Trung Quoc Lich su che do quan ham va 10 vi nguyen soai dau tienLe phong ham nguyen soai cua quan doi Trung Quoc.

Trong lich su, den nam 1955 quan doi Trung Quoc moi thuc hien che do quan ham. Va ngay 27/9/1955, Giai phong quan nhan dan Trung Quoc lan dau tien to chuc le phong quan ham cho 10 vi Nguyen soai dau tien trong lich su nuoc Cong hoa nhan dan Trung Hoa.

Xung quanh le phong quan ham nguyen soai nay da co nhieu chi tiet dang quan tam: Tai sao Lam Buu, Diep Kiem Anh va Luu Ba Thua khong tham du le phong quan ham? Mao Trach Dong thi tu choi ham Dai nguyen soai; con Chu An Lai, Luu Thieu Ky, Dang Tieu Binh khong duoc phong ham?…

Ngay 4/7/1950 tai Hoi nghi Quan uy trung uong, La Vinh Hang khi do tam thoi dam nhiem chuc vu Bo truong Quan ly can bo Giai phong quan nhan dan Trung Quoc, da phat bieu: Bo Quan ly can bo da chuan bi thuc hien viec phong tang quan ham va huan chuong. Thang 9 nam do, Tong tu lenh Chu Duc da phat bieu tai Hoi nghi Bo To chuc can bo rang: "Xay dung che do quan ham va tranh thu dua quan ham len quan phuc trong nam sau".

Viec xay dung che do quan ham can gap nhu vay vi neu khong co quan ham thi trong to chuc va chien dau de xay ra tinh trang lon xon. Tren thuc te tu nam 1948, Quan uy trung uong da to chuc thao luan ve che do quan ham.

Ngay 30/12/1950, Bo Quan ly can bo cua quan doi Trung Quoc da dua viec xay dung che do quan ham thanh nhiem vu trong tam nhung do anh huong cua cuoc chien tranh "khang My vien Trieu" (ho tro Trieu Tien chong My) nen cong viec nay da tam thoi bi dung lai. Tuy nhien, cung do trong hiep dong tac chien, quan doi Trieu Tien co quan ham nhung quan doi Trung Quoc thi khong, vi vay gay ra nhung dieu bat tien ve viec xac dinh chi huy trong quan he giua hai ben.

Thang 8/1951, Tu lenh Quan tinh nguyen Trung Quoc Banh Duc Hoai da phat bieu, viec quy dinh chuc vu cap bac da tro thanh yeu cau cap thiet trong tinh hinh chien dau hien tai. Trong dien bao gui Mao Trach Dong, Banh Duc Hoai da noi ro, do quan doi Trung Quoc da duy tri che do khong quan ham tu lau nen can phai lua chon bien phap qua do vi ap dung che do quan ham ngay la rat kho.

Thang 10/1951, Quan uy Trung uong da chi thi thuc hien cong tac danh gia can bo trong toan luc luong Giai phong quan Trung Quoc. Den thang 4/1952, Banh Duc Hoai ve nuoc chua benh, Quan uy Trung uong quyet dinh giu ong lai Bac Kinh de chu tri cong viec hang ngay cua Quan uy Trung uong. Trong nam do, Banh Duc Hoai da chi dao hoan thanh ve co ban cong tac danh gia can bo trong toan quan.

Tham gia xay dung che do quan ham cho quan doi Trung Quoc con co cac co van Lien Xo. Den thang 11/1952, che do quan ham so bo da duoc trinh len Quan uy Trung uong bao gom 6 bac va 20 cap ham. Nguyen soai gom 3 cap: Dai Nguyen soai, Nguyen soai quoc gia va Nguyen soai binh chung. Tuong gom 4 cap: Thuong tuong, Chuan Thuong tuong, Trung tuong va Thieu tuong. Che do quan ham nay ve co ban giong voi che do quan ham cua Lien Xo chi khac biet ve cap bac Chuan Thuong tuong.

Ngay 12/11/1953, Bo Chinh tri trung uong da thong qua quyet dinh thuc hien che do quan ham trong nam 1954 xac dinh quan doi Trung Quoc thuc hien 4 che do lon: che do tuyen binh, che do luong, che do quan ham va che do tang thuong huan, huy chuong.

Anh minh hoa

Tu trai qua phai, cac nguyen soai Banh Duc Hoai, Chu Duc, Diep Kiem Anh, Ha Long, Luu Ba Thua, Nhiep Vinh Tran, Tran Nghi.


Tu ngay 7/12/1953 den ngay 26/1/1954, Hoi nghi Can bo cap cao quan doi Trung Quoc hop tai Bac Kinh da quyet dinh thuc hien 3 che do lon la che do quan ham, che do luong va che do nghia vu quan su nham phu hop voi yeu cau xay dung quan doi hien dai hoa va chinh quy hoa.

Ngay 17/2/1954, Quan uy Trung uong thanh lap Uy ban Thuc hien che do quan ham do Quyen Tong tham muu truong Nhiep Vinh Tran lam Chu nhiem. Che do quan ham bat dau duoc thuc hien tu nam 1955 la mot thay doi lon cua quan doi Trung Quoc.

Ngay 23/1/1955, Quan uy trung uong da ban hanh "Chi thi ve cong tac binh xet quan ham" va "Chi thi ve cong tac phong tang huan, huy chuong" theo do quy dinh che do quan ham cua quan doi Trung Quoc gom 5 cap 15 bac. Theo y kien cua co van Lien Xo thi lan dau thuc hien che do quan ham nen de o cap bac thap do do viec danh gia can bo duoc thuc hien rat nghiem khac.

Thang 2/1955, Hoi nghi lan thu 6 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi Trung Quoc khoa 1 da thong qua va cong bo "Dieu le phuc vu cua quan nhan Giai phong quan nhan dan Trung Quoc". Theo do Nguyen soai, duoc chia thanh hai bac Dai Nguyen soai va Nguyen soai trong do quan ham Dai Nguyen soai co 5 ngoi sao va bong lua con quan ham Nguyen soai co quoc huy mau vang va 5 ngoi sao.

Cuoi thang 8/1955, Mao Trach Dong da noi voi Nhiep Vinh Tran rang: "Toi khong muon lam Dai Nguyen soai. Nhu vay khi di lam viec hay noi chuyen voi quan chung rat khong tien. Theo toi, doi voi nhung can bo lam cong tac chinh quyen thi khong nen binh xet quan ham". Luu Thieu Ky, Chu An Lai, Dang Tieu Binh deu to y khong muon tham gia binh xet quan ham.

Theo y kien cua Uy ban Quan su trung uong thanh lap nam 1954 thi 12 thanh vien cua Uy ban nay deu se duoc phong ham Nguyen soai ngoai tru Mao Trach Dong va Dang Tieu Binh. Truong hop cua Luu Thieu Ky va Chu An Lai do nam quyen dieu hanh chinh phu nen co the hieu duoc, nhung Dang Tieu Binh khi do nam trong trach trong quan doi nhung lai kien quyet khong nhan ham Nguyen soai la dieu rat kho hieu. Do Dang Tieu Binh kien quyet tu choi nen cuoi cung ong da khong duoc phong ham Nguyen soai.

Tuy nhien, Chu An Lai lai ung ho viec phong ham Nguyen soai cho Tran Nghi luc do moi duoc chuyen tu Thi truong Thuong Hai thanh Pho thu tuong vao thang 9/1954. Giong nhu Dang Tieu Binh, Tran Nghi mac du co ten trong Quan uy Trung uong nhung gan nhu da hoan toan chuyen sang cong tac chinh quyen. Neu giong nhu Dang Tieu Binh thi Tran Nghi cung se khong duoc phong ham Nguyen soai.

Danh sach nhung can bo phong ham Nguyen soai do Ban Thu ky trung uong de cu va Bo Chinh tri tham xet. Chu An Lai chu truong phong ham Nguyen soai cho Tran Nghi va da truc tiep dien thoai cho Duong Thuong Con khi do la Chu nhiem Van phong trung uong va dua ra vi du ve viec o Lien Xo co Nikolai Bulganin mac du tham gia cong tac chinh quyen khi do dang giu chuc Chu tich Hoi dong Bo truong nhung van mang ham Nguyen soai. Do kien nghi nay cua Chu An Lai nen Tran Nghi cung duoc phong ham Nguyen soai.

Anh minh hoa

Thu tuong Chu An Lai trao quan phuc cho nhung nguyen soai dau tien cua quan doi Trung Quoc.


Ngay 23/9/1955, Thu tuong Quoc vu vien Chu An Lai da dua ra mot so tieu chuan de binh xet ham Nguyen soai bao gom: xay dung va lanh dao luc luong vu trang, lanh dao cap quan doan tham gia chien dich tac chien, tuong linh cao cap co cong lao to lon. Chu An Lai da de trinh danh sach 10 Nguyen soai len cho Uy ban Thuong vu Quoc hoi va danh sach nay da duoc thong qua ngay 23/9 tai Hoi nghi lan thu 22 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa 1.

Chu tich Mao Trach Dong da ky sac lenh quyet dinh thuc hien che do quan ham ngay 1/10/1955 va phong ham Nguyen soai cho Chu Duc, Banh Duc Hoai, Lam Buu, Luu Ba Thua, Tran Nghi, Ha Long, La Vinh Hang, Tu Huong Tien, Nhiep Vinh Tran, Diep Kiem Anh.

Ngay 27/9/1955, le phong ham Nguyen soai cho 10 Nguyen soai dau tien cua quan doi Trung Quoc da duoc tien hanh tai Hoai Nhan Duong o Trung Nam Hai, Bac Kinh. Chu tich Mao Trach Dong da trao tang huan chuong Bat Nhat hang nhat, huan chuong Doc lap Tu do hang nhat va huan chuong Giai phong hang nhat cho cac vi Nguyen soai.

Trong lich su thuong nhac den "8 vi nguyen soai" khi de cap den le phong ham Nguyen soai dau tien trong lich su Trung Quoc nhung tren thuc te hom do chi co mat 7 nguoi va vang mat 3 nguoi la Lam Buu, Luu Ba Thua va Diep Kiem Anh. Khi do Lam Buu dang chua benh tai Thanh Dao con Luu Ba Thua xin phep vang mat do ban nhieu cong viec tai Hoc vien Quan su.

Theo ke hoach cuoi nam 1955, quan doi Trung Quoc se tien hanh mot cuoc dien tap chong do bo o khu vuc ban dao Lieu Dong. Day la cuoc tap tran quy mo lon nhat cua quan doi Trung Quoc ke tu sau giai phong va Diep Kiem Anh dam nhiem vi tri Tong chi huy cuoc dien tap nen tu thang 8/1955, Diep Kiem Anh da phai den Dai Lien de lanh dao cong tac chuan bi cho cuoc tap tran. Vi vay Diep Kiem Anh da co bao cao gui trung uong de trinh bay ly do ong khong the co mat tai le phong ham. Duoc su chap thuan cua Quan uy Trung uong, cap duoi cua Diep Kiem Anh da thay mat ong nhan quan phuc Nguyen soai. Tuoi trung binh cua cac Nguyen soai dau tien cua Trung Quoc luc bay gio la 57 trong do tre tuoi nhat la Lam Buu khi do moi 48 tuoi.

Che do quan ham la buoc doi moi quan trong dau tien huong den chinh quy hoa cua quan doi Trung Quoc. Tuy nhien den ngay 22/5/1965, Hoi nghi lan thu 9 Uy ban Thuong vu Quoc hoi Trung Quoc khoa 3 da huy bo che do quan ham vi cho rang che do nay "khong co loi cho viec doan ket giua chi huy va binh linh". Den nam 1988, Quan uy trung uong Trung Quoc da quyet dinh khoi phuc lai che do quan ham nhung khong dat ra cap ham Nguyen soai va Dai tuong.

(theo ANTG)

Viet Bao

Video nổi bật

Xem màn tránh tai nạn siêu đẳng, quá nhanh luôn
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Thế Giới NỔI BẬT

Núi lửa Shindake bất ngờ 'thức giấc'

Theo đài truyền hình NHK, ngọn núi lửa Shindake tại hòn đảo Kuchinoerabu-jima phía nam Nhật Bản bất ngờ phun trào vào lúc 9 giờ 59 (giờ địa phương) sáng 29/5. Vụ việc đã buộc các nhà chức trách phải nâng cảnh báo lên mức cao nhất và sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Tập Cận Bình hủy thăm Mỹ vì căng thẳng Biển Đông?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể hủy chuyến thăm Mỹ vào tháng 9 tới nếu căng thẳng trên Biển Đông dẫn đến "tai nạn" đối với máy bay trinh sát Mỹ.

Tổng thống Ukraine: Lời hứa và những điều đã làm?

Một năm qua hoàn toàn có thể gọi là khoảng thời gian của những lời hứa không được thực hiện của ông Pyotr Poroshenko, sau một năm lên nắm quyền Tổng thống Ukraine, đài Sputnik của Nga bình luận.

'Dư chấn' tâm lý một tháng sau động đất Nepal

Đâu đó trong đống gạch đổ nát ngổn ngang mà bà Bachulaxmi Shrestha đang dò dẫm qua chính là ngôi nhà, là cuộc sống và 60 năm ký ức cuộc đời của bà cùng gia đình. Bà đứng lặng và lau dòng nước mắt rơi.

Tìm hiểu: Diep Kiem Anh, Tran Nghi, Mao Trach Dong, Luu Ba Thua, Lam Buu, Dai Nguyen, Giai phong quan Nhan dan Trung Quoc, Uy ban thuong vu quoc hoi, Quan doi Trung Quoc, quan uy trung uong, Chu An Lai, cua quan doi, Dang Tieu Binh, Banh Duc Hoai, quan ham, ngay

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Trung Quốc: Lịch sử chế độ quân hàm và 10 vị nguyên soái đầu tiên

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Trung Quốc: Lịch sử chế độ quân hàm và 10 vị nguyên soái đầu tiên bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Trung Quoc Lich su che do quan ham va 10 vi nguyen soai dau tien

Nhan xet, hay lien he ve tin Trung Quoc Lich su che do quan ham va 10 vi nguyen soai dau tien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Trung Quoc Lich su che do quan ham va 10 vi nguyen soai dau tien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tim hieu trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tim hieu
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0