, tinh tu ngay thanh toan tien cuoc van chuyen". Nhung theo Dieu 130, khoan 3 va 4 Bo luat Hang hai, "Thoi hieu khieu nai doi boi thuong cac ton that ve tinh mang, thuong tich va cac ton hai khac ve suc khoe cua hanh khach la hai nam, tinh tu ngay hanh khach roi tau; neu hanh khach chet tren tau thi thoi hieu do tinh tu ngay hanh khach le ra phai roi tau. Trong truong hop hanh khach chet sau khi roi tau thi thoi hieu khieu nai la ba nam, tinh tu ngay hanh khach roi tau.Thoi hieu khieu nai doi boi thuong mat mat, hu hong hanh ly la sau thang, tinh tu ngay tra hanh ly hoac ngay le ra phai tra hanh ly cho nguoi nhan".

3. Doi voi cac hanh vi canh tranh duoc de cap trong Luat Canh tranh, chung ta nen theo hinh thuc nao? Thiet nghi, vi cac hanh vi canh tranh duoc de cap trong du thao Luat Canh tranh la rat khac nhau nen chung ta khong nen theo hinh thuc thu nhat ma nen theo hinh thuc thu hai: Tuy theo ban chat cua van de phap ly can giai quyet ma chung ta quy dinh thoi gian co the yeu cau toa an hay co quan quan ly canh tranh can thiep.

Tren day la y kien ca nhan toi ve van de thoi hieu trong Luat Canh tranh. Day la van de phuc tap, rat mong co trao doi them voi ban doc quan tam de cung Ban soan thao hoan thien du thao Luat Canh tranh truoc khi trinh Quoc hoi thong qua.

Do Van Dai

Theo dong su kien:
Can lam ro cac yeu to dinh luong trong Luat Canh tranh (31/07/2003)
Ban soan thao Luat Canh tranh cam on ban doc VnExpress (29/07/2003)
Xung dot giua Luat Canh tranh voi luat chuyen nganh khac (29/07/2003)
Xu huong lap phap la dat quy pham xung dot trong luat chuyen nganh (15/07/2003)
Can phan biet thoa thuan ngang - thoa thuan doc trong canh tranh (14/07/2003)
Xem tiep»
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Xây dựng Luật Cạnh tranh

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Căn hộ cao cấp, nguy cơ bội cung

Phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, sau một thời gian dài bị “đóng băng”, dù chỉ vừa xuất hiện thanh khoản trở lại đã phải đối diện với nguy cơ dư cung rất lớn.

Tìm hiểu: Luat Canh, Bo luat Dan su, khong bi han che, co quan quan ly, du thao luat, da ket thuc, ve van de, duoc dieu chinh, canh tranh, thoi hieu, hanh vi, doi voi, voi cac, quy dinh, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nên bổ sung quy phạm thời hiệu vào Luật Cạnh tranh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nên bổ sung quy phạm thời hiệu vào Luật Cạnh tranh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nen bo sung quy pham thoi hieu vao Luat Canh tranh

Nhan xet, hay lien he ve tin Nen bo sung quy pham thoi hieu vao Luat Canh tranh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nen bo sung quy pham thoi hieu vao Luat Canh tranh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0