Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam

Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam

- Ong Le Dang Doanh, chuyen vien cao cap, co van Bo truong Bo KH-dau tu, da tung vi von: "Khu vuc thuong mai tu do ASEAN ( AFTA ) la mot cai san tap. Con To chuc thuong mai the gioi ( WTO ) la san thi dau. Khong co san tap de luyen ren, khong ai co the thi dau tot". Vay tap luyen tren cai san tap do co tac dong gi toi suc khoe cua kinh te Viet Nam?

I. AFTA va qua trinh tham gia cua Viet Nam

1. Noi dung co ban cua AFTA

AFTA la ten viet tat tieng Anh cua Khu vuc thuong mai tu do ASEAN (ASEAN Free Trade Area).

Quyet dinh thanh lap Khu vuc thuong mai tu do nay duoc dua ra tai Hoi nghi Thuong dinh ASEAN lan thu 4, to chuc vao thang 1/1992 tai Singapore. Theo ke hoach ban dau, AFTA duoc hoan thanh vao nam 2008 voi muc dich co ban la "tang cuong kha nang canh tranh cua ASEAN nhu mot co so quoc te nham cung cap hang hoa ra thi truong the gioi". Tuy nhien, truoc su phat trien va canh tranh manh me cua cac lien ket kinh te toan cau khac, cung nhu do su tien bo cua chinh cac quoc gia ASEAN, nam 1994, khoi nay quyet dinh day nhanh thoi han len nam 2003.

Sau do, tu nam 1995 den 1998, ASEAN ket nap them 4 nuoc thanh vien moi la Viet Nam, Lao, Campuchia va Myanmar.

Co che chinh de thuc hien AFTA la Hiep dinh thue quan uu dai co hieu luc chung (Common Effective Preferential Tariff - CEPT). Ve thuc chat, CEPT la mot thoa thuan giua cac nuoc thanh vien ASEAN ve viec giam thue quan trong noi bo khoi xuong con 0-5% thong qua nhung ke hoach giam thue khac nhau. Trong vong 5 nam sau khi dat muc thue uu dai cuoi cung, cac nuoc thanh vien se tien hanh xoa bo cac han ngach nhap khau va nhung hang rao phi quan thue khac.

Thoi han thuc hien CEPT cua cac nuoc co khac nhau. Cu the la:

Voi Brunei, Indonesia, Philippines, Singapore, Thai Lan: tu 1993 den 2003.

Voi Viet Nam: tu 1996 den 2006

Voi Lao, Myanmar va Campuchia: tu 1998 den 2008.

De thuc hien dan dan viec cat giam thue quan, moi nuoc se phai phan loai tat ca hang hoa cua minh vao mot trong cac danh muc sau:

Danh muc giam thue (IL)

Danh muc loai tru tam thoi (TEL)

Danh muc loai tru hoan toan (GEL)

Danh muc nhay cam (SL)

Danh muc nhay cam cao

Danh muc giam thue (IL) bao gom nhung mat hang se duoc cat giam thue quan de den khi hoan thanh CEPT se co thue suat 0-5%. Ngay sau khi ky CEPT, moi nuoc ASEAN phai dua ra IL cua minh de bat dau giam thue quan tu nam 1993. Tren thuc te, khong phai mat hang nao trong IL cung thuc su phai giam thue quan, vi co nhung mat hang truoc khi dua vao IL da co thue suat duoi 5%, tham chi bang 0%.

Danh muc loai tru tam thoi (TEL) bao gom nhung mat hang chua dua vao giam thue quan ngay, do cac nuoc thanh vien ASEAN phai danh them thoi gian de dieu chinh san xuat trong nuoc thich nghi voi moi truong canh tranh quoc te gia tang.

Sau ba nam ke tu khi tham gia CEPT, cac nuoc ASEAN phai bat dau chuyen dan cac mat hang tu TEL sang IL, tuc la bat dau giam thue quan doi voi nhung mat hang nay. Qua trinh chuyen tu TEL sang IL duoc phep keo dai trong 5 nam, moi nam phai chuyen duoc 20% so mat hang. Dieu do co nghia la den het nam thu tam thi IL da mo rong bao trum toan bo TEL, va TEL khong con ton tai.

Khi dua moi mat hang vao IL, cac nuoc dong thoi phai chi ra lich trinh giam thue quan cua mat hang do cho den khi hoan thanh CEPT.

Vi du: Khi tham gia CEPT vao nam 1993, IL cua nuoc A bao gom 50 mat hang, TEL cua nuoc nay co 100 mat hang. Tu nam 1996, nuoc A phai bat dau chuyen TEL sang IL. Neu moi nam chuyen deu 20% thi nam 1996, IL cua nuoc nay co 50 + (100*20%) = 70 mat hang va TEL giam di con 100 - (100*20%) = 80 mat hang. Nam 1997, IL se la 90 va TEL se la 60. Ba nam tiep sau do, cac con so tuong ung se la 110/40, 130/20 va 150/0. Den nam 2000, IL cua nuoc A se bao gom ca 150 mat hang va TEL khong con mat hang nao nua.

Danh muc loai tru hoan toan (GEL) bao gom nhung mat hang khong co nghia vu phai giam thue quan. Cac nuoc thanh vien ASEAN co quyen dua ra danh muc cac mat hang nay nham bao ve an ninh quoc gia, dao duc xa hoi, bao ve suc khoe con nguoi, dong thuc vat; bao ton cac gia tri van hoa, lich su, khao co...

GEL khong phai la Danh muc cac mat hang Chinh phu cam nhap khau (NK). Mot so mat hang co trong GEL van duoc NK binh thuong, nhung khong huong thue suat uu dai nhu cac mat hang trong danh muc giam thue.

Ngoai co che nay, de hien thuc hoa AFTA, cac nuoc ASEAN con ky ket hang loat cac thoa thuan ve thong nhat va cong nhan tieu chuan hang hoa giua cac nuoc thanh vien, cong nhan viec cap giay xac nhan xuat xu hang hoa cua nhau, tang cuong hop tac trong linh vuc hai quan, bao ve quyen so huu tri tue, phat trien cong nghiep va xay dung Khu vuc dau tu ASEAN (ASEAN Investment Area - AIA).

2. Qua trinh tham gia cua Viet Nam

Ngay 28/7/1995, Viet Nam chinh thuc tro thanh thanh vien thu 7 cua ASEAN va cam ket tham gia AFTA. Thoi han hoan thanh AFTA cua Viet Nam nam 2006. Viet Nam bat dau thuc hien lo trinh giam thue quan tham gia AFTA tu ngay 1/1/1996, khi dua 875 mat hang dau tien vao thuc hien CEPT. Tat ca nhung mat hang nay deu da nam o khung thue suat 0-5%.

Dau nam 1998, Viet Nam cong bo lich trinh giam thue de thuc hien AFTA vao nam 2006. Tren thuc te thi den cuoi nam 2002, 5.500 mat hang (chiem khoang 86% tong so mat hang trong bieu thue nhap khau) da duoc vao chuong trinh cat giam. Toan bo cac mat hang nay da o thue suat duoi 20% va co lo trinh cat giam trong thoi ky 2002-2006. Trong so do, 65% da o muc thue 0-5%.

Theo so lieu cua to Dow Jones, vao nhung ngay dau nam 2003, muc thue suat trung binh cua Viet Nam chi hon 2% mot chut, va Viet Nam dang la nuoc co muc thue suat trung binh thap thu 3 ASEAN, sau Singapore va Brunei.

Theo dung lo trinh thi viec cat giam thue tham gia AFTA da duoc ap dung chinh thuc tai Viet Nam tu ngay 1/1/2003. Tuy nhien, ngay 10/1/2003, Bo Tai chinh da thong bao viec cat giam do se duoc thuc hien lui lai 7 thang, vao ngay 1/7.

Den ngay 1/7, 1.416 mat hang thuoc TEL duoc chuyen sang IL. Da so do la nhung mat hang hien dang duoc bao ho voi muc thue suat rat cao (30-100%), hoac dang duoc quan ly bang han ngach nhu xi mang , giay , hang dien tu, dien gia dung , co khi, vat lieu xay dung...

II. Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam

Doi chieu noi dung cua AFTA cung nhu nhung tac dong co the co cua no doi voi cac nuoc thanh vien noi chung, doi chieu voi tinh hinh cu the va tien trinh thuc hien AFTA cua Viet Nam, AFTA co the co nhung tac dong tren cac mat chinh sau:

1. Thuong mai

1.1. Nhap khau:

Trong nhung nam gan day, hang hoa tu ASEAN vao Viet Nam chiem khoang 25% kim ngach nhap khau (NK), trong do nguyen vat lieu dung cho san xuat va hang cong nghiep chiem ty trong lon. Cac mat hang nay da co thue suat duoi 5% truoc khi thuc hien CEPT. Vi vay, AFTA khong co tac dong truc tiep toi viec NK nhung mat hang nay.

Ngoai ra, mot so hang NK co kim ngach dang ke o Viet Nam nhu xang dau, xe may... chua duoc dua vao danh sach giam thue ngay nen truoc mat se nam ngoai pham vi tac dong cua AFTA.

Ve lau dai, Viet Nam chac chan phai dua them nhung mat hang tu danh muc loai tru tam thoi co thue suat tren 20% vao dien cat giam ngay, va loai tru dan cac hang rao phi thue quan (nhat la nhung han che ve so luong nhap khau). Khi do, rat co the NK, nhat la nhung mat hang tieu dung tu cac nuoc ASEAN vao Viet Nam se tang len neu nhung mat hang cung loai san xuat trong nuoc khong canh tranh lai duoc.

1.2. Xuat khau:

a. Xuat khau sang cac nuoc ASEAN khac:

Ve ly thuyet va dai han, AFTA co tac dong lam tang suc canh tranh cua hang hoa Viet Nam tren thi truong ASEAN nho giam thue quan va loai bo cac hang rao phi thue quan. Song trong vai nam toi, kha nang AFTA lam tang kim ngach xuat khau (XK) cua Viet Nam sang cac nuoc nay khong lon do cac nguyen nhan sau:

Xet ve co cau hang xuat khau (XK):

Nhung nam gan day, ASEAN thuong chiem khoang 20-23% kim ngach xuat khau (XK) cua Viet Nam. Day la mot con so dang ke. Nhung nhung mat hang duoc huong thue suat CEPT lai chi chiem gan 20% kim ngach XK sang ASEAN, tuong duong voi duoi 4% tong kim ngach XK cua Viet Nam nam 2001. Va muc tang XK cua nhung mat hang nay sang cac nuoc ASEAN khac cung khong lon.

Hon nua, co cau hang hoa cua Viet Nam va ASEAN kha tuong dong. Voi trinh do thua kem hon, Viet Nam chi co the canh tranh tren thi truong ASEAN nho tinh doc dao cua chung loai, mau ma va do do, chi mang tinh bo sung cho co cau hang hoa nuoc doi tac.

Xet ve ban hang:

2/3 doanh so buon ban cua Viet Nam voi ASEAN duoc thuc hien voi Singapore. Phan lon hang Viet Nam xuat sang Singapore se duoc tai xuat sang cac nuoc khac. Nhung o nuoc nay, he thong thue xuat nhap khau truoc AFTA von da thap, gan nhu bang 0%. Do vay, khi thuc hien CEPT tren toan khoi ASEAN, 1/3 kim ngach xuat nhap khau con lai cua Viet Nam voi cac nuoc ASEAN khac se chua lam thay doi nhieu XK Viet Nam neu xet theo khia canh duoc huong uu dai thue NK thap.

Co the ket luan rang: Chi khi nao Viet Nam tao duoc su dich chuyen co cau san xuat va XK theo huong tao ra duoc nhieu chung loai hang hoa co suc canh tranh va nam trong danh muc cat giam cua CEPT, cac doanh nghiep Viet Nam moi co them thuan loi ve yeu to gia ca khi muon XK sang ASEAN.

b. Ve phan XK sang cac nuoc ngoai ASEAN:

Ve dai han, AFTA co tac dong gian tiep lam tang kim ngach XK cua Viet Nam sang cac thi truong ngoai ASEAN do nhap duoc dau vao cho san xuat XK voi gia re hon tu cac nuoc ASEAN. Mat khac, voi tu cach mot thanh vien cua AFTA, Viet Nam co dieu kien de khai thac nhung loi the moi trong quan he thuong mai voi nuoc lon.

Vi du, Viet Nam se duoc huong he thong uu dai thue quan pho cap cua My (General System of Preference - GSP). Boi GSP quy dinh "gia tri mot san pham duoc san xuat tai mot nuoc thanh vien cua mot hiep hoi kinh te, khu vuc thuong mai tu do (nhu AFTA) thi duoc coi la san pham cua mot nuoc" va mot san pham NK vao My duoc huong GSP neu "gia tri nguyen lieu NK de san xuat ra no chiem duoi 65% gia tri san pham sau khi hoan thanh thu tuc hai quan vao My".

Dieu do co nghia la cac nuoc ASEAN co the nhap nguyen lieu tu cac nuoc thanh vien khac de san xuat hang XK sang My, va hang XK se duoc huong GSP neu gia tri nguyen lieu duoi 65% gia tri san pham. Va do do, AFTA giup Viet Nam tang cuong tiep can va tham nhap thi truong My - dat nuoc co kim ngach NK vuot 1000 ty USD moi nam.

Tuy vay, nhu tren da noi, co cau san pham cua cac nuoc ASEAN xuat ra thi truong the gioi lai kha tuong dong voi Viet Nam. Va ho cung duoc huong nhung loi ich tuong tu. Do do, tham gia AFTA, Viet Nam tiep tuc phai chap nhan canh tranh rat quyet liet voi cac thanh vien khac trong hiep hoi khong chi tren thi truong khu vuc.

Cung can noi them rang, viec Viet Nam tham gia AFTA va to chuc Hop tac Kinh te chau A - Thai Binh Duong ( APEC ) thang 11/1998 la nhung su chung minh, la buoc chuan bi, tap duot de gia nhap WTO.

2. Dau tu nuoc ngoai

2.1. Dau tu tu cac nuoc ASEAN khac

AFTA co tac dong phan cong lai cac nguon luc trong khu vuc theo huong hop ly hoa. Khi khong con bao ho, mot so nganh cong nghiep cua mot so nuoc se boc lo su thua kem ve kha nang canh tranh, de ton tai, hoac de thu duoc nhieu loi nhuan hon, cac nha kinh doanh trong nhung nganh nay se dau tu sang cac nuoc ASEAN khac co cac yeu to thuan loi hon, trong do co Viet Nam.

Ngoai ra, voi tien trinh hien thuc hoa Khu vuc dau tu ASEAN (AIA), cac nha dau tu ASEAN noi rieng va cac nha dau tu nuoc ngoai noi chung se co nhieu thuan loi ve thu tuc hanh chinh va tam ly khi dau tu vao Viet Nam.

2.2. Dau tu nuoc ngoai tu cac nuoc khac

Ve ly thuyet, mot khu vuc thuong mai tu do se lam tang dau tu tu ngoai khu vuc. Do la boi cac nha dau tu co the san xuat hang hoa tai mot hay mot so nuoc va dua ra tieu thu o tat ca cac nuoc thanh vien voi muc thue thap va hang rao thue quan dan duoc do bo. Khi cac nha dau tu nuoc ngoai dau tu vao mot nuoc, ho se co mot thi truong tiem nang rong lon hon nhieu lan nuoc do.

Ap dung ly thuyet do vao AFTA va Viet Nam, thi cac nha dau tu nuoc ngoai khi dau tu vao Viet Nam, ho se khong chi nghi den mot thi truong voi 80 trieu dan, ma con tinh den ca thi truong ASEAN voi tren 500 trieu nguoi.

Nhung tren thuc te, thue chi la mot trong rat nhieu yeu to duoc xem xet de di den quyet dinh dau tu. Thue thap se mat di y nghia thu hut dau tu nuoc ngoai neu khong di kem voi su on dinh chinh tri, xa hoi, luat dau tu nuoc ngoai thong thoang, nguon lao dong gia re va co tay nghe cao... Co the lay vi du don cu la Indonesia hien nay. Mac du Indonesia da hoan thanh AFTA, nhung rat nhieu nha dau tu nuoc ngoai nhu Sony , Matsushita... da va dang roi bo nuoc nay sang Trung Quoc, Malaysia hay Viet Nam vi lo ngai va that vong truoc nan khung bo, mau thuan sac toc, bat on quyen luc va tham nhung...

Do cung thach thuc chung cho tat ca cac thanh vien cua AFTA. Vi neu nhu truoc day, Indonesia hay Viet Nam khong phai la thanh vien cua AFTA, de vuot qua hang rao thue quan va cac han che NK vao thi truong Indonesia hay Viet Nam, cac nha dau tu nuoc ngoai buoc phai dau tu tai nuoc so tai. Nhung nay Viet Nam da la thanh vien AFTA, neu moi truong dau tu vao Viet Nam khong hap dan, thi thay vi dau tu Viet Nam, cac nha dau tu nuoc ngoai co the se dau tu vao cac nuoc ASEAN khac, hoac don gian hon, chi can mo rong hoac tang them cong suat cua cac nha may san co tai cac nuoc AFTA, dac biet la doi voi cac day chuyen san xuat da gan het khau hao nhung van van hanh tot, roi tu do ban hang sang Viet Nam.

Nhu vay, de tan dung duoc nhung co hoi thu hut dau tu tu cac nuoc khac ma AFTA dem lai, Viet Nam can phai tiep tuc cai thien mot cach dong bo va toan dien moi truong dau tu.

3. Cong nghiep

Ve lau dai, khi cac nganh cong nghiep cua nhung nuoc thanh vien khong con duoc bao ho, AFTA se lam thay doi co cau cong nghiep khu vuc theo huong chuyen mon hoa va phan bo cac nguon luc mot cach hop ly hon. Nhung day la su thay doi va phan bo mang tinh dong va phu thuoc chu yeu vao su lua chon va no luc chu quan cua tung nuoc.

Singapore se day manh phat trien cac nganh hoa chat, trang thiet bi van tai va linh kien dien tu, trong khi do se bo ngo cac nganh can nhieu lao dong va khoang san. Malaysia thi co su sap xep nguoc lai. Cac nganh cong nghiep su dung nhieu lao dong va nguyen lieu nhu cong nghiep giay, che bien go, may mac va det se tang nhanh. Trong khi do, cac nganh thiet bi van tai, hoa chat, do go, thuc pham da qua che bien se giam manh.

Cung giong nhu tai cac nuoc ASEAN, o mot muc do nao do, AFTA se lam thay doi co cau cong nghiep cua Viet Nam. Trong do, mot so nganh se phat trien, mot so nganh se bi thu hep.

Tuy vay, AFTA cung tao cho chung ta dieu kien va thoi gian de chuan bi va vuon len de co the dung vung va phat trien vi:

Thu nhat, moi thoi han thuc hien va hoan thanh AFTA/CEPT doi voi Viet Nam duoc cong them 3 nam;

Thu hai, cung nhu cac nuoc ASEAN khac, Viet Nam khong can phai dua ngay mot luc tat ca cac danh muc hang hoa vao chuong trinh giam thue. Nhung mat hang nao co ty trong NK cao va co khoi luong gia tri tieu thu lon tren thi truong noi dia co the se dua vao giam thue cham hon;

Thu ba, sau khi mot mat hang duoc giam thue, cac hang rao phi thue quan (neu co doi voi mat hang do) sau do 5 nam moi phai xoa bo;

Thu tu, viec cat giam thue NK doi voi mot so nguyen lieu, san pham dau vao se lam giam chi phi san xuat va do vay, gop phan nang cao kha nang canh tranh cho mot so san pham cong nghiep.

Van de dat ra doi voi cac nha hoach dinh chinh sach cung nhu cac nha kinh doanh la lam the nao de tan dung duoc nhung co hoi va thoi gian mot cach co hieu qua, dinh huong co cau cong nghiep va mat hang kinh doanh nhu the nao de co the phat huy duoc loi the so sanh cua Viet Nam trong phan cong lao dong khu vuc.

Tren co so dinh huong phat trien cong nghiep theo co che kinh te mo, Nha nuoc can tao moi truong thuan loi va dau tu thich dang, dong thoi ap dung cac bien phap bao ho hop ly trong thoi gian cho phep de cac nganh co tiem nang phat trien co the canh tranh khong nhung tren thi truong trong nuoc ma con trong khu vuc va tren the gioi.

Tuy nhien, moi su bao ho cua Nha nuoc deu co gioi han. De dung vung va phat trien, cac doanh nghiep can phai khan truong nghien cuu nhu cau thi truong trong nuoc va khu vuc, kha nang canh tranh cua cac nuoc ASEAN trong cung linh vuc de kip thoi dieu chinh co cau san xuat, doi moi trang thiet bi va cong nghe, nang cao nang luc quan ly khi su bao ho khong con nua, dac biet trong boi canh hien nay khi Viet Nam ve co ban se hoan thanh AFTA vao nam 2005.

4. Ngan sach nha nuoc

Tham gia AFTA va thuc hien chuong trinh cat giam thue quan theo CEPT chac chan se tac dong toi nguon thu cho ngan sach, it nhat la trong giai doan dau khi Viet Nam thuc su cat giam thue quan, tuc la tu 1/7 nam nay. Theo so lieu nhung nam gan day, NK tu cac nuoc ASEAN chiem khoang 20-23% kim ngach NK cua Viet Nam, trong khi do, thue NK (tru dau tho) dong gop khoang 25% tong so thu ngan sach. Nhu vay, ve mat so hoc don thuan, khi cat giam thue quan, ro rang nguon thu ngan sach se bi giam.

Ve dai han, AFTA se lam tang hieu qua san xuat trong nuoc. Nhu vay, co so de tinh toan rang, ve dai han, phan giam cua thue NK do thuc hien CEPT se duoc bu lai bang tang thu do kim ngach buon ban tang va tang thu tu cac loai thue khac nhu thue gia tri gia tang, thue tieu thu dac biet, thue thu nhap cong ty...

Tuy nhien, day cung chi la ly thuyet, thuc te con phu thuoc vao su phat trien cua san xuat trong nuoc, hieu qua cua he thong thue va bo may thu thue.

Tom lai, tham gia ASEAN va AFTA la buoc di tat yeu dau tien cua Viet Nam tren con duong hoi nhap voi khu vuc va the gioi. Su kien nay mo ra cho Viet Nam nhieu co hoi moi cung nhu nhieu thach thuc to lon. Co hoi va thach thuc dan xen lan nhau, doi hoi su no luc ca tam vi mo va vi mo de khai thac triet de cac co hoi va han che den muc thap nhat anh huong tieu cuc do cac thach thuc dua den.

Khong nen coi viec thuc hien AFTA nhu mot qua trinh hay hanh dong rieng biet, ma phai dat no trong lo trinh hoi nhap va tu do hoa thuong mai tong the, trong do, muc tieu nhat quan duoc xac dinh boi khuon kho WTO.

  • Hoang Lan
Viet Bao
Comment :Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Impact of AFTA on Vietnam's economy
The Organization, Ministry of Planning, Mr. Doanh, Free Trade Area ASEAN, trade organizations world trade, foreign investment, non-tariff barriers, Vietnam's economy, domestic production, competitiveness, lower tariffs, its members, work, economy, commodities
He Doanh, senior adviser Minister of Planning and Investment, has been for von: "Free Trade Area (AFTA) is a training ground. As the World Trade Organization (WTO) is the stadium. There is no training ground to practice forging, one can not ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tac dong cua AFTA doi voi nen kinh te Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tim hieu trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tim hieu
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0