Hien chuong Lien Hop Quoc

Hien chuong Lien Hop Quoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hien chuong Lien Hop Quoc

Chuong I: Muc dich va Nguyen tac
Chuong II: Thanh vien
Chuong III: Cac co quan
Chuong IV: Dai hoi dong
Chuong V: Hoi dong Bao an
Chuong VI: Giai quyet hoa binh cac cuoc tranh chap
Chuong VII: Hanh dong trong truong hop hoa binh bi de doa, bi pha hoai hoac co hanh vi xam luoc
Chuong VIII: Nhung Hiep dinh khu vuc
Chuong IX: Hop tac quoc te ve kinh te, xa hoi
Chuong X: Hoi dong kinh te va xa hoi
Chuong XI: Tuyen ngon ve nhung lanh tho chua tu quan
Chuong XII: Che do quan thac quoc te
Chuong XIII: Hoi dong quan thac
Chuong XIV: Toa an quoc te
Chuong XV: Ban Thu ky
Chuong XVI: Cac quyet dinh khac
Chuong XVII: Nhung bien phap an ninh trong thoi ky qua do
Chuong XVIII: Bo sung
Chuong XIX: Phe chuan va ky ketChung toi, nhan dan cac nuoc lien hiep lai Quyet tam:

Phong ngua cho nhung the he tuong lai khoi tham hoa chien tranh da hai lan trong doi chung ta gay cho nhan loai dau thuong khong ke xiet;

Tuyen bo mot lan nua su tin tuong vao nhung quyen co ban, nhan pham va gia tri cua con nguoi o quyen binh dang giua nam va nu, o quyen binh dang giua cac nuoc lon va nho;

Tao moi dieu kien can thiet de giu gin cong ly va ton trong nhung nghia vu do nhung dieu uoc va cac nguon khac do luat quoc te dat ra;

Khuyen khich su tien bo xa hoi va nang cao dieu kien song trong mot nen tu do rong rai hon;

Bay to long mong muon cung chung song hoa binh tren tinh than lang gieng than thien, cung chung nhau gop suc de duy tri hoa binh va an ninh quoc te, thua nhan nhung nguyen tac va xac dinh nhung phuong phap bao dam khong dung vu luc, tru truong hop vi loi ich chung, su dung co che quoc te de thuc day su tien bo kinh te va xa hoi cua tat ca cac dan toc;

Da quyet dinh tap trung moi no luc cua chung toi de dat duoc nhung muc dich do.

Vi vay, cac chinh phu chung toi thong qua cac dai dien co du tham quyen hop le, hop tai thanh pho San Francisco, da thoa thuan thong qua Hien chuong nay va lap ra mot To chuc quoc te lay ten la "Lien Hop Quoc".

Chuong I: Muc dich va Nguyen tac

Dieu 1:

Lien Hop Quoc theo duoi nhung muc dich sau:

Duy tri hoa binh va an ninh quoc te, va de dat duoc muc dich do, thi hanh nhung bien phap tap the co hieu qua de phong ngua va loai tru cac moi de doa hoa binh, cam moi hanh vi xam luoc va pha hoai hoa binh khac; dieu chinh hoac giai quyet cac vu tranh chap hoac nhung tinh the co tinh chat quoc te co the dua den su pha hoai hoa binh, bang phuong phap hoa binh theo dung nguyen tac cua cong ly va phap luat quoc te;

Phat trien moi quan he huu nghi giua cac dan toc tren co so ton trong nguyen tac binh dang va tu quyet cua cac dan toc va ap dung nhung bien phap phu hop khac de cung co hoa binh the gioi;

Thuc hien su hop tac quoc te trong viec giai quyet cac van de quoc te ve kinh te, xa hoi, van hoa va nhan dao va khuyen khich phat trien su ton trong cac quyen cua con nguoi va cac tu do co ban cho tat ca moi nguoi khong phan biet chung toc, nam nu, ngon ngu hoac ton giao;

Tro thanh trung tam phoi hop moi hanh dong cua cac dan toc, nham dat duoc nhung muc dich chung noi tren.

Dieu 2:

De dat duoc nhung muc dich neu o dieu 1, Lien Hop Quoc va cac thanh vien Lien Hop Quoc hanh dong phu hop voi nhung nguyen tac sau day:

Lien Hop Quoc duoc xay dung tren nguyen tac binh dang, chu quyen cua tat ca cac nuoc thanh vien.

Tat ca cac nuoc thanh vien Lien Hop Quoc deu phai lam tron nhung nghia vu ma ho phai dam nhan theo Hien chuong nay de duoc dam bao huong toan bo cac quyen va uu dai do tu cach thanh vien ma co;

Tat ca cac thanh vien cua Lien Hop Quoc giai quyet cac tranh chap quoc te cua ho bang bien phap hoa binh, sao cho khong ton hai den hoa binh, an ninh quoc te va cong ly;

Tat ca cac thanh vien Lien Hop Quoc tu bo de doa bang vu luc hoac su dung vu luc trong quan he quoc te nham chong lai su bat kha xam pham ve lanh tho hay nen doc lap chinh tri cua bat ky quoc gia nao cung nhu bang cach khac trai voi nhung muc dich cua Lien Hop Quoc.

Tat ca cac thanh vien cua Lien Hop Quoc giup do day du cho Lien Hop Quoc trong moi hanh dong ma no ap dung theo dung Hien chuong nay va tranh giup do bat cu quoc gia nao bi Lien Hop Quoc ap dung cac hanh dong phong ngua hoac cuong che;

Lien Hop Quoc lam the nao de cac quoc gia khong phai la thanh vien Lien Hop Quoc cung hanh dong theo nguyen tac nay, neu nhu dieu do can thiet de duy tri hoa binh va an ninh the gioi;

Hien chuong nay hoan toan khong cho phep Lien Hop Quoc duoc can thiep vao nhung cong viec thuc chat thuoc tham quyen noi bo cua bat cu quoc gia nao, va khong doi hoi cac thanh vien cua Lien Hop Quoc phai dua nhung cong viec loai nay ra giai quyet theo quy dinh cua Hien chuong; tuy nhien, nguyen tac nay khong lien quan den viec thi hanh nhung bien phap cuong che noi o chuong VII.

Chuong II : Thanh vien

Dieu 3:

Nhung quoc gia da tham du hoi nghi tai thanh pho San Phrancisco hay la truoc do da ky vao ban tuyen ngon Lien Hop Quoc ngay 1/1/1942, nay da ky va phe chuan Hien chuong nay theo dieu 110, deu la thanh vien dau tien cua Lien Hop Quoc.

Dieu 4:

Tat ca cac quoc gia yeu chuong hoa binh khac thua nhan nhung nghia vu quy dinh trong Hien chuong nay va duoc Lien Hop Quoc xet co du kha nang va tu nguyen lam tron nhung nghia vu ay, deu co the tro thanh thanh vien cua Lien Hop Quoc;

Viec ket nap bat cu mot quoc gia nao noi tren vao Lien Hop Quoc se duoc tien hanh bang nghi quyet cua Dai hoi dong, theo kien nghi cua Hoi dong Bao an;

Dieu 5:

Neu thanh vien Lien Hop Quoc nao bi Hoi dong Bao an ap dung mot bien phap phong ngua hay cuong che thi Dai hoi dong co quyen, theo kien nghi cua Hoi dong Bao an, dinh chi viec su dung cac quyen va uu dai cua thanh vien do. Viec su dung cac quyen uu dai do co the duoc Hoi dong Bao an cho phuc hoi.

Dieu 6:

Neu mot thanh vien Lien Hop Quoc vi pham mot cach co he thong nhung nguyen tac neu trong Hien chuong nay thi co the bi Dai hoi dong khai tru khoi Lien Hop Quoc, theo kien nghi cua Hoi dong Bao an.

Chuong III: Cac co quan

Cac co quan chinh cua Lien Hop Quoc la: Dai hoi dong, Hoi dong Bao an, Hoi dong Kinh te va Xa hoi, Hoi dong Quan thac, Toa an quoc te va Ban thu ky;

Nhung co quan giup viec neu xet thay can thiet, co the duoc thanh lap phu hop theo Hien chuong nay.

Dieu 8:

Lien Hop Quoc khong dinh ra mot su han che nao doi voi nam gioi hoac phu nu, trong nhung dieu kien ngang nhau, dam nhiem moi chuc vu trong cac co quan chinh va cac co quan giup viec cua Lien Hop Quoc.

Chuong IV: Dai hoi dong

Thanh phan

Dieu 9:

1. Dai hoi dong gom tat ca cac nuoc thanh vien cua Lien Hop Quoc. Moi thanh vien co nhieu nhat la 5 dai bieu o Dai hoi dong.

Chuc nang va quyen han

Dieu 10:

Dai hoi dong co the thao luan tat ca cac van de hoac cac cong viec thuoc pham vi Hien chuong nay, hoac thuoc quyen han va chuc nang cua bat ky mot co quan nao duoc ghi trong Hien chuong nay va co the, tru nhung quy dinh o dieu 32, ra nhung kien nghi ve nhung van de hoac nhung vu viec ay cho cac thanh vien Lien Hop Quoc hay Hoi dong Bao an hoac cho ca cac thanh vien Lien Hop Quoc va Hoi dong Bao an.

Dieu 11:

Dai hoi dong co the xem xet nhung nguyen tac chung ve su hop tac de duy tri hoa binh va an ninh quoc te, ke ca nhung nguyen tac giai tru quan bi, han che vu trang va dua tren nhung nguyen tac ay dua ra nhung kien nghi cho cac thanh vien Lien Hop Quoc, hay cho Hoi dong Bao an, hoac cho ca cac thanh vien Lien Hop Quoc va Hoi dong Bao an;

Dai hoi dong co the thao luan moi van de lien quan den viec duy tri hoa binh va an ninh quoc te do bat ky thanh vien nao cua Lien Hop Quoc, hoac do Hoi dong Bao an, hay mot quoc gia khong phai la thanh vien cua Lien Hop Quoc dua ra truoc Dai hoi dong, theo dieu 35 khoan 2 va tru nhung quy dinh o dieu 12, Dai hoi dong co the kien nghi ve moi van de thuoc loai ay voi mot quoc gia hay nhung quoc gia huu quan, hoac voi Hoi dong Bao an, hay voi ca nhung quoc gia huu quan va Hoi dong Bao an. Neu moi van de thuoc loai nay can phai co mot hanh dong thi Dai hoi dong chuyen lai cho Hoi dong Bao an truoc hoac sau khi thao luan;

Dai hoi dong co the luu y Hoi dong Bao an ve nhung tinh the co kha nang lam nguy hai den hoa binh va an ninh quoc te ;
Nhung quyen han cua Dai hoi dong ghi trong dieu nay khong han che quy dinh chung cua dieu 10.

Dieu 12:

Khi Hoi dong Bao an thuc hien nhung chuc nang duoc Hien chuong nay quy dinh doi voi mot vu tranh chap hay mot tinh the nao do, Dai hoi dong khong duoc dua ra mot kien nghi nao ve tranh chap hay tinh the ay, tru phi duoc Hoi dong Bao an yeu cau;

Tai moi khoa hop cua Dai hoi dong, Tong thu ky, voi su dong y cua Hoi dong Bao an, bao cho Dai hoi dong biet nhung su viec lien quan den duy tri hoa binh va an ninh quoc te ma Hoi dong Bao an xem xet, khi nao Hoi dong thoi khong xem xet nhung viec do nua, Tong thu ky cung bao cho Dai hoi dong biet, hoac cho cac thanh vien Lien Hop Quoc biet neu Dai hoi dong khong hop.

Dieu 13:

Dai hoi dong to chuc nghien cuu va thong qua nhung kien nghi nham:

Phat trien su hop tac quoc te trong linh vuc chinh tri va thuc day cac bien phap phap dien hoa va su phat trien cua luat quoc te theo huong tien bo;

Thuc day su hop tac quoc te trong cac linh vuc kinh te, xa hoi, giao duc, y te va thuc hien cac quyen cua con nguoi va cac tu do co ban doi voi moi nguoi khong phan biet chung toc, nam nu, ngon ngu va ton giao;

Nhung nghia vu, trach nhiem va quyen han khac cua Dai hoi dong co lien quan den nhung van de ghi o khoan 1.b tren day duoc quy dinh trong cac chuong IX va X.

Dieu 14:

Phu hop voi nhung quy dinh o dieu 12, Dai hoi dong co the kien nghi nhung bien phap thich hop de giai quyet hoa binh moi tinh the nay sinh bat ky tu nguon goc nao, ma theo su nhan xet cua Dai hoi dong, co the lam hai den loi ich chung, gay ton hai cho cac quan he huu nghi giua cac dan toc, ke ca nhung tinh the nay sinh do su vi pham nhung quy dinh ve cac muc dich va nguyen tac cua Lien Hop Quoc ghi trong Hien chuong nay.

Dieu 15:

Dai hoi dong tiep nhan va nghien cuu nhung bao cao hang nam va nhung bao cao dac biet cua Hoi dong Bao an. Cac bao cao do tuong trinh nhung bien phap ma Hoi dong Bao an da quyet dinh hoac da thi hanh de duy tri hoa binh va an ninh quoc te;

Dai hoi dong tiep nhan va xem xet nhung bao cao cua cac co quan khac cua Lien Hop Quoc.

Dieu 16:

Ve che do quan thac quoc te, Dai hoi dong thuc hien nhung chuc nang quy dinh cho Dai hoi dong duoc ghi o nhung chuong XII va XIII, ke ca viec chuan y nhung hiep dinh ve quan thac, co lien quan den nhung khu vuc khong duoc an dinh la khu vuc chien luoc.

Dieu 17:

Dai hoi dong xet va phe chuan ngan sach cua Lien Hop Quoc;

Cac thanh vien cua Lien Hop Quoc thanh toan nhung chi phi cua Lien Hop Quoc the su phan bo cua Dai hoi dong;

Dai hoi dong xet va phe chuan moi hiep dinh ve tai chinh ve ngan sach, ky cac dieu uoc quoc te voi nhung to chuc chuyen mon noi o dieu 57 va kiem tra ngan sach hanh chinh cua cac to chuc nay de dua ra cac kien nghi cho nhung to chuc do.

Bo phieu

Dieu 18:

Moi thanh vien cua Dai hoi dong co mot phieu;

Nhung nghi quyet cua Dai hoi dong ve nhung van de quan trong phai duoc thong qua theo da so phieu. Nhung van de do la: nhung kien nghi co lien quan den viec duy tri hoa binh va an ninh quoc te, viec bau cac uy vien khong thuong truc cua Hoi dong Bao an, cac uy vien cua Hoi dong Kinh te va Xa hoi, cac uy vien cua Hoi dong Quan thac theo khoan 1.c dieu 86, ket nap cac thanh vien moi vao Lien Hop Quoc, dinh chi cac quyen va uu dai cua cac thanh vien, nhung van de thuoc ve hoat dong cua he thong quan thac va nhung van de ngan sach;

Nhung nghi quyet ve cac van de khac, ke ca viec an dinh nhung loai van de moi can phai duoc giai quyet theo da so 2/3, se duoc thong bao theo da so cac thanh vien co mat vf tham gia bo phieu.

Dieu 19:

Nuoc thanh vien nao cua Lien Hop Quoc no nhung khoan tien dong gop cua minh cho Lien Hop Quoc se bi tuoc bo quyen bo phieu o Dai hoi dong, neu so tien no bang hoac nhieu hon so tien ma quoc gia do dong gop trong hai nam qua. Tuy nhien, Dai hoi dong co the cho phep nuoc thanh vien ay duoc bo phieu, neu Dai hoi dong xet thay su cham tre do la do nhung hoan canh xay ra ngoai y muon cua thanh vien ay.

Thu tuc

Dieu 20:

Dai hoi dong hop mot khoa thuong ky hang nam va hop nhung khoa bat thuong do Tong thu ky trieu tap theo yeu cau cua Hoi dong Bao an hoac cua da so cac thanh vien Lien Hop Quoc.

Dieu 21:

Dai hoi dong tu quy dinh nhung quy tac thu tuc cua minh. Dai hoi dong bau chu tich cho tung khoa hop.

Dieu 22:

Dai hoi dong co the thanh lap nhung co quan giup viec ma Dai hoi dong xet thay la can thiet cho viec thuc hien cac chuc nang cua minh.

Chuong V: Hoi dong Bao an

Thanh phan

Dieu 23:

Hoi dong Bao an gom 15 thanh vien cua Lien Hop Quoc: Cong hoa nhan dan Trung hoa, Cong hoa Phap, Lien bang Cong hoa xa hoi chu nghia Xo-viet (nay la Lien bang Nga-ND), Lien hiep Vuong quoc Anh va Bac Ai-len va Hop chung quoc Hoa ky la nhung uy vien thuong truc cua Hoi dong Bao an. Muoi thanh vien khac cua Lien Hop Quoc duoc Dai hoi dong bau ra voi tu cach la nhung uy vien khong thuong truc cua Hoi dong Bao an. Trong viec bau cu nay, truoc het Dai hoi dong luu y den su dong gop cua cac thanh vien Lien Hop Quoc vao viec duy tri hoa binh va an ninh quoc te muc do thuc hien cac muc dich khac cua Lien Hop Quoc, cung nhu luu y den su phan bo cong bang theo khu vuc dia ly;

Nhung uy vien khong thuong truc cua Hoi dong Bao an duoc bau ra voi nhiem ky 2 nam. Nhung o lan dau tien, cac uy vien khong thuong truc, sau khi tong so uy vien cua Hoi dong Bao an duoc nang len tu 11 den 15, thi 2 trong so 4 uy vien bo sung se duoc bau voi nhiem ky 1 nam. Nhung uy vien vua man nhiem khong duoc bau lai ngay;

Moi uy vien cua Hoi dong Bao an co mot dai dien tai Hoi dong.

Chuc nang va quyen han

Dieu 24:

De dam bao cho Lien Hop Quoc hanh dong nhanh chong va co hieu qua, cac thanh vien Lien Hop Quoc trao cho Hoi dong Bao an trach nhiem chinh trong su nghiep duy tri hoa binh va an ninh quoc te va thua nhan rang, khi lam nhung nghia vu do trach nhiem ay dat ra, thi Hoi dong Bao an hanh dong voi tu cach thay mat cho cac thanh vien cua Lien Hop Quoc;

Trong khi thuc hien nhung nghia vu do, Hoi dong Bao an hanh dong theo dung nhung muc dich va nguyen tac cua Lien Hop Quoc. Nhung quyen han nhat dinh duoc trao cho Hoi dong Bao an de Hoi dong Bao an co the lam tron nhung nghia vu ay, duoc quy dinh o cac chuong VI, VII, VIII va XII;

Hoi dong kinh te va Xa hoi trinh Dai hoi dong xet nhung bao cao hang nam va nhung bao cao dac biet khi can.

Dieu 25:

Theo Hien chuong nay, cac thanh vien Lien Hop Quoc dong y phuc tung va lam tron nhung quyet nghi cua Hoi dong Bao an.

Dieu 26:

De thuc day viec thiet lap va duy tri hoa binh bang cach chi dung mot so toi thieu nhan luc va tai nguyen kinh te the gioi vao vu trang, Hoi dong Bao an co trach nhiem voi su giup do cua Uy ban tham muu quan su nhu ghi o dieu 47, khoi thao nhung ke hoach xay dung he thong su dung luc luong vu trang de trinh len cac thanh vien Lien Hop Quoc.

Bo phieu

Dieu 27:

Moi thanh vien Hoi dong Bao an co mot la phieu;

Nhung nghi quyet cua Hoi dong Bao an ve cac van de thu tuc duoc thong qua khi 9 uy vien Hoi dong bo phieu thuan;


Nhung nghi quyet cua Hoi dong Bao an ve nhung van de khac duoc thong qua sau khi 9 uy vien cua Hoi dong Bao an, trong do co tat ca cac uy vien thuong truc bo phieu thuan, di nhien la ben duong su trong tranh chap se khong bo phieu ve cac nghi quyet chieu theo chuong VI va dieu 52, khoan 3.

Thu tuc

Dieu 28;

Hoi dong Kinh te va Xa hoi to chuc the nao de co the thuong xuyen thuc hien duoc chuc nang cua minh. De dat duoc muc dich ay, moi uy vien Hoi dong Bao an phai luon luon co dai dien tai tru so Lien Hop Quoc;

Hoi dong Bao an nhom hop thuong ky, trong nhung phien hop nay, moi uy vien tuy theo y minh co the cu hoac mot thanh vien chinh phu hoac mot dai dien dac biet khac nao do;

Cac cuoc hop cua Hoi dong Bao an co the duoc tien hanh khong nhung chi o tru so cua Lien Hop Quoc, ma con o bat ky noi nao neu Hoi dong Bao an xet thay thuan tien nhat cho cong viec cua minh.

Dieu 29:


Hoi dong Bao an co the thanh lap nhung co quan giup viec, neu xet thay can thiet cho viec thuc hien chuc nang cua minh.

Dieu 30:

Hoi dong Bao an quy dinh nhung quy tac thu tuc cho minh, trong do co thu tuc bau chu tich Hoi dong...

Dieu 31:

Bat ky thanh vien nao cua Lien Hop Quoc khong phai la uy vien cua Hoi dong Bao an van co the tham du cac phien hop cua Hoi dong Bao an nhung khong co quyen bieu quyet, ke ca trong nhung van de dung cham den quyen loi cua thanh vien ay duoc mang ra thao luan va quyet quyet trong cuoc hop.

Dieu 32:

Bat ky thanh vien nao cua Lien Hop Quoc khong phai la uy vien Hoi dong Bao an, hay bat ky quoc gia nao khong phai la thanh vien cua Lien Hop Quoc, neu la duong su trong cuoc tranh chap ma Hoi dong Bao an xem xet, cung duoc moi tham du, nhung khong co quyen bieu quyet trong nhung cuoc thao luan ve cac cuoc tranh chap ay. Hoi dong Bao an tao dieu kien thuan loi, ma Hoi dong xet thay la hop ly, cho nhung quoc gia khong la thanh vien cua Lien Hop Quoc, trong viec tham gia cac cuoc thao luan noi tren.

Chuong VI: Giai quyet hoa binh cac cuoc tranh chap

Dieu 33:

Cac ben duong su trong cac cuoc tranh chap, ma viec keo dai cac cuoc tranh chap ay co the de doa den hoa binh va an ninh quoc te, truoc het, phai co gang tim cach giai quyet tranh chap bang con duong dam phan, dieu tra, trung gian, hoa giai, trong tai, toa an, su dung nhung to chuc hoac nhung hiep dinh khu vuc, hoac bang cac bien phap hoa binh khac tuy theo su lua chon cua minh;

Hoi dong Bao an, neu thay can thiet, se yeu cau cac duong su giai quyet tranh chap cua ho bang cac bien phap noi tren.

Dieu 34:


Hoi dong Bao an co tham quyen dieu tra moi tranh chap hoac moi tinh the co the xay ra dan den su bat hoa quoc te hoac gay ra tranh chap, xac dinh xem tranh chap ay hoac tinh the ay neu keo dai co the de doa den viec duy tri hoa binh va an ninh quoc te hay khong.

Dieu 35:


Moi thanh vien Lien Hop Quoc deu co the luu y Hoi dong Bao an hoac Dai hoi dong den mot vu tranh chap hay mot tinh the co tinh chat nhu o dieu 34;

Mot quoc gia khong phai la thanh vien Lien Hop Quoc co the luu y Hoi dong Bao an hoac Dai hoi dong den moi tranh chap ma trong do ho la duong su, mien la quoc gia nay thua nhan truoc nhung nghia vu giai quyet hoa binh cac cuoc tranh chap nhu Hien chuong Lien Hop Quoc quy dinh, de ket thuc vu tranh chap do;

Theo dieu nay, Dai hoi dong se giai quyet nhung viec ma Dai hoi dong luu y toi, va phai tuan theo nhung quy dinh tai cac dieu 11 va 12.

Dieu 36:

Trong bat ky giai doan nao cua vu tranh chap noi o dieu 33 hoac cua tinh the tuong tu, Hoi dong Bao an co tham quyen kien nghi nhung thu tuc hoac nhung phuong thuc giai quyet thich dang;

Hoi dong Bao an chu trong moi thu tuc do cac ben duong su da ap dung de giai quyet tranh chap ay;

Khi dua ra kien nghi tren co so dieu nay, Hoi dong Bao an phai luu y doi voi nhung tranh chap co tinh chat phap ly, thong thuong, cac duong su phai dua cac tranh chap ay ra toa an Quoc te theo dung quy che cua toa an.

Dieu 37:

Neu cac duong su trong vu tranh chap co tinh chat noi o dieu 33 khong giai quyet vu tranh chap nay bang nhung phuong phap ghi trong dieu do, thi cac duong su do se dua vu tranh chap ay ra Hoi dong Bao an.

Neu Hoi dong Bao an nhan su keo dai cac vu tranh chap ay, tren thuc te, co the de doa hoa binh va an ninh quoc te thi Hoi dong Bao an quyet dinh xem co nen hanh dong theo dieu 36 hay khong, hoac kien nghi cac dieu kien giai quyet tranh chap ma Hoi dong Bao an cho la hop ly.

Dieu 38:

Hoi dong Bao an co tham quyen dua ra nhung kien nghi ma khong lam ton hai den noi dung cac dieu 36, 37 nham giai quyet hoa binh moi vu tranh chap cho cac ben duong su trong cac vu tranh chap do neu ho yeu cau.

Chuong VII: Hanh dong trong truong hop hoa binh bi de doa, bi pha hoai hoac co hanh vi xam luoc

Dieu 39:

Hoi dong Bao an xac dinh thuc tai moi su de doa hoa binh, pha hoai hoa binh hoac hanh vi xam luoc va dua ra nhung kien nghi hoac quyet dinh cac bien phap nao nen ap dung phu hop voi cac dieu 41 va 42 de duy tri hoac khoi phuc hoa binh va an ninh quoc te.

Dieu 40:

De ngan chan tinh the tro nen nghiem trong hon, Hoi dong Bao an co tham quyen, truoc khi dua ra nhung kien nghi hoac quyet dinh ap dung cac bien phap ghi tai dieu 39, yeu cau cac ben duong su thi hanh cac bien phap tam thoi ma Hoi dong Ban an xet thay can thiet hoac nen lam. Nhung bien phap tam thoi do phai khong phuong hai gi den cac quyen, nguyen vong hoac tinh trang cua cac ben huu quan. Trong truong hop cac bien phap tam thoi ay khong duoc thi hanh, Hoi dong Bao an phai luu y thich dang den viec khong thi hanh nhung bien phap tam thoi ay.

Dieu 41:

Hoi dong Bao an co tham quyen quyet dinh nhung bien phap nao phai duoc ap dung ma khong lien quan toi viec su dung vu luc de thuc hien cac nghi quyet cua Hoi dong, va co the yeu cau cac thanh vien cua Lien Hop Quoc ap dung nhung bien phap ay. Cac bien phap nay co the la cat dut toan bo hay tung phan quan he kinh te, duong sat, duong bien, hang khong, buu chinh, dien tin, vo tuyen dien va cac phuong tien thong tin khac, ke ca viec cat dut quan he ngoai giao.

Dieu 42:

Neu Hoi dong Bao an nhan thay nhung bien phap noi o dieu 41 la khong thich hop, hoac da mat hieu luc, thi Hoi dong Bao an co tham quyen ap dung moi hanh dong cua hai, luc, khong quan ma Hoi dong Bao an xet thay can thiet cho viec duy tri hoac khoi phuc hoa binh va an ninh quoc te. Nhung hanh dong nay co the la nhung cuoc bieu duong luc luong, phong toa va nhung cuoc hanh quan khac, do cac luc luong hai, luc, khong quan cua cac nuoc thanh vien Lien Hop Quoc thuc hien.

Dieu 43:

1. De gop phan vao viec duy tri hoa binh va an ninh quoc te, theo yeu cau cua Hoi dong Bao an va phu hop voi nhung hiep uoc dac biet hoac cac hiep uoc can thiet cho viec duy tri hoa binh va an ninh quoc te, tat ca cac nuoc thanh vien Lien Hop Quoc co nghia vu cung cap cho Hoi dong Bao an nhung luc luong vu trang, su yem tro, va moi phuong tien khac, ke ca quan doi Lien Hop Quoc qua lanh tho cua minh.

2. Nhung hiep dinh noi tren se an dinh so luong va binh chung quan doi, muc do chuan bi, su bo tri va tinh chat cac phuong tien dich vu va giup do trang bi cho quan doi nay.

3. Cac cuoc dam phan ve ky ket mot hay nhung hiep dinh noi tren se duoc tien hanh trong thoi gian cang som cang tot, theo sang kien cua Hoi dong Bao an.

Cac hiep dinh nay se duoc ky ket giua Hoi dong Bao an voi nhung thanh vien cua Lien Hop Quoc va phai duoc cac nuoc ky ket phe chuan theo quy dinh trong Hien phap cua tung nuoc.

Dieu 44:

Khi Hoi dong Bao an da quyet dinh dung vu luc, thi truoc khi yeu cau mot thanh vien co dai dien o Hoi dong Bao an cung cap cac luc luong vu trang de thi hanh nhung nghia vu da cam ket theo dieu 43, Hoi dong Bao an phai moi thanh vien do, neu ho muon, tham gia viec dinh ra nhung nghi quyet cua Hoi dong Bao an ve so bo su dung luc luong vu trang cua thanh vien ay.

Dieu 45:

Voi muc dich dam bao cho Lien Hop Quoc co the ap dung nhung bien phap quan su khan cap, cac thanh vien phai bao dong cho mot so phi doi khong quan vao tu the san sang chien dau nham phoi hop cac hanh dong quoc te co tinh chat cuong che. So luong, muc do chuan bi va ke hoach phoi hop hanh dong cua cac phi doi nay se duoc Hoi dong Bao an, voi su giup do cua Uy ban tham muu quan su, an dinh theo nhung hiep uoc dac biet noi o dieu 43.

Dieu 46:

Nhung ke hoach su dung luc luong vu trang se do Hoi dong Bao an de ra voi su giup do cua Uy ban tham muu quan su.

Dieu 47:

1. Uy ban tham muu quan su duoc thanh lap lam tu van va giup Hoi dong Bao an de duy tri hoa binh va an ninh quoc te, ve viec su dung va chi huy nhung luc luong quan su dat duoi quyen dieu hanh cua Hoi dong Bao an, cung nhu ve van de han che vu trang va giai tru quan bi.

2. Uy ban tham muu quan su gom co cac tham muu truong cua cac uy vien thuong truc Hoi dong Bao an hay dai dien cua cac tham muu truong ay. Uy ban tham muu quan su co the moi bat cu thanh vien nao cua Lien Hop Quoc khong co dai dien thuong truc trong Uy ban hop tac voi minh, khi xet thay can thiet co su tham gia cua thanh vien nay vao trong cong viec cua Uy ban, de Uy ban tham muu thuc hien duoc nhiem vu cua minh.

3. Duoi quyen cua Hoi dong Bao an, Uy ban tham muu quan su chiu trach nhiem ve viec chi huy chien luoc tat ca nhung luc luong vu trang thuoc quyen dieu hanh cua Hoi dong Bao an. Nhung van de ve viec chi huy cac luc luong ay se duoc quy dinh cu the sau.

4. Uy ban tham muu quan su, theo su dong y cua Hoi dong Bao an va sau khi tham khao y kien cua cac to chuc, khu vuc huu quan, co the lap ra ca tieu ban khu vuc.

Dieu 48:

Nhung hanh dong can thiet cho viec thi hanh nhung nghi quyet cua Hoi dong Bao an de duy tri hoa binh va an ninh quoc te se do tat ca cac thanh vien hay mot so thah vien cua Lien Hop Quoc ap dung. Tuy theo nhan dinh cua Hoi dong Bao an, nhung nghi quyet ay se do cac thanh vien cua Lien Hop Quoc truc tiep thi hanh hay thi hanh bang nhung hanh dong cua ho trong cac to chuc quoc te huu quan ma ho la thanh vien.

Dieu 49:

Cac thanh vien Lien Hop Quoc can phai hop tac tuong tro lan nhau trong viec thi hanh cac bien phap da duoc Hoi dong Bao an quyet dinh.

Dieu 50:

Neu Hoi dong Bao an ap dung nhung bien phap de phong hoac cuong buc voi mot quoc gia nao do, bat cu mot quoc gia nao khac du la thanh vien cua Lien Hop Quoc hay khong, neu gap kho khan dac biet ve kinh te, do su thi hanh nhung bien phap noi tren gay ra, co quyen de xuat len Hoi dong Bao an ve viec giai quyet nhung kho khan ay.

Dieu 51:

Khong co mot dieu khoan nao trong Hien chuong nay lam ton hai den quyen tu ve ca nhan hay tap the chinh dang trong truong hop thanh vien Lien Hop Quoc bi tan cong vu trang cho den khi Hoi dong Bao an chua ap dung duoc nhung bien phap can thiet de duy tri hoa binh va an ninh quoc te. Nhung bien phap ma cac thanh vien Lien Hop Quoc ap dung trong viec bao ve quyen tu ve chinh dang ay phai duoc bao ngay cho Hoi dong Bao an va khong duoc gay anh huong gi den quyen han va trach nhiem cua Hoi dong Bao an, chieu theo Hien chuong nay, doi voi viec Hoi dong Bao an ap dung bat ky luc nao nhung hanh dong ma Hoi dong thay can thiet de duy tri hoac khoi phuc hoa binh va an ninh quoc te.

Chuong VIII: Nhung Hiep dinh khu vuc

Dieu 52:

1. Khong mot quy dinh nao trong Hien chuong nay lam can tro su ton tai cua nhung Hiep dinh hoac nhung to chuc khu vuc nham giai quyet cac van de lien quan den duy tri hoa binh va an ninh quoc te bang nhung hanh dong co tinh chat khu vuc, mien la nhung hiep dinh co to chuc ay va nhung hoat dong cua chung phu hop voi muc dich va nguyen tac cua Lien Hop Quoc.

2. Cac nuoc thanh vien Lien Hop Quoc ky ket nhung hiep dinh hoac lap ra nhung to chuc nay phai co gang het suc de giai quyet hoa binh cac cuoc tranh chap co tinh khu vuc bang cach su dung nhung hiep dinh hoac nhung to chuc do, truoc khi dua nhung tranh chap nay len Hoi dong Bao an xem xet.

3. Hoi dong Bao an can phai khuyen khich su thuc day viec giai quyet hoa binh cac cuoc tranh chap co tinh chat khu vuc, bang cach su dung nhung hiep dinh hoac cac to chuc khu vuc, hoac theo sang kien cua cac nuoc huu quan, hoac do Hoi dong Bao an giao lai.

4. Dieu nay khong lam ton hai den viec thi hanh cac dieu 34 va 35.

Dieu 53:

1. Hoi dong Bao an su dung, neu thay can thiet, nhung hiep dinh hoac cac to chuc khu vuc de thi hanh nhung hanh dong cuong che duoi su dieu khien cua minh. Tuy nhien, khong mot hanh dong cuong che nao duoc thi hanh chieu theo nhung hiep dinh hay do nhung to chuc khu vuc quy dinh, neu khong duoc Hoi dong Bao an cho phep, tru nhung bien phap chong lai bat ky mot quoc gia thu dich nao theo quy dinh o khoan 2 dieu nay hoac nhung bien phap quy dinh chieu theo dieu 107, hoac trong nhung hiep uoc khu vuc thi hanh mot lan nua chinh sach xam luoc, cho den khi Lien Hop Quoc co the, theo loi yeu cau cua cac chinh phu huu quan, duoc giao nhiem vu ngan chan mot su xam luoc moi cua mot quoc gia nhu the.

2. Thuat ngu "quoc gia thu dich" dung o khoan 1, dieu nay ap dung cho bat cu quoc gia nao trong thoi gian chien tranh the gioi thu II, da la ke thu cua cu nuoc nao ky ket hien chuong nay.

Dieu 54:

Hoi dong Bao an phai thuong xuyen thong bao mot cach day du nhung tin tuc ve moi hanh dong da duoc tien hanh hay dang co du dinh tien hanh theo nhung hiep dinh khu vuc hay do nhung to chuc khu vuc, de duy tri hoa binh va an ninh quoc te.

Chuong IX: Hop tac quoc te ve kinh te, xa hoi

Dieu 55:

Voi muc dich nham tao nhung dieu kien on dinh va nhung dieu kien dem lai hanh phuc can thiet de duy tri nhung quan he hoa binh va huu nghi giua cac dan toc, dua tren su ton trong nguyen tac binh dang ve chu quyen va quyen tu quyet cua cac dan toc, Lien Hop Quoc khuyen khich:

a) Viec nang cao muc song, dam bao cho moi nguoi deu co cong an viec lam va nhung dieu kien tien bo va phat trien trong linh vuc kinh te, xa hoi;

b) Viec giai quyet nhung van de quoc te trong linh vuc kinh te, xa hoi, y te va nhung van de lien quan khac; va su hop tac quoc te trong cac linh vuc van hoa va giao duc;

c) Su ton trong va tuan thu triet de cac quyen va cac tu do co ban cua tat ca moi nguoi khong phan biet chung toc nam nu, ngon ngu hay ton giao.

Dieu 56:

Tat ca cac quoc gia thanh vien Lien Hop Quoc phai cam ket bang cac hanh dong chung hoac rieng trong su nghiep hop tac voi Lien Hop Quoc de dat duoc nhung muc dich noi tren.

Dieu 57:

1. Cac to chuc chuyen mon khac nhau duoc thanh lap bang cac hiep dinh lien chinh phu va theo dieu le cua to chuc ay, co trach nhiem quoc te rong rai trong cac linh vuc kinh te, xa hoi, van hoa, giao duc, y te va trong nhung linh vuc lien quan khac, se co quan he voi Lien Hop Quoc theo nhung quy dinh cua dieu 63.

2. Cac to chuc qoc te co quan he voi Lien Hop Quoc nhu vay, trong nhung dieu tiep theo, duoc goi la "cac to chuc chuyen mon".

Dieu 58:

Lien Hop Quoc, khi can se dua ra nhung sang kien ve cac cuoc dam phan giua cac quoc gia huu quan de thanh lap cac to chuc chuyen mon moi, can thiet de dat duoc nhung muc dich noi o dieu 55.

Dieu 60:

Trach nhiem thi hanh nhung chuc nang cua Lien Hop Quoc neu o chuong nay duoc giao cho Dai hoi dong va Hoi dong Kinh te va Xa hoi, dat duoi quyen cua Dai hoi dong. De dat duoc muc dich do, Hoi dong Kinh te va Xa hoi se su dung nhung quyen han duoc giao nhu ghi o chuong X.

Chuong X: Hoi dong kinh te va xa hoi

Dieu 61:

Hoi dong Kinh te va Xa hoi gom 54 thanh vien Lien Hop Quoc do Dai hoi dong bau ra.

Theo quy dinh cua khoan 3 dieu nay, moi nhiem ky co 18 uy vien Hoi dong Kinh te va Xa hoi duoc bau voi thoi han 3 nam. Nhung uy vien vua man han co the duoc bau lai ngay.

Ngay trong lan bau thu nhat, sau khi nang so luong uy vien Hoi dong Kinh te va Xa hoi tu 27 len 54, so luong uy vien bo sung se duoc bau vao cho cua 10 uy vien sap man han, trach nhiem cua cac uy vien nay se keo dai den ngay cuoi cua nam duong nhiem. So luong uy vien duoc bau bo sung la 27. Nhiem ky cua 9 uy vien trong so 27 uy vien bo sung thuong la 1 nam, cua 9 uy vien khac la 2 nam theo quy dinh cua Dai hoi dong.

Moi uy vien cua Hoi dong Kinh te va Xa hoi co mot dai dien o Hoi dong.

Chuc nang va quyen han

Dieu 62:

1. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co qyen tien hanh cac cuoc dieu tra va lam nhung bao cao ve cac van de quoc te trong linh vuc kinh te, xa hoi, van hoa, giao duc, y te va nhung linh vuc lien quan khac, va co the gui nhung kien nghi ve tat ca cac van de cho Dai hoi dong, cac thanh vien Lien Hop Quoc va cac to chuc chuyen mon huu quan.

2. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co quyen dua ra nhung kien nghi nham khuyen khich su ton trong cac quyen va nhung tu do co ban cua con nguoi.

3. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co quyen chuan bi nhung du thao va dieu uoc ve cac van de thuoc tham quyen cua minh de trinh Dai hoi dong.

4. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co quyen trieu tap nhung hoi nghi quoc te ve nhung van de thuoc tham quyen cua minh, theo cac thu tuc do Lien hHp Quoc quy dinh.

Dieu 63:

1. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co quyen ky ket voi bat ky mot to chuc nao noi o dieu 59 nhung hiep dinh quy dinh cac dieu kien quan he giua cac to chuc ay voi Lien Hop Quoc. Cac hiep dinh nay phai duoc hoi dong duyet y.

2. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co quyen phoi hop hoat dong voi cac to chuc chuyen mon, bang cach ban voi cac to chuc do gui khuyen nghi cho cac to chuc nay cung nhu bang cach dua ra kien nghi cho Dai hoi dong va cac thanh vien Lien Hop Quoc.

Dieu 64:

1. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co quyen tien hanh moi bien phap thich hop de nhan duoc cac bao cao thuong ky cua cac to chuc chuyen mon. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co quyen ky voi cac thanh vien Lien hop quoc va cac to chuc chuyen mon nhung hiep dinh ve viec cac thanh vien va cac to chuc nay bao cao cho minh nhung bien phap da duoc ap dung de thi hanh nhung nghi quyet cua Dai hoi dong va cua Dai hoi dong Lien Hop Quoc.

2. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co quyen bao cao cho Dai hoi dong nhung nhan xet cua minh ve cac bao cao ay.

Dieu 65:

Hoi dong Kinh te va Xa hoi co tham quyen cung cap nhung tin tuc cho Hoi dong Bao an va giup Hoi dong Bao an, neu Hoi dong Bao an yeu cau.

Dieu 66:

1. Hoi dong Kinh te va Xa hoi thuc hien cac chuc nang thuoc tham quyen cua minh, co lien quan den viec chap hanh nhung nghi quyet cua Dai hoi dong.

2. Voi su dong y cua Dai hoi dong, Hoi dong Kinh te va Xa hoi co tham quyen lam nhung viec do cac thanh vien Lien Hop Quoc hoac cac to chuc chuyen mon yeu cau.

3. Hoi dong Kinh te va Xa hoi co nghia vu thuc hien nhung chuc nang khac duoc quy dinh trong Hien chuong nay, hoac co the duoc Dai hoi dong giao cho.

Bo phieu

Dieu 67:

1. Moi uy vien cua Hoi dong Kinh te va Xa hoi se duoc su dung mot la phieu.

Nhung nghi quyet cua Hoi dong Kinh te va Xa hoi duoc thong qua theo da so phieu cua cac uy vien co mat va bo phieu.

Thu tuc


Dieu 68:

Hoi dong Kinh te va Xa hoi thanh lap cac ban trong cac linh vuc kinh te va xa hoi va ve su khuyen khich cac quyen con nguoi, ke ca thanh lap cac ban khac can thiet cho viec thi hanh nhung chuc nang cua Hoi dong Kinh te va Xa hoi.

Dieu 69:

Hoi dong Kinh te va Xa hoi moi bat ky thanh vien nao cua Lien Hop Quoc tham gia cac cuoc thao luan cua Hoi dong Kinh te va Xa hoi nhung khong co quyen bo phieu, neu nhu van de co lien quan.

(Nguon: Bo Ngoai giao Viet Nam)

Viet Bao
Comment :Hien chuong Lien Hop Quoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hien chuong Lien Hop Quoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hien chuong Lien Hop Quoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hien chuong Lien Hop Quoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
UN Charter
If the Assembly, the Economic and Social Council Affairs, United Nations Member, UN Charter, the Security Council, armed forces, international cooperation, General Assembly, problems, conflicts, the organization, Peace, security, action, 1
We, the peoples of the determination union: Prevention for the future generations from the scourge of war twice in our lifetime caused mankind untold suffering; statement again trust in their fundamental rights, ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hiến chương Liên Hợp Quốc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hiến chương Liên Hợp Quốc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hien chuong Lien Hop Quoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Hien chuong Lien Hop Quoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hien chuong Lien Hop Quoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tim hieu trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tim hieu
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0