De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai

De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai

Tags: he thong quan ly thong tin, quyen su dung dat, Quan ly dat dai, muc dich su dung, nguoi su dung, giay chung nhan, luat dat dai, phan loai dat, dia chinh, doi tuong, xac nhan, du an, den bu, phap nhan, nhom
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Toi la mot ky su giao thong, trong qua trinh thuc hien cac du an ve giao thong, da co dieu kien khao sat tinh trang phap ly ve dat dai cua cac ho gia dinh bi anh huong boi cac du an giao thong de chuan bi cho cong tac den bu giai toa. Tu do toi co y kien ve du thao Luat Dat dai sua doi muon gui toi Quoc hoi.

From: Vong Viet Cuong
To:

Sent: Thursday, August 28, 2003 1:53 PM
Subject: Su khong ranh mach giua so huu toan dan ve dat dai va quyen su dung dat cua cac ca nhan va phap nhan khac trong luat dat dai la nguyen nhan gay tinh trang xay dung lon xon va gia dat tang cao

A. Nhung y kien ve du thao sua doi luat

1. Luat quy dinh dat dai la so huu toan dan, song nhung dieu khoan de dam bao loi ich cua toan dan chua du. Dat dai tiep tuc bi that thoat ca ve so luong lan gia tri, nhat la gia tri gia tang do co so ha tang tao ra. Hang nam ngan sach phai bo ra hang ngan ty dong de xay dung co so ha tang, song gia tri gia tang cua dat dai do co so ha tang mang lai bi that thoat gan het. Day la nguyen nhan co ban lam tang nan dau co dat dai, chiem dung von dau tu cho phat trien san xuat va lam cho kinh te mat on dinh.

2. Co che xin cho con phang phat trong cac dieu luat. Vi co che nay ma so huu toan dan duoc bien tuong thanh dac quyen cua nguoi co quyen cap phep. Gia tri gia tang cua dat bi that thoat trong qua trinh cap phep.

3. Do co che xin cho ty le nguoi co du giay chu quyen nha con rat thap, nguoi khong co giay chu quyen ve nha dat con chiem ty le rat cao. Mot so can bo thai hoa da loi dung yeu to nay de nhung nhieu nhan dan, dat ra vo so dieu kien lam cho nhieu nguoi khong the thuc hien day du quyen loi hop phap cua minh neu khong thoa man cac yeu sach ca nhan cua ho. Hau qua la ty le nguoi thuc te su dung dat nhung khong co giay chu quyen su dung dat rat pho bien. Theo ket qua dieu tra tinh trang phap ly ve nha dat khi tien hanh giai phong mat bang cac du an giao thong nhu Duong Xuyen A, tu TP HCM di Pnomphenh, ty le nay la 80%; du an Dai lo Dong Tay la 70%. Nguoi cang ngheo thi ty le nha o khong co giay to hop phap cang cao.

4. Neu khong co giay chung nhan quyen su dung dat nguoi dan se khong thuc hien duoc cac quyen va nghia vu theo che do quan ly dat dai mot cach hop phap nhu vay luat ban hanh chi co gia tri trong gioi han nhung nguoi co giay to hop le. Dieu nay vua gay kho khan cho chinh co quan quan ly nha nuoc lan ban than nguoi dan.

Vi du, khi xin cap phep xay dung nha, co quan cap phep xay dung nha khong the cap phep xay dung neu khong co giay to so huu hop phap ve dat. Vi vay neu 70-80% dan khong co giay to dat hop le muon xay dung hoac cai tao nha ho buoc phai lam khong phep. Day la nguyen nhan sau xa cua tinh trang xay dung khong phep tran lan hien nay.

5. Khi nguoi dan bi coi la so huu bat hop phap/chua hop phap thi ho co nhieu nguy co bi lam kho trong viec su dung dat dai. Dieu nay truc tiep gay bat on den doi song cua da so nguoi dan keo theo la su bat binh cua ho doi voi he thong quan ly nha nuoc. Day la yeu to tiem nang gay mat on dinh cho ca he thong chinh tri. Them nua khi thuc hien viec thu hoi dat nguoi dan duoc den bu theo gia re. Khi trao quyen su dung dat cho chu nhan moi gia dat tang hang chuc lan song gia tri gia tang da bi that thoat o dau do trong qua trinh cap phep. Dieu nay gay su bat binh trong so nhung nguoi dan bi anh huong, gay phan ung chong doi cua ho khi thuc hien chinh sach giao/thu hoi dat, ngay ca khi nha nuoc thuc hien cac cong trinh cong ich nhu giao thong, thuy loi...

Chung toi khan thiet keu goi cac dai bieu Quoc hoi xem day la tieu chi hang dau khi xem xet xay dung cac dieu luat vi cuoc song binh yen cua nhan dan va su on dinh cua he thong nha nuoc XHCN.

6. Cac quy dinh ve thu tuc cap quyen su dung dat, lap va quan ly dia chinh vua phuc tap vua lac hau gay kho khan cho ca khau quan ly, nguoi bi quan ly va viec trien khai cac du an lien quan den dat dai, nhat la cac du an giao thong va xay dung co so ha tang von chiem nhieu ngan sach cua nha nuoc. Neu dieu nay khong duoc sua doi thi trong tuong lai ty le nguoi khong co giay to hop phap nhu da neu o tren se con tiep tuc cao. Theo chung toi, khi da xay dung luat thi phai xac dinh hanh vi nao la duoc hay khong duoc theo luat phap chu khong phai la cho hay khong cho nhu quy dinh hien nay. Muon vay trong luat cung can phan dinh ro ranh gioi giua quyen han (quyen so huu toan dan) voi quyen cua nguoi su dung dat (duoc quy dinh trong luat cho cac doi tuong su dung dat); quyen ban hanh cac chinh sach quan ly dat dai va quyen cua nguoi thuc hien cac chinh sach quan ly dat dai. Quan he giua cac ca nhan va ca nhan, ca nhan va phap nhan, phap nhan va phap nhan nen duoc dieu hoa bang luat thuong mai, luat thua ke... Co nhu vay moi tao ra duoc thi truong bat dong san thuc su.

Chung toi de nghi sua doi noi dung nay theo Dieu 2, 3, va 4-8 cho phu hop voi trinh do phat trien cua cong nghe thong tin hien nay va du phong cho viec phat trien chinh phu dien tu trong tuong lai.

B. Kien nghi sua doi dieu luat cu the

Dieu 1 - Phan loai dat dai

Su can thiet: Muon quan ly tot dat dai luat phai quy dinh cu the cho tung loai dat. Trong luat cung da co gang thuc hien tot dieu nay o tung dieu luat cu the, song viec phan loai dat tai cac dieu luat lai khong thong nhat, va khong co he thong. Dieu nay lam cho viec dien ta, hieu va thuc hien tro nen kho khan. Chung toi de nghi dua dieu luat ve phan loai dat len chuong dau, mo ta ky dac diem phan loai va su dung viec phan loai nay thong nhat cho tat ca cac dieu luat ve sau.

Dat dai duoc phan loai theo hai tieu chi sau day:

a) Phan loai dat theo muc dich su dung dat:

Gom:

a1) Dat cho san xuat nong nghiep, lam nghiep va nuoi trong thuy san;

a2) Dat cho san xuat

Gom:

- a2-a) Cong nghiep sach (gioi han do o nhiem la...)

- a2-b) Cong nghiep co o nhiem nhe (gioi han do o nhiem la...)

- a2-c) Cong nghiep co o nhiem vua (gioi han do o nhiem la...)

- a2-d) Cong nghiep co o nhiem nang (gioi han do o nhiem la...)

- a2-e) San xuat khac (san xuat thu cong...)

Gioi han do o nhiem se do Bo Tai nguyen moi truong xay dung tieu chuan.

a3) Dat Xay dung nha o.

a4) Dat xay dung cac co so kinh doanh, dich vu, trung tam thung mai...

a5) Dat cho xay dung co so ha tang giao thong, thuy loi, quoc phong...

a6) Dat bao ve moi truong sinh thai, danh lam thang canh, dat chua su dung.

b) Phan loai dat theo doi tuong su dung:

Gom:

b1) Dat do ca nhan, ho gia dinh, dong toc su dung;

b2) Dat do cac phap nhan kinh doanh su dung cho muc dich kinh doanh;

b2-a) Phap nhan cua tu nhan, hop doanh, lien doanh, cong ty co phan.

b2-b) Phap nhan la doanh nghiep nha nuoc.

b3) Dat cua cac phap nhan phi loi nhuan:

b3-a) To chuc ton giao;

b3-b) To chuc hiep hoi nghiep doan;

b3-c) ...

(Dieu kien cua nhom nay la phap nhan khong tham gia kinh doanh, khong thu nhap, khong sinh loi)

b4) Dat nha nuoc quan ly cho muc dich cong ich:

b4-a) Dat cho cac cong trinh quoc phong, giao thong...

b4-b) Tru so cac co quan nha nuoc...

b4) Dat chua su dung, dat khac.

(Do gia tri cua dat dai phu thuoc vao loai dat theo muc dich su dung nen viec phan loai dat theo muc dich su dung - nhom A - can duoc dung lam can cu de xac dinh gia tri dat trong cac chinh sach lien quan den gia tri nhat la gia tri gia tang cua dat khi chuyen doi muc dich su dung. Phan loai dat theo quyen su dung dat - nhom B - la giup cho viec xay dung cac chinh sach ve thue va nghia vu cua nguoi su dung dat duoc thong nhat va khoa hoc hon. Tieu chi xep hang co the bo sung cu the va chi tiet hon de ca nhung nguoi dan binh thuong cung hieu va tuan thu triet de. Viec phan dinh nhom theo muc dich su dung va quyen su dung lam cho viec mo ta cac dieu luat tro nen ngan gon va viec xay dung co so du lieu ky thuat so duoc chat che hon)

Chuong ve giay chung nhan quyen su dung dat

Su can thiet: Hien nay o nhieu dia phuong, ty le nguoi co giay to hop phap rat thap lam can tro rat lon den kha nang quan ly dat dai cua nha nuoc. Neu thuc hien viec cap chu quyen dat theo cac thu tuc hien hanh khong biet den khi nao moi hoan thanh muc tieu de da so nguoi dan co quyen su dung nha va dat hop phap. Viec quan ly dat dai cung chua duoc xay dung thanh mot co so du lieu vung chac giup co quan quan ly duoc tot va giup su dung co so du lieu nay co hieu qua phuc vu cho nen kinh te quoc dan. Vi vay can mot cuoc dieu tra tong the de viec quan ly dat dai duoc thuc hien mot cach chat che va triet de. Can cu vao trinh do phat trien cua he thong tin hoc va xu the phat trien cua the gioi hien nay viec xay dung mot he thong quan ly dat dai dua tren ky nghe thong tin hien dai la kha thi va kinh te cao.

Dieu 2 - Luat ve chuan hoa co so du lieu quan ly dat dai

Co quan quan ly dat dai cua nha nuoc (Bo Tai nguyen moi truong) va co quan quan ly dat dai dia phuong phi xay dung mot co so du lieu so hoa de quan ly thong tin dia chinh tren toan quoc va tung dia phuong voi cac tieu chi ky thuat nhu sau:

1. Thuoc he co so du lieu thong tin dia ly (GIS) the hien chinh xac toa do vi tri, dac tich tu nhien, lai lich hinh thanh, chu su dung, muc dich su dung, quy hoach su dung, gia tri dat... Noi dung nay se duoc ban them trong qua trinh thuc hien giua co quan quan ly va tu van lap mang.

2. Cho phep cap nhat thong tin mot cach nhanh chong va chinh xac bang chinh nhan su quan ly dat dai hien hanh sau khi da duoc tuyen chon va dao tao ve chuyen mon;

3. Cho phep truy xuat thong tin mot cach nhanh chong.

4. Co dac tinh tu cap nhat thong tin giua he thong quan ly cap duoi va he thong quan ly cap tren giup cho viec quan ly co hieu qua cua toan he thong.

5. Cho phep xu ly cac so lieu phan tich, tong hop cac chi tieu nhu dien tich, gia, doi tuong so huu... khi tien hanh phan tich cac du an co quy mo lon va quy hoach su dung dat.

6. Co kha nang tang quy mo trong tuong lai khi can thiet.

7. Co dac tinh bao an, bao mat va chong pha hoai he thong cao.

8. Don gian trong van hanh. Can bo quan ly hien nay se duoc dao tao de thao tac va quan ly tot he thong nay.

Viec thiet lap he thong se duoc thuc hien thong qua viec dau thau canh tranh giua cac nha tu van tin hoc lap mang, cac tu van ve he thong tin hoc, cac phap nhan cung cap thiet bi tin hoc, cac co so do dac lap ban do hoac lien doanh giua cac tu van va dich vu tren. Co the thue tu van quoc te neu can.

Tu van co trach nhiem xay dung he tieu chuan do dac va cap nhat thong tin cho viec do dac dia chinh cua co so phuong xa de viec nhap va xuat so lieu cung nhu su dung tren toan quoc duoc thong nhat va chinh xac.

Thoi gian thuc hien hoan thanh du an la [12] thang.

Tu van co trach nhiem dao tao cac nhan vien quan ly mang tuyen chon tu chinh nhan su quan ly dia chinh hien nay de ho co the quan ly va van hanh co hieu qua mang trong thoi gian toi thieu [1] nam. Sau thoi han nay, tro giup ky thuat se duoc thanh toan theo chi phi thuc te.

Co quan quan ly thau va thuc hien thau de xay dung he thong nay se do chinh phu to chuc thuc hien.

Chi phi de xay dung he thong quan ly thong tin dia chinh duoc vay tu ngan hang nha nuoc va duoc hoan tra bang le phi lap cap quyen su dung nha va dat nhu neu trong Dieu 4.

Dieu 3 - Luat ve chuan hoa giay chung nhan quyen su dung dat

Giay chung nhan quyen su dung dat phi bao gom cac thong tin sau:

1. Ho ten cua chu so huu va cac dong so huu theo luat.

2. Hinh thuc so huu (ca nhan; phap nhan kinh doanh; phap nhan phi loi nhuan; to chuc kinh te nha nuoc; to chuc quan ly nha nuoc...).

3. Phan loai dat theo muc dich su dung va quy hoach cua nha nuoc va dia phuong cho phep duoc su dung theo muc dich.

4. Gia dat dai theo dang ky cua chu so huu (de tinh thue hang nam va de den bu khi thu hoi).

5. Trang liet ke so tien thue dong hang nam.

6. So hoa vi tri (theo ty le ban do 1:2000)

7. Mat bang vi tri (ty le 1/200 den 1/500) tren do the hien toa do cua cac diem moc, goc ngoat va duong ranh.

8. Ten, ranh, so hieu thong tin cua cac chu so huu lan can; hoac cac hang muc cong trinh lan can.

9. Trang chuyen nhuong quyen su dung dat ghi khe uoc chuyen quyen su dung dat va cong chung cua co quan dia chinh. Thuc hien thu tuc chuyen quyen su dung dat va bat dong san theo Dieu 5. Nguoi co ten sau cung trong trang nay duoc cong chung la nguoi co quyen su dung thuc su.

Dieu 4 - Luat ve do ve dia chinh toan quoc

Su can thiet: De quan ly dat dai co hieu qua va de xay dung mot he thong quan ly dat dai theo cong nghe thong tin hien dai can thuc hien viec do ve dia chinh hoac tong hop, bo sung cac so lieu da do ve phuc vu cho qua trinh thiet lap he thong quan ly dat dai theo cong nghe thong tin.

Dieu luat mo ta cac nhiem vu chuyen mon can lam de cung cap so lieu nen cho he thong quan ly dia chinh toan quoc gia. Co ba nhiem vu sau:

1. Khoi phuc, bo sung va bo quan he thong cot moc dia chinh

Tong cuc dia chinh va cac co quan quan ly dia chinh dia phuong co trach nhiem kiem tra, khoi phuc bo sung he thong moc dia chinh quoc gia dat mat do, do chinh xac theo yeu cau chuyen mon tren toan quoc va dia phuong minh phu trach va ban giao cho nha thau tu van do dac dia chinh khi can.

2. Xac lap va phan ranh chu su dung dat thuc te

Cac chu co quyen su dung dat thuc te khong phan biet da co giay chung nhan chu quyen su dung dat hay chua tien hanh tu thoa thuan phan ranh dat voi cac chu so huu lan can ve ranh gioi dat cua minh va lap thanh thoa thuan phan ranh theo mau. Mau phan ranh phai co cac thong tin toi thieu sau day:

a. Thong tin ca nhan cua cac chu giap gianh (ho ten, so chung minh nhan dan...) va qua trinh tiep nhan, su dung dat.

b. Tinh trang phap li ve dat su dung (ghi co hoac chua co chu quyen).

c. Mo ta ranh moc va vi tri moc.

d. Chu ki xac nhan va cam ket la chu thuc su cua dat.

Cac thoa thuan ve phan ranh truoc day giua cac chu thuc su co the duoc cong nhan neu phu hop voi quy dinh cua cac diem a, b, c, d.

Trong truong hop co tranh chap ve phan ranh giua cac chu dat, muc a neu tren se chup va mo ta noi dung tranh chap va lap thanh ho so giai quyet tranh chap gui toa an dia phuong (quan/huyen) giai quyet. Toa an co trach nhiem trong thoi gian [30] ngay nghien cuu ho so va phan quyet ve tranh chap giua cac ben. Thanh phan xet xu cua toa an phai co can bo dia chinh cua phuong xa tham gia lam hoi tham va dai dien nhan dan khu vuc co dat tranh chap.

Trong truong hop dat giap ranh voi dat cong, cong lo, ranh dat se duoc minh hoa tren ban ve vi tri va duoc co quan dia chinh hieu chinh khi lap thanh ho so. Hieu chinh phai duoc thong bao cho chu nhan truoc khi lap ho so.

Chu co quyen so huu thuc te sau khi da thoa thuan duoc voi tat ca cac chu co ranh chung lap thanh hai bo ho so phan ranh co ban sao thoa thuan phan ranh voi tat ca cac chu va xac nhan cua dia phuong ve tinh trang so huu;

Noi dung xac nhan cua dia phuong can xac nhan mot trong ba dieu sau day:

a) Ten nguoi xin xac nhan la chu so huu thuc su da su dung dat on dinh tu ... den nay;

b) Ten nguoi xin xac nhan la nguoi dang tranh chap phan dat nay voi (ghi ro ho ten nguoi dang tranh chap);

c) Ten nguoi xin xac nhan la nguoi dang lan chiem dat cong;

Trong truong hop b va c, ho so lap tuc duoc chuyen den toa an dia phuong giai quyet. Truong hop b, can bo dia chinh phuong xa duoc lam thanh vien hoi tham khi xet xu. Truong hop c, thanh vien hoi tham phai la dai bieu nhan dan trong khu vuc co dat tranh chap. Phan quyet cua toa an phai neu cu the ba kha nang sau:

- Tranh chap voi nguoi chu thuc su la khong co co so;

- Nguoi dung ra tranh chap la chu thuc su;

- Nguoi xin xac nhan la nguoi dang lan chiem dat cong: (i) Toan bo; (ii) Mot phan;

- Chua co co so phan quyet.

Mot bo ho so phan ranh se duoc giao cho: a) nguoi xin xac nhan; b) nguoi dung ra tranh chap; c) huy neu la (i) va tra cho nguoi xin xac nhan voi viec dinh lai ranh dat cong neu la (ii); mot bo luu o dia chinh phuong;

Trong truong hop chua co co so phan quyet, sau 1 nam neu toa an khong dua ra duoc cac bang chung de bac bo don xin cua nguoi dan, nguoi xin xac nhan duong nhien duoc cap quyen so huu.

3. Do ve chi tiet ban do dia chinh

Sau khi ket thuc co ban thu tuc phan ranh cua cac chu su dung dat thuc su co quan quan ly dia chinh tien hanh dau thau tu van do ve hoac bo sung ban do dia chinh dia phuong dia phuong. Noi dung ho so moi thau phai bao gom:

a) Ban do khu vuc hoac so hoa ban do khu vuc can do ve;

b) Uoc tinh tong dien tich do ve;

c) Danh muc va so hoa vi tri cua cac moc dia chinh hien co trong hoac lan can khu vuc do ve;

d) Mo ta cac so lieu dia chinh da co ke ca ket qua phan ranh cua cac chu su dung dat, do chinh xac, noi dung va cac viec can lam;

e) Tieu chuan do ve va tieu chuan dinh dang so lieu so hoa, lap ho so do tong cuc dia chinh cung cap sau khi nhan duoc ket qua thiet ke cua tu van neu o Dieu 2.

Kinh phi thanh toan cho hop dong thau tu van do ve duoc vay tu ngan hang nha nuoc va se duoc hoan tra bang le phi lap ho so chu quyen nha dat. Le phi lap ho so chu quyen nha, dat duoc bo deu theo ty le % gia tri nha dat cong [50%] tra cho chi phi thiet lap he thong quan ly dia chinh cap tren neu o Dieu 3 va chi phi quan ly tra cho cac hoat dong cua chinh quyen xa, phuong va du phong cho cac chi phi phat sinh, rui ro...

Dieu 5 - Lap va cap giay xac nhan quyen su dung nha dat

Sau khi da co ket qua do dac va xac minh hien trang su dung dat thuc te o Dieu 4 cua tu van do dac dia chinh, co quan quan ly dat dai dia phuong se tien hanh niem yet ket qua do dac lap co so du lieu va ban do dia chinh khu vuc cho moi doi tuong nhan dan quan tam trong khu vuc xem xet kiem tra. Sau 1 thang niem yet, cac ca nhan co quyen khieu nai ve bat ky mot truong hop cu the nao ve ket qua do dac dia chinh va xac nhan chu su dung dat dich thuc cua tung manh, thua. Chu su dung dat cua nhung manh khong co khieu kien se duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat nhu neu o Dieu 3. Cac truong hop khieu kien se duoc chuyen qua toa an dia phuong giai quyet nhu o Dieu 4.2

Dieu 6 - Quyen va nghia vu cua nguoi su dung dat

Nguoi su dung dat co quyen va nghia vu su dung dat theo dung giay chung nhan su dung loai dat da co.

1. Quyen cua nguoi su dung dat

Nguoi co giay chung nhan quyen su dung dat loai nao thi duoc huong cac quyen ma phap luat quy dinh cho loai dat do.

Khi doi muc dich su dung dat nguoi su dung phai xin phep chinh quyen. Dat chi duoc chuyen muc dich su dung khi muc dich su dung xin chuyen phu hop voi quy hoach phat trien dat dai cua nha nuoc va dia phuong tai khu vuc dat toa lac. Khi duoc phep chuyen muc dich su dung dat, nguoi su dung dat phi nop gia tri gia tang do chuyen muc dich su dung dat cho nha nuoc. Nguoi tu y chuyen muc dich su dung dat se bi phat [3] lan muc gia tri gia tang dat phai nop. Nguoi khong dong y voi quy hoach su dung dat co the chuyen nhuong dat cho nguoi khac hoac tra lai dat cho nha nuoc. Nguoi tra dat cho nha nuoc theo hinh thuc nay duoc nhan [80%] muc den bu thu hoi dat nhu neu o Dieu 9.

2. Nghia vu cua nguoi su dung dat

Doi tuong so huu thuoc nhom nao thi co nghia vu dong gop nghia vu su dung dat theo nhom so huu va nhom dat theo muc dich su dung.

Khi nguoi su dung dat thay doi doi tuong su dung dat phai dang ky voi co quan quan ly dia chinh ve viec thay doi doi tuong su dung dat (vi du doi tuong truoc thuoc nhom B3-b / to chuc xa hoi phi loi nhuan khong phai nop thue neu doi tuong chuyen sang kinh doanh phai xin chuyen nhom doi tuong su dung / nhom B2-a.). Nguoi khong khai bao kip thoi ve viec chuyen doi nhom doi tuong su dung dat se bi phat gap [2] lan so tien phai nop.

Dieu 7 - Quan ly va su dung he thong thong tin dia chinh

He thong quan ly thong tin dia chinh phuc vu 2 muc dich:

1. Quan ly cac doi tuong su dung dat theo cac noi dung sau:

a) Ghi nhan, luu tru cac bien dong ve chuyen quyen su dung dat, chuyen muc dich su dung dat: viec ghi nhan, va cap nhat cac bien dong ve su dung dat bang he thong quan ly thong tin dia chinh duoc thuc hien tu dong thong qua cac thu tuc chuyen quyen su dung dat neu o Dieu 8;

b) Quan ly viec thuc hien cac nghia vu ve dat dai va thu tuc thu hoi dat cua nguoi su dung dat duoc thuc hien thong qua cac thu tuc dong nghia vu su dung dat, den bu thu hoi dat neu o Dieu 9;

2. Phuc vu nha nuoc hoach dinh chinh sach dat dai va thuc hien cac du an phat trien kinh te xa hoi.
He thong quan ly thong tin dia chinh duoc su dung phuc vu cac hoat dong quan ly cua nha nuoc va dia phuong, cac hoat dong nghien cuu khoa hoc, nghien cuu du an... Viec su dung va tiep can he thong thong tin dia chinh cua cac ca nhan va phap nhan phai duoc cap phep bang van ban cua chu tich UBND cap co he thong quan ly dia chinh. Don xin tiep can he thong thong quan ly thong tin dia chinh phai neu ro muc dich, doi tuong su dung nop cho nguoi phu trach quan ly he thong xem xet trinh chu tich UBND ky. Chi nhung nguoi co du chuyen mon moi duoc cap phep tiep can va su dung he thong quan ly dia chinh. Nguoi duoc cap phep tiep can va su su dung so lieu thong tin dia chinh phai tuan thu triet de cac quy tac ky thuat, quy tac bao mat va ban quyen cua he thong thong tin dia chinh noi tren.

Dieu 8 - Thu tuc chuyen quyen su dung dat

Nguoi co quyen su dung dat tru cac doi tuong thuoc nhom b2, b3, b4 (phai duoc nha nuoc hoac co quan chu quan cho phep) co quyen chuyen nhuong, cho, tang quyen su dung dat cho bat ky ai co quyen su dung dat theo phap luat.

Khi thuc hien thu tuc chuyen quyen su dung dat nguoi co quyen su dung dat va nguoi nhan dat phai lap ban khe uoc theo mau, dien day du thong tin theo yeu cau phap luat, ky xac nhan cam ket chuyen quyen, va nop cho co quan quan ly dia chinh cua phuong/xa.

Trong thoi han [7 ngay] co quan quan ly dia chinh phuong xa co trach nhiem cap nhat du lieu quan ly dia chinh moi. Ket qua cap nhat phai duoc the hien bang mot phieu dien toan tom tat tat ca cac noi dung da cap nhat va muc thue/le phi chuyen quyen ma nguoi ban phai dong.

Nguoi ban co trach nhiem nop thue/le phi chuyen quyen va giao mot lien bien lai dong tien thue /le phi cho can bo dia chinh. Can cu vao phieu dien toan cap nhat thong tin, bien lai nop thue / le phi, chu tich UBND phuong xa ghi ten chu nhan moi vao giay chung nhan quyen su dung dat va dong dau xac nhan. Nguoi co ten cuoi cung trong danh sach co quyen su dung dat thuc su nhu da neu o Dieu 3.

(co the he thong dien toan se duoc thiet ke de cac thu tuc nay duoc thuc hien tu dong trong ngay, ngoai tru viec dong tien va ky ten dong dau theo ket qua dien toan cua chu tich UBND phuong)

Dieu 9 - Muc thue su dung dat hang nam va muc den bu khi thu hoi dat

Su can thiet: Cho den nay nha nuoc da co cac quy dinh ve gia dat, muc thue va quy dinh ve gia den bu. Song viec quy dinh nhu vay luon luon bi lac hau va bat cap theo dia phuong va theo thoi gian dan den ton that ve thue va kho khan trong qua trinh xac dinh va dam phan gia den bu khi phai thu hoi dat. Nguyen nhan chinh la chua xay dung duoc mot quan he giua gia tri su dung that cua dat, muc dong gop va muc den bu khi thu hoi.

Theo chung toi giai phap tot nhat la de nguoi dan tu xac dinh va tu khai bao gia tri su dung cua dat ma ho dang su dung. Cac chinh sach ve thue, muc den bu duoc xay dung de dam bao hai hoa quyen loi cua nha nuoc va nhan dan. Neu muc thue su dung dat va muc den bu duoc xay dung phu hop can cu vao gia tri su dung do nguoi dan khai bao thi gia nay se gan sat voi gia thi truong do do no se giup cho viec quan ly va hoach dinh chinh sach tot hon.

Muc thue su dung dat hang nam se ap dung cho cac doi tuong su dung dat theo theo thue suat va % gia tri su dung dat, gia tri gia tang gia dat do nguoi su dung dat tu dang ky. Thue suat se do Quoc hoi quyet dinh cho tung doi tuong su dung dat.

Cong thuc tinh thue:

- Neu Gt >Gt-1, thi: T = t1xG(t) +t2 x (Gt- G(t-1))

- Neu Gt < hoac = Gt-1, thi: T = t1xG(t)
Trong do:

T la muc thue phi dong tung nam

t1 la thue suat su dung dat hang nam; muc thue suat nay nen duoc quy dinh thanh nhieu cap bac tu thap den cao tuong tu muc thue thu nhap de giam ganh nang cho nguoi ngheo va chong dau co dat dai;

t2 la thue suat gia tri ra tang hang nam cua dat;

G(t) la gia tri su dung dat cua nam dong thue;

G(t-1) la gia tri su dung dat cua nam truoc;

Gia tri gia tang hang nam khong duoc vuoc muc gia gia tang thuc te toi da hang nam la [20 %] tuc la (Gt/ Gt-1)<1,15

Khi nha nuoc tien hanh thu hoi dat de phuc vu cac muc dich kinh te, quoc phong va tai quy hoach su dung dat, tai phan bo dat, nguoi su dung dat se duoc den bu theo dung gia dang ky cua nam dong thue tai thoi diem thu hoi dat (gia G(t).

Theo dong su kien:
7 gop y cu the cho cac dieu cua Luat Dat dai (27/08/2003)
Giai toa nha dan lay dat ban cho nguoi giau la khong cong bang (20/08/2003)
Giay chung nhan quyen su dung dat se ghi ten ca 2 vo chong (19/08/2003)
Can can nhac cach danh thue su dung dat (15/08/2003)
So huu cong khong phai la nguyen nhan dan toi sot dat (15/08/2003)
Xem tiep»
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Xây dựng Luật Đất đai

TIN Trang Ban Đọc NỔI BẬT

'Pháp sư' cưỡng hiếp 2 chị em suốt 3 năm

Hai chị em gái đều bị một gã đàn ông đốn mạt ngoài 50 tuổi cưỡng hiếp và mối quan hệ khủng khiếp này duy trì suốt 3 năm. Nội tình câu chuyện càng khiến người ta… căm phẫn.

Từ bỏ giàu sang về khám bệnh ở quê nhà

Bác sĩ Trần Hoàng Minh, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, học Trường ĐH Houston (Mỹ) và tốt nghiệp ĐH Queensland (Úc) đã chọn Bệnh viện Gò Vấp, TP.HCM làm việc. Vị bác sĩ này làm chuyện rất "lạ": gọi điện hỏi thăm sau khi bệnh nhân xuất viện...

Vụ siết nợ Chung cư Harmona: BIDV khẳng định không phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà"

Việc BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn yêu cầu CTCP Thanh Niên bàn giao tài sản bảo đảm là chung cư The Harmona đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt là gần 600 hộ dân đang sinh sống tại đây. Ý kiến chính thức của BIDV khẳng định, việc xử lý tài sản đảm bảo của BIDV là hoàn toàn hợp pháp và BIDV cũng không hề phát ngôn "đuổi dân ra khỏi nhà".

Tìm hiểu: he thong quan ly thong tin, quyen su dung dat, Quan ly dat dai, muc dich su dung, nguoi su dung, giay chung nhan, luat dat dai, phan loai dat, dia chinh, doi tuong, xac nhan, du an, den bu, phap nhan, nhom

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đề xuất xây dựng 9 điều mới cho Luật Đất đai

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đề xuất xây dựng 9 điều mới cho Luật Đất đai bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai

Nhan xet, hay lien he ve tin De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet De xuat xay dung 9 dieu moi cho Luat Dat dai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Y kien doc gia trong chuyen muc Trang ban doc.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Y kien doc gia
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0