Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN

Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>HO.jpgNgay 17/5, tai Ha Noi, Bo Thong tin va Truyen thong to chuc hop bao cong bo Lien hoan anh, phim tai lieu va phong su ve dat nuoc, con nguoi trong cong dong ASEAN nam 2010, voi chu de "Dat nuoc va con nguoi cac quoc gia ASEAN".

THE LE

Lien hoan Anh - Phong su - Phim Tai lieu ve dat nuoc, con nguoi trong cong dong ASEAN n am 2010

(Ban hanh kem theo Quyet dinh so 651 /QD-BTTTT ngay 10 thang 5 nam 2010 cua Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong)

Dieu 1. Nhung quy dinh chung

1. Cac to chuc, ca nhan tham du Lien hoan tren nguyen tac tu nguyen va tu giac chap hanh The le duoc ban hanh.

2. Moi thong tin ve Lien hoan duoc cong bo cong khai tren website cua Bo Thong tin va Truyen thong http://mic.gov.vn; website cua Ban thu ky ASEAN; website cua cac Dai su quan Viet Nam tai cac nuoc nuoc ASEAN; tren cac phuong tien thong tin dai chung cua Viet Nam va cac nuoc ASEAN.

3. The le nay quy dinh cac hoat dong to chuc Lien hoan Anh - Phong su - Phim Tai lieu ve dat nuoc, con nguoi trong cong dong ASEAN nam 2010.

Dieu 2. Muc dich Lien hoan

1. Quang ba hinh anh dat nuoc, con nguoi va qua trinh xay dung, phat trien cua cac quoc gia trong khoi ASEAN.

2. Tang cuong su doan ket va hieu biet lan nhau giua cac quoc gia trong cong dong ASEAN.

3. Thuc day su hop tac giua cac quoc gia trong qua trinh xay dung cong dong ASEAN va thuc hien hien chuong ASEAN.

4. Chao mung nam Viet Nam la Chu tich ASEAN va ky niem 15 nam Viet Nam tham gia ASEAN.

Dieu 3. Chu de cua cac tac pham tham gia Lien hoan

Dat nuoc va con nguoi cac quoc gia ASEAN

Dieu 4. Tieu chi noi dung cua Lien hoan

- Gioi thieu mot ASEAN nang dong, giau tiem nang phat trien

- Gioi thieu nhung thanh tuu noi bat, nhung danh lam thang canh va net dac sac, doc dao ve van hoa cung nhu nhung pham chat tot dep cua con nguoi o cac quoc gia trong khoi ASEAN.

- Gioi thieu nhung net dep trong qua trinh doan ket va hop tac giua cac nuoc ASEAN.

Dieu 5. The loai du thi, doi tuong du thi va pham vi ap dung

1. Dia diem to chuc Lien hoan: Tai Viet Nam.

2. The loai du thi: Anh, nhom anh; phong su; phim tai lieu.

3. Doi tuong tham gia: To chuc, ca nhan hoac nhom tac gia mang quoc tich cac quoc gia thanh vien ASEAN.

Pham vi de tai: Tac pham co de tai phan anh ve d at nuoc, con nguoi va qua trinh doan ket, hop tac, phat trien cua cac quoc gia trong cong dong ASEAN.

4. Thanh vien Ban Chi dao, Ban To chuc, Hoi dong giam khao, To thu ky khong duoc gui tac pham tham gia Lien hoan.

Dieu 6. Yeu cau doi voi tac pham du thi

1. Yeu cau chung

a) Cung cap day du, ro rang thong tin lien quan den xuat xu cua tac pham (thoi gian san xuat, dia diem, ban quyen,...).

b) Cung cap day du thong tin ve to chuc, ca nhan, nhom tac gia de Ban To chuc thuan tien trong lien lac. Moi tac pham kem theo mot Phieu tac pham dien day du thong tin (theo mau):

Lien hoan Anh - Phong su - Phim Tai lieu ASEAN 2010

PHIEU TAC PH AM

Ho ten (t o chuc, ca nhan, tac gia, dai dien nhom tac gia ) : .................................................Nam/Nu:.............Quoc tich:..................................

Dia chi: So nha................Duong (pho)..................................................................

Quan.................................Tinh (Thanh pho)...........................Nuoc.......................

Dien thoai:........................ Fax:............................Email:........................................

Ten tac pham:..........................................................................................................

Thoi gian/Dia diem sang tac cua tac pham:...........................................................

Tong so Anh, nhom Anh(file anh)/Phong su/Phim Tai lieu:..................................

Chat lieu: - Anh, nhom Anh: Mau  Den trang 

- Phong su  /Phim Tai lieu :

+) Bang, Dia: Betacam SP  DVD 

+) Do phan giai: SDTV  HDTV 

+) Khuon hinh: 4/3  16/9 

(Tac gia dien day du thong tin vao mau nay va dinh kem theo tac pham)

+ Anh chan dung hoac anh tac nghiep trong qua trinh sang tac tac pham cua tac gia hoac nhom tac gia.

+ Anh tieu bieu ve nhan vat, boi canh trong phong su, phim tai lieu (neu co)

+ Tom tat noi dung tac pham (viet bang tieng Anh hoac neu bang ngon ngu rieng cua moi quoc gia ASEAN thi phai duoc dich sang tieng Anh) (tu 15 den 20 dong).

+ Tom tat thanh tuu sang tac cua tac gia hoac nhom tac gia.

c) Cac tac pham tham gia du thi phai duoc Tieu ban Van hoa hoac Tieu ban Thong tin cua quoc gia thanh vien ASEAN ma tac gia mang quoc tich gioi thieu.

d) Cac tac pham tham gia du thi phai la nhung tac pham chua tham du cuoc thi quoc te nao.

2. Yeu cau rieng doi voi moi the loai

2.1. Doi voi tac pham Anh, nhom Anh

- So luong Anh, nhom Anh: Moi tac gia (to chuc, nhom tac gia, ca nhan) gui du thi toi da 05 tac pham.

- Quy cach:

+ Chat lieu anh, nhom anh: Mau hoac den trang

+ Ban in - kho anh: 30 x 40 (cm) hoac 30 x 45 (cm)

+ Ban mem (file anh) voi thong so ky thuat toi thieu:

Chieu rong = 3000 pixel, chieu cao = 2000 pixel.

Duoi jpg

Do phan giai 300 pixel

- Ten tac pham; loi dan; loi chu thich (viet bang tieng Anh hoac neu bang ngon ngu rieng cua moi quoc gia ASEAN thi phai duoc dich sang tieng Anh).

- Loi dan co do dai tu 150 den 300 tu (neu co).

- Loi chu thich cho tung anh, nhom anh ngan gon, suc tich.

- Anh, nhom Anh chup tu nam 2005 tro lai day.

- Anh, nhom Anh va files anh nguyen goc. Khong chap nhan anh, nhom anh da qua ky thuat dan dung, chap ghep, su dung ky xao vi tinh hoac ky xao buong toi lam sai ban chat cua su kien, su vat, hien tuong.

2.2. Doi voi tac pham Phong su, Phim Tai lieu

- Moi tac gia (ca nhan, nhom tac gia, to chuc) gui du thi toi da khong qua 05 tac pham (Phong su/Phim Tai lieu).

- Ten phong su, phim tai lieu (viet bang tieng Anh hoac neu bang ngon ngu rieng cua moi quoc gia ASEAN thi phai duoc dich sang tieng Anh).

- Thoi luong: Toi da moi tac pham khong qua 30 phut.

- Chat lieu: Dia DVD hoac bang Betacam SP

- He mau: PAL

- Do phan giai: SDTV, HDTV

- Khuon hinh: 4/3 hoac 16/9

- Thuyet minh bang tieng Anh hoac neu bang ngon ngu rieng cua moi quoc gia phai co phu de tieng Anh (co ban thuyet minh in tren giay kem theo).

Dieu 7. Ban To chuc Lien hoan

Ban To chuc Lien hoan do Bo Thong tin va Truyen thong nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam chu tri.

Dia chi lien lac cua Ban To chuc:

Trung tam Bao chi va Hop tac truyen thong quoc te ( Center for Press and International Communication Co-operation - CPI) - Bo Thong tin va Truyen thong - 61Bis Pho Tho Nhuom, Ha Noi, Viet Nam.

- E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

- Dien thoai: (844) 38244630 ; (844)38245621

- Fax: (844)38250546

Dieu 8. Nop tac pham tham du Lien hoan

1. Ho so tham du phai dong goi kin, phia ngoai ghi ten to chuc, ca nhan, nhom tac gia du thi, dia chi lien lac, dien thoai, so luong tac pham va thanh phan ho so co ben trong.

2. Noi nhan ho so :

Tac pham cua cac to chuc, tac gia, nhom tac gia duoc chuyen phat qua duong buu dien gui ve Ban To chuc, tren bao bi ghi ro:

Tac pham tham du Lien hoan Anh - Phong su - Phim Tai lieu ASEAN 2010”

Trung tam Bao chi va Hop tac truyen thong quoc te ( Center for Press and International Communication Co-operation - CPI)- Bo Thong tin va Truyen thong - 61Bis Pho Tho Nhuom, Ha Noi, Viet Nam.

- E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

- Dien thoai: (844) 38244630 ; (844)38245621

- Fax: (844)38250546

Dieu 9. Thoi gian thuc hien

1. Thoi gian bat dau tiep nhan tac pham du thi: Tu ngay hop bao phat dong Lien hoan.

2. Thoi gian ket thuc nhan tac pham tham gia du thi: het ngay 15/9/2010 (theo dau buu dien).

3. To chuc cham so khao tac pham: Tu ngay 16/9 den 28/9/2010.

4. To chuc cham chung khao tac pham: Tu ngay 14/10 den 19/10/2010.

5. Cong bo, trao giai thuong va tong ket Lien hoan: 20/10/2010.

Ban To chuc co the thay doi, dieu chinh lich cho phu hop voi thuc te. Neu co thay doi se duoc thong bao den cac to chuc, ca nhan va nhom tham du.

Dieu 10. Giai thuong Lien hoan

1. Tac gia cua tat ca cac tac pham lot vao vong chung khao Lien hoan duoc moi du le trao giai, nhan ky niem chuong va bang chung nhan cua Ban To chuc.

2. Co cau cac giai thuong va hinh thuc khen thuong

a) Co cau giai: 01 giai nhat, 02 giai nhi, 03 giai ba va cac giai khuyen khich (moi the loai).

b) Hinh thuc:

- Giai nhat: Bao gom Cup hoac Ky niem chuong va Bang chung nhan

- Giai nhi: Bao gom Bang chung nhan, ky niem chuong

- Giai ba: Bao gom Bang chung nhan, ky niem chuong

- Giai khuyen khich: Bao gom Bang chung nhan, ky niem chuong

+) Co cau giai thuong tren co the thay doi dua theo ket qua, chat luong cua cac tac pham. Quyet dinh cua Truong ban chi dao Lien hoan la quyet dinh cuoi cung.

+) Bang khen, chung nhan cua Bo Thong tin va Truyen thong:

Ban To chuc Lien hoan trinh Bo Thong tin va Truyen thong cap bang chung nhan cho cac nhom tac gia va ca nhan co tac pham doat giai.

c) Hinh thuc khen thuong rieng danh cho cac tap the, ca nhan co dong gop dac biet trong cuoc thi la Bang khen.

Dieu 11. Hoi dong Giam khao

1. Can cu vao de nghi cua Ban To chuc, Truong Ban Chi dao Lien hoan quyet dinh thanh lap Hoi dong giam khao (gom Hoi dong Giam khao vong so khao va Hoi dong Giam khao vong chung khao), To Thu ky.

2. Hoi dong Giam khao hoat dong doc lap, khach quan, cong tam va theo dung quy dinh cua The le nay.

3. Hoi dong Giam khao vong so khao giup Truong Ban chi dao Lien hoan lua chon nhung tac pham tham du vao vong chung khao.

Tat ca tac pham gui ve Lien hoan neu khong vi pham cac quy dinh cua The le nay deu duoc cham vong so khao de chon nhung tac pham du thi vong chung khao.

4. Thanh vien hoi dong Giam khao vong so khao va hoi dong Giam khao vong chung khao la nhung chuyen gia co uy tin cua Viet Nam, cac nuoc ASEAN, ngoai ASEAN.

Dieu 12. To chuc cham tac pham

1. Vong so khao:

a) Ban To chuc xay dung Quy che hoat dong cua Ban Giam khao, tieu chi va cach thuc cham diem trinh Truong Ban chi dao phe duyet

b) To Thu ky co trach nhiem ra soat tinh hop le cua cac tac pham tham gia du thi, tong hop va gui tat ca ho so den thanh vien hoi dong Giam khao.

c) Cac thanh vien hoi dong Giam khao vong so khao co nhiem vu tham dinh, danh gia chat luong tac pham va cham diem theo Quy che cua Ban To chuc va nop phieu cham thi cho To thu ky.

d) To thu ky tong hop cac ho so co so diem dat yeu cau de vao vong chung khao, bao cao Ban To chuc.

Ban To chuc cong bo cong khai voi Hoi dong so khao ve ket qua cuoi cung truoc khi trinh Truong Ban Chi dao. Can cu vao ket qua cham cua hoi dong Giam khao vong so khao, Truong Ban chi dao quyet dinh cac tac pham vao du thi vong chung khao.

2. Vong chung khao:

a) Ban To chuc xay dung Quy che hoat dong cua Ban Giam khao, tieu chi va cach thuc cham trinh Truong Ban chi dao phe duyet.

b) Sau khi ket thuc vong so khao, To thu ky lap bao cao tom tat noi dung, so diem cua nhung tac pham duoc chon vao vong chung khao.

c) Cac thanh vien hoi dong Giam khao vong chung khao co nhiem vu tham dinh, danh gia chat luong tac pham va cham diem theo Quy che cua Ban To chuc va nop phieu cham diem cho To thu ky.

d) To thu ky tong hop cac phieu cham diem cua hoi dong Giam khao, bao cao Ban To chuc.

e) Can cu vao diem so cuoi cung cua cac thanh vien hoi dong Giam khao, Ban To chuc de nghi so luong giai thuong, tac pham doat giai va hinh thuc khen thuong cu the, trinh Truong Ban chi dao quyet dinh.

Dieu 13. Cong bo va trao giai thuong

1. Cac tac pham lot vao vong chung khao deu duoc cong bo tren website cua Bo Thong tin va Truyen thong, website phuc vu nam Viet Nam lam Chu tich ASEAN 2010, cac an pham cua Thong tan xa Viet Nam va cac phuong tien thong tin dai chung khac.

2. Le tong ket va trao giai thuong Lien hoan duoc to chuc nhan su kien Hoi nghi cap cao ASEAN lan thu 17 dien ra tai Ha Noi (Thang 10/2010).

Dieu 14. Khieu nai va giai quyet khieu nai

1. Voi muc tieu cua Lien hoan la quang ba hinh anh dat nuoc, con nguoi va tang cuong su doan ket va hieu biet lan nhau giua cac quoc gia trong cong dong ASEAN, Ban To chuc se khong giai quyet cac van de lien quan den viec khieu nai ve ket qua cua Lien hoan.

Ban To chuc chi xem xet nhung khieu nai lien quan den viec so huu y tuong, so huu ban quyen cua tac pham dat giai thuong.

2. Bat ky mot ca nhan nao phat hien ra tac pham duoc giai thuong chinh thuc co vi pham, hoac tranh chap ve ban quyen, hoac co vi pham phap luat nghiem trong khac deu co quyen thong bao bang van ban cho Ban To chuc.

Thong bao nay co chu ky cua nguoi khieu nai, ghi ro dia chi kem theo ban photo chung minh nhan dan hoac ho chieu cua nguoi khieu nai va duoc gui den dia chi lien lac cua Ban To chuc.

Viec gui thu khieu nai phai duoc thuc hien trong vong 30 ngay ke tu ngay cong bo va trao giai thuong. Moi khieu nai sau thoi han theo cac dieu khoan tren deu khong duoc Ban To chuc xem xet giai quyet.

3. Neu xac dinh tac pham dat giai thuong chinh thuc co vi pham, tuy theo muc do nghiem trong, Ban To chuc se quyet dinh thu hoi giai thuong va cac loi ich vat chat tu giai thuong va thong bao cho cac nuoc trong khoi ASEAN.

Dieu 15. Quy dinh ve ban quyen tac pham

1. Tac pham tham du Lien hoan phai tuan thu cac quy dinh cua phap luat ve so huu ban quyen tac gia, tac pham cua cac quoc gia ASEAN va cong uoc quoc te.

2. Tat ca cac tac pham tham gia (ke ca tac pham khong dat giai thuong) duoc Ban To chuc khai thac voi muc tieu quang ba phuc vu quyen loi cong dong ASEAN voi tinh than chia se thong tin va phi loi nhuan; tac pham se duoc cong bo va su dung duoi bat cu hinh thuc nao trong hoat dong truyen thong cua ASEAN.

Dieu 16. Nguon tai chinh to chuc lien hoan

- Tu nguon ngan sach.

- Tu nguon tai tro, ho tro cua cac don vi, to chuc, ca nhan trong cong dong ASEAN.

Dieu 17. Dieu khoan thi hanh

1. The le nay co hieu luc ke tu ngay duoc cong bo. Viec sua doi, bo sung chi duoc thuc hien khi co su dong y bang van ban cua Ban To chuc Lien hoan.

2. Cac tac gia tham du, thanh vien hoi dong so khao, thanh vien hoi dong chung khao va nhung ca nhan co lien quan khac co trach nhiem doc ky va tuan theo cac quy dinh cua The le nay./.

Comment :Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Festival photos, documentaries and reportage about the country, people in the ASEAN community
Vietnam, Hanoi, Chief, Ministry of Information and Communications, the jury, sufficient information , the organizers, the documentary, the national steering committee, work, festivals, pictures
17/5, in Hanoi, Ministry of Information and Communication announced a press conference photo festival, documentary and reportage about the country, people in the ASEAN community by 2010, with the theme "The country and people of ASEAN countries." .

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Liên hoan ảnh, phim tài liệu và phóng sự về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Liên hoan ảnh, phim tài liệu và phóng sự về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN

Nhan xet, hay lien he ve tin Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Lien hoan anh phim tai lieu va phong su ve dat nuoc con nguoi trong cong dong ASEAN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de ASEAN trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... ASEAN
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0