Luat giao duc dai hoc can dieu chinh phu hop voi thuc te

Tags: Luat GDDH, Viet Nam, giao duc dai hoc, nghien cuu khoa hoc, hoi dong quan tri, du thao luat, Luat Giao Duc, phu hop voi, can dieu chinh, dao tao, quy dinh, co so, chat luong, to chuc, truong


Du thao Luat Giao duc Dai hoc co nhieu uu diem nhung chua dap ung duoc yeu cau giai quyet nhung van de cot tu cua giao duc dai hoc hien nay.

> Noi kho cua sinh vien hoc lien thong dai hoc

Tai ky hop thu 3 dang dien ra, Quoc hoi se xem xet va bieu quyet thong qua du thao Luat Giao duc dai hoc (GDDH).

Duoi day la y kien cua chung toi ve cac van de do:

1. Giai quyet tot quan he giua quy mo va chat luong GDDH

Van de hang dau cua GDDH hien nay la phai giai quyet tot moi quan he giua phat trien quy mo voi nang cao chat luong dao tao, trong do chat luong dao tao phai duoc dat len hang dau.

Tuy nhien, theo Chien luoc phat trien nguon nhan luc Viet Nam thoi ky 2011 - 2020 ban hanh kem theo Quyet dinh so 579/QD-TTg ngay 19/4/2011, nuoc ta van phan dau theo huong tang quy mo dao tao voi chi tieu ca nuoc co 573 truong DH, CD; binh quan 400 SV/1 van dan vao nam 2020.

Trong khi do, du thao Luat GDDH chua xac lap duoc cac quy pham phap luat huu hieu dieu chinh moi quan he giua phat trien quy mo voi nang cao chat luong dao tao, cu the la:

Chua khuyen khich mo truong vung cham phat trien

Thuc te thanh lap va hoat dong cua cac truong DH ngoai cong lap thoi gian qua cho thay hau het cac truong chi mo nhung nganh it doi hoi von va trang thiet bi; nhieu truong ban dau dang ky thanh lap va hoat dong o mot so tinh chua co truong DH nhung sau mot thoi gian ngan khong tuyen duoc sinh vien lai chuyen ve Ha Noi va TP Ho Chi Minh la nhung do thi dang co rat nhieu truong.

Du thao Luat chua co quy dinh de dieu chinh nhung truong hop nay; cung chua quy dinh cac dieu kien uu dai de khuyen khich mo truong o vung cham phat trien va mo cac nganh cong nghe la nhung nganh ma dat nuoc dang rat can.

Can quy dinh cu the ve kiem dinh chat luong dao tao

Du thao Luat danh mot chuong voi 5 dieu quy dinh ve “Bao dam chat luong va kiem dinh chat luong GDDH”, nhung hau het cac quy dinh deu khong cu the, dong thoi rat nhieu noi dung thiet yeu de tien hanh hoat dong kiem dinh chat luong lai chua duoc quy dinh.

Vi du: tham quyen thanh lap to chuc kiem dinh chat luong dao tao, dieu kien hoat dong cua to chuc kiem dinh chat luong dao tao, quyen va nghia vu cua to chuc kiem dinh chat luong dao tao, xu ly ket qua kiem dinh chat luong dao tao, thua nhan ket qua kiem dinh chat luong dao tao, giai quyet tranh chap ve ket qua kiem dinh chat luong dao tao, xu ly vi pham phap luat ve kiem dinh chat luong dao tao v.v…

Tuy kiem dinh chat luong la linh vuc nuoc ta chua co kinh nghiem nhung chung ta van co the hoc hoi kinh nghiem nuoc ngoai de quy dinh mot cach cu the hon.

Trong truong hop du thao Luat trao toan quyen cho co so GDDH quyet dinh chi tieu tuyen sinh, hinh thuc tuyen sinh, tu chu ve chuong trinh dao tao, to chuc va quan ly dao tao, in va cap phat van bang thi viec quy dinh cu the ve kiem dinh chat luong la dieu kien het suc quan trong de dam bao chat luong GDDH.

Khong cung nhac voi giao duc thuong xuyen (dao tao tai chuc)

Luat GDDH can the hien quan niem moi hon ve giao duc thuong xuyen (GDTX) va danh cho loai hinh giao duc nay it nhat mot chuong, trong do co nhung quy dinh ve chuong trinh, tuyen sinh, phuong thuc dao tao, kiem tra, cap bang,…

Khong nen quan niem cung nhac GDTX phai to chuc thanh nhung lop hoc rieng, hoc phai lay bang, ma can quan niem la tuy nhu cau, dieu kien cua minh va kha nang tiep nhan cua co so giao duc, nguoi hoc co the hoc toan bo chuong trinh de lay bang hoac hoc bat ky mot hoc phan nao de nang cao hieu biet va ky nang, phuc vu cho cong viec cua minh; co the theo hoc cung sinh vien chinh quy hoac hoc lop rieng.

De dam bao GDTX co mat bang ngang voi mat bang dao tao chinh quy, nhung nguoi co nguyen vong hoc lay bang hay tin chi can thi hoc phan, thi tot nghiep chung voi sinh vien chinh quy.

Chua ro mo hinh GDDH vi muc dich loi nhuan

Khoan 7 Dieu 4 du thao Luat GDDH giai thich: “Co so GDDH tu thuc va co so GDDH co von dau tu nuoc ngoai hoat dong khong vi loi nhuan neu phan loi nhuan tich luy hang nam la tai san chung khong chia, de tai dau tu phat trien co so giao duc dai hoc; cac co dong hoac cac thanh vien gop von khong huong loi tuc hoac huong loi tuc hang nam khong vuot qua lai suat huy dong tien gui binh quan do Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cong bo.”

Theo quy dinh tai Dieu 16 thi truong tu thuc thanh lap hoi dong quan tri - to chuc dai dien duy nhat cho quyen so huu cua nha truong.

Hoi dong quan tri co nhiem vu “to chuc thuc hien cac nghi quyet cua dai hoi dong co dong” - co quan co tham quyen quyet dinh cao nhat ve duong loi phat trien cua nha truong theo Quy che To chuc va hoat dong cua truong DH tu thuc ban hanh kem theo Quyet dinh so 61/2009/QD-TTg ngay 17/4/2009 cua Thu tuong Chinh phu; sua doi, bo sung theo Quyet dinh so 63/2011/QD-TTg ngay 10/11/2011.

Thanh vien hoi dong quan tri bao gom: “a) Dai dien cua cac to chuc, ca nhan co so luong co phan dong gop o muc can thiet theo quy dinh; b) Hieu truong; dai dien co quan quan ly dia phuong noi co so giao duc dai hoc co tru so; dai dien to chuc Dang, doan the; dai dien giang vien.”

Chap nhan chia loi tuc va danh tham quyen cao nhat cho cac co dong nhu quy dinh tai du thao Luat GDDH va Quy che To chuc va hoat dong cua truong DH tu thuc khong khac gi nguyen tac to chuc, hoat dong cua cong ty co phan.

Chinh vi vay ma co nha nghien cuu da khang dinh: “Tren thuc te, co the noi 100% DH tu thuc o Viet Nam la vi loi nhuan” [1] . Cung theo nha nghien cuu nay, “cac truong DH tu thuc vi loi nhuan thuong xuat hien o nhung linh vuc dao tao co loi nhuan, tranh dau tu lon va dai han […]

Nhung han che do phai thoa man yeu cau ve loi nhuan cua cac co dong lam cho cac DH tu thuc vi loi nhuan khong the dap ung duoc nhung chuc nang giao duc thuong co cua mot truong DH cong lap.

Nhung han che do thuong la thuong mai hoa giao duc, chay theo loi nhuan, chay theo nganh dao tao chi phi thap, nhu cau lon, khong co dau tu lon vao nghien cuu co ban, tham chi co nhung hanh vi vi pham quy che tuyen sinh va quy che dao tao.” [2]

Nguyen tac hoat dong vi muc dich loi nhuan cung giai thich vi sao o nhieu truong DH ngoai cong lap nuoc ta phat sinh mau thuan, tranh chap noi bo gay gat, keo dai. Nhung truong DH nhu vay rat kho de phat trien.

Dang tiec la du thao Luat GDDH dang duy tri tinh trang khong ro rang ve muc dich hoat dong vi loi nhuan/khong vi loi nhuan va keo dai su uu dai cua Nha nuoc cho cac co so kinh doanh giao duc.

Chua gan ket dao tao voi nghien cuu khoa hoc va voi don vi su dung lao dong

Khoan 4, Dieu 11 Du thao Luat GDDH quy dinh chinh sach cua Nha nuoc “gan dao tao voi nghien cuu va trien khai ung dung khoa hoc va cong nghe, day manh hop tac giua co so giao duc dai hoc voi co so nghien cuu khoa hoc va voi doanh nghiep”.

Tuy nhien, cung nhu hau het cac chinh sach duoc quy dinh tai Dieu 11, chinh sach gan dao tao voi viec su dung lao dong khong duoc trien khai cu the o bat ky dieu khoan nao trong du thao Luat. Con hoat dong khoa hoc va cong nghe tuy duoc danh han mot chuong voi 4 dieu nhung cac quy dinh deu chung chung.

Dieu mong doi nhat la chinh sach dau tu phat trien khoa hoc va cong nghe trong cac co so GDDH thi giao cac Bo quy dinh (Dieu 44). Hang chuc nam qua, chinh sach nay da duoc giao cac Bo nghien cuu xay dung nhung chua thanh cong.

Den luc nay, Luat van khong dua ra duoc quy dinh cu the ma giao cac Bo tiep tuc nghien cuu thi giai phap gan bo dao tao voi nghien cuu khoa hoc lai tiep tuc duoc xep vao ho so luu, cho them nhieu nam nua hoac nhieu chuc nam nua moi duoc giai quyet.

He thong GDDH bat hop ly

Theo Dieu 7, co so GDDH trong he thong giao duc quoc dan gom: a) truong cao dang; b) truong dai hoc, hoc vien; c) dai hoc, dai hoc quoc gia.

Su phan loai nay khong logic vi no vua can cu vao trinh do dao tao ma co so GDDH dam nhiem (cao dang/DH va sau DH), vua can cu vao mo hinh to chuc (DH 1 cap/DH 2 cap) va vi the trong he thong (truong DH/DH/DH quoc gia).

Le ra, viec soan thao va ban hanh Luat GDDH la co hoi de khac phuc tinh trang lon xon cua he thong GDDH nhung Du thao Luat chi nhac lai nhung cai ten rat thieu ro rang va thieu tinh he thong dang co trong thuc te.

Du thao Luat khong co khoan nao giai thich truong dai hoc khac hoc vien, hoc vien khac vien dai hoc nhu the nao.

Cach dung danh tu dai hoc von chi mot bac hoc (mot trinh do dao tao) lam ten goi mot loai co so GDDH (dai hoc, dai hoc quoc gia) ngay tu dau da bi nhieu nguoi phan doi vi sai tieng Viet nhung den nay van duoc giu chi vi da quen dung.

Su phan loai co so GDDH o Dieu 7 con the hien mot he thong bat hop ly va sieu hinh, khong phu hop voi thuc te GDDH o nuoc ta hien nay cung nhu kha nang phat trien cua no trong tuong lai.

Theo su phan loai nay thi nhung truong DH trong diem nhu DH Bach khoa Ha Noi, DH Y Ha Noi cung duoc xep vao loai b, trong khi vi tri, uy tin va nang luc cua ho khong he thap hon so voi cac co so loai c va chac la Luat cung khong the han che quyen tu chu cua ho.

Khoan 3 Dieu 12 quy dinh truong DH tu thuc co co cau to chuc nhu mot truong DH duoc quy dinh tai khoan 1, tuc la dai hoc 1 cap. Quy dinh nay khong tinh den trien vong mot so co so GDDH tu thuc tro thanh DH 2 cap, ma day la mot quyen khong ai bac bo duoc cua co so.

Vi du, theo chung toi duoc biet Dai hoc Binh Duong da thanh lap truong DH thanh vien dau tien cua minh duoi ten goi “phan hieu”. O cac nuoc phat trien, chung ta cung thay hang loat DH tu thuc duoc to chuc theo mo hinh 2 cap.

Theo chung toi, tot nhat la Luat GDDH nen xac dinh tieu chi xep hang co so GDDH gan voi chat luong dao tao, nghien cuu khoa hoc, lam co so xac dinh muc dau tu kinh phi tu ngan sach nha nuoc (doi voi truong cong lap) va viec giao de tai nghien cuu khoa hoc (doi voi ca truong cong lap va ngoai cong lap).

[1] Pham Duy Nghia. Da dang hoa loai hinh dai hoc - mot so gop y xay dung Luat GDDH. – Nghien cuu lap phap, so 6 (214)/2012, tr. 29.

[2] Nhu tren.

GS.TS Nguyen Minh Thuyet

Don doc ki 2: Loi ky thuat trong du thao luat giao duc dai hoc


Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Vụ sập hầm: Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo ứng cứu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ

Công tác đào tạo VĐV trẻ nhìn từ Đại hội TDTT toàn quốc 2014: Ít niềm vui, nhiều nỗi lo

Đa số các đoàn vào cuộc ở Đại hội đều có tâm lý “săn” được càng nhiều huy chương càng tốt và trong tính toán của nhiều đoàn, đây không phải là chỗ mạo hiểm để cho các tài năng trẻ thử sức.

Sắp nối lại đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông có thể diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus.

Sơn Tùng M-TP là 'Mỹ nam của năm 2014'

Dù những scandal "đạo nhạc" kéo theo những việc trì hoãn bộ phim đầu tiên chạm ngõ điện ảnh Chàng trai năm ấy, nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn xứng đáng nhận được giải thưởng Mỹ nam của năm, đề cử từ khán giả hâm mộ.

Tìm hiểu: Luat GDDH, Viet Nam, giao duc dai hoc, nghien cuu khoa hoc, hoi dong quan tri, du thao luat, Luat Giao Duc, phu hop voi, can dieu chinh, dao tao, quy dinh, co so, chat luong, to chuc, truong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Luật giáo dục đại học cần điều chỉnh phù hợp với thực tế

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Luật giáo dục đại học cần điều chỉnh phù hợp với thực tế bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Luat giao duc dai hoc can dieu chinh phu hop voi thuc te

Nhan xet, hay lien he ve tin Luat giao duc dai hoc can dieu chinh phu hop voi thuc te co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Luat giao duc dai hoc can dieu chinh phu hop voi thuc te de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0