Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te

Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nam 2010, cong tac doi ngoai cua Viet Nam da gianh duoc nhung thanh tuu rat co y nghia va rat dang tu hao, lam cho chung ta cang vung vang vuot qua moi kho khan thu thach, tan dung nhung nhan to thuan loi de thuc hien thang loi duong loi doi ngoai cua Dang, Nha nuoc ta trong nhung nam toi.

Xin tran trong gioi thieu toan van bai viet cua Uy vien Bo Chinh tri, Pho Thu tuong Chinh phu, Bo truong Bo Ngoai giao Pham Gia Khiem ve nhung thanh tuu trong hoat dong doi ngoai cua Dang va Nha nuoc trong nam 2010.

 Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te

Truong doan cac nuoc ASEAN du Hoi nghi Cap cao ASEAN 17. Anh: Chinhphu.vn/Nhat Bac

Nhin lai nam 2010, mac du nhung chuyen bien nhanh chong cua tinh hinh the gioi va khu vuc da dat ra khong it thach thuc nhung chung ta van vung vang vuot qua moi kho khan thu thach, tan dung thanh cong nhung nhan to thuan loi de vuon len trong qua trinh hoi nhap va phat trien.

Kinh te the gioi tuy con bap benh, song da phuc hoi ro net hon va di vao thoi ky hau khung hoang voi su dong thuan cao cua cong dong quoc te cung huong toi mot khuon kho tang truong can bang va ben vung hon. Mot the gioi “da trung tam” dang dinh hinh ngay cang ro net; qua trinh sap xep lai cac co che quoc te va cau truc khu vuc dang dien ra soi dong. Hop tac da phuong duoc coi la phuong thuc huu hieu de xu ly cac van de chung cua the gioi nhu cac thach thuc kinh te, bien doi khi hau, an ninh phi truyen thong..., trong do vai tro va tieng noi cua cac nen kinh te moi noi ngay cang duoc nang cao.

Ve chinh tri - an ninh, hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the chu dao, mac du xung dot cuc bo, cac diem nong o khu vuc van dien bien phuc tap, tham chi co luc, co noi rat gay gat. Chau A – Thai Binh Duong la khu vuc hoi tu nhieu co hoi lon voi moi truong chinh tri - an ninh co ban on dinh, kinh te phuc hoi manh me, cac nuoc lon va cac trung tam chinh tri - kinh te cua the gioi danh su quan tam ngay cang cao den khu vuc nay. Cac nuoc Dong Nam A dang tien nhung buoc vung chac huong toi mot cong dong ASEAN nang dong va phat trien, co quan he ngay cang sau rong voi cac doi tac lon va giu vai tro nong cot trong cac co che hop tac khu vuc. 

Trong boi canh do, Viet Nam xac dinh nhiem vu hang dau cua doi ngoai nam 2010 la tranh thu toi da moi co hoi, hoa giai nhung thach thuc dat ra nham giu vung moi truong hoa binh, on dinh; tan dung cac nguon luc ben ngoai de phuc vu thiet thuc cho dat nuoc buoc sang giai doan phat trien nhanh va ben vung, dong thoi khong ngung nang cao vi the quoc te, phuc vu cac muc tieu an ninh va phat trien. Cac trong tam dat ra cho nam qua la hoan thanh tot Nam Chu tich ASEAN, trien khai manh me va toan dien cac hoat dong doi ngoai va hoi nhap kinh te quoc te da thu duoc nhung ket qua rat quan trong, tao da cho doi ngoai Viet Nam vung buoc tien vao thap ky thu hai cua the ky 21.

Nam Chu tich ASEAN – Dau an cua ngoai giao da phuong

Viec Viet Nam dam nhiem thanh cong cuong vi Chu tich ASEAN la thanh tuu noi bat nhat cua ngoai giao da phuong cung nhu cua doi ngoai Viet Nam trong nam 2010. Voi chu de "Huong toi cong dong ASEAN: Tu tam nhin den hanh dong", chung ta da chu tri thanh cong cac Hoi nghi cap cao ASEAN 16 va 17, Dai hoi dong Lien Nghi vien ASEAN (AIPA), Cap cao Dong A (EAS), Dien dan Khu vuc ASEAN (ARF), Hoi nghi Bo truong Quoc phong cac nuoc ASEAN mo rong (ADMM+), Hoi nghi nhung nguoi dung dau cac co quan an ninh ASEAN (MACOSA) va nhieu hoat dong quan trong khac.

Viet Nam da ghi dam dau an cua minh bang nhung dong gop, sang kien co gia tri trong nhieu van de quan trong cua Hiep hoi, dang chu y la Viet Nam da gop phan tao chuyen bien ve chat trong tien trinh xay dung cong dong ASEAN, cac sang kien ve ket noi ASEAN, thuc day dong thuan ve su can thiet phai duy tri hoa binh, on dinh o khu vuc, thuc day cac ben lien quan di vao trien khai Tuyen bo ASEAN – Trung Quoc ve ung xu o Bien Dong (DOC) va huong toi bo Quy tac ung xu tren Bien Dong (COC), cung co vung chac vai tro trung tam cua ASEAN trong cac cau truc khu vuc dang dinh hinh, thuc day quan he hop tac giua ASEAN voi cac doi tac quan trong trong tat ca cac linh vuc. Trong xu ly nhung van de phuc tap o khu vuc, Viet Nam da the hien vai tro la mot Chu tich co trach nhiem, tich cuc vi loi ich chung trong no luc nang cao vi the quoc te cua Hiep hoi.

Khong chi don suc cho Nam Chu tich ASEAN, ngoai giao da phuong con duoc trien khai rong khap tren nhieu linh vuc tu cap do tieu khu vuc, lien khu vuc den cap do toan cau. Viet Nam da tich cuc va chu dong tham gia cac hoat dong trong khuon kho Lien Hop Quoc, tai cac hoi nghi, dien dan da phuong ve hop tac song Me-cong, Dien dan A – Au (ASEM), Dien dan Hop tac Kinh te khu vuc chau A – Thai Binh Duong (APEC), G-20... Nhung dong gop cua chung ta trong viec giai quyet cac van de khu vuc va toan cau nhu an ninh hat nhan, bien doi khi hau, thuc hien cac muc tieu phat trien thien nien ky... phan anh no luc va vai tro cua Viet Nam voi tu cach la mot “thanh vien chu dong, tich cuc, co trach nhiem trong cong dong quoc te”.

Tang cuong cac moi quan he doi tac - Trong diem cua ngoai giao song phuong

Trong nam 2010, ngoai giao song phuong da co nhung buoc tien vung chac trong qua trinh dua cac moi quan he doi tac di vao chieu sau, on dinh, ben vung; da tan dung tot cac co hoi ma ngoai giao da phuong mang lai, nhat la trong vai tro Chu tich ASEAN, de lam sau sac them khuon kho quan he voi cac doi tac, nhat la voi cac nuoc lang gieng, cac nuoc o khu vuc chau A – Thai Binh Duong va cac nuoc lon.

Voi Trung Quoc, moi quan he "doi tac hop tac chien luoc toan dien" tiep tuc phat trien voi nhieu hoat dong da dang, thiet thuc trong "Nam huu nghi Viet - Trung", ky niem 60 nam hai nuoc thiet lap quan he ngoai giao. Hai ben da trao doi doan o nhieu cap, nganh, dia phuong; lan dau tien to chuc thanh cong doi thoai chien luoc ve an ninh quoc phong va dien tap chung ve cuu nan tren bien, qua do tang cuong su tin cay, tinh huu nghi va thuc day hop tac tren nhieu linh vuc.

Hop tac kinh te Viet – Trung trong nam 2010 da dat dau moc moi voi kim ngach thuong mai hai chieu vuot muc tieu 25 ty USD. Ve bien gioi lanh tho, hai ben da cong bo 3 van kien phap ly quan trong (bao gom: Nghi dinh thu phan gioi cam moc, Hiep dinh quy che quan ly bien gioi moi, Hiep dinh ve cua khau va quan ly cua khau bien gioi tren dat lien), chinh thuc hoan thanh cong tac phan gioi cam moc tren toan tuyen bien gioi tren dat lien giua Viet Nam va Trung Quoc. Hai ben da tien hanh dam phan cap chuyen vien ve cac nguyen tac chi dao giai quyet cac van de ton tai tren bien va phan dinh khu vuc ngoai cua vinh Bac Bo.

Quan he dac biet voi Lao va hop tac toan dien voi Cam-pu-chia tiep tuc duoc cung co va tang cuong, nhat la trong linh vuc kinh te - thuong mai. Viet Nam va Lao thong nhat lay nam 2010 la nam tang toc cam moc; da tich cuc trien khai va dat duoc nhieu ket qua thiet thuc trong viec tang day va ton tao he thong moc quoc gioi. Viet Nam da chu dong phoi hop tot voi Cam-pu-chia de day nhanh cong tac phan gioi cam moc tren bo. Quan he hop tac nhieu mat voi cac nuoc Dong Nam A khac duoc day manh ca tren binh dien song phuong cung nhu trong khuon kho ASEAN. Quan he huu nghi va hop tac voi Mi-an-ma da buoc sang mot giai doan moi ve chat voi viec hai nuoc thong nhat thuc day hop tac tren 12 linh vuc uu tien; su tin cay va hieu biet lan nhau khong ngung duoc tang cuong, dac biet la sau chuyen tham Mi-an-ma cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung (thang 4/2010). Quan he voi cac nuoc In-do-ne-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xinh-ga-po, Thai Lan, Phi-lip-pin va Bru-nay khong ngung duoc cung co va phat trien.

Viet Nam dang tung buoc thiet lap va hoan thien cac khuon kho hop tac mang tinh chat chien luoc voi cac nuoc lon tren the gioi, dong thoi dua quan he voi cac nuoc lon, cac trung tam kinh te - chinh tri tren the gioi di vao chieu sau.

Quan he “doi tac chien luoc” voi Lien bang Nga di vao giai doan thuc chat voi viec hai nuoc nhat tri trien khai danh muc cac van de hop tac uu tien, dac biet la du an dien hat nhan, dau khi, hop tac ky thuat quan su... Voi My, hai ben tich cuc thuc day quan he "doi tac huu nghi, hop tac nhieu mat, ton trong lan nhau va cung co loi", huong toi mot khuon kho doi tac sau rong, ben vung trong dai han. Hai ben da to chuc cac hoat dong ky niem 15 nam binh thuong hoa quan he, tien hanh doi thoai chinh tri - an ninh - quoc phong lan thu ba, doi thoai quoc phong cap thu truong, phoi hop chat che trong co che hop tac tieu vung song Me cong. Viet Nam chu truong doi thoai voi My ve nhung van de ma hai ben co quan diem khac nhau ve dan chu, nhan quyen, ton giao, tich cuc giai quyet cac van de nhan dao do chien tranh de lai, nhung cung kien quyet dau tranh voi nhung hanh vi can thiep vao cong viec noi bo cua ta.

Quan he voi Lien minh chau Au (EU) co buoc dot pha voi viec hai ben ky tat Hiep dinh doi tac va hop tac toan dien (PCA) sau 9 vong dam phan va tuyen bo se khoi dong dam phan Hiep dinh thuong mai tu do (FTA), mo ra co hoi moi cho hai ben phat trien quan he toan dien va sau rong trong thoi gian toi. Cac hoat dong doi ngoai song phuong voi tung nuoc thanh vien EU duoc trien khai soi dong voi viec tang cuong trao doi doan va tiep xuc ben le cac hoi nghi quoc te.

Tiep theo viec nang cap quan he voi Tay Ban Nha, Viet Nam da chinh thuc ky Tuyen bo chung thiet lap quan he doi tac chien luoc voi Anh, tiep tuc trien khai cac bien phap tang cuong hop tac thuc chat voi Duc, Phap, I-ta-li-a va cac nuoc EU khac. Viec chung ta duy tri tot cac kenh doi thoai ve dan chu, nhan quyen voi EU, cung voi nhung buoc di phu hop trong quan he voi Va-ti-cang va hieu ung lan toa tu su tham gia cua Viet Nam tai Hoi dong nhan quyen Lien Hop Quoc, Co quan lien chinh phu ve nhan quyen cua ASEAN... da gop phan de cao thien chi cua Viet Nam, giam thieu nhung tac dong bat loi trong qua trinh trien khai quan he voi EU cung nhu voi nhung doi tac khac.

Quan he “doi tac chien luoc” voi Nhat Ban va Han Quoc tiep tuc duoc cu the hoa voi trong tam la hop tac kinh te va phat trien. Viet Nam da chon Nhat Ban la doi tac hop tac xay dung nha may dien hat nhan so 2 va tham do, khai thac, che bien dat hiem tai Viet Nam, dong thoi Nhat Ban cam ket se tiep tuc danh cho Viet Nam tren 1,7 ty USD von vien tro phat trien cho nam tai khoa toi. Cac moi quan he doi tac chien luoc voi An Do, doi tac toan dien voi Ot-xtray-lia va Niu Di Lantiep tuc duoc trien khai voi nhieu du an thiet thuc, cu the.

Trong trien khai chinh sach da dang hoa, da phuong hoa, Viet Nam luon coi trong va quan tam thuc day quan he voi cac nuoc ban be truyen thong, tang cuong su gan bo, doan ket, tin cay va hop tac.

Quan he voi Cu-ba tiep tuc duoc thuc day voi chuyen tham Cu-ba cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong nhan dip hai nuoc ky niem 50 nam thiet lap quan he ngoai giao. Chung ta da tien hanh cac bien phap chu dong thuc day quan he voi cac nuoc chau Phi, to chuc thanh cong Hoi thao quoc te Viet Nam – chau Phi lan thu 2, tang cuong trao doi doan voi cac doi tac tiem nang chau Phi, tao moi truong thuan loi de doanh nghiep hai ben trien khai hop tac kinh te, nhat la trong cac linh vuc ma ta co the manh nhu vien thong, nong lam nghiep, thuy san... Quan he voi cac doi tac tiem nang o Trung Dong, vung Vinh va khu vuc My La-tinh ngay cang di vao thuc chat hon voi cac du an hop tac cu the ve kinh te, dau tu, lao dong...

 Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te

Lanh dao cac nuoc du Hoi nghi Cap cao Dong A (EAS) ngay 30/10/2010 , chinh thuc moi Nga va Hoa Ky tham gia tren co so ton trong cac muc tieu, nguyen tac, the thuc, uu tien cua EAS va ung ho vai tro chu dao cua ASEAN. Anh: Chinhphu.vn/Nhat Bac

Ngoai giao toan dien duoc trien khai manh me

Trong qua trinh di len cung dat nuoc, vai tro cua ngoai giao Viet Nam ngay cang duoc nang cao, khong chi ve chinh tri doi ngoai, ma con mo rong ra cac linh vuc kinh te doi ngoai, van hoa doi ngoai... Cong tac ngoai giao toan dien da duoc trien khai manh me voi su hai hoa, gan bo chat che giua doi ngoai Dang, Quoc hoi, ngoai giao Nha nuoc va ngoai giao nhan dan, cung nhu su phoi hop nhip nhang, hieu qua giua Bo Ngoai giao voi cac nganh, cac cap, cac dia phuong, dac biet la giua ngoai giao, quoc phong va an ninh.

Phat huy the manh cua mang luoi hon 90 co quan dai dien tai khap 5 chau luc, ngoai giao kinh te da co nhung dong gop tich cuc, nhat la trong cong tac tham muu cho Chinh phu ve nhung chu truong, quyet sach hoi nhap quan trong nhu quyet dinh tham gia dam phan Hiep uoc doi tac kinh te xuyen Thai Binh Duong (TPP) voi tu cach thanh vien chinh thuc cung nhu chu truong tham gia cac Hiep dinh thuong mai tu do (FTA) khac. Khong nhung the, ngoai giao kinh te con lam tot cong tac nghien cuu, du bao ve kinh te the gioi, tim hieu kinh nghiem cac nuoc ve qua trinh phuc hoi va tai cau truc kinh te de phuc vu cong tac hoach dinh chinh sach va dieu hanh kinh te vi mo cua chinh phu.

Kinh te doi ngoai duoc long ghep trong chinh tri doi ngoai, noi dung kinh te duoc tang cuong trong cac chuyen tham va tiep xuc cap cao. Viec chung ta chu dong dang cai va to chuc thanh cong nhieu dien dan kinh te quan trong nhu Dien dan Kinh te Dong A, cac Hoi nghi Bo truong Me cong – My va Me cong – Nhat Ban cung nhu tich cuc dong gop voi nhieu sang kien co chat luong tai cac dien dan khac nhu G-20, Dien dan Kinh te the gioi Da-vot... da gop phan thu hut su chu y cua the gioi den Viet Nam, mot nen kinh te mo cua, nang dong va co nhieu tiem nang hop tac. Ngoai giao cung gop phan day manh cac hoat dong xuc tien kinh te doi ngoai nham mo rong thi truong xuat khau, thuc day hop tac dau tu, du lich, phoi hop xu ly cac tranh chap quoc te, van dong, dau tranh voi cac nuoc, cac doi tac nham loai bo nhung bien phap bao ho mau dich bat cong nham vao cac san pham cua Viet Nam...

Phat huy nhung thang loi cua “Nam Ngoai giao Van hoa 2009”, cong tac ngoai giao van hoa da co nhieu khoi sac, ho tro hieu qua cho viec trien khai cac hoat dong cua nam ASEAN cung nhu cac su kien chinh tri lon cua nam 2010. Ve dai han, Bo Ngoai giao dang phoi hop voi cac co quan lien quan xay dung va hoan thien Chien luoc Ngoai giao Van hoa den nam 2020, tung buoc chuan hoa cac tieu chi va hoat dong van hoa doi ngoai de ap dung rong rai trong va ngoai nuoc.

Dau an dang tu hao cua ngoai giao van hoa trong nam 2010 la chung ta da van dong thanh cong UNESCO cong nhan Hoang thanh Thang Long la Di san van hoa the gioi, dung vao dip Dai le 1000 nam Thang Long – Ha Noi. Nganh Ngoai giao cung da va dang tich cuc ho tro cac dia phuong phat huy cac gia tri cua di san, tich cuc quang ba van hoa, du lich... truc tiep phuc vu su phat trien kinh te - xa hoi cua nhieu dia phuong tren ca nuoc.

Cong tac thong tin tuyen truyen doi ngoai duoc cai tien hon ve noi dung va hinh thuc, phuc vu dac luc cho viec trien khai cac trong tam doi ngoai nam 2010.

Cong tac ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai tiep tuc duoc trien khai manh me, tao khong khi phan khoi, tin tuong trong cong dong va tang them tinh cam cung nhu su gan bo cua ba con kieu bao voi dat nuoc. Tren co so tong ket 6 nam trien khai Nghi quyet 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, chung ta tiep tuc ra soat va thao go nhung vuong mac doi voi kieu bao nhu van de quoc tich, cu tru, hoi huong, quyen mua va so huu nha o trong nuoc...

Cong tac van dong va ho tro cong dong duoc cai tien phong phu hon ca ve noi dung va hinh thuc, cac de an lon ve chinh sach, bien phap thu hut chuyen gia, tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai xay dung dat nuoc giai doan 2010 - 2020, De an day manh day tieng Viet cho nguoi Viet Nam o nuoc ngoai... tiep tuc duoc trien khai tich cuc. Cong tac bao ho cong dan va phap nhan Viet Nam o nuoc ngoai duoc thuc hien thuong xuyen, kip thoi va hieu qua; Bo Ngoai giao da thuc hien tot chuc nang quan ly nha nuoc ve di cu, phoi hop chat che voi cac co quan chuc nang cua Chinh phu, cac dia phuong, doanh nghiep xu ly thoa dang cac van de lien quan nguoi lao dong Viet Nam o cac nuoc, van de ngu dan gap nan hoac bi bat giu tren bien. 

Cung voi ngoai giao Nha nuoc, doi ngoai Dang duoc trien khai tich cuc va hieu qua, cung co quan he doan ket, hop tac voi cac dang cong san, cac chinh dang va dang cam quyen, dac biet gop phan tang cuong tin cay va huu nghi voi cac nuoc lang gieng. Doi ngoai Quoc hoi duoc trien khai tich cuc va chu dong, noi bat nhat la Quoc hoi Viet Nam da hoan thanh xuat sac vai tro Chu tich AIPA va to chuc thanh cong Dai hoi dong AIPA lan thu 31, tham du co hieu qua Hoi nghi tham van Nghi vien G-20, danh dau buoc truong thanh cua Ngoai giao Nghi vien Viet Nam. Ngoai giao nhan dan ho tro dac luc cho cac kenh doi ngoai chinh thuc voi nhieu hoat dong co y nghia chinh tri cao nhu Dien dan nhan dan va Lien hoan thanh nien Viet – Trung, Gap go huu nghi va hop tac nhan dan Viet Nam – Lao – Cam-pu-chia, cac hoat dong doi cong ly cho cac nan nhan chat dong da cam/dioxin... Cong tac ngoai vu dia phuong duoc quan tam thuc day theo huong tang cuong su ho tro cua nganh ngoai giao nham nang cao vai tro va nang luc cua cac co quan ngoai vu dia phuong. Co che thong nhat quan ly doi ngoai duoc hoan thien voi viec ban hanh Quy che moi ve thong nhat quan ly cac hoat dong doi ngoai va trien khai dong bo Luat ve Co quan dai dien Viet Nam o nuoc ngoai.  

Ben canh nhung thanh tuu ke tren, chung ta can thang than nhin nhan cac van de ton tai trong cong tac doi ngoai de co bien phap khac phuc thoi gian toi. Do la su phoi hop khong phai luc nao cung thuc su chat che va hieu qua giua cac Bo, nganh, dia phuong, doan the va doanh nghiep trong quan ly va trien khai cac hoat dong doi ngoai. Viec ra soat, don doc dam phan va trien khai cac thoa thuan voi cac doi tac tuy da co buoc tien lon, song co luc co noi van chua du quyet liet, manh me. Cong tac nghien cuu, thong tin, du bao da duoc tang cuong dang ke, theo sat duoc cac dien bien tinh hinh quoc te va khu vuc va cac van de phat sinh nhung cac kien nghi doi sach can sau sac hon, kip thoi hon.

 Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te

Phat huy nhung thang loi to lon dat duoc trong nam 2010, dat nuoc ta vung tin buoc vao thap ky thu 2 cua the ky 21 voi suc manh moi, vi the moi

Chu dong, tich cuc hoi nhap quoc te vi su phat trien ben vung cua dat nuoc

Nam 2011 co y nghia quan trong doi voi dat nuoc ta vi la nam dau tien chung ta trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang XI, Cuong linh (bo sung, phat trien) xay dung dat nuoc trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi, Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam 2011-2020 va Ke hoach phat trien 5 nam 2011-2015.

Hoa vao dong chay chung cua the gioi huong den thoi ky tang truong ben vung sau khung hoang kinh te toan cau, Viet Nam cung buoc vao trien khai chien luoc tang truong moi, huong toi muc tieu phat trien nhanh va ben vung nham dua dat nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai vao nam 2020.

Trong nhung nam toi, de thuc hien thang loi nhiem vu giu vung moi truong hoa binh, on dinh va tao dieu kien quoc te thuan loi phuc vu su nghiep phat trien ben vung cua dat nuoc, doi ngoai Viet Nam can phat huy cao do nhung thanh tuu da dat duoc, khac phuc nhung mat ton tai, trien khai cac hoat dong doi ngoai chu dong, manh me va toan dien ca song phuong va da phuong theo nhung huong lon sau:

Mot la, tren co so vi the quoc te dat duoc trong nhung nam qua, tiep tuc trien khai cac hoat dong hoi nhap quoc te mot cach chu dong, manh me, toan dien hon, phat huy tu cach la thanh vien tich cuc va co trach nhiem tai cac dien dan khu vuc va quoc te, gop phan nang vi the quoc te cua Viet Nam len mot tam cao moi.

Hai la, chu dong cung voi cac nuoc doi tac trien khai manh me va hoan thien cac khuon kho quan he, nhat la voi cac doi tac hang dau, mang tam chien luoc hoac co nhieu tiem nang hop tac voi Viet Nam nham dua cac khuon kho nay di vao chieu sau, on dinh, ben vung trong the ky 21.

Ba la, tiep tuc nghien cuu, tim giai phap thuc day giai quyet dut diem cac van de con ton tai ve bien gioi lanh tho voi cac nuoc lang gieng tren tinh than bao ve vung chac chu quyen quoc gia va toan ven lanh tho, duy tri cuc dien quan he on dinh voi cac nuoc lien quan, gop phan cung co moi truong hoa binh, on dinh o khu vuc va tren the gioi.

Bon la, tang cuong huy dong va tranh thu cac nguon luc ben ngoai phuc vu chien luoc tang truong moi, vi su phat trien ben vung cua dat nuoc. Theo do, can som xay dung Chien luoc tong the ve hoi nhap kinh te quoc te trong tinh hinh moi va de ra lo trinh trien khai, trong do co viec tham gia cac FTA. Day manh ngoai giao kinh te theo huong tang cuong noi ham thuc chat, hieu qua, tich cuc va chu dong hon nua trong trien khai cac hoat dong xuc tien kinh te doi ngoai voi cac doi tac, khai pha cac thi truong tiem nang. Can lam tot hon nua cong tac thong tin, nghien cuu, du bao, tham khao kinh nghiem phat trien cua cac nuoc de tham muu cho Chinh phu trong cong tac hoach dinh chinh sach.

Nam la, trien khai chien luoc ngoai giao van hoa den nam 2020 tren co so gan chat voi ngoai giao chinh tri va ngoai giao kinh te. Tiep tuc phat huy nhung thanh tuu quan trong cua cong tac ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai va bao ho cong dan, hoan thien va trien khai tot cac chinh sach doi voi kieu bao, ho tro kieu bao hoi nhap so tai, giu gin ban sac dan toc, mo rong cac hoat dong tap hop, van dong kieu bao huong ve dat nuoc.

Sau la, tang cuong thong nhat quan ly cac hoat dong doi ngoai; nang cao hon nua hieu qua phoi hop giua doi ngoai Dang, Nha nuoc, Quoc hoi, dia phuong va hoat dong ngoai giao nhan dan va day manh trien khai Luat ve cac Co quan dai dien cua Viet Nam o nuoc ngoai.

Nam 2010 soi dong di qua voi bao song gio, thach thuc, doi ngoai Viet Nam da gianh duoc nhung thanh tuu rat co y nghia va dang tu hao, ca tren binh dien song phuong va da phuong. Nhung thanh tuu do la co so quan trong de chung ta vung tin tan dung co hoi, vuot qua thach thuc, thuc hien thang loi duong loi doi ngoai cua Dai hoi XI va Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi 10 nam toi. /.

Viet Bao (Theo Chinh phu)

Bai lien quan:

Comment :Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Foreign Affairs VN positive, proactive international integration
Vietnam, Japan, Pacific Ocean, the State Department, East Asia, In Home, multilateral diplomacy, partnership, foreign economic , the operation is deployed, overseas, makes sense, with, other countries, ASEAN
In 2010, the foreign affairs of Vietnam has won the very significant achievements and proud , make us more strong to overcome all challenges, take advantage of the favorable factors to successfully implement its foreign policy ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ngoại giao VN tích cực, chủ động hội nhập quốc tế

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ngoại giao VN tích cực, chủ động hội nhập quốc tế bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te

Nhan xet, hay lien he ve tin Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ngoai giao VN tich cuc chu dong hoi nhap quoc te de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Viet Nam va The Gioi trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Viet Nam va The Gioi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0