Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam

Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Duoi day la bai viet cua Pho thu tuong kiem Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem, nhan dip Dai hoi dong LHQ se bo phieu ve viec Viet Nam ung cu vao ghe thanh vien khong thuong truc Hoi dong Bao an.

Vao nhung ngay nay, chung ta dang chung kien nhung su kien day y nghia trong quan he Viet Nam - Lien hop quoc. Duoc quan tam lon o nuoc ta, dong thoi thu hut su chu y cua nhieu nuoc va bao chi quoc te la viec Dai hoi dong Lien hop quoc (LHQ) se bo phieu ve viec Viet Nam ung cu vao vi tri Uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an LHQ vao ngay 16/10/2007 toi tai Tru so cua LHQ tai New York.

Chung ta cung dang cung cac to chuc LHQ ky niem 30 nam ngay Viet Nam gia nhap LHQ (1977 - 2007), dong thoi thuc hien thi diem sang kien "Mot Lien hop quoc" trong khuon kho cai to he thong phat trien LHQ. Nhung su kien nay dang mo ra trien vong dong gop lon hon nua cua Viet Nam vao cong viec cua LHQ. Va vi vay, day la dip de chung ta nhin nhan vai tro cua LHQ trong the gioi ngay nay va diem lai nhung net chinh ve su tham gia cua Viet Nam trong cac hoat dong cua to chuc nay trong 30 nam qua.

Tai Hoi nghi cap cao Thien nien ky nam 2000 va Hoi nghi cap cao nam 2005 ky niem 60 nam Ngay thanh lap LHQ duoc to chuc tai Tru so LHQ o New York, cac vi lanh dao cac quoc gia tren the gioi, trong do co Viet Nam, da khang dinh ro vai tro quan trong cua LHQ, coi to chuc toan cau nay la nen tang khong the thieu cho mot the gioi hoa binh, thinh vuong va cong bang hon.

Truoc het, su menh cao ca cua LHQ duoc ghi ro trong nhung dong dau tien cua Hien chuong LHQ la su phan anh nguyen vong chay bong cua cac dan toc moi trai qua nhung mat mat chua tung co trong chien tranh the gioi thu hai - do la ngan ngua mot cuoc chien tranh the gioi moi. Nhan thuc sau sac ve su can thiet cua mot co so toan dien cho hoa binh, cac quoc gia thanh vien de ra muc dich hang dau cua LHQ la duy tri hoa binh va an ninh quoc te, dong thoi xac dinh nhung muc dich quan trong khac cho cac hoat dong cua LHQ la tang cuong quan he huu nghi giua cac dan toc, thuc day hop tac de giai quyet cac van de quoc te ve kinh te, xa hoi, van hoa, nhan dao va bao dam quyen con nguoi. Cac quoc gia cung trao cho LHQ vai tro la trung tam dieu hoa cac hanh dong cua cac dan toc huong theo nhung muc dich do.

De tao dieu kien ve to chuc, the che cho LHQ dam nhiem duoc vai tro cua minh, cac quoc gia da quy dinh trong Hien chuong nhung nguyen tac cho quan he giua cac quoc gia va hoat dong cua LHQ ma sau nay tro thanh nhung nguyen tac co ban cua luat phap quoc te.

Cung voi do la bo may gom sau co quan chinh chiu trach nhiem ve cac linh vuc hoat dong khac nhau la Dai hoi dong (DHD), Hoi dong Bao an (HDBA), Hoi dong Kinh te va Xa hoi (ECOSOC), Hoi dong Quan thac (chinh thuc cham dut hoat dong theo quyet dinh cua Hoi nghi thuong dinh nam 2005), Toa an quoc te va Ban Thu ky. Trong so do, Hoi dong Bao an duoc trao trach nhiem hang dau trong viec duy tri hoa binh, an ninh quoc te va duoc cac quoc gia uy quyen dua ra cac bien phap, ke ca cac bien phap cuong che nham giai quyet hoa binh cac tranh chap, chong lai cac de doa xam luoc, pha hoai hoa binh.

Vai tro quan trong cua LHQ cung the hien qua thuc tien hoat dong trong hon 60 nam qua, tac dong tich cuc, to lon den moi mat cua doi song quoc te va tung dan toc tuy rang to chuc nay da phai trai qua nhieu kho khan va chiu mot so han che. Tu con so 51 quoc gia thanh vien vao nam 1951, LHQ hien co toi 192 quoc gia thanh vien va tro thanh mot he thong toan dien gom cac co quan chinh neu tren, nhieu co quan phu tro, 20 to chuc chuyen mon va 5 Uy ban kinh te - xa hoi dat o cac khu vuc. Noi den so luong thanh vien dong dao nhu hien nay cua LHQ, chung ta co the ke den thanh cong cua LHQ trong viec thuc day qua trinh phi thuc dan hoa, gop phan dua cac vung lanh tho khong tu quan gom toi 750 trieu nguoi tro thanh 80 quoc gia doc lap.

Dong gop lon nhat cua LHQ la da gop phan ngan ngua khong de xay ra mot cuoc chien tranh the gioi moi trong 62 nam qua. Mot so cuoc khung hoang quoc te da duoc giai quyet voi su trung gian hoa giai cua LHQ. Theo thong ke cua LHQ, to chuc nay da ho tro cac cuoc thuong luong dua den giai phap hoa binh cho hon 170 cuoc xung dot o cac khu vuc.

Theo yeu cau cua cac ben trong xung dot, LHQ da trien khai 60 hoat dong gin giu hoa binh (HDGGHB LHQ) nham gop phan tao moi truong thuan loi cho cac ben di den cac thoa thuan cham dut xung dot va thuc hien cac thoa thuan do. LHQ da soan thao va xay dung duoc 15 cong uoc quoc te ve giai tru quan bi, dong gop tich cuc vao viec duy tri hoa binh va on dinh the gioi. Vi nhung hoat dong ke tren, luc luong gin giu hoa binh cua LHQ da duoc trao tang Giai thuong Hoa binh Nobel vao nam 1988, sau do To chuc LHQ va ong Tong Thu ky Kofi Annan duoc tang Giai thuong nay vao nam 2001.

Trong linh vuc phat trien, viec tao moi truong kinh te, thuong mai, tai chinh quoc te binh dang va quan tam thich dang den loi ich cua cac nuoc dang phat trien la uu tien trong hoat dong cua LHQ, trong do co viec nham thuc day Vong dam phan Doha hien nay ve thuong mai vi phat trien. Tu nam 1960, DHD LHQ de ra cac chien luoc phat trien cho tung thap ky nham huy dong hop tac quoc te cho cac muc tieu phat trien chung, nhat la o cac nuoc dang phat trien; ben canh do, cac to chuc LHQ da co su ho tro truc tiep ve von, tri thuc cho cac no luc phat trien kinh te, xa hoi, van hoa, giao duc va y te cua cac nuoc nay. Tai dien dan nay, cac quoc gia da ky ket hon 500 dieu uoc quoc te da phuong quan trong trong nhieu linh vuc cua giao luu quoc te, trong do co Cong uoc ve Luat bien (nam 1982), dua ra khuyen nghi dinh huong cho cac chu de cua luat phap quoc te va xay dung chuan muc cho cac linh vuc chuyen mon khac nhau.

Trong linh vuc bao dam, thuc day quyen con nguoi, cac quoc gia thanh vien da xay dung cac van kien co ban nhat trong linh vuc nhan quyen la Tuyen ngon Nhan quyen, Cong uoc ve quyen kinh te, xa hoi va van hoa va Cong uoc ve quyen dan su va chinh tri lam co so cho hon 80 cong uoc, tuyen bo duoc thong qua sau nay ve cac van de khac nhau ve quyen con nguoi.

Tai Hoi nghi cap cao the gioi nam 2005, cac nha lanh dao cac quoc gia da nhat tri ve y nghia song con cua viec xay dung mot he thong da phuong huu hieu, lay LHQ lam trung tam nham doi pho voi nhung thach thuc da dang, toan cau nhu hien nay.

Tai cac Hoi nghi Thien nien ky nam 2000, Hoi nghi cap cao nam 2005 va moi day nhat la Phien thao luan cap cao chung Khoa 62 DHD LHQ co su tham du cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung cua Viet Nam, cac vi lanh dao cac quoc gia da de ra nhung dinh huong lon cho cong viec cua LHQ trong thoi gian toi. Do la thuc day manh me viec xay dung cac moi quan he quoc te cong bang, lanh manh dua tren co so luat phap quoc te va cac nguyen tac cua Hien chuong LHQ; dong gop tich cuc vao viec thu hep khoang cach phat trien, trong do co viec thuc hien Cac Muc tieu phat trien Thien nien ky, de toan cau hoa tro thanh mot luc luong tich cuc doi voi toan the nhan dan the gioi; thuc hien cai to toan dien LHQ. Hien nay, LHQ dang trien khai nhieu bien phap cu the theo cac dinh huong nay. Thuc te cho thay nhung nhan to quyet dinh thanh cong cac hoat dong cua LHQ la y chi chinh tri cua cac quoc gia va su ton trong nhung nguyen tac cua Hien chuong LHQ.

Ngay sau khi dan toc vua gianh lai duoc doc lap vao nam 1945, Chu tich Ho Chi Minh da thay mat cho nuoc Viet Nam moi viet thu gui Khoa hop dau tien cua Dai hoi dong to chuc tai London (thang 1/1946) khang dinh su ung ho cua Viet Nam doi voi nhung muc tieu cua LHQ va bay to mong muon duoc gop suc vao cong viec chung cua to chuc the gioi moi do.

Ke tu do, nhan dan Viet Nam da vuot qua muon van thu thach khac nghiet, phan dau vi nhung muc tieu thieng lieng cua ca dan toc, dong thoi cung la nhung ly tuong cua LHQ la hoa binh, quyen tu quyet, binh dang cho moi dan toc, va cung tu do de moi con nguoi co the vuon len dat nhung hoai bao xung voi dia vi, pham gia cua minh. Chinh nhung thang loi ma nhan dan Viet Nam dat duoc cung la thang loi cua nhung nguoi yeu chuong hoa binh, cong ly tren the gioi, gop phan vao viec thuc hien nhung ly tuong cua Lien hop quoc.

Ngay 20/9/1977, Viet Nam chinh thuc la thanh vien cua LHQ. Ngay tu nhung ngay dau tham gia LHQ, Viet Nam da chu dong dong gop tieng noi ve nhung van de lien quan den hoa binh, on dinh, hop tac o Dong - Nam A. Dong thoi, chung ta tich cuc cung nhieu quoc gia thanh vien cac nuoc thuc day LHQ thong qua cac nghi quyet, quyet dinh cung cac bien phap cu the nham phat huy vai tro cua LHQ, tang cuong su phoi hop giua cac dan toc trong cuoc dau tranh chong chay dua vu trang, giai tru quan bi, ngan ngua va giai quyet cac tranh chap, xung dot quoc te bang bien phap hoa binh, bao ve doc lap va quyen tu quyet cua cac dan toc, cai thien moi truong kinh te quoc te, phat trien kinh te, van hoa, xa hoi va bao dam quyen con nguoi.

Trong nhung nam qua, hoat dong cua nuoc ta tai LHQ the hien ro net duong loi doi ngoai cua chung ta la doc lap tu chu, hoa binh, hop tac, phat trien voi chinh sach doi ngoai da phuong hoa, da dang hoa cac quan he quoc te, la ban, doi tac tin cay cua cac nuoc trong cong dong quoc te, tham gia tich cuc vao tien trinh hop tac quoc te va khu vuc. Viet Nam da dong gop quan trong vao viec dua Dong - Nam A tu mot khu vuc bi chia re, doi dau boi chien tranh tro thanh mot khu vuc hoa binh, huu nghi, hop tac, khong co vu khi hat nhan va dang huong toi hinh thanh Cong dong ASEAN. Moi quan he duoc mo rong voi cac nuoc. Viec quan he cua nuoc ta duoc mo rong ve mat ngoai giao voi 174 nuoc va ve kinh te thuong mai voi hau het cac quoc gia, vung lanh tho cung voi viec nuoc ta la thanh vien tich cuc cua nhieu to chuc va dien dan toan cau va khu vuc da tao nhung dieu kien thuan loi moi cho hop tac giua nuoc ta voi cac quoc gia thanh vien khac trong cac cong viec cua LHQ.

Trong cac linh vuc cong viec cu the cua LHQ, Viet Nam voi tu cach la mot trong 66 thanh vien cua Hoi nghi giai tru quan bi tai Geneve da tich cuc tham gia vao cac hoat dong cua dien dan nham thuc hien muc tieu giai tru quan bi toan dien va triet de do LHQ de ra. Viet Nam nghiem tuc thuc hien cac nghia vu thanh vien cua cac dieu uoc quoc te ve chong pho bien vu khi huy diet hang loat, thuc hien day du cac nghi quyet cua HDBA ve bao cao cac bien phap thuc hien cac dieu uoc nay, moi day da phe chuan Hiep uoc Cam thu hat nhan toan dien va ky Nghi dinh thu bo sung cho Hiep uoc Bao dam Hat nhan theo Hiep uoc Khong pho bien vu khi hat nhan.

Chung ta ung ho cac co gang cua cac nuoc cung LHQ tim cac giai phap hoa binh cho cac cuoc xung dot khu vuc va dang hoan tat qua trinh chuan bi lien quan den viec tham gia mot cach co hieu qua vao HDGGHB LHQ, phu hop voi dieu kien va kha nang cua Viet Nam. Chung ta coi trong viec tang cuong doi thoai voi cac nuoc, hop tac quoc te trong va ngoai LHQ tren cac van de lien quan den viec thuc day quyen con nguoi, trong do co viec bao cao ve viec thuc hien cac dieu uoc quoc te ve quyen con nguoi ma Viet Nam la thanh vien va tham gia vao cac co che nhan quyen cua LHQ nhu ECOSOC, Uy ban ve cac van de xa hoi cua DHD, Uy hoi nhan quyen va nay la Hoi dong nhan quyen LHQ.

Viet Nam duoc LHQ danh gia cao ve viec hoan thanh truoc thoi han nhieu Muc tieu phat trien Thien nien ky, trien khai thanh cong dong thoi chia se kinh nghiem cua minh trong viec thuc hien cac chuong trinh hanh dong cua cac hoi nghi LHQ ve phat trien xa hoi, moi truong, an ninh luong thuc, tai chinh cho phat trien, nha o, nhan quyen, dan so va phat trien, phu nu, tre em, chong phan biet chung toc, phong chong HIV/AIDS...

Chung ta cung da the hien y thuc trach nhiem cao doi voi van de cai to LHQ, hien dang dong gop cu the vao viec doi moi he thong phat trien cua LHQ bang viec cung cac to chuc LHQ thuc hien co ket qua Sang kien "Mot Lien hop quoc" o Viet Nam sau khi duoc LHQ chon lam mot trong tam nuoc tren the gioi thuc hien thi diem sang kien nay.

Ghi nhan nhung dong gop nhieu mat cua Viet Nam vao cong viec cua LHQ, cac quoc gia thanh vien da nhieu lan bau Viet Nam vao co che lanh dao cua nhieu co quan LHQ nhu Pho Chu tich Dai hoi dong LHQ, thanh vien ECOSOC, Chu tich Dai hoi dong To chuc Nong nghiep va Luong thuc (FAO), Pho Chu tich Hoi dong chap hanh to chuc UNDP/UNFPA, Uy ban Nhan quyen, Hoi dong thong doc Co quan Nang luong nguyen tu Quoc te (IAEA), Hoi dong dieu hanh cac to chuc Lien minh Buu chinh the gioi (UPU) va Lien minh Vien thong quoc te (ITU), Hoi dong chap hanh cac To chuc Giao duc, Khoa hoc va Van hoa LHQ (UNESCO), To chuc Y te the gioi (WHO), Hoi dong quan tri To chuc Lao dong quoc te (ILO).

Xuat phat tu duong loi doi ngoai neu tren va voi mong muon dong gop hon nua vao nhung hoat dong cua cong dong quoc te trong linh vuc hoa binh - an ninh quoc te, tu nam 1997, Viet Nam da ung cu vao vi tri Uy vien khong thuong truc cua HDBA nhiem ky 2008 - 2009. Trong 10 nam qua, chung ta da tich cuc chuan bi cho viec dam nhan vai tro quan trong nay. Thang 10/2006, Viet Nam duoc Nhom cac nuoc chau A nhat tri de cu la ung cu vien cua chau luc va cho toi nay dang nhan duoc su ung ho rong rai cua cac nuoc. Tai Phien thao luan cap cao vua qua cua DHD LHQ, thay mat cho Nha nuoc va nhan dan Viet Nam, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da khang dinh su cam ket, dong thoi trinh bay nhung huong tham gia cu the de co the dong gop het suc minh vao viec thuc hien su mang cao ca cua Co quan nay.

Voi tinh than tich cuc, xay dung, hop tac, co trach nhiem trong doi song quoc te, Viet Nam quyet tam phoi hop cung cac quoc gia thanh vien LHQ va cac doi tac cua LHQ phan dau phat huy hon nua vai tro cua to chuc LHQ vi loi ich chung cua cac dan toc.

(Nhan Dan)

Viet Bao

Comment :Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
UN's role and contributions of Vietnam
Vietnam, the UN General Assembly, Pham Gia Khiem, disarmament, summits, treaties, nations, General Assembly, the implementation, human rights organizations, members, peace, development, contribute, Main
Here is the article's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Gia Khiem, on the occasion of the UN General Assembly will give vote on Vietnam's candidacy to permanent membership chair the Security Council ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vai trò của LHQ và những đóng góp của Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vai trò của LHQ và những đóng góp của Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vai tro cua LHQ va nhung dong gop cua Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tim hieu trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tim hieu
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0