Du thao Quy che truong DH tu thuc

Du thao Quy che truong DH tu thuc

Tags: Pho Hieu, Bo GD, Ban Kiem, Luat Giao, Viet Nam, Pham Gia Khiem, To Chuc Khoa Hoc Va Cong Nghe, bo giao duc va dao tao, chu tich hoi dong quan tri, co quan co tham quyen, quyen so huu tri tue, Dai hoc tu thuc, nghien cuu khoa hoc, Hoi Dong Khoa Hoc, truong dai hoc, thuc
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien . TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

QUY CHE

TRUONG DAI HOC TU THUC

(Ban hanh theo Quyet dinh so ........................., ngay ..../.../2003

cua Thu tuong Chinh phu)

CHUONG I NHUNG QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pham vi va doi tuong dieu chinh

1. Quy che nay quy dinh dieu kien, thu tuc thanh lap, to chuc va hoat dong cua truong dai hoc tu thuc.

2. Truong dai hoc tu thuc do Thu tuong Chinh phu quyet dinh thanh lap tren co so de nghi cua Bo truong Bo Giao duc va Dao tao, to chuc va hoat dong tuan theo cac quy dinh cua Dieu le truong dai hoc va Quy che nay.

3. Truong dai hoc tu thuc do nguoi nuoc ngoai hoac to chuc nuoc ngoai dau tu khong thuoc pham vi dieu chinh cua quy che nay, hoat dong theo quy dinh cua Nha nuoc ve thanh lap va hoat dong cua cac co so giao duc nuoc ngoai tai Viet Nam.

Dieu 2. Vi tri cua truong dai hoc tu thuc

1. Truong dai hoc tu thuc la co so giao duc dai hoc thuoc he thong giao duc quoc dan, do ca nhan hoac mot nhom ca nhan la cong dan Viet Nam xin phep thanh lap va tu dau tu.

2. Truong dai hoc tu thuc co tu cach phap nhan, co con dau va duoc mo tai khoan tai cac ngan hang hoac kho bac nha nuoc de giao dich.

3. Truong dai hoc tu thuc binh dang voi truong dai hoc cong lap, ban cong, dan lap ve nhiem vu va quyen han cua nha truong, cua giang vien va nguoi hoc trong viec thuc hien muc tieu, noi dung, chuong trinh, to chuc qua trinh dao tao, bao gom tuyen sinh, day va hoc, thi, kiem tra cong nhan tot nghiep, cap van bang, chung chi.

Dieu 3. Quan ly nha nuoc doi voi truong dai hoc tu thuc

Truong dai hoc tu thuc chiu su quan ly nha nuoc ve giao duc cua Bo Giao duc va Dao tao; chiu su quan ly hanh chinh theo lanh tho cua Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong (sau day goi chung la UBND cap tinh) noi truong dat tru so.

Dieu 4. To chuc Dang va cac to chuc doan the

1. To chuc Dang Cong san Viet Nam trong truong dai hoc tu thuc lanh dao nha truong va hoat dong trong khuon kho Hien phap va phap luat.

2. Cac doan the, to chuc xa hoi trong truong dai hoc tu thuc hoat dong theo quy dinh cua phap luat va co trach nhiem gop phan thuc hien muc tieu giao duc theo quy dinh cua Luat Giao duc.

Dieu 5. Nhiem vu cua truong dai hoc tu thuc

1. Dao tao nhan luc co pham chat chinh tri, dao duc tot, co kien thuc va nang luc thuc hanh nghe nghiep tuong xung voi trinh do dao tao, co suc khoe, co nang luc thich ung voi viec lam trong xa hoi, tu tao viec lam cho minh va cho nhung nguoi khac, co kha nang hop tac binh dang trong quan he quoc te, dap ung yeu cau xay dung va bao ve To quoc.

2. Tien hanh nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe; ket hop dao tao voi nghien cuu khoa hoc va san xuat, dich vu khoa hoc va cong nghe theo quy dinh cua Luat Khoa hoc va Cong nghe, Luat Giao duc va cac quy dinh khac cua phap luat.

3. Giu gin va phat trien nhung di san va ban sac van hoa dan toc.

4. Phat hien va boi duong nhan tai trong nhung nguoi hoc va trong doi ngu can bo giang vien cua truong.

5. Quan ly giang vien, can bo, nhan vien; xay dung doi ngu giang vien cua truong du ve so luong, can doi ve co cau trinh do, co cau nganh nghe, co cau tuoi va gioi.

6. Tuyen sinh va quan ly nguoi hoc.

7. Phoi hop voi gia dinh nguoi hoc, cac to chuc, ca nhan trong hoat dong giao duc.

8. To chuc cho giang vien, can bo, nhan vien va nguoi hoc tham gia cac hoat dong xa hoi phu hop voi nganh nghe dao tao va nhu cau cua xa hoi.

9. Quan ly, su dung dat dai, truong so, trang thiet bi va tai chinh theo quy dinh cua phap luat.

10. Thuc hien cac nhiem vu khac theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 6. Quyen han va trach nhiem cua truong dai hoc tu thuc

Truong dai hoc tu thuc duoc quyen tu chu va tu chiu trach nhiem theo quy dinh cua phap luat va Dieu le nay ve quy hoach, ke hoach phat trien nha truong, to chuc cac hoat dong dao tao, khoa hoc va cong nghe, tai chinh, quan he quoc te, to chuc va nhan su. Cu the la:

1. Xay dung va to chuc thuc hien quy hoach, ke hoach phat trien nha truong phu hop voi chien luoc phat trien giao duc va quy hoach mang luoi cac truong dai hoc cua Nha nuoc;

2. Xay dung chuong trinh, giao trinh, ke hoach giang day, hoc tap doi voi cac nganh nghe nha truong duoc phep dao tao tren co so chuong trinh khung do Bo Giao duc va Dao tao ban hanh; to chuc tuyen sinh theo chi tieu cua Nha nuoc, to chuc qua trinh dao tao, cong nhan tot nghiep, in an va cap van bang theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao;

3. Huy dong, quan ly, su dung cac nguon luc nham thuc hien muc tieu giao duc; hop tac, lien ket voi cac to chuc kinh te, giao duc, van hoa, the duc, the thao, y te, nghien cuu khoa hoc trong nuoc va nuoc ngoai nham nang cao chat luong giao duc, gan dao tao voi viec lam, phuc vu su nghiep phat trien kinh te - xa hoi;

4. Dang ky tham gia tuyen chon va thuc hien nhiem vu khoa hoc va cong nghe do co quan, to chuc co tham quyen giao; su dung co hieu qua kinh phi dau tu phat trien khoa hoc va cong nghe; ky ket, thuc hien hop dong khoa hoc va cong nghe, dao tao nhan luc, boi duong nhan tai ve khoa hoc va cong nghe gop phan xay dung va phat trien tiem luc khoa hoc va cong nghe cua dat nuoc;

5. Duoc bao ho quyen so huu tri tue; chuyen giao, chuyen nhuong ket qua hoat dong khoa hoc va cong nghe, cong bo ket qua hoat dong khoa hoc va cong nghe; bao ve loi ich cua nha nuoc va xa hoi, quyen va loi ich hop phap cua ca nhan trong hoat dong dao tao, khoa hoc va cong nghe cua nha truong;

6. Hop tac, lien doanh, nhan tai tro cua cac to chuc, ca nhan; gop von bang tien, tai san, gia tri quyen so huu tri tue de tien hanh cac hoat dong khoa hoc va cong nghe, san xuat kinh doanh; su dung nguon thu tu hoat dong kinh te de dau tu mo rong san xuat kinh doanh, xay dung co so vat chat cua nha truong, chi cho cac hoat dong giao duc va bo sung nguon tai chinh cho nha truong;

7. Duoc Nha nuoc giao quyen su dung dat; duoc thue dat, vay von; duoc mien, giam thue theo quy dinh cua Nha nuoc;

8. To chuc bo may nha truong; thanh lap va giai the cac to chuc khoa hoc va cong nghe, cac don vi su nghiep va cac doanh nghiep cua truong theo quy dinh cua Nha nuoc;

9. Thuc hien dan chu, binh dang, cong khai trong viec bo tri va thuc hien cac nhiem vu dao tao, khoa hoc va cong nghe va hoat dong tai chinh;

10. Thuc hien che do bao cao co quan chu quan va cac co quan cap tren ve cac hoat dong cua truong theo quy dinh hien hanh.

Chuong II

Dieu kien va thu tuc thanh lap truong dai hoc tu thuc

Dieu 7. Dieu kien thanh lap truong dai hoc tu thuc

1. Truong dai hoc tu thuc duoc xet thanh lap khi co du cac dieu kien quy dinh tai Dieu 46 Luat Giao duc va Dieu 18 Nghi dinh so 43/2000/ND-CP ngay 30 thang 8 nam 2000 quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Giao duc (sau day viet tat la Nghi dinh 43), Dieu le truong dai hoc va Quy che nay.

2. Viec thanh lap truong dai hoc tu thuc phai phu hop voi quy hoach, ke hoach phat trien mang luoi truong dai hoc, muc tieu, noi dung, chuong trinh, nganh nghe dao tao, quy mo phat trien nha truong phai dap ung nhu cau dao tao nguon nhan luc co trinh do dai hoc phuc vu muc tieu phat trien kinh te - xa hoi cua dia phuong noi truong dong.

3. Ngoai cac dieu kien tren, khi thanh lap truong dai hoc tu thuc can dam bao cac quy dinh ve von va co so vat chat toi thieu, cu the nhu sau:

a) Von phap dinh (von toi thieu khi thanh lap truong): 15 ty dong;

b) Von dieu le (von do cac thanh vien dong gop) khong thap hon von phap dinh.

c) Dien tich cua truong: tu 6-10m2/sinh vien;

d) Dien tich san toi thieu cho sinh vien hoc tap: tu 3m2 den 6m2/sinh vien;

d) Doi ngu giang vien co huu duoc quy dinh tai Khoan 2 Dieu 21 Quy che nay.

Dieu 8. Ho so xin thanh lap truong

Khi bao dam cac dieu kien theo quy dinh tai Dieu 7 cua Quy che nay, ca nhan hoac nhom ca nhan xin thanh lap truong gui ho so theo quy dinh tai Dieu le truong dai hoc den Bo Giao duc va Dao tao. Ho so xin thanh lap truong bao gom: don va de an xin thanh lap truong co y kien xac nhan cua Uy ban nhan dan cap tinh noi truong dat tru so. Ngoai cac giay to tren, theo quy dinh tai Dieu le truong dai hoc, ca nhan hoac nhom ca nhan xin thanh lap truong phai trinh cac van ban sau:

1. To trinh xin thanh lap truong, trong do ghi ro: Ten truong; Ton chi muc dich hoat dong cua truong; Dia diem dat tru so truong; Du kien nganh nghe dao tao va pham vi hoat dong; Du kien quy mo tuyen sinh;

2. De an to chuc va hoat dong cu the cua truong.

3. Du thao Quy che to chuc va hoat dong cu the cua truong.

4. Van ban duoc co quan co tham quyen xac nhan ve kha nang tai chinh, ve co so vat chat - ky thuat cua ca nhan hoac nhom ca nhan cam ket dong gop xay dung truong.

5. Ho so xac nhan quyen su dung dat hoac van ban thoa thuan cua co quan co tham quyen ve viec giao quyen su dung dat de xay dung truong.

6. Ban cam ket trong vong 10 nam se xay dung truong so, trang thiet bi tuong ung voi du kien ve quy mo, nganh nghe dao tao cua truong da neu trong de an;

7. Ho so ve nhan su:

a) Danh sach du kien va ly lich cua thanh vien Hoi dong quan tri, Hieu truong va cac can bo quan ly cua nha truong co xac nhan cua co quan co tham quyen quan ly nhan su; nhung nguoi dang bi truy cuu trach nhiem hinh su, bi ket an tu chua duoc xoa an khong duoc phep tham gia.

b) Danh sach du kien giang vien co huu.

Dieu 9. Thu tuc thanh lap truong

1. Thu tuc thanh lap truong duoc thuc hien theo quy dinh tai Dieu le truong dai hoc.

2. De an thanh lap truong dai hoc tu thuc duoc tien hanh cac buoc sau:

Buoc 1: Bo Giao duc va Dao tao tiep nhan de an tien kha thi, doi chieu voi cac quy dinh tai cac khoan 1 va 2 Dieu 18 Nghi dinh 43 trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, phe duyet chu truong va cho phep lap de an kha thi thanh lap truong;

Buoc 2: Bo Giao duc va Dao tao chu tri, phoi hop voi Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh, Bo Noi vu va cac co quan co lien quan to chuc tham dinh de an kha thi thanh lap truong va cac dieu kien duoc quy dinh tai khoan 3 Dieu 18 va Dieu 19 Nghi dinh 43, trinh Thu tuong Chinh phu xem xet, quyet dinh thanh lap truong.

3. Sau khi co quyet dinh cho phep thanh lap truong cua Thu tuong Chinh phu, Bo Giao duc va Dao tao co trach nhiem tiep tuc xem xet de nghi cua ca nhan, nhom ca nhan xin thanh lap truong de:

a) Quyet dinh cong nhan Hoi dong quan tri, Chu tich Hoi dong quan tri va Hieu truong, cac Pho Hieu truong;

b) Phe duyet de an to chuc va hoat dong cua truong;

c) Phe duyet ke hoach, quy mo tuyen sinh, nganh nghe dao tao va cho phep tuyen sinh.

Dieu 10. Sap nhap, chia tach, dinh chi hoat dong va giai the truong

1. Viec sap nhap, chia, tach, dinh chi hoat dong, giai the truong dai hoc tu thuc do Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

2. Ho so va thu tuc sap nhap, chia, tach truong dai hoc tu thuc thuc hien theo quy dinh tai cac Dieu 8, 9 cua Quy che nay.

3. Thu tuc thanh lap, sap nhap, chia, tach, dinh chi hoat dong va giai the truong dai hoc tu thuc thuc hien theo quy dinh tai cac Dieu 19, 20, 21 va 22 cua Nghi dinh 43.

Dieu 11. Chuyen doi truong

1. Truong dai hoc tu thuc do ca nhan hoac nhom ca nhan nay quan ly co the duoc chuyen doi cho ca nhan hoac nhom ca nhan khac khi Hoi dong quan tri cua truong co van ban de nghi Bo Giao duc va Dao tao trinh Thu tuong Chinh phu va duoc Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

2. Truong dai hoc dan lap co the duoc chuyen doi thanh truong dai hoc tu thuc khi co 5 nam hoat dong va bao dam cac dieu kien quy dinh tai Dieu 7 cua Quy che nay va duoc Hoi dong quan tri cua truong nhat tri de nghi Bo Giao duc va Dao tao trinh Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

3. Thu tuc chuyen doi loai hinh truong duoc quy dinh nhu sau:

a) Co quyet nghi cua Hoi dong quan tri de nghi Bo Giao duc va Dao tao trinh Thu tuong Chinh phu cho phep chuyen doi truong;

b) De an chuyen doi loai hinh truong gom cac noi dung chinh: ly do chuyen doi, bien ban thoa thuan chuyen doi giua Hoi dong quan tri cua truong voi nhung nguoi gop von dau tu duoc Uy ban nhan dan cap tinh noi truong dat tru so xac nhan; ban cam ket cua cac thanh vien gop von moi tiep tuc xay dung va phat trien truong; thoi han chuyen doi tai san, phuong thuc chuyen doi, thanh ly tai san cua truong; quyen loi cua giang vien, can bo, sinh vien trong qua trinh chuyen doi; du kien Hoi dong quan tri va Hieu truong moi, co cau to chuc moi cua truong va ke hoach hoat dong tiep theo cua truong;

c) Van ban cua co quan co tham quyen xac nhan ve tai san cua truong va cua cac thanh vien gop von moi.

CHUONG III

TO CHUC VA NHAN SU

Dieu 12. Co cau to chuc

Truong dai hoc tu thuc to chuc quan ly bao dam cac yeu cau ve co cau to chuc quy dinh trong Dieu le truong dai hoc va phu hop voi dieu kien, quy mo cua truong. Co cau to chuc cua truong dai hoc tu thuc bao gom:

1. Hoi dong quan tri;

2. Hieu truong va cac Pho Hieu truong;

3. Hoi dong khoa hoc va dao tao;

4. Cac phong ( ban ) chuc nang;

5. Cac khoa va bo mon truc thuoc truong;

6. Cac bo mon thuoc khoa. Mot so truong dai hoc tu thuc co the chi co cac khoa hoac bo mon truc thuoc;

7. Cac to chuc khoa hoc va cong nghe, cac co so phuc vu dao tao va cac co so san xuat kinh doanh trong truong dai hoc;

8. To chuc Dang va cac to chuc doan the.

Dieu 13. Hoi dong quan tri

1. Hoi dong quan tri la co quan quan ly cao nhat cua truong va la to chuc dai dien duy nhat quyen so huu cua truong, chiu trach nhiem va co quyen quyet dinh nhung van de lon ve to chuc, nhan su, tai chinh, tai san, quy hoach, ke hoach phat trien va phuong huong dau tu cua truong.

2. So luong thanh vien cua Hoi dong quan tri co the thay doi tuy theo so luong nha dau tu nhung khong qua 11 nguoi. Thanh phan trong Hoi dong quan tri duoc phan bo theo thanh phan dong gop von va thanh phan quan ly chuyen mon do Bo Giao duc va Dao tao quyet dinh cong nhan. Nhiem ky cua Hoi dong quan tri la 5 nam. Hoi dong quan tri nhiem ky dau tien do nhom ca nhan xin thanh lap truong de cu. Tu nhiem ky thu hai, viec thanh lap Hoi dong quan tri duoc thuc hien theo nguyen tac sau: ba thang truoc khi ket thuc nhiem ky, Hoi dong quan tri bao cao Bo Giao duc va Dao tao ve phuong an, so luong thanh vien va co cau cua Hoi dong quan tri nhiem ky tiep theo, theo dung cac quy dinh ve co cau cac thanh vien trong Hoi dong duoc quy dinh tai khoan 3 Dieu nay.

3. Cac thanh vien cua Hoi dong quan tri co quoc tich Viet Nam, co suc khoe, co trinh do dai hoc va co von dong gop toi thieu la nam tram trieu dong duoc quyen thua ke tai san va cac yeu cau khac theo quy dinh cua Nha nuoc trong viec quan ly von gop va nguon tai san ban dau duoc huy dong. Chu tich Hoi dong quan tri do cac thanh vien cua Hoi dong quan tri bau va trinh Bo Giao duc va Dao tao quyet dinh cong nhan.

4. Thanh phan cua Hoi dong quan tri:

a) Hoi dong quan tri co Chu tich va cac thanh vien.

b) Cac thanh vien duong nhien gom dai dien nhung nha dau tu ve tai chinh, tai san, co von gop cao nhat va Hieu truong. Cac thanh vien Hoi dong quan tri thuoc thanh phan gop von do tap the nhung nha dau tu bau, so thanh vien duong nhien khong duoc vuot qua 2/3 tong so thanh vien cua Hoi dong quan tri.

c) Cac thanh vien thuoc thanh phan quan ly chuyen mon duoc bau trong so Pho Hieu truong, Truong khoa, giang vien co nang luc va uy tin, chiem it nhat 1/3 tong so thanh vien cua Hoi dong.

d) Trong Hoi dong quan tri so thanh vien co kinh nghiem ve quan ly giao duc dai hoc toi thieu la 50%. Cac thanh vien cua Hoi dong quan tri binh dang ve quyen bo phieu.

5. Hoi dong quan tri hop thuong ky it nhat ba thang mot lan. Cac cuoc hop bat thuong do Chu tich Hoi dong quan tri quyet dinh khi co it nhat 1/3 so thanh vien Hoi dong quan tri de nghi bang van ban. Nghi quyet cua Hoi dong quan tri chi co hieu luc khi duoc qua nua so thanh vien Hoi dong nhat tri. Truong hop so phieu ngang nhau thi quyet dinh cuoi cung thuoc ve phia co y kien cua Chu tich Hoi dong quan tri. Trong nhiem ky, neu co yeu cau bo sung, thay doi thanh vien Hoi dong quan tri can co su thong nhat bang van ban trong Hoi dong quan tri va Chu tich Hoi dong quan tri trinh Bo Giao duc va Dao tao cong nhan.

Trong qua trinh hoat dong, neu Hoi dong quan tri vi pham nghiem trong phap luat nha nuoc va cac quy dinh trong cac quy che cua Bo Giao duc va Dao tao, Bo Giao duc va Dao tao ra quyet dinh dinh chi, khong cong nhan Hoi dong quan tri va Chu tich Hoi dong quan tri, dong thoi quyet dinh thanh lap Hoi dong quan tri lam thoi de tiep tuc quan ly, dieu hanh cac hoat dong cua truong. Hoi dong quan tri lam thoi co nhiem vu trinh Bo Giao duc va Dao tao co cau Hoi dong quan tri chinh thuc.

Dieu 14. Nhiem vu va quyen han cua Hoi dong quan tri

Hoi dong quan tri co nhung nhiem vu va quyen han sau day:

1. Xac dinh muc tieu, phuong huong xay dung ke hoach phat trien truong, xem xet dieu chinh nganh nghe, trinh do, quy mo dao tao, dinh huong hoat dong khoa hoc va cong nghe phu hop voi chien luoc phat trien truong trinh Uy ban nhan dan tinh va Bo Giao duc va Dao tao;

2. Xay dung va quyet dinh cac che do, tieu chuan, dinh muc thu, chi tai chinh trong truong theo quy dinh cua Nha nuoc ve che do quan ly tai chinh doi voi cac truong ngoai cong lap;

3. Huy dong cac nguon von dau tu xay dung truong, phe duyet cac du toan va quyet toan ngan sach hang nam do Hieu truong trinh; giam sat viec quan ly tai chinh va tai san cua nha truong;

4. Giai quyet cac yeu cau dot xuat ve viec bo sung, thay doi thanh vien Hoi dong quan tri trong nhiem ky va de nghi Bo Giao duc va Dao tao cong nhan.

5. De cu va de nghi Bo Giao duc va Dao tao cong nhan hoac khong cong nhan nguoi giu chuc vu Hieu truong, Pho Hieu truong sau khi to chuc tham do tin nhiem tai truong;

6. Phe duyet phuong an to chuc bo may, bien che va cac van de co lien quan den nhan su cua truong do Hieu truong de xuat;

7. Quyet dinh nhung nguyen tac co ban de giai quyet cac van de ve dao tao, nghien cuu khoa hoc, phat trien cong nghe, xay dung co so vat chat va cong tac doi ngoai cua truong;

8. Xay dung, sua doi Quy che to chuc va hoat dong cua truong trinh Bo Giao duc va Dao tao phe duyet;

9. Giam sat Hieu truong trong viec chap hanh cac quy dinh cua Nha nuoc, cua Bo Giao duc va Dao tao va cac Nghi quyet cua Hoi dong quan tri.

Dieu 15. Chu tich Hoi dong quan tri

1. Chu tich Hoi dong quan tri duoc Hoi dong quan tri bau trong so nhung nguoi co von gop cao nhat bang hinh thuc bo phieu kin. Trong truong hop chi co mot nguoi gop von thi Chu tich Hoi dong quan tri la nguoi gop von.

2. Chu tich Hoi dong quan tri phai co quoc tich Viet Nam, co trinh do tot nghiep dai hoc tro len, co suc khoe de dam nhan cong viec, tuoi luc Bo nhiem khong qua 70 tuoi (doi voi nam), 65 tuoi (doi voi nu) va khong giu chuc vu qua 2 nhiem ky lien tiep;

3. Chu tich Hoi dong quan tri la nguoi dung dau truong dai hoc tu thuc, chiu trach nhiem truoc Nha nuoc va phap luat ve cac nghi quyet cua Hoi dong quan tri, chu tri cac hoat dong cua Hoi dong quan tri, to chuc giam sat viec dieu hanh cua Hieu truong;

4. Chu tich Hoi dong quan tri duoc quyen su dung bo may to chuc va con dau cua truong de hoat dong trong pham vi chuc nang, nhiem vu cua Hoi dong quan tri.

5. Cac van ban, quyet dinh cua Hoi Hoi dong quan tri do Chu tich Hoi dong quan tri ky; cac nghi quyet cua Hoi dong quan tri chi co hieu luc khi duoc tren 50% so thanh vien cua Hoi dong quan tri nhat tri. Trong truong hop so phieu ngang nhau thi quyet dinh cuoi cung thuoc ve phia co y kien cua Chu tich Hoi dong quan tri.

6. Truong hop Chu tich Hoi dong quan tri vang mat hoac khong con du suc khoe va kha nang thuc hien nhiem vu, thi thanh vien duoc Chu tich Hoi dong quan tri uy quyen se thuc hien cac nhiem vu cua Chu tich Hoi dong quan tri. Truong hop khong co nguoi duoc uy quyen thi Bo Giao duc va Dao tao quyet dinh cu nguoi tam thoi thay the de dieu hanh cac hoat dong Hoi dong quan tri sau khi lay y kien cua cac thanh vien con lai cua Hoi dong quan tri.

Dieu 16. Hieu truong

1. Hieu truong truong dai hoc tu thuc khong phai la cong chuc nha nuoc. Hieu truong truong dai hoc tu thuc phai co chuc danh tu Pho Giao su hoac hoc vi Tien si tro len, co kinh nghiem va nang luc va co it nhat 5 nam tham gia quan ly giao duc dai hoc tu cap bo mon tro len, co uy tin, pham chat dao duc va suc khoe tot. Khi de cu, khong qua 70 tuoi (doi voi nam) va 65 tuoi (doi voi nu). Nhiem ky lam viec cua Hieu truong truong dai hoc tu thuc theo nhiem ky cua Hoi dong quan tri va khong giu chuc vu qua 2 nhiem ky lien tiep.

2. Hieu truong truong dai hoc tu thuc la nguoi co du cac tieu chuan quy dinh tai khoan 1 Dieu nay, duoc Hoi dong quan tri de cu va da so cac thanh vien Hoi dong quan tri nhat tri, Bo Giao duc va Dao tao ra quyet dinh cong nhan.

3. Hieu truong truong dai hoc tu thuc dieu hanh cac hoat dong cua nha truong, dai dien cho nha truong thuc hien cac nhiem vu va trach nhiem trong cac hoat dong duoc giao va chiu trach nhiem truoc Hoi dong quan tri, Bo Giao duc va Dao tao va phap luat ve chat luong dao tao, hoat dong khoa hoc cong nghe va cac hoat dong khac theo tham quyen.

4. Ngoai cac quyen han va trach nhiem quy dinh tai cac Dieu le truong dai hoc, Hieu truong truong dai hoc tu thuc con co quyen han va trach nhiem:

a) To chuc thuc hien cac nghi quyet cua Hoi dong quan tri;

b) Du kien bo may, bien che va nhan su cua truong trinh Hoi dong quan tri phe duyet. Quyet dinh tuyen dung lao dong theo quy dinh cua phap luat va theo ke hoach da duoc Hoi dong quan tri phe duyet;

c) Kien nghi bien phap huy dong, quan ly va su dung cac nguon luc nham thuc hien muc tieu giao duc, phat trien truong va cac bien phap bao dam chat luong, hieu qua dao tao, hoat dong khoa hoc - cong nghe, trinh Hoi dong quan tri phe duyet;

d) To chuc cong tac ke toan, quan ly tai chinh va tai san cua truong theo cac quy dinh hien hanh cua Nha nuoc quy dinh doi voi cac co so giao duc dao tao ngoai cong lap.

d) Lap du toan va quyet toan ngan sach hang nam, trinh Hoi dong quan tri phe duyet. To chuc thuc hien ke hoach tai chinh theo dinh muc da duoc Hoi dong quan tri phe duyet. Bao cao dinh ky ve tai chinh va cac hoat dong cua nha truong theo quy dinh voi Hoi dong quan tri, cac cap quan ly co lien quan;

e) Thuc hien cac quy dinh cua Nha nuoc doi voi truong ngoai cong lap ve lao dong - tien luong, tien cong, bao hiem, hoc bong, hoc phi, tro cap xa hoi, khen thuong, ky luat giang vien, can bo, nhan vien va nguoi hoc cua truong;

f) Thuc hien cac Quy che cua Bo Giao duc va Dao tao ve tuyen sinh, to chuc quan ly dao tao, kiem tra, thi, cong nhan tot nghiep va cap van bang chung chi; ban hanh cac noi quy, quy dinh noi bo nham thuc hien viec dieu hanh cac hoat dong cua truong theo quy dinh cua phap luat.

g) Trong truong hop can thiet, Hieu truong co quyen bao luu y kien khong nhat tri voi quyet dinh cua Hoi dong quan tri va bao cao Uy ban Nhan dan tinh va Bo Giao duc va Dao tao;

h) Dam bao trat tu, an ninh va an toan trong nha truong.

Dieu 17. Pho Hieu truong

1. Giup viec cho Hieu truong co cac Pho Hieu truong. Pho Hieu truong truong dai hoc tu thuc phai co bang tot nghiep dai hoc tro len, co suc khoe va pham chat dao duc tot. Rieng Pho Hieu truong phu trach dao tao va nghien cuu khoa hoc phai co du tieu chuan ve hoc ham, hoc vi nhu doi voi Hieu truong. Theo de nghi cua Hieu truong va Chu tich Hoi dong quan tri, Bo Giao duc va Dao tao cong nhan hoac khong cong nhan Pho Hieu truong truong dai hoc tu thuc.

2. Pho Hieu truong co nhung quyen han va trach nhiem sau:

a) Giup Hieu truong lanh dao chung cong tac cua truong, truc tiep phu trach mot so linh vuc cong tac theo su phan cong cua Hieu truong va giai quyet cac cong viec do Hieu truong giao;

b) Khi giai quyet cong viec duoc Hieu truong giao, Pho Hieu truong thay mat Hieu truong va chiu trach nhiem truoc Hieu truong ve ket qua cong viec.

3. Tuoi va nhiem ky cua Pho Hieu truong nhu quy dinh doi voi Hieu truong.

Dieu 18. Hoi dong khoa hoc va dao tao

1. Hoi dong khoa hoc va dao tao cua truong dai hoc tu thuc bao gom: Hieu truong, cac Pho Hieu truong, cac Truong khoa, mot so Truong phong, mot so Giao su, Pho Giao su, Tien si, giang vien chinh cua truong, mot so nha khoa hoc, quan ly giao duc va dai dien mot so to chuc kinh te-xa hoi o ngoai truong quan tam va am hieu ve giao duc dai hoc.

2. Hoi dong khoa hoc va dao tao duoc thanh lap theo quyet dinh cua Hieu truong va do Hieu truong lam Chu tich. Nhiem ky cua Hoi dong khoa hoc va dao tao theo nhiem ky cua Hieu truong.

3. Hoi dong khoa hoc va dao tao la to chuc tu van cho Hieu truong ve:

a) Quy hoach va chien luoc phat trien nha truong; muc tieu, chuong trinh dao tao; ke hoach dai han va ke hoach hang nam ve dao tao, khoa hoc va cong nghe;

b) Dao tao, boi duong doi ngu nha giao, can bo, nhan vien;

4. Cac thanh vien Hoi dong khoa hoc va dao tao cua truong duoc quyen kien nghi ve ke hoach va noi dung cong viec cua Hoi dong.

5. Hoi dong khoa hoc va dao tao hop it nhat 6 thang mot lan va do Chu tich Hoi dong trieu tap.

6. Cac ket luan cua Chu tich Hoi dong tai cac phien hop cua Hoi dong khoa hoc va dao tao phai duoc thong bao toi cac khoa va bo mon.

Dieu 19. Cac phong (ban), khoa, bo mon

1. Chuc nang, nhiem vu cua cac phong (ban), khoa hoac bo mon truc thuoc cua truong dai hoc tu thuc nhu cac truong dai hoc cong lap. Tuy thuoc vao quy mo dao tao, nhiem vu cua truong, Hieu truong de xuat voi Hoi dong quan tri va Uy ban nhan dan tinh ve co cau to chuc cua cac phong (ban), khoa, bo mon bao dam thuc hien tot cac hoat dong cua truong.

2. Truong dai hoc tu thuc thanh lap Ban Kiem tra tai chinh de giup Hoi dong quan tri kiem tra, giam sat moi hoat dong tai chinh cua nha truong va thuc hien che do tai chinh cong khai. Ban Kiem tra tai chinh co tu ba den nam thanh vien duoc chon trong cac thanh vien gop von va giang vien, can bo, nhan vien nha truong, trong do it nhat phai co mot thanh vien co chuyen mon ve tai chinh - ke toan. Cac thanh vien Hoi dong quan tri, Ke toan truong khong duoc tham gia Ban Kiem tra tai chinh. Co cau, quyen han, nhiem vu va che do lam viec cua Ban Kiem tra tai chinh do Hoi dong quan tri quy dinh.

Dieu 20. Cac to chuc khoa hoc va cong nghe, cac co so phuc vu dao tao va cac co so san xuat kinh doanh trong truong dai hoc tu thuc

1. Cac to chuc khoa hoc va cong nghe trong truong dai hoc tu thuc gom co cac to chuc nghien cuu va phat trien va cac to chuc dich vu khoa hoc va cong nghe. Cac to chuc khoa hoc va cong nghe duoc to chuc duoi cac hinh thuc: vien, trung tam va cac co so nghien cuu va phat trien khac. Cac to chuc khoa hoc va cong nghe duoc thanh lap va hoat dong theo Luat Khoa hoc va Cong nghe va co cac nhiem vu da duoc quy dinh trong Dieu le truong dai hoc.

2. Cac co so san xuat kinh doanh trong truong dai hoc tu thuc duoc thanh lap phai gan voi nhiem vu dao tao va hoat dong theo Luat Doanh nghiep.

3. Cac co so phuc vu dao tao:

a) Truong dai hoc tu thuc co Trung tam thong tin tu lieu phuc vu hoat dong dao tao, khoa hoc va cong nghe. Trung tam thong tin tu lieu co trach nhiem quan ly, bo sung va cung cap cac nguon thong tin, tu lieu khoa hoc va cong nghe trong va ngoai nuoc thuoc cac linh vuc hoat dong cua truong, thu thap va bao quan cac sach, tap chi, bang, dia, cac tai lieu luu tru , cac luan an da bao ve tai truong, cac an pham cua truong; huong dan va quan ly cong tac quyen so huu tri tue cua truong. Trung tam thong tin tu lieu hoat dong theo quy che do Hieu truong ban hanh.

b) Truong dai hoc tu thuc con co cac don vi phuc vu cong tac dao tao, khoa hoc va cong nghe nhu cac truong dai hoc cong lap, ban cong, dan lap va can co to chuc hop ly tuong xung voi dieu kien phat trien cua truong.

CHUONG IV NHA GIAO, CAN BO, NHAN VIEN VA NGUOI HOC

Dieu 21. Giang vien

1. Giang vien (co huu va thinh giang) cua truong dai hoc tu thuc phai co du cac tieu chuan quy dinh ve pham chat dao duc, trinh do chuyen mon va suc khoe co nhiem vu va quyen han theo quy dinh cua Dieu le truong dai hoc va cac quy dinh tai Dieu 61, 62, 63, 64 Luat Giao duc va cac quy dinh khac cua phap luat.

2. Tu nam hoc dau tien so giang vien co huu cua truong phai dam bao thuc hien khong duoi 20% va trong vong 5 nam phai dam bao thuc hien khong duoi 40% khoi luong giang day cac mon hoc cua truong va sau 10 nam nha truong phai co du giang vien co huu theo quy dinh.

3. Giang vien co huu cua truong dai hoc tu thuc khong o trong bien che nha nuoc duoc tuyen dung va thuc hien cac che do theo quy dinh cua phap luat; duoc huong che do tien cong, tien luong toi thieu theo quy dinh cua phap luat va theo ket qua hoat dong cua truong, duoc dong bao hiem xa hoi, bao hiem y te; co quyen tham gia cac hoat dong cua cac to chuc xa hoi va doan the theo quy dinh cua phap luat.

4. Nhung giang vien dang trong bien che nha nuoc chuyen sang lam viec o truong dai hoc tu thuc huong theo che do hop dong va thoi gian lam viec van duoc tinh la thoi gian cong tac lien tuc de huong cac che do bao hiem xa hoi voi dieu kien truong dai hoc tu thuc phai tiep tuc nop bao hiem xa hoi theo quy dinh cua Nha nuoc.

5. Giang vien truong dai hoc tu thuc phai nghiem chinh chap hanh chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach phap luat cua Nha nuoc. Thuc hien day du cac quy che cua Bo Giao duc va Dao tao, Dieu le truong dai hoc, quy che to chuc hoat dong cua truong va cac quy dinh do Hieu truong ban hanh.

6. Giang vien cac truong dai hoc tu thuc dam bao du cac dieu kien theo quy dinh hien hanh cua Nha nuoc thi duoc xet phong tang cac danh hieu nha giao uu tu, nha giao nhan dan va cac chuc danh giao su, pho giao su nhu giang vien cac truong cong lap.

Dieu 22. Can bo, nhan vien

1. Can bo va nhan vien co huu va hop dong cua truong dai hoc tu thuc khong thuoc bien che nha nuoc; duoc huong che do tien cong, tien luong hop ly theo ket qua hoat dong cua truong, duoc dong bao hiem xa hoi, bao hiem y te, kinh phi cong doan va duoc huong mot phan lai trong qua trinh hoat dong tuy theo von gop; co quyen tham gia cac to chuc xa hoi va doan the phu hop voi quy dinh cua phap luat.

2. Can bo, nhan vien truong dai hoc tu thuc phai nghiem chinh chap hanh cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach phap luat cua Nha nuoc; thuc hien day du cac quy che cua Bo Giao duc va Dao tao, Dieu le truong dai hoc, Quy che to chuc hoat dong cua truong va cac quy dinh do Hieu truong ban hanh.

Dieu 23. Nhiem vu va quyen cua nguoi hoc

1. Nguoi hoc trong truong dai hoc tu thuc co cac nhiem vu nhu nguoi hoc o truong dai hoc cong lap duoc quy dinh tai Dieu le truong dai hoc va quy dinh cua nha truong; cu the la:

a) Hoc tap, ren luyen theo chuong trinh ke hoach dao tao cua nha truong;

b) Tuan thu phap luat cua Nha nuoc, thuc hien cac noi quy cua truong, cac quy che cua Bo Giao duc va Dao tao;

c) Tham gia lao dong va hoat dong xa hoi phu hop voi lua tuoi, suc khoe va nang luc;

d) Dong hoc phi;

d) Giu gin va bao ve tai san cua truong; gop phan xay dung, bao ve va phat huy truyen thong cua truong;

e) Nguoi hoc o truong dai hoc tu thuc duoc binh dang trong co hoi tiep tuc hoc len, tim kiem viec lam nhu nguoi hoc cac truong cong lap.

2. Nguoi hoc o truong dai hoc tu thuc co nhung quyen sau day:

a) Duoc cung cap day du, kip thoi cac thong tin ve viec hoc tap cua minh;

b) Hoc truoc tuoi, hoc vuot lop, hoc rut ngan thoi gian, hoc sau dai hoc theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao;

c) Duoc tham gia hoat dong doan the, to chuc xa hoi theo quy dinh cua phap luat;

d) Duoc su dung cac trang thiet bi thi nghiem, thuc hanh thuc tap, cac phuong tien phuc vu cho hoat dong van hoa, the duc, the thao cua truong.

d) Truc tiep tham gia to chuc doan the, kien nghi voi nha truong ve cac giai phap nham gop phan xay dung truong, bao ve quyen, loi ich chinh dang cua nguoi hoc

e) Duoc huong cac chinh sach xa hoi theo quy dinh cua Nha nuoc.

CHUONG V HOAT DONG DAO TAO, KHOA HOC VA CONG NGHE, QUAN HE QUOC TE

Dieu 24. Hoat dong dao tao

1. Ngon ngu chinh thuc giang day o cac truong dai hoc tu thuc la tieng Viet. Trong nhung chuong trinh hop tac voi nuoc ngoai, chuong trinh dao tao ngon ngu va van hoa nuoc ngoai va mot so nganh hoc khac co the giang day truc tiep bang tieng nuoc ngoai, tieng dan toc theo quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao.

2. Truong dai hoc tu thuc duoc Bo Giao duc va Dao tao cho phep mo cac nganh dao tao dai hoc da co trong danh muc nganh dao tao cua Nha nuoc, va to chuc tuyen sinh, dao tao theo chi tieu duoc Nha nuoc giao hang nam.

3. Truong dai hoc tu thuc to chuc xay dung chuong trinh dao tao, ke hoach giang day va hoc tap cho cac nganh dao tao cua truong tren co so khung chuong trinh do Bo Giao duc va Dao tao ban hanh.

4. Truong dai hoc tu thuc thuc hien viec tuyen sinh, quan ly qua trinh dao tao, kiem tra, thi, danh gia, cong nhan tot nghiep va cap bang theo cac quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao.

Dieu 25. Hoat dong khoa hoc va cong nghe

1. Truong dai hoc tu thuc thuc hien cac hoat dong khoa hoc va cong nghe, cac dich vu tu van khoa hoc, chuyen giao cong nghe, san xuat kinh doanh trong cac linh vuc nganh nghe dao tao cua truong va theo dung cac quy dinh cua Luat Khoa hoc va Cong nghe.

2. Tren co so doi ngu can bo co huu va quy mo trien khai cac hoat dong khoa hoc va cong nghe cua truong, truong dai hoc tu thuc thanh lap cac trung tam nghien cuu va phat trien, cac co so san xuat kinh doanh. Viec to chuc quan ly he thong thong tin tu lieu, phat hanh tap san, tap chi va cac an pham khoa hoc, giao trinh tai lieu phuc vu cho cac hoat dong dao tao, khoa hoc va cong nghe theo cac quy dinh ve quyen so huu tri tue, Luat Xuat ban va cac quy dinh khac cua Bo Giao duc va Dao tao.

3. Truong dai hoc tu thuc to chuc xay dung ke hoach hang nam, ke hoach trung han va dai han ve hoat dong khoa hoc va cong nghe cua truong, bao cao Bo Giao duc va Dao tao va Bo Khoa hoc va Cong nghe.

Dieu 26. Quan he quoc te:

Truong dai hoc tu thuc thuc hien cac nhiem vu ve hop tac quoc te theo cac quy dinh cua Nha nuoc.

Truong dai hoc tu thuc duoc moi cac Giao su, cac nha khoa hoc, chuyen gia nuoc ngoai den giang day va nghien cuu khoa hoc, cu can bo, giang vien va nguoi hoc tham quan, giang day, hoc tap o nuoc ngoai theo cac quy dinh cua Nha nuoc.

CHUONG VI

TAI CHINH VA TAI SAN

Dieu 27. Che do tai chinh

1. Truong dai hoc tu thuc hoat dong tren nguyen tac tu chu ve tai chinh, tu can doi thu chi, thuc hien nhung quy dinh ve che do tai chinh, tai san va bao dam cac dieu kien ve tai chinh, tai san theo quy dinh cua Nha nuoc doi voi cac truong ngoai cong lap va Dieu le truong dai hoc.

2. Duoc vay von cua cac to chuc tin dung, quy ho tro phat trien de dau tu mo rong nang cao chat luong dao tao, nghien cuu khoa hoc va san xuat cung ung dich vu..

Dieu 28. Nguon von hoat dong

1. Von dong gop ban dau cua cac thanh vien Hoi dong quan tri va nhung nguoi tham gia xay dung truong.

2. Bo sung tu ket qua hoat dong tai chinh hang nam.

3. Cac khoan tai tro, vien tro, ung ho, qua tang (bang tien, bang hien vat) cua cac to chuc ca nhan trong va ngoai nuoc.

4. Von vay cua cac ngan hang, to chuc tin dung.

Dieu 29. Noi dung thu, chi

1. Noi dung thu:

a) Hoc phi, le phi thu tu nguoi hoc theo quy dinh cua Nha nuoc;

b) Thu tu cac hoat dong lien ket hop tac dao tao, nghien cuu khoa hoc, chuyen giao cong nghe, san xuat thu va cac hoat dong lao dong san xuat, dich vu khac theo quy dinh cua phap luat;

c) Lai tien gui Ngan hang, Kho bac Nha nuoc;

d) Cac khoan thu hop phap khac.

2. Noi dung chi:

a) Chi tien luong, phu cap luong, tien cong, tien thuong va cac khoan dong gop bao hiem xa hoi, bao hiem y te, kinh phi cong doan cho nguoi lao dong; cac khoan chi phi dao tao, boi duong nang cao trinh do cho doi ngu can bo cua truong;

b) Cac khoan chi cho nguoi hoc: hoc bong, khen thuong, chi thuc hien chinh sach xa hoi doi voi nguoi hoc dien chinh sach;

c) Chi thu lao cho giang vien, can bo nghien cuu, thinh giang;

d) Chi cho hoat dong giang day, hoc tap, dao tao, day nghe, nghien cuu khoa hoc, trien khai ung dung cong nghe, phuc vu giang day hoc tap;

d) Chi quan ly hanh chinh (vat tu van phong, dich vu cong cong, thong tin lien lac, cong tac phi, hoi nghi phi...);

e) Chi tra tien thue co so vat chat, mua sam tai san, sua chua thuong xuyen co so vat chat, tai san co dinh, trang thiet bi do dung day hoc;

g) Trich khau hao tai san co dinh;

h) Chi thuc hien nghia vu thue doi voi co quan Nha nuoc (neu co);

i) Chi tra lai von vay (neu co);

k) Cac khoan chi khac

Dieu 30. Quan ly va su dung tai san

1. Tai san cua truong dai hoc tu thuc gom tai san thuoc phan von gop ban dau cua ca nhan, nhom ca nhan, cac thanh vien va tai san tang them trong qua trinh hoat dong;

2. Nhung nha dau tu von ban dau duoc huong quyen thua ke va tai san cua cac nha dau tu thuoc so huu cua cac nha dau tu, duoc bao toan von. So von nay se tang dan trong qua trinh phat trien cua truong do nhap lai tang len. Sau 10 den 15 nam, nha dau tu co quyen rut so von ban dau (neu co nhu cau). Von cua cac nha dau tu co quyen chuyen nhuong va quyen thua ke.

3. Trong qua trinh hoat dong, phan von so huu cua truong duoc tang len do dong gop cua cac thanh vien ban dau hoac goi von tu cac thanh vien moi. So von cua thanh vien moi khong duoc vuot qua so von cua thanh vien Hoi dong quan tri co so von it nhat cua nhiem ky thu nhat.

4. Theo dinh ky hang nam cac tai san phai duoc kiem ke danh gia lai gia tri, duoc to chuc kiem toan thuc hien kiem toan hang nam, duoc nhuong ban de thu hoi von bo sung nguon tai chinh cho hoat dong cua truong, nha truong thanh lap hoi dong de thanh ly tai san sau khi khong can dung. Khau hao tai san de lai tang cuong co so vat chat, nha truong co the quy dinh ty le khau hao nhanh cac tai san co dinh de thu hoi von nhung phai phu hop voi kha nang nguon tai chinh cua truong. Truong dai hoc tu thuc phai xay dung quy che chi tieu noi bo de lam co so phap ly dieu hanh tai chinh cua truong .

5. Tai san cua truong sau khi tru phan von gop cua cac ca nhan, phan chi phi cho cac hoat dong cua truong ke ca phan tra lai von vay, von gop la tai san khong chia, thuoc so huu cua truong, tai san nay duoc Nha nuoc bao ve theo quy dinh phap luat, khong ai duoc chiem doat va phan chia.

Dieu 31. Phan phoi thu nhap

1. Tong thu nhap sau khi da tru cac khoan chi phi hop ly cho hoat dong cua nha truong, duoc phan phoi theo thu tu sau:

a) Nop thue thu nhap doanh nghiep theo luat dinh.

b) Trich quy tai dau tu phat trien theo ty le nhat dinh do Hoi dong quan tri quyet dinh.

c) Thu nhap con lai duoc chia thanh hai phan: phan danh cho cac thanh vien gop von theo ty le von gop; phan danh quy khuyen hoc, bao tro va chi cho giang vien. Ty le giua cac phan do Hoi dong quan tri quyet dinh.

2. Toan bo cac hoat dong thu chi tai chinh va tai san cua truong duoc quan ly va hach toan, quyet toan hang quy, hang nam theo quy dinh cua Bo Tai chinh.

3. Hoi dong quan tri xay dung quy che ve hoat dong tai chinh, quy dinh muc thu, chi phu hop voi tinh hinh cua truong va cac quy dinh cua Nha nuoc va bao cao Uy ban Nhan dan tinh va Bo Giao duc va Dao tao.

4. Hieu truong co trach nhiem bao cao tong hop du toan va quyet toan hang quy, hang nam va to chuc thuc hien cac hoat dong tai chinh theo dinh muc thu chi da duoc Hoi dong quan tri phe duyet.

5. Thuc hien che do cong khai tai chinh va chap hanh cong tac kiem tra tai chinh thuong xuyen cung nhu dot xuat cua Ban Kiem tra tai chinh cua truong. Nghiem chinh chap hanh viec kiem tra cua co quan tai chinh cap tren theo quy dinh cua Nha nuoc ve viec su dung kinh phi va tinh hinh tang, giam tai san, nguon von cua truong.

Dieu 32. Hoan von

1. Sau thoi gian hoat dong, khi truong co kha nang hoan von cho nguoi gop von, Hoi dong quan tri quyet dinh viec tra von mot phan hoac toan bo, theo tung dot cho nguoi gop von.

2. Trong truong hop chuyen doi, chuyen nhuong hoac ngung hoat dong, nha truong thanh lap Ban Thanh ly tai san, to chuc kiem ke toan bo tai san, lap danh sach de hoan von cho nhung nguoi dong gop theo ty le duoc Hoi dong quan tri quy dinh.

3. Hang nam, nha truong to chuc danh gia gia tri tai san va tang gia tri phan gop von cua cac thanh vien gop von, tuong ung voi gia tri tang tai san co dinh cua truong va theo ty le gop von cua cac thanh vien.

CHUONG VII

THANH TRA, KIEM TRA, KHEN THUONG VA XU LY VI PHAM

Dieu 33. Thanh tra, kiem tra

1. Truong dai hoc tu thuc co trach nhiem to chuc thuc hien thuong xuyen viec tu kiem tra cac hoat dong cua nha truong theo cac quy dinh hien hanh.

2. Truong dai hoc tu thuc chiu su kiem tra, thanh tra thuong xuyen va dot xuat cua Uy ban nhan dan tinh, Bo Giao duc va Dao tao va cac co quan nha nuoc co tham quyen, giai quyet kip thoi cac khieu nai, to cao theo Luat Khieu nai -To cao va Phap lenh thanh tra.

Dieu 34. Trach nhiem ve tu cach phap nhan

Truong dai hoc tu thuc khong duoc phep cho bat cu ca nhan hoac to chuc nao loi dung danh nghia hoac su dung co so cua nha truong de tien hanh cac hoat dong bat hop phap, khong dung voi ton chi, muc dich hoat dong cua truong dai hoc tu thuc.

Dieu 35. Khen thuong

Tap the, ca nhan (lanh dao, giang vien, can bo, nhan vien) cua truong dai hoc tu thuc co nhieu thanh tich dong gop cho su nghiep giao duc va nguoi hoc co nhieu thanh tich xuat sac trong hoc tap va nghien cuu khoa hoc duoc khen thuong theo quy dinh cua Nha nuoc.

Dieu 36. Xu ly vi pham

Trong truong hop co du can cu ve viec truong dai hoc tu thuc khong chap hanh dung phap luat, cac quy che, quy dinh cua Bo Giao duc va Dao tao; khong bao dam chat luong giao duc - dao tao; khong bao dam yeu cau toi thieu ve co so vat chat, trang thiet bi phuc vu viec giang day hoc tap; khong bao dam dieu kien ve sinh va an toan thi tuy muc do nang nhe, sau khi co y kien cua Uy ban Nhan dan tinh, Bo Giao duc va Dao tao co trach nhiem:

1. Nhac nho bang van ban;

2. Quyet dinh tam ngung tuyen sinh;

3. Kien nghi voi Thu tuong Chinh phu tam ngung hoat dong cua truong hoac giai the truong.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Thế Giới NỔI BẬT

Obama: Mải mê thay đổi TGi, lơ là việc nhà

Công chúng thế giới ngưỡng mộ những hình ảnh hạnh phúc mà vợ chồng Tổng thống Obama dành cho nhau, nhưng họ cũng từng trải qua những thời điểm khó khăn đầy sóng gió.

Tìm hiểu: Pho Hieu, Bo GD, Ban Kiem, Luat Giao, Viet Nam, Pham Gia Khiem, To Chuc Khoa Hoc Va Cong Nghe, bo giao duc va dao tao, chu tich hoi dong quan tri, co quan co tham quyen, quyen so huu tri tue, Dai hoc tu thuc, nghien cuu khoa hoc, Hoi Dong Khoa Hoc, truong dai hoc, thuc

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dự thảo Quy chế trường ĐH tư thục

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dự thảo Quy chế trường ĐH tư thục bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Du thao Quy che truong DH tu thuc

Nhan xet, hay lien he ve tin Du thao Quy che truong DH tu thuc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Du thao Quy che truong DH tu thuc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tim hieu trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tim hieu
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0