TT Nguyen Tan Dung noi ve Bien Dong tai Hoi nghi ASEAN

TT Nguyen Tan Dung noi ve Bien Dong tai Hoi nghi ASEAN

Tags: Bien Dong, Dong A, TT Nguyen Tan Dung, Trung Quoc, Viet Nam, Dong Nam A, Trung tam Hoi nghi quoc te, Hoi nghi cap cao ASEAN, quy tac ung xu, Bien Doi Khi Hau, tai hoi nghi, lien quan den, cua khu vuc, le khai mac, van de, ket


Hom nay (17/11) Le khai mac Hoi nghi Cap cao ASEAN lan thu 19 voi chu de “Cong dong ASEAN trong Cong dong cac Quoc gia Toan cau” va cac Hoi nghi Cap cao lien quan da dien ra trong the tai Trung tam Hoi nghi quoc te Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Phat bieu khai mac Hoi nghi, Tong thong Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono da neu bat nhung ket qua tich cuc trong tien trinh xay dung Cong dong, trien khai Ket noi ASEAN, lien ket khu vuc, mo rong va lam sau sac quan he cua ASEAN voi cac Doi tac cung nhu duy tri vai tro trung tam cua Hiep hoi trong cau truc khu vuc dang dinh hinh.

Tong thong Indonesia nhan manh, Hiep hoi can phat huy va nhan len cac ket qua da dat duoc trong nhung nam toi, tiep tuc cung co doan ket, huong toi mot Cong dong ASEAN vung manh, gan ket va lien ket chat che. Day cung chinh la co so de Hiep hoi tham gia va dong gop tich cuc hon vao cac cong viec chung cua cong dong quoc te, nhat la tren cac van de toan cau thuoc quan tam chung cua khu vuc cung nhu phoi hop lap truong tai cac dien dan nhu LHQ, APEC, ASEM, G20…

TT Nguyen Tan Dung noi ve Bien Dong tai Hoi nghi ASEAN
Cac nha lanh dao ASEAN tai Hoi nghi Thuong dinh lan thu 19

Ong cung dac biet luu y viec bao dam hoa binh, on dinh va an ninh o Dong Nam A va Dong A, trong do co viec thuc day thuc hien Tuyen bo ve ung xu cua cac ben o Bien Dong (DOC) va Hiep uoc khu vuc Dong Nam A khong co vu khi hat nhan (SEANWFZ).

Tai Hoi nghi, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co bai phat bieu ve nhung van de thuoc trong tam cua ASEAN va khu vuc. Duoi day la noi dung bai phat bieu do Bo Ngoai giao cung cap:

1/ Ve xay dung Cong dong ASEAN:

- ASEAN can co quyet tam chinh tri cao va danh nguon luc can thiet de thuc hien dung thoi han Lo trinh xay dung Cong dong ASEAN tren ca ba tru cot.

- Can phat huy hieu qua cac cong cu va co che hop tac chinh tri - an ninh cua ASEAN nhu Hiep uoc Than thien va Hop tac o Dong Nam A (TAC), Hiep uoc Dong Nam A khong co vu khi hat nhan (SEANWFZ), Tuyen bo ve ung xu cua cac ben o Bien Dong (DOC) va tien toi Bo Quy tac ung xu o Bien Dong (COC), Dien dan Khu vuc ASEAN (ARF), Hoi nghi Bo truong Quoc phong ASEAN mo rong (ADMM+)... nham bao dam hoa binh, an ninh va thuc day hop tac phat trien o khu vuc, dong thoi tang cuong vai tro chu dao cua ASEAN trong cau truc khu vuc dang dinh hinh.

- Tiep tuc tang cuong hop tac va dau tu thich dang cho cac linh vuc nhu thu hep khoang cach phat trien, an ninh nang luong, luong thuc, cung nhu tang cuong hop tac nham xu ly hieu qua cac thach thuc dang noi len, ke ca bien doi khi hau, an ninh hang hai, moi truong, khai thac va su dung tai nguyen nuoc tren cac dong song, nhat la song Me cong, mot cach hop ly de tu do gop phan thuc day phat trien ben vung va dong deu o khu vuc.

2/ Ve quan he doi ngoai, de nghi ASEAN tap trung vao nhung trong tam sau:

- Tiep tuc chinh sach doi ngoai “rong mo”, tang cuong quan he va tao dieu kien cho cac doi tac tham gia sau rong hon va dong gop tich cuc vao viec xu ly cac van de lien quan den hoa binh, an ninh va phat trien o khu vuc cung nhu ho tro hinh thanh Cong dong ASEAN.

- Cung co va phat huy vai tro trung tam cua ASEAN o khu vuc trong cac co che do ASEAN khoi xuong cung nhu trong mot cau truc khu vuc dang dinh hinh; tang cuong doan ket, lien ket, chu dong de xuat cac sang kien va dinh huong cac uu tien cua khu vuc.

- Tiep tuc khang dinh muc tieu, nguyen tac, the thuc va uu tien cua Cap cao Dong A da duoc neu trong Tuyen bo Ku-a-la Lam-po nam 2005 va Tuyen bo Ha Noi nam 2010; Cap cao Dong A can phat huy vai tro la dien dan cua cac nha Lanh dao ban ve cac van de chien luoc lien quan den hoa binh, an ninh va phat trien thinh vuong o khu vuc; cung voi cac linh vuc uu tien hien nay, Cap cao Dong A can ban ca cac van de chinh tri, an ninh, trong do co van de an ninh hang hai, chong khung bo va toi pham xuyen quoc gia, cuu tro thien tai va cac thach thuc an ninh phi truyen thong khac.

- Phat huy vai tro chu dong trong viec xay dung khuon kho hop tac va cac chuan muc ung xu o khu vuc, vi hoa binh, xay dung long tin va hop tac phat trien; tiep tuc phat huy vai tro va gia tri cua cac dien dan, co che hien co vi hoa binh, an ninh o khu vuc.


TT Nguyen Tan Dung noi ve Bien Dong tai Hoi nghi ASEAN
"Viet Nam khang dinh hoa binh, on dinh o Bien Dong, trong do co van de an ninh, an toan va tu do hang hai la loi ich chung cua khu vuc va tat ca cac nuoc." - Thu tuong Nguyen Tan Dung (Anh: TTXVN)

3. Ve cac van de quoc te va khu vuc:

- Thien tai va bien doi khi hau: de nghi ASEAN danh uu tien cao cho hop tac va nang cao nang luc phong chong thien tai va ung pho voi bien doi khi hau, nang luc ung pho voi thien tai va bien doi khi hau; som dua Trung tam dieu phoi ASEAN ve Ho tro nhan dao trong quan ly thien tai (AHA Center) di vao hoat dong.

- Ve an ninh - an toan hang hai: Truoc tinh hinh so vu tau thuyen cua cac nuoc ASEAN bi hai tac bat giu ngay cang tang trong khi nang luc ung pho cua cac nuoc trong khu vuc con han che, Viet Nam de xuat ASEAN can xay dung cac khuon kho hop tac voi cac doi tac de co the nhan duoc ho tro phu hop nham bao dam an ninh, an toan cho cac tuyen duong hang hai, ho tro nguoi di bien, bao ve moi truong bien. Day manh va nang cao hon nua vai tro cua Dien dan Bien ASEAN (AMF), xem xet viec mo rong AMF voi cac doi tac o Dong A; thuc day trien khai Tuyen bo ASEAN thang 10/2010 ve hop tac ho tro nguoi va tau thuyen bi nan tren bien.

- Ve van de Bien Dong: Viet Nam khang dinh hoa binh, on dinh o Bien Dong, trong do co van de an ninh, an toan va tu do hang hai la loi ich chung cua khu vuc va tat ca cac nuoc; cac ben lien quan can giai quyet cac tranh chap tren Bien Dong bang cac bien phap hoa binh, tuan thu luat phap quoc te, dac biet la Cong uoc Lien hop quoc (LHQ) ve Luat bien nam 1982; bao dam ton trong va thuc hien day du Tuyen bo ve ung xu cua cac ben o Bien Dong (DOC), tien toi Bo Quy tac ung xu o Bien Dong (COC); trong giai quyet tranh chap, van de nao chi lien quan den hai nuoc thi giai quyet song phuong, van de nao lien quan den nhieu ben thi phai duoc giai quyet giua cac ben co lien quan.

- Ve van de phat trien o Tieu vung song Mekong: Viet Nam nhan manh yeu cau khai thac va su dung nguon nuoc song Mekong mot cach hop ly, hieu qua, bao dam loi ich cua dan cu va su phat trien ben vung cua tat ca cac nuoc ven song, nhat la cac nuoc ha nguon; do do, can phai co su hop tac chat che cua ca 5 nuoc ASEAN o Tieu vung Mekong va Trung Quoc, trong do co viec phoi hop nghien cuu tong the, khach quan, khoa hoc, va he thong tac dong moi truong truoc khi xay dung cac cong trinh thuy dien tren dong chinh song Mekong.

P.V

Tin lien quan

» Cac Ngoai truong ASEAN "mo xe" van de Bien Dong
» ASEAN no luc thuc day xay dung COC cho Bien Dong
» Bat loi se ap den neu Asean khong som xay dung xong COC
» ASEAN - Trung Quoc dat thoa thuan moi ve Bien Dong
» ASEAN can co buoc tien trien trong van de Bien Dong
» ASEAN se hoan tat Bo quy tac ung xu o Bien Dong
» Hoc gia Nhat keu goi cung ASEAN kiem che Trung Quoc
» Tang ket noi, cung co hop tac ASEAN-Trung Quoc
» Khong quan ASEAN duy tri hoa binh tai khu vuc
» Luat choi nao cho van de bien Dong ASEAN - Trung Quoc?

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Thế Giới NỔI BẬT

Tỷ phú Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình

Một cái tên gây bất ngờ trong danh sách đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2016 là tỷ phú Mỹ Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đang tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Thổ Nhĩ Kỳ lại 'gây sự', Nga thề sẽ đáp trả

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ankara đã vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở khi không cho phép Moscow tiến hành những chuyến bay kiểm tra theo lịch qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hành động mà Moscow thề sẽ có những biện pháp đáp trả đích đáng.

Nga phẫn nộ khi Mỹ tiếp tục đưa vũ khí vào Đông Âu

Đại sứ quán Nga tại Washington mới đây chỉ trích chính quyền Tổng thống Barack Obama khi họ có ké hoạch cung cấp nhiều loại xe bọc thép, vũ khí hạng nặng và các thiết bị quân sự khác cho các nước thành viên NATO ở Trung và Đông Âu.

Cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Mỹ bắt đầu

Tối 1/2 theo giờ Mỹ (sáng 2/2 theo giờ Việt Nam), các ứng cử viên tổng thống Mỹ tiềm tàng của cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã chính thức bước vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 tại tiểu bang Iowa, miền Trung Tây nước này.

Tìm hiểu: Bien Dong, Dong A, TT Nguyen Tan Dung, Trung Quoc, Viet Nam, Dong Nam A, Trung tam Hoi nghi quoc te, Hoi nghi cap cao ASEAN, quy tac ung xu, Bien Doi Khi Hau, tai hoi nghi, lien quan den, cua khu vuc, le khai mac, van de, ket
Tin the gioi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0