Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong

Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong

Van de tranh chap Bien Dong hien nay dang la thach thuc lon nhat ve mat an ninh - quoc phong cung nhu doi ngoai cua Viet Nam, co anh huong to lon den tuong lai hoa binh va phat trien cua dat nuoc.

Viec giai quyet van de tranh chap Bien Dong doi hoi o Viet Nam su khon ngoan, kien tri ve chien luoc lan su kheo leo, kip thoi ve sach luoc, nhat la khi cuoc tranh chap ngay cang tro nen phuc tap va khong chi lien quan den Viet Nam, Trung Quoc ma con ca cac nuoc khac trong va ngoai khu vuc.

Ba tang xung luc tranh chap Bien Dong

Xet tong the, tranh chap Bien Dong hien dang dien ra o ba tang nac lien quan va tac dong lan nhau. O tang trong cung, cuoc tranh chap la su canh tranh, doi dau giua Trung Quoc va cac nuoc Dong Nam A co yeu sach lanh tho o Bien Dong, bao gom Viet Nam, Philippines, Malaysia, va Brunei. O tang nay, mac du Dai Loan cung la mot ben tranh chap nhung do dac thu quan he Trung - Dai cung nhu nhung dau hieu cho thay Trung - Dai dang phoi hop voi nhau trong viec doi pho cac ben tranh chap khac, the hien ro nhat qua de xuat Trung - Dai cung phoi hop khai thac dao Ba Binh cua Viet Nam gan day, nen co the coi Trung Quoc va Dai Loan ve ban chat chi la mot ben tham gia tranh chap ma thoi.

Trong so cac nuoc Dong Nam A tham gia tranh chap, khac voi Malaysia va Brunei, Viet Nam va Philippines khong nhung la hai nuoc cung co tuyen bo chu quyen doi khang voi Trung Quoc lien quan den toan bo quan dao Truong Sa ma con co nhung tranh chap song phuong rieng le voi Trung Quoc. Trong khi Viet Nam co tranh chap song phuong voi Trung Quoc o quan dao Hoang Sa thi bai can Scarborough cung la mot doi tuong tranh chap song phuong chi lien quan den Philippines va Trung Quoc. Chinh vi vay, co the noi o tang trong cung cua tranh chap Bien Dong, su doi dau tap trung vao tranh chap giua Trung Quoc voi Viet Nam va Philippines.

Trong khi do, tang giua cua tranh chap Bien Dong lien quan den su doi dau giua Trung Quoc voi cac nuoc Dong Nam A voi tu cach la mot khoi, cu the la ASEAN. Mac du khong phai tat ca cac nuoc ASEAN deu lien quan den tranh chap nhung ban than ASEAN co loi ich trong viec giai quyet thanh cong cuoc tranh chap giua cac nuoc thanh vien lien quan voi Trung Quoc nham bao dam hoa binh, an ninh, tu do hang hai trong khu vuc cung nhu vi the chinh tri cua ASEAN.

Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong
Anh Le Anh Dung

Su van dong chien luoc o tang tranh chap nay cung het suc phuc tap khi ban than cac nuoc ASEAN khong lien quan truc tiep toi tranh chap cung co nhung lap truong khac nhau trong viec xu ly tranh chap voi Trung Quoc. Trong khi nhung nuoc nhu Indonesia va Singapore to ra cuong quyet hon voi Trung Quoc chu yeu vi e ngai tham vong cua Trung Quoc o khu vuc thi nhung nuoc nhu Thai Lan, Myanmar, va dac biet la Campuchia, lai khong the hien thai do cung ran, neu khong muon noi la co phan thoa hiep, doi voi nhung yeu sach ngang nguoc cua Trung Quoc o Bien Dong. Tuy nhien, nhin chung voi tu cach la mot khoi thi ASEAN van dang co gang the hien mot vai tro doan ket va chu dong trong viec xu ly cuoc tranh chap Bien Dong lan quan he cua ca khoi voi Trung Quoc, the hien ro nhat trong viec ASEAN chu tri dam phan xay dung Bo quy tac ung xu tren Bien Dong voi Trung Quoc.

Lau nay, cuoc tranh chap Bien Dong chu yeu chi dien ra o pham vi hai tang vua neu. Tuy nhien nhung dien bien trong tinh hinh khu vuc thoi gian qua cho thay hien nay xung luc cua cuoc tranh chap con xuat phat tu mot tang quan he moi duoc hinh thanh, do chinh la cuoc canh tranh mang tinh chien luoc giua Trung Quoc va My.

My mac du khong phai la mot ben truc tiep tham gia tranh chap nhung tham vong qua muc cung nhu su ngang nguoc ngay cang gia tang cua Trung Quoc o Bien Dong, von de doa hoa binh va on dinh cua khu vuc, mang lai cho My mot ly do chinh dang de can du vao cuoc tranh chap. Dieu ma My muon dam bao thong qua su can du cua minh khong chi la hoa binh hay quyen tu do hang hai tren Bien Dong, ma sau xa hon My duong nhu dang muon su dung cuoc tranh chap Bien Dong nhu mot cong cu nham ngan chan su troi day cua Trung Quoc o pham vi khu vuc cung nhu toan cau.

Su can du gia tang cua My

De hieu duoc chinh sach cua My o Bien Dong chung ta can dat no vao buc tranh chien luoc rong lon hon. Nhung thap ky vua qua, Trung Quoc da khong ngung troi day ve moi mat, dac biet la ve kinh te va quan su, khien cho can can luc luong toan cau hien nay von dang co loi cho My co the bi thach thuc va dao nguoc. Theo lap luan cua cac ly thuyet ve quan he quoc te, dac biet la chu nghia hien thuc, thi neu nhu su troi day cua Trung Quoc van tiep dien toi mot muc do ma cac loi ich va vi the toan cau cua My bi de doa thi My se phai hanh dong dap tra bang cach tim cach ngan chan su troi day cua Trung Quoc nham duy tri dia vi ap dao cua minh trong he thong quoc te.

Vua qua My da quyet dinh tai can bang luc luong toan cau cua minh theo huong uu tien khu vuc Chau A - Thai Binh Duong. Cu the, tai Singapore thang 6 vua qua Bo truong Quoc phong My Leon Panetta da tuyen bo trong thoi gian toi My se dieu chuyen toi khu vuc Thai Binh Duong 60% nang luc hai quan cua minh, thay vi can bang ti le 50-50 giua Dai Tay Duong va Thai Binh Duong nhu hien nay. Bien phap tai can bang chien luoc nay cung voi mot loat dong thai nhu luan chuyen quan toi Australia, cung co quan he voi cac dong minh trong khu vuc... ro rang deu lien quan den su troi day cua Trung Quoc va co the duoc coi nhu nhung dau hieu dau tien cua mot chinh sach ngan chan ma My dang manh nha hinh thanh doi voi Trung Quoc.

Tuong tu nhu vay, o khu vuc Dong Nam A, su can du ngay cang tang cua My vao tranh chap Bien Dong, dac biet la tu nam 2010 den nay, cung cho thay My dang tim cach ngan chan Trung Quoc hien thuc hoa cac tham vong bien qua muc va su dung "moi de doa Trung Quoc", the hien qua yeu sach duong luoi bo va su ngang nguoc ngay cang gia tang cua Trung Quoc o Bien Dong, lam "ngon co chinh nghia" tap hop luc luong khu vuc phuc vu muc tieu ngan chan Trung Quoc cua minh.

He luy doi voi Viet Nam

Su can du ngay cang tang cua My vao tranh chap Bien Dong chac chan tac dong toi quan diem chien luoc cua Viet Nam trong viec doi pho voi Trung Quoc tren Bien Dong. La mot nuoc nho, tiem luc han che hon Trung Quoc ve moi mat, Viet Nam co loi ich trong viec chuyen hoa tranh chap cua minh voi Trung Quoc tu tang trong cung ra cac tang ben ngoai nham hoa giai tac dong tieu cuc cua tinh trang bat doi xung trong suc manh giua hai nuoc.

Ro rang su can du cua My, du moi chu yeu dung o muc gian tiep, se co tac dung khien Trung Quoc hanh dong kiem che, than trong hon, va co the khong dam su dung vu luc trong hanh xu cua minh o Bien Dong. Vai tro va tieng noi cua ASEAN voi tu cach la mot khoi trong xu ly tranh chap voi Trung Quoc cung co suc nang lon hon khi co su hau thuan cua My.

Ngoai ra, cac y dinh mang tinh chien luoc cua My doi voi Trung Quoc cung tao dieu kien cho Viet Nam, mot quoc gia co vi tri dia chien luoc va lich su quan he dac biet voi Trung Quoc, tro nen quan trong hon trong mat cac nha hoach dinh chinh sach doi ngoai My. Viec ly giai su quan tam lon hon cua My doi voi Viet Nam cung nhu su phat trien an tuong cua quan he Viet - My thoi gian qua chinh vi vay can phai dua tren boi canh nhung chuyen bien trong chinh sach cua My doi voi Trung Quoc va khu vuc.

Mac du vay, su dieu chinh chien luoc toan cau cua My cung nhu viec My gia tang can du vao tranh chap Bien Dong cung mang lai cho Viet Nam mot so rui ro nhat dinh, trong do rui ro lon nhat la viec Viet Nam co the bi cuon vao mot cuoc Chien tranh lanh phien ban 2.0. Neu canh tranh chien luoc giua My va Trung Quoc tro nen khoc liet hon thi Viet Nam voi tu cach la mot nuoc lang gieng cua Trung Quoc va la mot ben tham gia tranh chap Bien Dong se gap vo van kho khan trong viec duy tri su can bang giua My va Trung Quoc, cung nhu tranh bi va lay boi su doi dau giua hai cuong quoc.

Khi My tim cach tang cuong quan he voi cac nuoc trong khu vuc voi ham y nham vao Trung Quoc thi Trung Quoc chac chan se khong ngoi yen. Vi du, khi My gia tang can du vao Bien Dong va quan he Viet - My tro nen nong am hon thi Trung Quoc se tim cach ran de Viet Nam, tren moi phuong dien: kinh te, quan su, ngoai giao... Cac bao cao ve viec Trung Quoc han che nhap khau hang hoa tu Viet Nam nhung thang qua, lap don vi quan doi don tru tai cai goi la "thanh pho Tam Sa", hay tac dong vao Campuchia nhu tai Hoi nghi Bo truong ASEAN lan thu 45 nham vua pha vo ap luc cua quoc te nham vao Trung Quoc trong van de Bien Dong, vua gay chia re quan he Viet Nam - Campuchia (von la mot moi quan he khong kem phan trong yeu doi voi an ninh cua Viet Nam)... deu can duoc ly giai dua tren nhung van dong vua qua trong tam giac quan he My - Viet - Trung lan van de Bien Dong.

Da tung la nan nhan cua cuoc Chien tranh lanh the ky 20, Viet Nam se can than trong de khong tro thanh nan nhan cua mot cuoc Chien tranh lanh moi. Tuy nhien vien canh ve viec Viet Nam bi cuon vao mot cuoc Chien tranh lanh moi giua My va Trung Quoc cung khong nen bi thoi phong, boi vien canh nay con phu thuoc vao su phat trien cua nhieu yeu to khac nhau trong tuong lai. Yeu to quan trong nhat chinh la muc do cang thang trong canh tranh chien luoc giua hai cuong quoc. Khac voi thoi ky Chien tranh lanh truoc day, tinh trang phu thuoc lan nhau sau rong ve kinh te hien nay giua My va Trung Quoc se khien cho hai nuoc khong muon tham gia vao mot cuoc doi dau toan dien ton kem nhu giua My va Lien Xo truoc day.

Ngoai ra, cac phat trien trong chinh sach doi ngoai cua My, Trung Quoc, lan ban than Viet Nam cung se co y nghia quan trong. Vi du, neu Trung Quoc co nhuong bo trong tranh chap Bien Dong, nhu chap nhan xem xet lai yeu sach duong luoi bo hay cung ASEAN thong qua Bo quy tac ung xu tren Bien Dong, thi hinh anh Trung Quoc se tro nen bot de doa hon va vi vay chinh sach ngan chan Trung Quoc cua My cung se tro nen it thuyet phuc hon. Theo do, nguy co doi dau chien luoc giua My va Trung Quoc cung nhu viec cac nuoc nho bi cuon vao cuoc doi dau nay cung se giam xuong.

Tom lai, tranh chap Bien Dong voi ba tang xung luc dan xen dang dan mang mot sac thai moi voi su can du ngay cang sau sac cua cac nuoc lon ben ngoai, dac biet la My, trong boi canh My duong nhu dang muon su dung tranh chap Bien Dong nhu mot cong cu de ngan chan su troi day cua Trung Quoc. Boi canh nay mot mat co the khien Trung Quoc buoc phai kiem che va giup cho tranh chap Bien Dong duoc giai quyet mot cach hoa binh, mat khac cung co the khien cuoc tranh chap them phan phuc tap neu Trung Quoc tiep tuc cung ran va doi dau chien luoc Trung - My tro nen sau sac hon.

Tinh hinh do mang lai cho Viet Nam nhung thuan loi lan thach thuc moi trong viec xu ly tranh chap Bien Dong va giai quyet quan he voi cac nuoc lon, doi hoi o Viet Nam hon luc nao het mot su ban linh, khon ngoan va kheo leo trong viec hoach dinh va thuc thi cac chinh sach chien luoc cua minh.

Le Hong Hiep la Giang vien Khoa Quan he Quoc te, Truong Dai hoc KHXH&NV, Dai hoc Quoc gia TPHCM, va hien la nghien cuu sinh tien si tai Dai hoc New South Wales, Hoc vien Quoc phong Australia, Canberra.

TIN THE GIOI   NOI BAT TREN  VIETBAO.VN

Syria: Quan doi ap dao phe noi day

Israel tan cong Iran Loi bat cap hai
Cac tau chien My tham gia tap tran Thai Binh Duong nam 2010.

------------------------------------------------

Vietbao.vn (Theo Tuan Viet Nam)
Comment :Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Vietnam between three floors South China Sea dispute
China, South China Sea, Vietnam, Pacific, Southeast Asian countries, as dispute settlement, conflict, involvement , related to the Cold War, strategic relations, the U.S., the
The South China Sea dispute is currently the biggest challenges in terms of security and defense as well as the foreign policy of Vietnam, there tremendous impact on the future of peace and development of the country ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Việt Nam giữa ba tầng tranh chấp Biển Đông

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Việt Nam giữa ba tầng tranh chấp Biển Đông bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Viet Nam giua ba tang tranh chap Bien Dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Phan tich Binh luan trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Phan tich Binh luan
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0