Diem moi trong Nghi dinh 146 2007 ND CPNghi dinh 146/2007/ND-CP cua Thu tuong Chinh phu ve quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo vua duoc dua vao ap dung tu ngay 2/10, thay the cho Nghi dinh so 152/2005/ND-CP ngay 15/12/2005 truoc do. Nghi dinh 146/2007/ND-CP co rat nhieu diem moi, mang tinh ran de cao nhu viec tang cuong cac muc phat tien vi pham, tuoc giay phep lai xe va thu giu xe... Nham giup ban doc hieu ro hon ve nhung diem moi duoc de cap trong van ban nay, TS da co cuoc trao doi voi Thuong ta Vu Do Anh Dung, Pho Cuc truong Cuc Canh sat Giao thong Duong bo - Duong sat.

Diem moi trong Nghi dinh 146 2007 ND CP

Thuong ta Vu Do Anh Dung, Pho Cuc truong Cuc Canh sat Giao thong Duong bo - Duong sat.

Thua ong, Nghi dinh 146/2007/ND-CP co nhung diem gi moi so voi Nghi dinh 152/2005/ND-CP (cac hanh vi vi pham nao duoc bo sung)?

Nghi dinh 146/2007/ND-CP so voi Nghi dinh 152/2005/ND-CP co nhieu diem moi nhu, duoc bieu hien ngay tu cai ten cua Nghi dinh (Nghi dinh quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo).

Trong Nghi dinh 146/2007/ND-CP, mot so khai niem (ve thoi gian su dung den chieu sang ve ban dem, diem giao thong tinh) da duoc bo sung. Ket cau cua Nghi dinh cung duoc sap xep lai. Hay vi du nhu viec thay bien phap danh dau so lan vi pham tren giay phep lai xe bang bien phap tuoc quyen su dung giay phep lai xe co thoi han va bat buoc phai hoc va kiem tra lai kien thuc luat giao thong duong bo truoc khi tra giay phep lai xe doi voi cac truong hop bi tuoc giay phep lai xe 60 ngay va 90 ngay.

Mot so hanh vi vi pham da duoc bo sung them trong nghi dinh:

Dieu khien xe o to chay duoi toc do toi thieu tren nhung doan duong co quy dinh toc do toi thieu cho phep, phat tien tu 600.000 dong den 1.000.000 dong;

Dieu khien xe mo to chay duoi toc do toi thieu tren doan duong bo co quy dinh toc do toi thieu cho phep, phat tien tu 200.000 dong den 300.000 dong;

Dieu khien o to su dung chat ma tuy, phat tien tu 3.000.000 dong den 5.000.000 dong, tuoc giay phep lai xe khong thoi han va tam giu xe trong 10 ngay;

Dieu khien su dung mo to su dung chat ma tuy, phat tien tu 1.000.000 dong den 2.000.000 dong, tuoc giay phep lai xe khong thoi han va tam giu xe 10 ngay;

Chu xe o to gian doi de duoc cap lai bien so, dang ky xe; giao xe hoac de cho nguoi khong du dieu kien theo quy dinh cua phap luat dieu khien xe tham gia giao thong, phat tien tu 200.000 dong den 300.000 dong;

Chu xe mo to gian doi de duoc cap lai bien so, dang ky xe; giao xe hoac de cho nguoi khong du dieu kien theo quy dinh cua phap luat dieu khien xe tham gia giao thong, phat tien tu 100.000 dong den 200.000 dong;

Ngoai ra, Nghi dinh moi bo sung viec tuoc giay phep lai xe doi voi nhieu hanh vi vi pham: Tuoc 30 ngay, tuoc 60 ngay , tuoc 90 ngay, tuoc khong thoi han bo sung 64 diem (trong do 58 diem neu gay tai nan giao thong tu muc nghiem trong tro len).

Muc phat tien doi voi cac hanh vi thuoc ve y thuc cua nguoi tham gia giao thong trong viec chap hanh quy tac giao thong duong bo, nhu: dung, do tranh vuot, phia di, lan duong, bien bao, toc do, v.v... da duoc nang len.

Chang han, viec deu khien xe mo to chay qua toc do quy dinh gay tai nan giao thong nang muc tien phat tu 500.000 dong den 1.000.000 dong len den muc tu 1.000.000 dong den 2.000.000 dong.

Muc tien phat doi voi hanh vi ngoi tren xe mo to, gan may khong doi mu bao hiem da duoc nang tu 20.000 dong den 40.000 dong len muc 100.000 den 200.000 dong. Quy dinh giu xe 3 ngay da duoc bai bo trong Nghi dinh moi.

Mot diem dang luu y khac la tu nay, nguoi vi pham duoc phep nop tien bang cach tru vao tai khoan cua minh tai ngan hang.

Truong hop nao se bi tuoc giay phep lai xe va truong hop nao se bi thu xe?

Theo quy dinh moi, nguoi dieu khien phuong tien tham gia giao thong se bi tuoc quyen su dung giay phep lai xe, chung chi boi duong kien thuc phap luat ve giao thong duong bo co thoi han hoac khong thoi han duoc quy dinh tai 9 Dieu, 228 diem (trong do tuoc 30 ngay 46 diem, tuoc 60 ngay 16 diem, tuoc 90 ngay 94 diem, tuoc khong thoi han 72 diem) trong Nghi dinh 146/2007/ND-CP, neu vi pham cac hanh vi nhu sau: Su dung chat ma tuy khi dieu khien o to (diem b khoan 8 Dieu 8), tuoc khong thoi han; Dieu khien xe o to khong chu y quan sat, dieu khien xe chay qua toc do gay tai nan giao thong (diem d khoan 7 Dieu 8) tuoc 90 ngay neu tai nan chua den muc do nghiem trong, tuoc khong thoi han neu gay tai nan tu muc do nghiem trong tro len; Dieu khien o to chay qua toc do quy dinh tren 35km/h (diem a khoan 8 Dieu 8) tuoc 60 ngay...

Ngoai ra, Nghi dinh moi con bo sung cac truong hop tich thu xe khi: Su dung xe qua nien han su dung theo quy dinh cua Chinh phu; Su dung xe tu san xuat, lap rap; Xe o to khac cai tao thanh xe o to cho khach; Dua xe trai phep; Dieu khien xe mo to, xe tho so tai pham hanh lang vi lang lach, danh vong, di xe bang mot banh.

Truong hop bi tuoc giay phep lai xe, nguoi vi pham se phai tuan thu nhung quy dinh bat buoc nao?

Trong truong hop bi tuoc giay phep lai xe, chung chi boi duong kien thuc phap luat ve giao thong duong bo, nguoi vi pham se khong duoc dieu khien phuong tien. Doi voi cac truong hop bi tuoc giay phep lai xe co thoi han 60 ngay, 90 ngay, nguoi vi pham phai hoc va kiem tra lai kien thuc phap luat ve giao thong duong bo truoc khi nhan lai giay phep lai xe.

Theo Nghi dinh moi, muc phat tien cao nhat va thap nhat doi voi nhung truong hop cu the nao?

Theo Nghi dinh 146/2007/ND-CP, muc tien phat cao nhat len den 20.000.000 dong den 30.000.000 dong, quy dinh tai khoan 4 Dieu 38 Nghi dinh 146/2007/ND-CP, doi voi cac hanh vi dua xe o to, mo to, xe gan may, xe may dien ma chong nguoi thi hanh cong vu hoac to chuc dua xe trai phep.

Muc tien phat thap nhat la tu 20.000 dong den 40.000 dong, duoc ap dung doi voi nguoi dieu khien xe tho so, nguoi di bo vi pham ve phia di, phan duong, chap hanh bien bao (quy dinh tai khoan 1 Dieu 11, khoan 1 Dieu 12, khoan 1 Dieu 13, khoan 1 Dieu 21).

Viec ban hanh Nghi dinh 146/2007/ND-CP thay the moi cho Nghi dinh so 152/2005/ND-CP ngay 15/12/2005 cua Chinh phu co phu hop voi tinh hinh thuc te khong?

Viec ban hanh Nghi dinh 146/2007/ND-CP duoc dua tren co so ke thua va phat huy tu Nghi dinh 152/2005/ND-CP. Vi vay, chung toi tin rang Nghi dinh 146/2007/ND-CP se phu hop voi tinh hinh thuc tien.

Theo danh gia cua ong, viec trien khai Nghi dinh 146/2007/ND-CP trong thoi gian toi se gap phai nhung kho khan gi?

Trong Nghi dinh moi, mot so hanh vi vi pham da duoc tang muc xu pham tien kem theo xu ly phat bo sung. Bien phap xu ly manh hon nay rat co the khien mot so nguoi vi pham bi xu ly co nhung phan ung nhat dinh. Vi vay, yeu cau dat ra la cac co quan thong tin dai chung can tang cuong hon nua cac cong tac tuyen truyen toi nguoi dan nham giao duc y thuc tu giac chap hanh phap luat giao thong. Ben canh do, cac luc luong chuc nang can phai kien quyet xu ly nghiem cac truong hop vi pham.

Viec thuc hien Nghi dinh moi se khien cong viec tang nhieu. Dac biet la khi cac co quan chuc nang xu ly vi pham ve trat tu an toan giao thong duong bo phai to chuc hoc va kiem tra lai kien thuc phap luat ve giao thong duong bo doi voi nhung nguoi vi pham bi tuoc giay phep lai xe (60 ngay, 90 ngay theo quy dinh tai Dieu 6 Nghi dinh 146/2007/ND-CP). Khi co nguoi vi pham, cac co quan tren phai ra thong bao ve co quan, truong hoc, uy ban nhan dan xa, phuong, to dan pho noi nguoi vi pham lam viec va cu tru de kiem diem giao duc theo quy dinh cua Nghi quyet so 32/2007/NQ-CP cua Chinh phu.

Cuc Canh sat Giao thong Duong bo, Duong sat rat mong nhan duoc su phoi hop chat che cua Quy bao!

Xin cam on ong!

  • PV

Viet Bao

Video nổi bật

Màn cổ động sexy với trang phục khó tin của chân dài xứ kim chi
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: Pho Cuc, Vu Do Anh Dung, Cuc Canh sat giao thong duong bo, Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh, giay phep lai xe, thu tuong chinh phu, tai nan giao thong, nguoi vi pham, khong thoi han, xe o to, theo quy dinh, nghi dinh, dieu khien, phat tien, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Điểm mới trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Điểm mới trong Nghị định 146/2007/NĐ-CP bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Diem moi trong Nghi dinh 146 2007 ND CP

Nhan xet, hay lien he ve tin Diem moi trong Nghi dinh 146 2007 ND CP co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Diem moi trong Nghi dinh 146 2007 ND CP de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0