QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu
Ba Tran thi Tam Dan, chu nhiem UB Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi. (Anh: Nguyen Vu)

Thuc hien nhiem vu tham tra ve Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh giao duc trinh Quoc hoi tai ky hop thu 6, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da lam viec voi Bo GD - DT, Bo Lao dong , Thuong binh va Xa hoi; da to chuc di khao sat ve tinh hinh giao duc tai mot so dia phuong va co so giao duc; to chuc hoi nghi cac chuyen gia giao duc, cac nha khoa hoc, cac nha quan ve ly giao duc, giao vien, dai dien cac co quan bao chi de thao luan, gop y ve giao duc. Uy ban da hop toan the vao ngay 14 -15/9/2004 de thao luan va thong qua Bao cao tham tra.

Sau day la y kien tham tra cua Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi. Moi quy vi tham gia y kien:

I - VE TINH HINH GIAO DUC TRONG NHUNG NAM DOI MOI

1- Ve phat trien quy mo

Trong bao cao cua Chinh phu da tap hop duoc mot he thong cac so lieu kha day du de danh gia phat trien quy mo giao duc. Duoc su quan tam, cham lo cua Dang, Nha nuoc va su chi dao, dieu hanh tich cuc cua Chinh phu luon coi giao duc la quoc sach hanh dau nen den nay, nuoc ta da hinh thanh duoc mot manh luoi cac truong hoc cua cac cap hoc, bac hoc, nganh hoc rong khap trong ca nuoc; da xay dung duoc he thong cac truong dan toc noi tru voi dieu kien tuong doi tot de dao tao con em cac dan toc it nguoi. He thong cac truong ngoai cong lap duoc hinh thanh da gop phan dap ung nhu cau hoc tap ngay cang cao cua nhan dan. Ca nuoc da hoan thanh pho cap giao duc Tieu hoc vao nam 2000 va den nay da co 20 tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong duoc cong nhan pho cap giao duc THCS. Giao duc thuong xuyen duoc khuyen khich va mo rong, do do, ve co ban da dap ung nhu cau hoc tap cua nhan dan va dang hinh thanh mot xa hoi hoc tap. Nam hoc 2004 - 2005 ca nuoc co 22,7 trieu hoc sinh (hon 1/4 dan so di hoc). Voi mot nuoc co binh quan thu nhap tren 400USD/ dau nguoi/ nam ma xay dung duoc mot nen giao duc nhu hiene nay la mot su no luc to lon rat dang tu hao. Chung ta ghi nhan va tran trong su no luc, co gangcua cac cap uy Dang, chinh quyen, cua toan dan, cua nganh giao duc trong do co cong lao cua gan mot trieu thay giao, co giao, can bo quan ly giao duc va cong suc hoc tap cua hoc sinh, sinh.vien.

2- Ve chat luong giao duc

Chat luong giao duc hien nay dang la van de duoc xa hoi dac biet quan tam vi, chat luong giao duc co y nghia quyet dinh den chat luong nguon nhan luc phuc vu su nghiep CNH, HDH dat nuoc.

O nhieu nuoc, de danh gia chat luong giao duc, thuong thanh lap co quan kiem dinh chat luong giao duc, cac co quan nay co the la co quan doc lap voi Bo GD - DT, co the truc thuoc Bo GD song deu hoat dong mot cach doc lap va khach quan ve mat chuyen mon, nghiep vu. Co quan nay co trah nhiem nghien cuu noi dung, chuong trinh giao duc (ca trong nuoc va ngoai nuoc), xay dung ngan hang de thi de cung cap cho cac truong khi co yeu cau to chuc thi va tu minh co the to chuc kiem tra de danh gia khach quan kien thuc cua nguoi hoco mot cap hoc, bac hoc trong ca nuoc va cong bo cong khai ket qua de nha truong khac phuc nhung yeu kem cua minh. Trong mot so truong hop ket qua kiem tra cua co quan kiem dinh chat luong giao duc con duoc su dung trong viec tuyen sinh. Theo Uy ban chung toi, co quan kiem dinh chat luong giao duc khi can thiet cung co the xay dung nhung tieu chi de to chuc danh gia chat luong ve mot linh vuc cu the cua giao duc, nhu vay, danh gia ve chat luong gaio duc se co co so dinh luong hon.

O nuoc ta tu truoc den nay khong co co quan chuyen trach thuc hien viec danh gia chat luong thuong xuyen hang nam. Cuc KHao thi va Kiem dinh Chat luong cua Bo GD - DT moi duoc thanh lap con dang trong giai doan cung co to chuc, bo may nen chua thuuc hien duoc nhiem vu gop phan danh gia chat luonggiao duc trong Bao cao cua Chinh phu truoc Quoc hoi lan nay. Vi vay danh gai chat luong giao duc trong Bao cao cua Chinh phu chu yeu can cu vao ket qua cac ky thi va danh gia cua cac nha truong, co so giao duc ve ket qua hoc tap, ren luyen cua hoc sinh, sinh vien va nhan xet cua cac co quan quan ly giao duc. Bao cao chua co duoc nhung ket qua dieu tra xa hoi de danh gia cu the tung mat tieue chi, duc, the, my, ky nang nghe nghiep cua nguoi hoc doi chieu voi muc tieu giao duc de tu do rut ra nhung mat duoc va nhung ton tai cua chat luong giao duc.

Thong qua cong tac giam sat va nghien cuu, khao sat thuc te, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi cho rang, chat luong giao duc trong nhung nam doi moi cung da tung buoc duoc cai thien, luc luong lao dong duoc dao tao da va dang gop phan quan trong vao su nghiep phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc. Trong hau het cac cuoc thi tri tue the gioi, hoc sinh Viet Nam luon dat cac giai cao mang vinh quang ve cho To quoc ma ngay ca o moto nuoc trong khu vuc cung muon hoc tap kinh nghiem. Tuy nhien, chat luong giao duc nhin chung con yeu kem, bat cap; loi hoc khoa cu va con nang ne, giao duc chi chu y den truyen dat kien thuc nham ung pho vo cac ky thi, chua chu trong den viec xay dung tu duy sang tao, tu hoc, tu nghien cuu, kien thuc chuyen nganh it duoc cap nhat, trinh do ngoai ngu, tin hoc yeu, ky nang nghe nghiep con han che, chua chu trong dung muc viec giao duc dao duc, loi song, dong co hoc tap cho hoc sinh, sinh vien.

Su tut hau cua giao duc cua nuoc ta so voi the gioi dang la mot thach thuc lon, nhat la trong dao tao nguon nhan luc, dac biet la o bac dai hoc. Nang luc cua he thong giao duc chua thich ung duoc yeu cau doi moi kinh te - xa hoi, hoi nhap quoc te va phat trien con nguoi o the ky XXI.

II - NGUYEN NHAN CUA NHUNG YEU KEM VE CHAT LUONG GIAO DUC

1. Viec cu the hoa duong loi, quan diem cua Dang, Nha nuoc ve giao duc thanh nhung chinh sach cu the va nghien cuu xay dung co so ly luan cho doi moi giao duc con han che. Trong thuc te, co tinh trang con lung tung va cham tre trong thoi ky doi moi, xay dung nen kinh te mo, ap dung co che thi truong thi truong theo dinh huong XHCN trong quan ly kinh te.

2. Noi dung chuong trinh va phuong phap giao duc cham doi moi

Co the noi rang noi dung, chuong trinh, sach giao khoa, giao trinh, phuong phap giaoduc co mot y nghia vo cung quan trong de tao ra chat luong giao duc – dao tao.

O cac truong DH, CD, THCN, day nghe, tuy cung da co nhieu viec lam de cai tien noidung chuong trinh va phuong phap nhung nhin chung noi dung chuong trinh thieu cap nhat kien thuc moi va chua hoi nhap duoc voi trinh do giao duc the gioi, giao trinh thieu va lac hau, ty le thoi gian danh cho cac mon hoc chua hop ly. Mo hinh giao duc DH cham doi moi, chua co nganh dao tao mui nhon nao, chua co truong DH nao cua nuoc ta co the lien thong duoc voi cac truong DH khu vuc va the gioi.

Thuc hien Nghi quyet 40 cua Quoc hoi ve doi moi giao duc pho thong, Bo GD-DT da to chuc thuc hien nghiem tuc va buoc dau da co nhung ket qua dang ghi nhan. Tuy nhien, viec doi moi chuong trinh giao duc pho thong khong dong bo voi doi moi chuong trinh dao tao o cac truong su pham ma dung ra viec doi moi chuong trinh o cac truong su pham phai duoc thuc hien truoc khi doi moi o giao duc pho thong. Ngay tu dau da khongthiet ke noi dung chuong trinh cho tung cap hoc, bac hoc de dam bao tinh he thong, tinh chinh the cua chuong trinh ma thuong la duoc cap hoc, bac hoc nao thi phe duyet va to chuc viet sach giao khoa cho cap, bac hoc do.

Theo nhan xet cua mot so chuyen gia giao duc thi SGK moi, ve trinh do tuong duong voi SGK cai cach, da giam duoc nhung kien thuc truu tuong, kho hieu va tao dieu kien ap dung phuong phap day hoc tich cuc, doi hoi giao vien phai su dung do dung day hoc, phai lam thi nghiem. Tuy nhien, co bo mon giam kien thuc han lam qua muc dan den coi nhe dinh luong, hinh thanh khai niem; su dung phuong phap thao luan, quy nap ngay ca o nhung cho can thuyet giang. Hon nua, viec doi moi phuong phap chu yeu la nhiem vu cua giao vien, phai thong qua cong tac boi duong giao vien va duoc the hien trong sach huong dan giao vien la chinh nhung co bo mon lai dua qua nhieu vao trong sach giao khoa.

Trang thiet bi, do dung day hoc phuc vu cho thay SGK moi con thieu, khong dong bo, chua bao dam chat luong; hon nua viec cung cap trang thiet bi con cham, tham chi het hoc ky 1 ma nhieu truong van chua co du trang thiet bi, do dung day hoc.

3.Cac dieu kien dam bao cho giao duc nhat la cho dao tao nguon nhan luc con thap so voi yeu cau dam bao chat luong, dac biet la cac dieu kien de chuan hoa va hien dai hoa giao duc, tiep can voi giao duc khu vuc va quoc te con rat bat cap.

a. Ve doi ngu giao vien

Co the noi rang, trong moi tuong quan giua cac dieu kien dam bao chat luong giao duc, dao tao, yeu to quan trong truc tiep hang dau la doi ngu giao vien, du ve so luong, dong bo ve co cau va bao dam chat luong (nang luc chuyen mon, phuong phap su pham va dao duc, luong tam nghe nghiep). Doi ngu giao vien da len den gan 1 trieu nguoi, trong do giao vien pho thong dat chuan kha cao, dai da so giao vien yeu nghe, tan tam voi su nghiep giao duc. Nha nuoc da co chinh sach uu dai nhu phu cap dung lop cho giao vien, mien hoc phi cho SV su pham…Tuy nhien, co cau doi ngu giao vien chua dam bao, o hau het cac dia phuong deu thieu giao vien cac mon my thuat, am nhac, the duc, the thao… Cong tac boi duong thuong xuyen de cap nhat kien thuc hang nam chua quy dinh thanh che do bat buoc. Mot bo phan giao vien chua danh thoi gian tu hoc, tu boi duong nen trinh do chuyen mon va phuong phap su pham con bat cap. Do trong mot thoi gian dai, chi day theo phuong phap thuyet giang nen hien nay khong it giao vien ngai su dung do dung hoc tap, ngai lam thi nghiem, lung tung trong viec su dung SGK moi.

Doi voi giao duc nghe nghiep va DH, ngoai viec thieu can bo giang day kha tram trong, nhin chung phuong phap day hoc van nang ve thuyet giang, it thuc nghiem va hau nhu khong di thuc te, dac biet cong tac nghien cuu khoa hoc rat han che.

Doi ngu can bo giang day DH duoc dao tao mot cach he thong o trong nuoc va nuoc ngoai tu nhung thap ky 50-60, the ky XX dang la nhung tien si, GS, PGS co kinh nghiem giang day nghien cuu khoa hoc va, hien nay dang la luc luong tru cot cua cac nha truong, deu da o tuoi 65-70. Trong khi do doi ngu ke can thi chua duoc chuan bi ngang tam de thay the. Gan 30 nam qua, viec dao tao, boi duong can bo giang day chu yeu duoc thuc hien o trong nuoc, dai da so can bo giang day khong co dieu kien giao luu, trao doi hoc thuat voi cac truong DH cua the gioi. Trong nhung nam gan day, Nha nuoc chu truong dau tu ngan sach de dua can bo giang day va can bo nghien cuu di dao tao, boi duong o nuoc ngoai nhung tiec rang trong thoi gian to chuc thuc hien, Bo GD-DT da phan bo toi 23% chi tieu nghien cuu sinh, thuc tap sinh cho can bo, cong chuc o cac co quan hanh chinh nha nuoc, cac to chuc daon the, trong khi do yeu cau boi duong doi voi can bo cong chuc cua cac co quan nay la kien thuc theo chieu rong ve quan ly xa hoi hien dai, nang luc hanh chinh, cac ky nang quan he xa hoi… chu khong phai la kien thuc cua mot chuyen nganh kinh te, ky thuat hep. Uy ban cua chung toi de nghi, trong nhung nam toi can tap trung cac chi tieu nay cho viec dao tao can bo giang day cua cac truong DH, vi day dang la yeu cau cap bach cua cac truong DH.

O cac truong DH cua ta hien nay, ty le trung binh la 25,8 SV/giang vien, so gio day cua giang vien tu 800 – 1.000h/nam, tham chi co giang vien day den 1.500h/nam (o DH cac nuoc trung binh la 15-2-SV/giang vien, moi giang vien day tu 300h den 400h/nam va ty le thoi gian danh cho cong tac giang day va nghien cuu khoa hoc duoc quy dinh la 50/50). Nhu vay, co cau lao dong cua giang vien o DH cua nuoc ta rat bat hop ly, so thoi gian danh cho NCKH cua dai da so giang vien DH la rat thap. Giang day va NCKH la hai nhiem vu co ban cua giang vien DH co lien quan chat che voi nhau, giang vien chi co the nang cao trinh do cua minh thong qua cong tac NCKH va tu do moi co du nang luc trinh do de dua ra nhung de tai nghien cuu co gia tri ly luan, thuc tien de dao tao sinh vien, thac si, tien si va dong gop cho su nghiep phat trien khoa hoc, cong nghe nuoc nha.

Nguyen nhan cua tinh hinh tren, truoc het la do viec mo rong quy mo, nhat la dao tao tai chuc khong gan voi phat trien giao vien. Trong thoi gian qua, cac truong DH, cac Bo, nganh, doan the va hau het cac tinh deu mo cac lop tai chuc cung voi viec cac truong DHDL duoc hinh thanh da thu hut kha nhieu giang vien o cac truong DH cong lap nen chat luong dao tao o chinh quy cung nhu tai chuc khong co dieu kien nang len. Nguyen nhan thu hai la cac dieu kien cho NCKH nhu dau tu ngan sach rat thap, khong du de trien khai nhung de tai co gia tri; trang thiet bi phuc vu cho NCKH rat thieu va lac hau.

Trong nhung nam doi moi, khi dat nuoc chuyen sang nen kinh te thi truong dinh huong XHCN, kinh te nuoc nha da co nhung buoc phat trien nhanh chong, doi song cua nhan dan ngay cang duoc cai thien. Tuy nhien, su phan hoa giau ngheo, su tac dong cua mat trai co che thi truong, su chua hoan thien cua he thong phap luat, cong tac quan ly Nha nuoc con nhieu bat cap, cac hien tuong tieu cuc, tham nhung xay ra khong con la ca biet da anh huong manh me den toan xa hoi, trong do co doi ngu nha giao. Mot so khong it giao vien khong giu duoc vi tri, pham chat nguoi thay cua minh, lam phai nhat phan nao hinh anh cao dep cua nguoi thay trong xa hoi. Tu tuong chay theo loi ich vat chat, thieu tam huyet, khong thuc hien viec tu nghien cuu, tu hoc, tu boi duong nen trinh do chuyen mon cua mot bo phan giao vien khong nhung khong duoc nang len ma ngay cang mai mot di.

b. Dau tu nguon luc va co so vat chat cua giao duc:

Co the noi rang, chat luong giao duc luon ty le thuan voi viec dau tu (dau tu theo nghia rong bao gom ca nhan luc, vat luc)

Trong nhieu nam qua, Chinh phu da tap trung nhieu nguon luc de dau tu cho giao duc. Mac du nen kinh te nuoc ta con kem phat trien, ngan sach Nha nuoc con rat eo hep, song ngan sach chi cho giao duc, dao tao hang nam deu tang. Neu nhu ty le phan tram ngan sach Nha nuoc chi cho giao duc nam 1998 chiem 13,7% tong chi ngan sach nha nuoc thi den nam 2004, ty le nay da len toi 17,1%. Nhu vay, toc do tang binh quan ve ty le ngan sach hang nam khoang 0,56%/nam.

Chi tieu truc tiep cho viec day va hoc duoc xem nhu mot trong nhung yeu to quan trong lien quan truc tiep den chat luong giao duc. Ngan sach chi cho giao duc pho thong cua chung ta dat chi tieu co cau phan dau 70% chi luong, 30% chi cac hoat dong giao duc. Qua cong tac giam sat cho thay, hien nay ty le nay o nhieu dia phuong thuong chi luong chiem tug 85 - 95%; chi con khoang 5 - 10% chi cong tac quan ly hanh chinh va cac hoat dong giao duc. Dieu do cho thay, nhu vay, ty le chi cho cong tac day va hoc rat nho be.

Trong khi do, o mot so nuoc phat trien nhu Anh, Phap thi co cau chi cho giao duc voi ty le chi cho luong va chi cho cac hoat dong giao duc la: O Tieu hoc 90/10; THCS 60/40; THPT 50/50 (50% chi luong va 50% chi cho cac hoat dong giao duc).

Ty le chi ngan sach hang nam tuy tang song neu tinh cac yeu to nhu ty le truot gia cua dong tien va toc do tang hoc sinh qua nhanh keo theo su tang len so giao vien, can bo quan ly thi toc do tang ngan sach da khong theo kip toc do phat trien giao duc.

Co so truong hoc cua nuoc ta o tat ca cac cap hoc, bac hoc con don gian, con nhieu phong hoc chua du tieu chuan. Neu so ty le so HS/lop hoc theo yeu cau thi so phong hoc chung ta con thieu rat nhieu va con phai phan dau lau dai. Hien nay, ty le nay o cac nuoc tien tien la 15 - 20 HS/lop, con o nuoc ta trung binh la tren 30 HS/lop. Nhu vay, kho co dieu kien cho viec to chuc day va hoc de nang cao chat luong. O rat nhieu truong tieu hoc, THCS, THPT khong co phong thi nghiem, thu vien, phong sinh hoat ngoai kho, phong hoc bo mon, tham chi mo so truong khi thuc hien thay SGK moi duoc nhan ve kha nhieu thiet bi, do dung day hoc song khong co noi de bao quan nen phai giao cho giao vien quan ly.

Trong nhung nam gan day, mot so truong DH, truong nghe duoc dau tu nang cap, mot so truong DH da duoc bo sung trang thiet bi hien dai, co thu vien dap ung duoc yeu cau hoc tap, NCKH nhu truong DH Bach khoa Ha Noi. Mot so truong da xay dung duoc mot so phong thi nghiem, co so thuc hanh hien dai nhu DH Quoc gia Ha Noi, DH Quoc gia TP. Ho Chi Minh, truong DH Buu chinh Vien thong...

Tuy nhien, nhin chung co so vat chat va trang thiet bi phuc vu cho giang day, hoc tap va NCKH cua DH, CD, day nghe cua nuoc ta con rat thieu va lac hau. Ve dien tich, truong DH vao loai lon cua Viet Nam la khoang 15 - 20ha, truong trung binh la 5 - 7ha, co truong chi co dien tich chua duoc 2ha, trong khi do da so cac truong DH o Anh, Phap, Uc, Thai Lan, Ma - lai - xi - a... deu co dien tich tu 50 - 70ha; truong DH Thuong Hai (Trung Quoc) co dien tich la 145ha; dat nuoc Singapore co dien tich chi tuong duong tinh Thai Binh cua Viet Nam, song truong DH ky thuat Nanyang co dien tich khuon vien rong toi 200ha voi day du cac dieu kien kha tot, bao dam cho viec giang day, nghien cuu cho can bo giang day va hoc tap, an o, sinh hoat ngoai khoa, vui choi giai tri cho sinh vien.

Nguyen nhan o day co le khong phai la do nuoc ta "dat chat nguoi dong" ma chinh la o nhan thuc va chinh sach dau tu, chua du bao duoc yeu cau nguon nhan luc o the ky XXI doi hoi rat toan dien, tu noi dung kien thuc den phuong phap tu duy sang tao, kha nang lam viec trong mot tap the, ky nang giao tiep xa hoi ma tat ca nhung yeu cau nay phai duoc boi duong ngay trong nha truong bang trinh do nang luc cua nha giao va viec hien dai hoa co so vat chat, trang thiet bi cua nha truong.

4. Cong tac quan ly giao duc

Khong linh vuc nao co tac dong mot cach nhanh chong, truc tiep den xa hoi, toi tung gia dinh va cong dan nhu giao duc. Va khong co su quan tam nao cua toan dan manh me nhu doi voi giao duc. Day la mot yeu to thuan loi de giao duc vuon len, song cung doi hoi su quan ly nang dong, sang tao va hieu qua cua toan nganh. Cong tac quan ly Nha nuoc ve giao duc trong thoi gian qua da dat duoc nhung ket qua dang ghi nhan. Tuy nhien, van con nhieu han che va bat cap, chua dap ung duoc yeu cau quan ly giao duc trong tinh hinh moi. Nhung thay doi trong giao duc nhieu nam qua thuong cay theo nhung van de cu the, mang tinh gia quyet tinh the, thieu su dong bo. Co quan quan ly giao duc cap trung uong chua tap trung vao viec nghien cuu, du bao, tham muu cho Nha nuoc xay dung va hoan thien he thong van ban phap quy trong linh vuc giao duc, ma van con theo co che cu kieu tap trung quan lieu, co che xin cho, nhieu khi sa qua nhieu vao cac cong viec su vu hanh chinh, lam thay chuc nang cua cac co so giao duc.

Chua tap trung chi dao va thuc hien dut diem mot so chu truong nhu phan luong hoc sinh sau THCS, lien thong trong he thong giao duc, doi moi co che quan ly nha nuoc, nhat la o cac truong dai hoc, xay dung he thong cac tieu chuan de thuc hien chuan hoa... Nhung su viec phat sinh trong thuc tien nhu thi cu nang ne, su qua tai trong hoc tap gay met moi cho hoc sinh nhat la hoc sinh tieu hoc va THCS, viec day them, hoc them tran lan, su gian doi cua nguoi hoc... de keo dai ma khong co bien phap giai quyet dut diem dan den su khong dong tinh cua xa hoi.

Cong tac thanh tra giao duc, trong do co thanh tra chuyen mon la mot nhiem vu chinh yeu va quan trong hang dau cua cong tac quan ly de dam bao chat luong day va hoc, chua duoc quan tam dung muc ve xay dung luc luong cung nhu to chuc thuc hien nhiem vu thanh tra, tu do de xuat xay dung va hoan thien co che quan ly mot cach co hieu qua nhat.

5. Mot so van de cu the

Chua bao gio tren cac phuong tien thong tin dai chung va du luan xa hoi de cap den giao duc nhieu nhu hien nay, khen cung nhieu ma che cung khong it. O day, chung toi chi de cap den 3 van de, do la su gian doi trong hoc tap, viec day them va hoc them tran lan, thi cu nang ne.

a. Ve gian doi trong hoc tap

Trong nhung nam gan day, su gian doi trong hoc tap ngay cang gia tang, o cac lop tren xay ra nang va nhieu hon lop duoi, o nguoi lon nghiem trong hon o thanh thieu nien. Su gian doi tuy chu o mot bo phan nguoi hoc nhung lai co tinh pho bien ma dia phuong nao cung co, tu giao duc chinh quy, tai chuc den giao duc thuong xuyen deu xay ra. Cac hien tuong chay diem, chay thay, quya cop, mua ban su dung phao thi... truoc day rat ut va nguoi hoc cam thay xau ho khi bi phat hien thi bay gio khong it nguoi hoc coi do la chuyen binh thuong. Cha me mua bang cho minh thi viec mua diem cho con la de hieu. Nhung hau qua cua viec lam do lai lam cho cac em hoc sinh trong lop nhan ra su bat cong do nguoi lon mang lai, niem tin cua cac em vao cha me, thay co bi ton thuong va anh huong xau den nhan cach cua cac em den muc nao that kho luong.

Khi co chu truong tieu chuan hoa can bo, cong chuc, da day len mot phong trao hoc tap trong can bo, cong chuc, trong luc luong lao dong tre. Nhung rat dang tiec, co mot bo phan nguoi lon di hoc voi dong co khong dung dan, khong hoc tap nghiem tuc, chi can co mot tam bang ma khong quan tam den kien thuc. Vi vay, tinh hinh hoc gia bang that, hien tuong sao chep luan van thac si, tien si xay ra khong phai it.

Trong lich su giao duc nuoc nha, chua bao gio cac dich vu lam luan van, luan an lai duoc quang cao xung quanh cac truong dai hoc nhu hien nay. Nhung tieu cuc cua nguoi hoc, dung ve mat gia tri kinh te thi khong lon va khong dang ke so voi tham nhung trong linh vuc kinh te nhung su ton that ve dao duc xa hoi, pham chat con nguoi thi vo cung nghiem trong va hau qua cua no lam mat di niem tin va su ton trong cua lop tre doi voi cac bac lam cha me, dan anh cua minh ma ho thuong nguong mo noi theo...

Nguyen nhan cua hien tuong tren day co the la do chung ta dakhong du bao duoc va, vi vay da khongco duoc chien luoc va dinh huong tuu tuong ve gia tri de phong ngua su suy thoai dao duc cua con nguoi ngay tu khi nuoc ta quyet dinhay dung nen kinh te mo va ap dungco che thi truong trong kinh te. Viec tuyen chon, su dung nguoi chua chu trong vao nang luc, triinhdo thuuc te ma con nang ve bangcap, dieu nay da tac dong xau den viec xay dung dong co hoc tap dung dan cua nguoi hoc. Ngoai ra, nguyen nhan con tu su buong long quan ly cua cac co quan quan ly giao duc, su tieu cuc, khong nghiem tuc cua mot so can bo, thay co giao, su lam ngo cua can bo lanh dao cac nha truong va co so giao duc. Day la nhung van de gay bat binh, nhuc nhoi trong xa hoi.

Thoi gian gan day, Bo GD - DT da tien hanh thanh tra viec cap van bang nhung cung chi moi giai quyet duoc mot so truong hop va cung chua tao ra duoc su chuyen bien co ban cua tinh hinh. Uy ban chung toi de nghi, can tiep tuc giai quyet van de nay bat dau tu nha truong, tu cac co quan quan ly giao duc, tu cac thay, co giao den nguoi hoc, co quan co nguoi di hoc, dac biet trong cong tac su dung, de bat, tuyen dung cong chuc va ca trong du luan xa hoi can thong nhat thai do xu ly nghiem tuc cac hien tuong nay de nhanh chong khoi phuc lai su trong sang, ton nghiem cua hoc duong.

b. Hien tuong day them, hoc them tran lan

Day them, hoc them voi y nghia la boi duong hoc sinh nang khieu, phu dao hoc sinh yeu la nhu cau tu than cua viec day va hoc trong nha truong va nha truong co trach nhiem to chuc viec day them cho hoc sinh thuoc doi tuong nay.

Ngay nay, viec day them, hoc them la nhu cau cua mot so it phu huynh hoc sinh vi nhieu ly do da moi thay, co giao den day them cho con minh, day la quyen cua cac bac cha me va viec day hay khong day la quyen cua thay, co giao.

Van de dang ban o day la viec day them, hoc them tran lan, ca lop phai hoc, buoc cha me phai chap nhan, cung voi cac hien tuong tieu cuc nhu co hoc them thi moi lam tot duoc bai kiem tra, co hoc them thi moi duoc thay, co giao quan tam nang do. Xet ve gia tri tien bac cua giao vien thu duoc thi khong lon, hon nua, de co duoc thu nhap nay thi giao vien cung phai bo suc lao dong. Nhung, xet ve y nghia giao duc doi voi hoc sinh va tinh cam cua hoc sinh doi voi giao vien, luon coi giao vien la tam guong de noi theo, tham chi de lai nhung an tuong tot dep trong suot cuoc doi thi day la viec lam can cham dut de hoc sinh khong bi qua met moi va moi truong su pham cua truong hoc can tro lai trong lanh.

Thuc ra, viec day them, hoc them tran lan chi gay gat o thanh pho, thi tran, thi xa vi luong cua giao vien khong du song voi muc song khiem ton. De giai quyet duoc van de nay, can thuc hien dong bo cac bien phap. Truoc het, van de quan trong la phai nang cao su tu giac, tu trong cua bo phan giao vien nay, dong thoi, tich cuc trien khai Nghi dinh so 10/2002/ND-CP, ngay 16/01/2002 cua Chinh phu de co the tra luong cho giao vien tang len tu 2 den 2,5 lan luong quy dinh va co chinh sach giai quyet nha o cho giao vien nhat la o do thi, cho phep UBND cac tinh co quyen bo sung nguon thu nhap cho giao vien bang ngan sach cua dia phuong minh de ve co ban, giao vien co doi song o muc trung binh kha so voi cong dong dan cu se la co so thuc te de yeu cau giao vien cham dut viec day them tran lan bat buoc va tao co so cho hieu truong quan ly, xu ly dut diem nhung hien tuong nay va chac chan se duoc giao vien chap nhan, cha me hoc sinh va xa hoi dong tinh. Mat khac, viec chi dao ra de thi sat voi chuong trinh hoc, huong vao kiem tra kien thuc co ban se la bien phap huu hieu, khac phuc viec day them, hoc them tran lan, se lam thay doi tam ly xa hoi va hoc sinh chi can cham hoc, nam vung chuong trinh hoc o nha truong se duoc khac phuc neu to chuc hoc hai buoi/ngay doi voi giao duc pho thong.

Su gian doi trong day va hoc, viec day them tran lan khong vi yeu cau cua giao duc neu tren da tac dong rat xau den chat luong giao duc, nhat la giao duc dao duc, ly tuong cho hoc sinh.

c- Cong tac to chuc thi cu nang ne, chua phan anh dung chat luong giao duc

Cong tac to chuc thi cu nang ne, ton kem, thieu nghiem tuc va chua phan anh dung chat luong giao duc. Cac ky thi neu thuc hien tot, dung voi yeu cau thi co tac dung tot cho viec day va hoc. Tuy nhien, do cong tac to chuc thuc hien khong dung voi muc tieu dat ra da lam cho cac ky thi tro thanh nang ne, ton kem, tham chi gay ra cac tieu chuc, phan tac dung, gay tam ly cang thang cho hoc sinh va cha me hoc sinh. O giao duc pho thong, mot so mon hoc (nhu My thuat, Thu cong, Am nhac.v.v…) dang ra chi dat yeu cau day cho hoc sinh nhung hieu biet co ban, biet cam nhan cai dep chu khong phai de dao tao tat ca thanh hoa si, nhac si, tho thu cong…. nhung lai to chuc cho diem, danh gia rat nang ne lam cho hoc sinh va gia dinh ton nhieu thoi gian, suc luc vao nhung viec do. Theo chung toi, trong doi moi lan nay, khong dat van de cho diem doi voi cac mon hoc nay la phu hop. Cung nen nghien cuu chuyen doi mot phan noi dung chuong trinh giao duc the chat, cac mon nang khieu sang hoat dong ngoai khoa. Can tiep tuc nghien cuu doi moi to chuc cac ky thi THPT, tuyen sinh DH theo huong gon nhe, tiet kiem.

Nguyen nhan cua nhung ton tai, yeu kem trong cac ky thi la con do viec chay theo thanh tich qua nang ne da an sau trong nganh giao duc va lan sang ca lanh dao chinh quyen cac cap, ca cha me hoc sinh; la do buong long quan ly va chay theo danh loi cua nguoi hoc.

III VE NHIEM VU TRONG TAM VA KIEN NGHI NEU TRONG BAO CAO CUA CHINH PHU

Ve co ban Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi tan thanh voi mot so nhiem vutong tam va kien nghi neu trong bao cao cua Chinh phu. Tuy nhien, Uy ban chung toi luu y mot so van de sau:

1-Ve viec mo rong quy mo giao duc DH va giao duc nghe nghiep

Trong bao cao (trang 15) co de cap den viec mo rong quy mo giao duc DH va giao duc nghe nghiep nhung khong dua ra cac giai phap cu the ve cac dieu kien de dam bao thuc hien nhiem vu. Hien nay, trong he thong giao duc cua nuoc ta dang thuc hien cac chuong trinh dao tao nhu sau: Dao tao DH la tot nghiep THPT+4 nam (nganh y toi 6 nam); CD la tot nghiep THPT + 3 nam; THCN la tot nghiep THPT+2 nam. Trong bao cao cua Chinh phu co dua ra chu truong xay dung chuong trinh dao tao DH ngan han. De nghi can lam ro day la chuong trinh nhu the nao va cung can can nhac ky khi dua ra nhung chuong trinh nhu the nay.

Trong mot thoi gian dai, giao duc nghe nghiep khong duoc quan tam dung muc nen rat mat can doi trong phat trien giua giao duc THCN va day nghe dai han voi giao duc THPT va giao duc DH, do do dan den tinh trang hoc sinh chi don vao mot con duong la hoc len THPT de vao DH va tao ra tinh hinh can thang trong cac ky thi tuyen sinh DH cung nhu THPT. Du co tang quy mo phat trien DH thi cung chi tiep nhan duoc mot phan khong lon hoc sinh tot nghiep THPT hang nam, con hang trieu thanh thieu nien tot nghiep THPT va THCS khong co noi de hoc nghe vi giao duc nghe nghiep quy mo qua be, hang nam chi tiep nhan duoc vai tram nghin. Giao duc nghe nghiep co vi tri quan trong de thuc hien muc tieu chien luoc la dao tao cho thanh thieu nien co mot nghe de buoc vao lao dong xa hoi. Day cung la nguyen vong cua dai bo phan dan cu. Phat trien giao ducTHCN va day nghe dai han con la dieu kien de phan luong hoc sinh sau THCS boi vi, buoc vao thoi ky cong nghiep hoa, hien dai hoa can phai dieu chinh quan diem phat trien giao duc la khong chi tap trung theo huong han lam ma hoc sinh phai duoc phan luong theo huong dao tao nhan luc ky thuat. Theo quan diem nay, o nhieu nuoc nhu Nhat Ban, Han Quoc, Trung Quoc, Thuy Dien, Cong hoa lien bang Duc da thuc hien phan luong hoc sinh sau THCS theo huong khoang 50% di vao cac truong nghe va 50% di vao cac truong trung hoc pho thong.

Dong thoi, can co chinh sach de thuc hien lien thong trong he thong giao duc, do la, doi voi hoc sinh tot nghiep cac truong nghe dai han, truong trung cap chuyen nghiep sau khi ra lao dong mot thoi gian neu muon di hoc CD, DH cung nganh nghe da duoc dao tao truoc do thi khong phai thi va thoi gian hoc duoc rut ngan; viec xay dung chuong trinh cac cap, bac hoc phai dam bao yeu cau lien thong. Dieu chinh he thong giao duc theo huong nay se mo ra nhieu con duong de hoc sinh lua chon den voi truong DH phu hop voi hoan canh, dieu kien cua minh va cung chinh la tao dieu kien cho nguoi lao dong hoc suot doi.

2. Van de xa hoi hoa giao duc

Hien nay, chung ta dang thuc hien xa hoi hoa giao duc duoi hinh thuc huy dong su dong gop cua cong dong dan cu xay dung truong hoc, thu mot phan hoc phi o cac truong cong va mo cac truong dan lap, tu thuc.

Uy ban chung toi tan thanh voi bao cao cua Chinh phu la can tao dieu kien thuan loi va co chinh sach ho tro cac truong DH, CD, THCN va day nghe ngoai cong lap bang cach cho vay von uu dai, cap dat hoac cho thue dat dai han de xay dung truong, cap kinh phi khi thuc hien nhiem vu nha nuoc giao, bao ho quyen loi va loi ich hop phao cua nha dau tu gop von xay dung truong…de phat trien manh cac truong ngoai cong lap.

Trong bao cao cua Chinh phu da de cap den viec doi moi quan niem ve hoc phi, hoc bong “Trong nam 2005, xay dung va ban hanh chinh sach hoc phi va hoc bong. Ngoai phan ho tro cua Nha nuoc nham thuc hien chinh sach xa hoi va cac muc tieu uu tien, ve nguyen tac, hoc phi phai duoc tinh dung, tinh du chi phi can thiet cho hoat dong giao duc, dao tao. Dong thoi, se dieu chinh muc hoc bong va muc tro cap xa hoi de con em cac gia dinh ngheo, dien chinh sach va hoc sinh, sinh vien xuat sac co dieu kien hoc tap tot hon”. Noi dung nay cung duoc dua vao phan kien nghi voi Quoc hoi: “Ban hanh chinh sach moi ve hoc phi, hoc bong ap dung tu nam hoc 2005-2006, trong do cho phep tinh dung, tinh du chi phi dao tao vao hoc phi. Dong thoi, Nha nuoc tiep tuc co chinh sach uu tien, ho tro de cho con em cac gia dinh thuoc dien chinh sach, gia dinh ngheo va hoc sinh xuat sac co dieu kien hoc tap tot hon”.

Uy ban chung toi cho rang, doi moi theo huong nay khong the hien duoc vai tro dau tu cua Nha nuoc doi voi su nghiep giao duc dao tao the he tre. Hon nua, neu quy dinh hoc phi cua nguoi hoc dong gop phai dam bao du chi phi dao tao thi se tang den muc nao so voi muc hoc phi hien nay va kha nang dong gop cua dai bo phan nguoi hoc co chap nhan duoc khong trong khi muc song cua nhan dan ta noi chung rat thap. Van de nay can duoc can nhac va tinh toan cu the va kha thi.

Ve van de nay,Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi cho rang, doi voi cac truong cong lap, Nha nuoc dam bao xay dung co so vat chat, truong, lop, cung cap cac thiet bi co ban, xay dung cac phong thi nghiem, dam bao cac phuong tien phuc vu cho day va hoc, nghien cuu khoa hoc. Doi voi chi thuong xuyen, can doi moi co che quan ly theo huong ap dung phuong phap hach toan, tinh dung, tinh du cac chi phi giao duc cua mot nha truong, dam bao thuc hien duoc cac muc tieu giao duc va nang cao chat luong. Tren co so do, can cu vao muc song va kha nang cua dan cu de quy dinh muc hoc phi, con thieu bao nhieu ngan sach Nha nuoc phai bao dam du cac khoan chi de thuc hien nhiem vu cua nha truong.

Nha nuoc can co gang thuc hien chinh sach khong thu hoc phi doi voi giao duc pho cap 9 nam vi day la yeu cau nang cao dan tri va cung la dam bao su cong bang trong giao duc cho lua tuoi thanh, thieu nhi. Viec thu hoc phi nen bat dau tu cap THPT, giao duc nghe nghiep va giao duc DH.

Hien nay, nhieu truong da phai dat ra cac khoan thu khac nhu tien ve sinh moi truong, bao ve, tang cuong anh sang, tien giu xe...Uy ban chung toi de nghi, tat ca cac khoan chi nay can quy dinh thanh mot khoan, do la hoc phi, de thuan tien cho cong tac quan ly va khong gay phien ha cho nguoi hoc.

Trong nhung nam qua, viec huy dong nhan dan dong gop xay dung truong so o nong thon thuong keo dai 3-4 nam nhung nguon thu duoc chiem ty le khong lon trong tong so kinh phi xay dung truong, phan con lai la do chinh quyen cap xa huy dong tu cac nguon thu khac, nhung o nhieu noi hien nay rat kho khan nen da dan den viec no dong trong xay dungc o ban. Do do, Uy ban chung toi de nghi khong dat van de thu theo dau hoc sinh hoac ho gia dinh donggop xay dungj truong so o cap xa. Viec xay dung truong so o cac cap hoc can duoc dua vao ke hoach xay dung co ban o cap tinh, do ngan sach Trung uong va dia phuong cung dam bao.

Nha nuoc thuc hien chinh sach mien, giam hoc phi cho cac doi tuong chinh sach va uu tien dau tu phat trien giao duc cho mien nui, vung sau, vung xa, vung kho khan.

3. Ve chi ngan sach cho giao duc

Trong bao cao cua Chinh phu co de nghi tang ngan sach cho giao duckhong duoi 18% vao nam 2005, van de nay da duoc dua vao du kien phan bo ngan sach nam 2005 trinh Quoc hoi tai ky hop nay,de nghi Quoc hoi xem xet phe chuan. Trong giai doan 5 nam tu 19998 – 2004, ty le ngan sach chi cho giao duc tang inh quan la 0,56%/nam (nam 1998 la 13,7%, nam 2004 la 17,1% tong chi ngan sach nha nuoc). Theo de nghi cua Chinh phu thi ngan sach chi cho giao duc den nam 2010 khong duoi 20% tong chi ngan sach nha nuoc, nhu vay,ty le ngan sach chi cho giao duc tuu nam 2005 den nam 2010 tang 2%, nghia la, ty le tang trung binh hangnam la 0,4%/nam, thap hon giai doan 5 nam truoc day. De nghi Chinh phu can nhac ve de nghi nay, vi trong giai doan toi yeu cau phat trien giao duc nagy cang cao hon. Uy ban chung toi cho rang, ty le ngan sach chi cho giao duc trung binh hang nam tu nay den 2010 it nhat cung phai bao dam muc tang ty le tuu 0,8%- 1%/nam de co the thuc hien duoc viec chuan hoa va tung buoc hien daihoa giao duc nuoc nha.

IV - NHUNG KIEN NGHI

Uy ban Vanhoa Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi co mot so kien nghi sau:

1- Xay dung chien luoc giao duc dai han tu 20 den 30 nam

GD la nganh dao tao con nguoi khong nhu kinh te co the xay dung chien luoc den 10 nam, ma phai co tac dung it nhat cho mot the he, hon nua giao duc phai du bao duoc tuong lai xa hon kinh te, phai di truoc va can phaidon dau su phat trien kinh te-xa hoi de chuan bi nguon nhan luc. Theo y kien dong gop cua mot so nha koa hoc cong tac trong linh vuc giao duc thi nen xay dung chien luoc giao duc den nam 2020 hoac tot nhat la den nam 2030 ngay tu bay gio. De thuchien viec nay nen lua chon mothom chuyen gia gom nhungnha khoa hoc, nha giao, nha quan ly lau nam trong nganh va ngoai nganh am hieu giao duc, hieu biet ly luan va thuc tien giao duc Viet Nam qua cac thoi ky, co kha nang tong ket thuc tien, dong thoi co trinh do de nghien cuu, lua chon nhung kinh nghiem, mo hinh to chuc, co che quan ly giao duccua cac nuoc phat trien tren the gioi, ap dung cho GD Viet Nam, duoi su chu tri cua mot trongcac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc. Ban chien luoc phai dua ra duoc he thong nhung quan diem doi moi giao cuc, nhung muc tieu va cac giai phap kha thi de xay dung nen giao duc nuoc ta tro thanh mot nen giao duc hien dai dap ung su phat trien kinh te-xa hoi, tiep can nen kinh te tri thuc va chu dong hoi nhap quoc te. Viec nay can duoc dau tu ve cac dieu kien va voi trinh do can bo cua chung ta hien co, voi kinhnghiem cua giao duc nuoc ta va kinh nghiemc ua nhieu nuoc tren the gioi da thanh cong trong viec hien dai hoa, voi su tap trung suc luc, tri tue thi viec xay dung mot chien luoc giao dcu cua dat nuoc cho 20, 30 nam sau de tao mot dien mao moi cho nen giao dcu nuoc nha trong tuong lai la kha thi.

2. Dau tu cho giao duc dai hoc de nhanh chong tiep can voi giao duc dai hoc the gioi

De giao duc dai hoc nuoc ta tiep can nhanh hon toi trinh do dao tao quoc te, co the lua hon tu 3 -5 truong dai hoc co dieu kien tuong doi tot de dau tu tap trung nham hien dai hoa nha truong de sau 5 - 10 nam cac truong nay co the tro thanh nhung truong dao tao chat luong cao ngang tam voi cac truong voi cac truong dai hoc cua khu vuc va the gioi va do cung la nhung mau hinh de cac truong dai hoc khac phan dau. Dong thoi, tao dieu kien de cac truong dai hoc mo rong hop tac quoc te, lien danh, lien ket dao tao, trao doi hoc thuat, giang vien, sinh vien va nghien cuu ap dung mot so chuong trinh cua cac mon khoa hoc tu nhien, congnghe cua mot so truong dai hoc danh tieng tren the gioi de to chuc dao tao o cac truong dai hoc cua Viet Nam ma nuoc ta co nhu cau.

3- Dieu chinh phuong an phan ban trung hoc pho thong

Doi voi cap THPT, Quoc hoi da dong y dan tien do trien khai thay sach giao khoa cham lai 2 nam de Bo GD - DT co dieu kien nghien cuu ky hon viec phan ban o cap THPT. Phuong an phan ban hien nay chia thanh 2 ban khoa hoc xa hoi va khoa hoc tu nhien voi muc do chenh lech 20% kien thuc. Hien nay, khi trien khai thi diem sach giao khoa lop 10, so hoc sinh vao ban khoa hoc xa hoi rat thap, co truong chi khoang 10%; nhu vay viec phan ban khong co y nghia thuuc tien. Uy ban Van hoa Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong de nghi Chinh phu can nghien cuu de dieu chinh phuong an phan ban dang thi diem hien nay. O nhieu nuoc khi da thuuc hien phan hoa, thuong thuc hien theo phuong an tu chon, cu the la xay dung nhieu chuong trinh hoc, trong do tat ca hoc sinh deu phai hoc mot so mon hoc co ban (khoang 6-7 mon nhu ngoai ngu, ngon ngu, toan, lich su...) va bat buoc hoc sinh tu chon khoang 3-4 mon khac theo nguyen vong va phuc vu cho viec lua chon nghe sau nay, mot so mon hoc con lai thi hoc sinh hoan toan tu do co the hoc hoac khong hoc. Phuongan thuu hai la xac dinh mot chuong trinh chuan toi thieu cho moi hoc sinh trong ca nuoc va co the ket thuc o lop 11 hoac dau lop 12 va xay dung mot so giao trinh va moi hoc sinhco the chon 3-4 giao trinh bat buocphu hop voi kha nang va viec chon nganh thi vao dai hoc hoac cac truong trung hoc chuyen nghiep, day nghe. VIec ohan ban theo chuong trinh tu chon la phuong an mem dap ung yeu cau huong nghiep da dang cua hoc sinh. Mot so nuoc thuc hien phuong an phan ban sau hien nay co xu huong chuyen theo huong nay. Mot so nha khoa hoc, nha giao am hieu linh vuc nay cung cho rang nen xem xet dieu chinh vi phuong an phan ban dang thi diem hien nay khong phai la phuong an tien bo.

4- Ve chinh sach cu tuyen dao tao dai hoc

Thuc hien chinh sach cu tuyen doi voi hoc sinh cua cac dan toc thieu so sinh song o vung co dieu kien kinh te - xa hoij dac biet kho khan, trong 5 nam qua da cu duoc 4.284 hoc sinh di hoc dai hoc, dat tren 86% ke hoach. Tuy nhien, con 9 dan tocit nguoi khong tuyen duoc do khong co hoc sinh tot nghiep trung hoc pho thong. De giai quyet van de nay, de nghi Chinh phu co tuyen cac hoc sinh thuoc cac dan toc nay vao hoc tap trung o cac truong dan toc noi tru cua Trung uong hoac cua tinh de hoc chuong trinh trung hoc co so va trung hoc pho thong tu do tuyen cac em di hoc dai hoc hoac trung hoc chuyen nghiep, day nghe. Viec dao tao can bo cho vung co dieu kien kinh te-xa hoi dac biet kho khan, co the tuyen hoc sinh cua cac dan toc sinh song o vung nay theo nguyen tac sau khi tot nghiep phai ve cong tac tai noi da cu di hoc. Cung nen co chinh sach quy dinh, sau khi cong tac theo yeu cau bao nhieu nam thi duoc chuyen vung va tu lo cho lam viec neu co nhu cau.

Viec phan bo chi tieu cu tuyen can thong nhat voi Uy ban nhan dan cap tinh ve cac nganh nghe dao tao cho phu hop voi yeu cau phat trien kinh te- xa hoi cua vung nay, nhin chung nen tap trung vao cac nganh nghe nong nghiep, lam nghiep, y te, giao duc...

5- Dao tao nguon luc phuc vu xuat khau lao dong

Co cau dan so nuoc ta rat tre, dan ta co truyen thong hieu hoc, song kha nang tiep nhan lao dong duoc dao tao cua nen kinh te nuoc ta con han che, trong khi nhieu nuoc tren the gioi dang co nhu cau nguon nhan luc ky thuat co trinh do cao. Vi vay, UY ban Van hoa Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong de nghi Chinh phu giao cho nganh giao duc muc tieu dao tao nguon nhana luc phuc vu xuat khau lao dong va coi day la mot chinh sach lon, lau dai cua Nha nuoc.

6- Doi moi cong tac quan ly giao duc

Doi moi co che quan ly giao duc trong toan bo he thong giao duc phai duoc coi la yeu to quyet dinh su doi moi giao duc nuoc ta hien nay. Truoc het can som hoan thien su phan cap quan ly giao duc theo huong cao Trung uong tap trung vao xay dungco che, chinh sach chien luoc, quy hoach, ke hoach phat trien, xay dung va hoan thien he thong van ban phap luat, to chuc thanh tra, kiem tra, kiem dinhc hat luong giao duc; cac bo chu quan, chinh quyen dia phuong bao dam cac dieu kien cho giao duc nhu dam bao tai chinh, xay dung co so vat chat, cung cap trang thiet bi day hoc, xay dung doi ngu giao vien, quyet dinh nhung chinh sach cua dia phuong de phat trien giao duc; tang quyen tuu chu cho nha truong trong to chuc, quan ly hoat dong giao duc de nang cao chat luong.

Tren day la ban Bao cao tham tra cua UY ban Van hoa Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi ve Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh giao duc, kinh trinh Quoc hoi.

T/M.UY BAN VAN HOA THANH NIEN, THIEU NIEN VA NHI DONG

Chu nhiem

  • Tran Thi Tam Dan

TS cung da PV mot so DBQH nhan xet ve noi dung bao cao cua Bo truong Nguyen Minh Hien, trong do co Pho Chu tich nuoc Truong My Hoa va GS Dang Huu, moi ban doc theo doi.

Viet Bao
Comment :QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
QH says nothing about the report of the Government's education?
Ministry of Education, Vietnam, Ministry of Labor, management education, professional education, perform tasks of government, the National Assembly, with conditions, the culture, students, teachers, some, organizations report the University
To examine the tasks of the Government report on the situation of education in the National Assembly 6th Session, Committee on Culture, Education, Youth, Children and Adolescents of Congress have been working with the Ministry of Education - Training, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs has ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: QH nói gì về báo cáo giáo dục của Chính phủ?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet QH nói gì về báo cáo giáo dục của Chính phủ? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

Nhan xet, hay lien he ve tin QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tim hieu trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tim hieu
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0