Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong

Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hai quan Viet Nam da trang bi va dang dong them mot loat tau ten lua cao toc Molniya trang bi manh, duoc menh danh la "tia chop", cuc ky thich hop voi "chien thuat bay soi" khi tac chien tren Bien Dong...

Tau ho tong ten lua hang nhe mau thiet ke 1241, ten goi (Molniya) theo phan loai cua NATO tau co ten la tau ho tong lop Tarantul (Tarantul class corvettes) – thiet ke cac lop tau ho tong mang ten lua – khinh ham ten lua, cac tau ho tong hang nhe nay duoc dong trong cac xuong dong tau cua Lien bang Xo viet vao nhung nam 1979 – 1996 va duoc bien che vao luc luong hai quan Xo viet.

Hai quan Viet Nam da bien che mot so tau ten lua cao toc Molniya (tia chop) va hien dang dong them hang loat chien ham loai nay theo giay phep cua Nga. Molniya co toc do cao, trang bi manh, cuc ky thich hop voi chien thuat bay soi kieu 'hit and run' tan cong nhanh, bat ngo tu nhieu huong khien doi thu khong kip tro tay. Chien thuat nay rat huu dung voi luc luong hai quan cua quoc gia co bo bien dai, nhieu dao va cua song de an nap, thuan loi cho viec phuc kich ra don bat ngo khien doi thu du manh den dau cung phai khiep so...

Va den nam 2011 cac tau ho tong ten lua nay van tiep tuc phuc vu trong luc luong hai quan cua Lien bang Nga hien nay. Lop tau Molniya co nhieu loai tau, voi nhung dac diem khac biet la vu khi trang bi tren boong tau va loai dong co tram nguon. Tau ho tong ten lua thiet ke 1241 duoc bien che chinh thuc trong luc luong hai quan va ham doi Xo viet, dong thoi duoc xuat khau sang cac nuoc khac va duoc bien che trong cac ham doi nuoc ngoai. Trong luc luong hai quan Xo viet, tau ho tong ten lua 1241 duoc su dung trong tat ca cac ham doi ( Ham doi Ban tich, Ham doi Bien Den, ngoai tru ham doi Bien Bac trong nhung nam 1980 va phuc vu trong luc luong phong thu bo bien cua Lien bang Xo viet.

Tau Molnyia 1241RE
Tau Molnyia 1241RE.
 Tu nhung nam 1970-x trong bien che trang bi cac nuoc khoi quan su NATO duoc dua vao su dung cac chien ham mang ten lua hang nhe co trang bi 76mm va ten lua chong tau tam gan, tam trung («Exocet», «OTO Melara», sau do la «Harpoon»), dieu kien tac chien cua cac khinh ham ten lua type 205, von duoc trang bi phao hang nhe va ten lua tam gan tro nen rat xau do khong co kha nang tac chien tuong duong. De tang cuong nang luc tac chien cua cac don vi tau ten lua hang nhe va yem tro hoa luc cho cac tau hang nhe lop 205 va co the tan cong tau cua doi phuong ngoai tam hoat dong cua cac he thong radar trinh sat, nha nuoc Xo viet da ra chi lenh nghien cuu phat trien cac tau ho tong hang nhe phao binh mang ten lua the he moi.

Thiet ke tau ho tong ten lua hang nhe 1241P duoc bat dau vao nam 1969 tai trung tam nghien cuu thiet ke tau bien Almaz duoi su lanh dao cua ky su truong E.I.Yuknhin. Sau do duoc thay the boi nha thiet ke chinh V.N. Ustrinov . Nguoi kiem soat - dai dien cua Hai quan la dai uy thuyen truong cap I YU.M.Osipov sau do la dai uy hai quan cap II V.I. Litovski..

Theo yeu cau ky chien thuat cho cac tau ho tong mang ten lua cua du an 1241 duoc su dung de tieu diet cac chien ham, tau van tai va cac loai tau xuong do bo, tang cuong nang luc phong khong cua cac don vi binh chung hop thanh, bao ve cac cum tau chien, tau phong loi, tau ten lua chong lai cac phuong tien tan cong duong khong tam thap, chi vien hoa luc bao ve cac luc luong chong lai cac phuong tien tan cong duong bien hang nhe cua doi phuong. Tau ho tong ten lua chien thuat lop 1241 can hiep dong tac chien voi cac tau ten lua hang nhe lop 205 va bao ve cho cac tau ten lua hang nhe chong lai cac khinh ham cua doi phuong, co trang bi phao 76 mm. Chinh vi vay tau ho tong lop 1241 can co toc do tuong duong, khong thua tau ten lua lop 205.

Theo nhung yeu cau chien thuat da neu cua Hai quan Lien xo. Trung tam thiet ke tau chien da dua ra hai mau thiet ke dau tien voi luong gian nuoc khoang 500 tan, voi he thong ten lua chong tau bon ong phong Moskit. Diem trong tam cua hai phien ban tau 1241 duoc cac nha thiet ke quan tam la he thong radar da nhiem co kich thuoc nho gon, co cong suat lon, dam bao ho tro cho tat ca cac loai vu khi bo tri tren tau. Phuong an 1 la trang bi he thong radar "Gravel-M” da vuot qua duoc nhung thu nghiem dau tien, phuong an 2 la he thong radar "Monolith” dang trong qua trinh thiet ke che tao, cuoi cung cac nha thiet ke da lua chon Monolit vi he thong co dac diem khac hon so voi Gravel-M, co che do dan duong dan tan cong tam xa va cac kenh nhan thong tin chi thi muc tieu tu he thong «Uspec-U». Tau ho tong ten lua se duoc trang bi he thong ten lua phong khong Osa – M, nhung sau nay, de dam bao do on dinh, luong gian nuoc tieu chuan va va toc do 40 hai ly/ gio, he thong ten lua phong khong khong duoc lap dat. Nhiem vu yem tro tren khong doi voi cac luc luong phong thu bo bien, chong lai cac phuong tien bay tam thap duoc giao cho khong quan Hai quan. Do khong dat nhiem vu phong khong cho tau ho tong, mau thiet ke tau ho tong ten lua chuyen tu tau mang ten lua hang nhe sang tau ho tong tan cong ten lua hang nhe.

Tau ho tong ten lua Molniya 1241.1M
Tau ho tong ten lua Molniya 1241.1M.
 Vao nam 1973 theo nghi dinh cua Chinh phu Lien bang Xo viet, dat ra nhiem vu che tao tau ten lua voi he thong ten lua chong tau tot nhat the gioi " Moskit”, tang cuong nang luc tac chien cua tau, kha nang phong thu va bao ve tot, duoc trang bi cac thiet bi dau tranh dien tu hien dai, dong thoi lam dieu kien hoat dong tren tau tot hon va tang cuong kha nang hoat dong doc lap tren bien. Mau thiet ke 1241 da dua vao thuc te he thong cac tau ho tong hang nhe va nho co giai phap thiet ke to hop, tich hop tren than tau cac thiet ke cua tau phong ten lua, khinh ham chong ngam va tau tuan tieu vung bo bien danh cho luc luong hai quan Xo viet va xuat khau cho cac nuoc ban be va cac nuoc thuoc khoi XHCN. Tinh toan den moi truong tac chien khac nhau, trinh do va kha nang san sang chien dau cua cac luc luong khac nhau, cac to hop thiet bi (ten lua chong tau, he thong thiet bi dien tu, he thong tram nguon, nang luong) da dan den hang loat cac mau tau ho tong khac nhau cua thiet ke 1241 voi than tau va cung mot nguon dong luc. Y tuong mot tau ho tong voi than tau va dong luc tram nguon co dinh, nhung co nhieu kieu loai thiet ke trang bi cho nhieu muc dich su dung chua he duoc dat ra khi dat muc tieu thiet ke ban dau.
Tau ho tong ten lua Molniya 1241.8
Tau ho tong ten lua Molniya 1241.8.
"Du an 12411 tau ho tong ten lua va du an 12412 tau chong ngam nhan duoc khong chi la cac loai vu khi trang thiet bi khac nhau ma khi dua vao thuc hien voi dieu kien mua ban quyen san xuat, cung co nhieu khung suon khac nhau va nguon dong luc khac nhau (co the tu Nga, Belarusia, Ucraina..) Co noi goi la khinh ham hang nhe, co noi goi la chien ham…Nhung theo thuc te su dung chu yeu voi muc dich bao ve bien gioi va lanh hai- ten duoc su dung nhieu nhat van la khinh ham hang nhe chong tau"

Lich su dong tau

Nhung tau ho tong ten lua 2 mau thiet ke chu yeu duoc giao cho to hop dong tau Almaz. Mau thiet ke 1241.1-T va 1241-M duoc dong hang loat cung mot luc tren 3 xuong dong tau tu nam1979 cua Lien bang Xo viet. Den cuoi nam 1991 doi voi Hai quan Xo viet da dong duoc 41 tau ho tong mang ten lua bao gom: 12 tau ho tong lop 12411-T ( 4 chiec do cac xuong Primorye, Khabarovsk va Mid-Neva dong) 31 tau ho tong mang ten lua lop 12411 trong do Khabarovsk dong 17, Mid-Neva dong 13 chiec va 1 chiec 12417. Den cuoi nam 1991 trong qua trinh dong tau hang loat da co them 6 tau ho tong ten lua voi do san sang tu 28% den 93%, du kien se xuat xuong nam 1996. Mot tau ho tong mau thiet ke 1241Т ngay trong qua trinh dong tau da theo mau 12417 ( phao 30mm duoc thay the bang he thong ten lua phong khong "Kortik" va radar phat hien muc tieu tren khong "Positive" de phuc vu cho dieu khien hoa luc phong khong than tau. Luc luong bien phong cua Lien bang Xo viet cung nhan duoc 12 tau tuan tieu ten lua mau 1241.2 co mot so nhung thay doi ve thiet ke ky thuat neu so sanh voi mau tieu chuan 1241.

Trong cac nha may tai Rybinsk va Yaroslavl trien khai dong cac mau thiet ke tau 1241 RE, day la mau tau phuc vu cho nhiem vu xuat khau cho cac nuoc trong khoi XHCN. Trong thoi gian nay, da dong duoc 22 tau ho tong ten lua mau 1241RE ) 5 chiec danh cho Cong hoa dan chu Duc va An do, 3 chiec Rumania, 4 chiec cho Balan, 2 chiec cho Bungaria va Iemen, 1 chiec cho Viet Nam, dong thoi co 3 chiec mau thiet ke 1241 RE duoc su dung trong bien che cua Hai quan Xo viet voi nhiem vu lam giao cu huan luyen cho cac hoc vien quan su nuoc ngoai. Ngoai ra, An do da duoc nhan ban quyen san xuat tau ho tong ten lua lop Monliya cho hai nha may dong tau o Bombay va Goa.

Than tau va cac buong cong tac tren boong

Than tau hoan toan nhan bong va tron, duoc ghep bang thep tam dong tau bien, co nhung duong ghep noi nho thang. Tam vach ngan khong tham nuoc chia than tau ra lam chin khoang. Cac buong khoang duoc lam bang vat lieu kim loai nhe (hop kim nhom) ngoai tru ong xa khi gas. Cac he thong dong luc quan trong nam trong 2 khoang lien ke phia duoi tau..

Cac kich thuoc tieu chuan cua tau; Chieu dai than tau: 56,1m, chieu rong nhat cua tau la: 10,2m. Muc ngan nuoc than tau la: 2,5m (2,3m doi voi thiet ke 1241RE) Muc ngan nuoc doi voi chan vit khi du tai trong la 4,15m, Muc ngan nuoc khi su dung la 2,65m ( doi voi thiet ke 12411) Luong dan nuoc cac mau thiet ke theo model co khac nhau, nhung nam trong gioi han cho phep cua 500 tan. Chieu cao boong tau o khoang chinh giua than tau la 5,31m.

Dong co va tram nguon

Do cham tre trong qua trinh che tao dong co diesel gasturbin cho he thong dong luc, cac tau ho tong ten lua dau tien su dung he thong dong co gas-turbin M-15, day la he thong dong co bao gom 2 dong co tuoc bin tang toc M-70 cong suat 12000 suc ngua moi dong co, va 2 dong co tuoc bin hanh trinh cong suat 5000 suc ngua moi dong co, voi 4 bo phan giam toc. he thong dong co tuoc bin co nhung uu diem quan trong, bao gom ca yeu to tiet kiem nhung voi dong co tuoc bin gap kho khan trong dieu khien tau khi chay toc do thap voi vong quay nho, dac biet khi cap cang. Cac dong co chinh duoc noi lien voi chan vit bang truc quay 3 bac tu do, toc do toi da cua tau la: 42 hai ly, toc do tiet kiem la 13 hai ly. Tam hoat dong xa bo lien tuc voi toc do cao la 760 dam, tam hoat dong tiet kiem la 1400 dam.

Dong co tram nguon cac tau ho tong ten lua thiet ke 1241M- la dong co diesel – gas tuoc bin 2 truc khuyu. He thong dong luc bao gom 2 dong co tuoc bin tang ap M-70 co cong suat 12000 ma luc va 2 dong co diesel M-510 co cong suat 4000 ma luc (moi to hop dong co diesel co dong co M-504 voi hop giam toc 2 toc do va ly hop thuy luc. Cac dong co chinh hoat dong voi mot truc chan vit va chan vit. Toc do cuc dai cua tau la 41 hai ly/gio, toc do tiet kiem la 14 hai ly/gio. Tam hoat dong voi toc do hai trinh la 36 hai ly/gio se la 400 dam, toc do tiet kiem la 1600 dam, voi toc do 12 hai ly/gio tam hoat dong la 2400 dam (dam; 1,61km) .

Tren moi tau chien lap dat 2 dong co tram nguon DG-200 cong suat 200kWh va mot dong co tram nguon diesel DGR-75 cong suat 100kWh

Cac bo phan trang thiet bi chinh cua tau.

He thong truyen dong va dieu khien lai: Thau ho tong ten lua 1241 duoc lap 2 chan vit truc cung 3 bac tu do.

Bo phan neo buoc tau, Neo tau va keo tau: Trong thung sat phia truoc tau co lap he thong dien- thuy luc de tha xich neo va thu neo, dong thoi co trong quan day cap buoc tau phia mui, Tren boong tau phia sau co dong co dien va bo phan co khi giam toc voi banh rang vo tan de quan cap buoc neo tau o phia sau, tren boong tau co tat ca 4 trong quan day cap buoc neo tau.

Phuong tien cuu ho: Phuong tien cuu ho tren cac tau ho tong ten lua 1241 co 5 xuong cuu ho, 3 trong so do duoc dat tren tang thu nhat cua boong chinh ( phia dang duoi tau, giua be phao AK-630) va hai chiec duoc dat o phia mui cua buong chuyen dong.

Kha nang hai hanh.

Tinh nang ky thuat cua tau cho phep cac tau lop Monliya co the hoat dong tren bien voi van toc thap khi bien dong den cap 7-8.

Dieu kien lam viec va thuy thu doan.

Thuy thu doan cua tau ho tong 12411T bien che la 41 nguoi ( tren tau 12411-M quan so giam xuong con 40 nguoi. trong do co 5 si quan, bao gom ca thuyen truong. Thuyen truong duoc su dung buong rieng hai nguoi, bo tri tren tang thu nhat cua boong tau, duoi buong co dong phia ben trai mang tau. Cac si quan con lai duoc bo tri trong cac buong 2 nguoi doc theo thanh tau. Thuy thu nghi ngoi trong 3 buong tap trung, bo tri o khoang chinh phan mui tau. Buong phia mui tau (7 guong doi) bo tri o phan mui tau canh buong dan cua phao AK-176, hai buong ngu con lai nam o phia sau canh suon cua phao AK-176. Phong an rong 5x4m duoc bo tri trong khoang chinh cua than tau. Luong thuc, thuc pham, nuoc uong du tru cho 10 ngay. De luu tru co so vat chat tren tau bo tri kho du tru thuc pham khu vuc mui tau, canh khoang ngu cua thuy thu, duoi tang khoang dan cua thap phao AK-176 la thung dung nuoc uong.

Vu khi trang bi

Vu khi chong tau

Vu khi co ban duoc bien che cho mau thiet ke dau tien: P-15, 3M-80 Moskit

Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong
Ten lua chong tau X-41 Moski
Ten lua chong tau X-41 Moski.
Trong he thong vu khi cua tau ho tong ten lua 12411 duoc bien che 4 ten lua chong tau R-15 Termit, tau ho tong 12411 M duoc bien che 4 ten lua chong tau loai 3M-80 Moskit (R-270), cac ten lua chong tau duoc lap trong 2 bo ong phong ten lua KT-152. Ten lua duoc bo tri tren hai be phong co dinh gan gan 2 ben suon boong tau. Be phong ten lua duoc gan voi mot goc phong co dinh so voi san tau.

Vu khi phong khong.

De phong thu tren khong, ve ly thuyet ky chien thuat nhieu hon la thuc te tac chien, chong lai cac don tan cong tu tren khong, tren cac tau ho tong duoc trang bi cac ten lua phong khong tam thap (Strela-3) co so bien che la 16 ten lua, hoac Igla voi co so bien che tuong duong. Ten lua phong khong duoc bo tri be phong tren boong phia duoi tau, gia dung ban co be ty huong ra 4 huong ban.

Phao ham

Phao ham co ban : АК-176, АК-630М
Phao ham co ban : АК-176, АК-630М.
Phao ham cua tau ho tong ten lua 1241 la phao ham mot nong tu dong 76/59 АU kieu thap phao АК-176, thap phao duoc bo tri tren phan mui tau cua boong tau. Co so dan phao la 316 vien. Thap phao duoc che tao tu hop kim nhom va magnesium Amr-61 voi do day 4mm. Kip trac thu - 2 nguoi ( nap dan bang tay – kip trac thu la 4 nguoi). Khoi luong cua phao la: 10,45 tan.

Tren boong tau phia duoi tau cua thiet ke 1241 de chong lai cac ten lua hanh trinh chong tau, duoc lap dat hai sung may 6 nong 30/54 AK-630M, voi hai day bang dan 2000 vien dan – 1000 vien cho moi bang dan. Khoi luong cua toan bo u sung khong co dan va phu tung la 1,85 tan. Toan bo u sung may voi he thong dieu khien la 9114kg. Tam ban cua sung la 4000m. Che do ban thong thuong 4-5 loat ban voi moi loat tu 20 – 25 vien dan tu tam ban max, tren tam ban hieu qua, loat ban co the keo dai voi so luong len den 400 vien ngat doan ngan tu 3-5 giay.

He thong radar va thiet bi tac chien dien tu

Radar truy tim, phat hien, bat va bam muc tieu.

Ra quet, kiem soat va phat hien muc tieu chu dong hoac thu dong, xu ly tin hieu thong tin va chuyen thong so chi thi muc tieu cho ban chi huy truong va cac kip trac thu tren tau, giai quyet cac bai toan ve dan duong, dinh vi tau, dieu hanh cac hoat dong tac chien lien ket phoi hop voi cac ham tau khac trong phan doi tau 1241 duoc thuc hien boi he thong radar Monolit (he thong radar nay la nang cap cua he thong Titanit, he thong radar duoc bo tri tren noc cua boong chinh cua tau duoi chup radar chu dong hinh ban cau. Nhung tau ho tong dau tien duoc san xuat ke ca tau chi huy P-5 va nhung tau ho tong ten lua xuat khau khong duoc lap he thong Monolit ma lap he thong radar bam, dan ban Garpun. ( He thong radar xuat khau: Garpun-E). Cac tau ho tong ten lua thiet ke 1241T duoc lap radar Monolit voi thiet bi dieu khien ten lua Korral tu he thong phong ten lua Termit. He thong radar dieu khien hoa luc phao binh MP-123/176 Vimpel duoc bo tri trong khoang tren boong tau, ben duoi cot an ten.

He thong thiet bi trinh sat va tac chien dien tu

Tau ho tong ten lua thiet ke 1241 duoc trang bi he thong tac chien dien tu Vimpel –P2 , dam bao cho cac thiet bi dien tu tren au co kha nang ngan chan va chong gay nhieu dien tu.

Doi voi nhung muc tieu can gay nhieu dien tu tren tau duoc bo tri hai be phong dan gay nhieu, moi be phong gom co ong phong luu 16 nong co dieu khien tu xa PK-16 de gay nhieu thu dong, ong phong luu phong dan phan xa luong cuc hoat moi bay hong ngoai. Co so dan bien che la 128 qua dan 82mm. Be phong duoc dat o phia duoi tau, tren mat boong tau. cac tau the he sau co the lap toi 4 be phong dan moi bay hoac phan xa da cuc PK-10 cac be phong nay cung duoc lap o tren cac gia do phia duoi tau, khu vuc khoang quat gio lam mat buong may giua boong tau va sung may 6 nong AK 630. va tren cac gia do nam giua buong co dong tren boong tau va thap phao AK 176. Tren cac tang tren boong tau tu qua trinh sua chua vua va cac tau moi dong the he moi duoc lap cac cam bien chieu xa lases, nham phat hien tau bi chieu xa laser tu cac thiet bi dan duong cho ten lua chong tau dan dong bang laser.

Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong
1 – Khoang phia truoc mui tau; 2 – Buong kho tang dung co so vat chat khac nhau; 3 – Thung chua xich mo neo; 4 – Buong ngu cua thuy thu doan; 5 – Phao ham 76-mm АУ АК-176; 6 – Trong chuyen nap dan 76-mm AU; 7 –Vi tri chien dau da chuc nang; 8 – Thung dung nuoc ngot ; 9 –Thung dung dau diesel nhien lieu; 10 – He thong radar Monolit «Монолит»; 11 – Khoang co dong len boong tau; 12 –Phong nghi sy quan chi huy; 13 –Hanh lang р; 14 – Phong nho lap cac thiet bi dien - dien tu; 15 – Phong trung tam dieu khien cac thiet bi dong luc, tram nguon va bang mach phan phoi cho cac khoang phia mui tau.; 16 –Khoang may tau phia dang mui tau МО; 17 – Ong xa khoi tau ; 18 – Ong thong khi va quat thong gio khoang may tau; 19 – Khoang chua thung dau; 20 – Dong co day cua tau ; 21 – Buong dieu khien dien than tau va phong buong bang dien duoi tau; 22 – Khoang may phia duoi tau МО; 23 – Phong an cua tau; 24 – Sung may chong ten lua АК-630М; 25 – Khoang xa khi thai duoi tau; 26 – khoang may cuoi duoi tau; 27 –Khoang banh lai duoi tau.

Mau thiet ke 12417

Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong
Luong gian nuoc tieu chuan , Tan: 436 (tieu chuan), 493 (day du)

Toc do cuc dai, hai ly/gio. 41 (max), 12 (tiet kiem)
Tam xa hai hanh max, dam 1600 (Ve 12 hai ly)
Luong du tru hanh trinh. 10 ngay
Vu khi trang bi:

Ten lua chong tau 2х2 Ong phong ten lua chong tau "Моskit"; 1х4 ong phong ten lua vac vai Igla "Игла"; Phao ham 1х1 76-mm АК-176; Sung may chong ten lua 2х6 30-мм АК-630
radar dieu khien hoa luc Vimpel , radar chi thi kiem soat va dan ban muc tieu Monolit, Radar hang hai dan duong tren hai do va dinh vi ve tinh. He thong tac chien dien tu va canh bao som.
Dong luc cua tau la he thong to hop dong co diesel – tuoc bin khi ga 2х GTD М-70 va 2хМ510
Kich thuoc, m 56,1х10,2х2,5
Nguon dien: Dong co phat dien 3 pha diesel theo thiet ke.
Cong suat dong co kW 4000 suc ngua.х 2 М510; 12000 suc ngua .х 2 GTD

Mau thiet ke Monliya 1241.8

Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong

Chieu dai than tau 56.1 m

Chieu rong nhat than tau 10.2 m

Chieu cao cua san tau (trung binh) 5.31 m

Muc ngan nuoc du tai trong 2.38 m

Luong gian nuoc 510 T

Thong so chien thuat tau ho tong ten lua
Toc do cuc dai; 39-40 kn
Toc do tiet kiem 12-13 kn voi khoang cach xa hoat dong xa nhat 2300 dam
Luong du tru luong thuc thuc pham hanh trinh10 ngay
Thuy thu doan: 42

Dong luc than tau:

Dong co to hop diesel-gas turbine M15:
Voi nhiet do khoang 15oC. 23530 kW
Voi nhiet do lon hon 34o C 17430 kW

Nguon dien than tau: kWh may phat dien diesel 2x200. va mot may phat dien diesel 1X100.

Vu khi trang bi:
16 ten lua chong tau X-35 Uran 3M24
Ten lua phong khong vac vai Igla: 12
Hoa luc phao binh:
1xAK-176M 76.2 mm voi co so 316 vien dan phao.
2xAK-630M1-2 30 mm voi co so 4000 vien dan

He thong tac chien dien tu
He thong radar GARPUN-BAL Radar bao gom:
Radar dieu khien hoa luc MR-123-02.
Radar truy tim, phat hien muc tieu tren khong va tren bien POZITIV-E
MP-405 ESM He thong radar canh bao som
Radar ID system: He thong radar xac dinh chu quyen
Radar hang hai dinh vi va dan duong dieu khien tau
He thong sung phong luu gay nhieu dien tu va quang hong ngoai PK-10

Ten lua Uran X-35 (Mo phong 3D)
Ten lua Uran X-35 (Mo phong 3D).
Ong phong ten lua Uran (Mo phong 3D)
Ong phong ten lua Uran (Mo phong 3D).
Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong
Ten lua chong tau X-35 Uran 3M24

Toc do bay, km/h 1100

Tam ban xa nhat, km 130

Tam ban gan nhat, km 5

Tran bay tren muc nuoc bien, m 5-10

Tran bay tiep can muc tieu (giai doan cuoi), m 3-5

Chieu dai ten lua, mm: 3750

Duong kinh cua ten lua,mm: 420

Sai canh ten lua: mm 930

Khoi luong dau dan, kg 145

Tai trong phong kg 630.

TIN THE GIOI NO BAT:

 Nhung vu muu sat nguyen thu quoc gia trong nam 2012
  7 ly do ngan can chien tranh Trung - Nhat
 Tau Trung Quoc lai tien vao vung bien tranh chap voi Nhat

CO THE BAN QUAN TAM:

>> Bien Dong khong danh cho ke thieu can dam

>> Phat hien manh thien thach o ho bang Ural

>> 6 co quan tinh bao lung danh nhat the gioi

>> Nhat Ban cu "su gia" sang Trung Quoc dam phan

>> Han Quoc: Trieu Tien da thu dong co ten lua moi

>> Dung tim voi tin don dang so nhat nam

>> Chau A –Thai Binh Duong se khong xay ra chay dua hai quan?

VietBao.vn (Theo Tien Phong)
Comment :Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
" Lightning " and the wolves tactics in the South China Sea
South China Sea , Vietnam , anti -ship missile , missile defense , naval forces , design , launch , two engines , used , escorting , light , strategy , staffing , layout , controls , Radar
Vietnamese Navy has equipped and are playing a series of high - speed missile boats Molniya equipped with powerful , was named called ' lightning ' , extremely suitable for ' tactics wolves ' when the war in the South China Sea ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Tia chớp" và chiến thuật bầy sói trên Biển Đông

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Tia chớp" và chiến thuật bầy sói trên Biển Đông bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tia chop va chien thuat bay soi tren Bien Dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin the gioi trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin the gioi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0