Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh

Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh

Mot trong nhung van de duoc cac Uy vien Trung uong dang danh nhieu thoi gian de thao luan tai Hoi nghi Trung uong 11 la nhin lai tinh hinh phat trien kinh te- xa hoi 4 nam cua ke hoach 5 nam (2001-2005); vach ke hoach cho nam cuoi cung cua ke hoach 5 nam (2005) lam da cho ke hoach 5 nam tiep theo. Ngay sau be mac Hoi nghi , ong Nguyen Duc Trieu, Uy vien Trung uong Dang, Pho truong Ban dan van Trung uong da trao doi voi bao gioi xung quanh nhung van de ma Trung uong vua ban thao.

Thoi co va thach thuc

Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh
Sau 9 ngay lam viec, Hoi nghi Trung uong 11 da be mac vao ngay 25/1. Anh Nhan Dan

Nam 2005 duoc coi la nam co y nghia het suc quan trong. Do la nam cuoi cung cua ke hoach 5 nam (2001-2005). Thanh tuu noi bat nhat trong 4 nam qua duoc Trung uong nhin nhan nhu the nao, thua ong?

Trung uong nhat tri cho rang, dieu dang ghi nhan la nen kinh te nuoc ta tang truong nam sau cao hon nam truoc, tao da tot hon cho su phat trien trong thoi gian toi. Co cau kinh te tiep tuc chuyen dich ca ve nganh, vung va ve thanh phan kinh te theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa va phat trien kinh te thi truong theo dinh huong XHCN. Kinh te vi mo co ban da on dinh. Ket cau ha tang kinh te, xa hoi va tiem luc kinh te tang hon truoc. Doi song vat chat va tinh than cua cac tang lop nhan dan duoc cai thien, giam nhanh duoc so ho ngheo. Cac linh vuc van hoa, xa hoi deu co buoc phat trien, nhin chung dat duoc cac chi tieu de ra trong ke hoach. An ninh trat tu va an toan xa hoi duoc cung co, gop phan tang cuong su on dinh chinh tri xa hoi. Quan he doi ngoai duoc mo rong, nang cao vi the va uy tin nuoc ta tren truong quoc te.

Phat bieu tai phien khai mac Hoi nghi Tong Bi thu Nong Duc Manh tung nhan manh: “chung ta khang dinh nhung thanh tuu da dat duoc, nhung khong danh gia thap nhung mat yeu kem trong phat trien kinh te va dac biet la trong cac linh vuc xa hoi”. Vay nhung yeu kem do la gi, thua ong?

Ben canh nhung thanh tuu to lon do, chung ta van con nhieu yeu kem va khuyet diem; khong it van de ve nhan thuc ly luan con chua du ro; khong it van de ve thuc tien, nhat la nhung van de buc xuc nay sinh tu cuoc song, chua duoc giai quyet kip thoi va tot nhat. (Trich phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi Trung uong 11)

Do la nen kinh te chua nang cao duoc chat luong va tinh ben vung cua su phat trien, suc canh tranh va hieu qua con thap. He thong tai chinh- tien te con nhung yeu to thieu lanh manh. So voi nhieu nuoc xung quanh, nen kinh te nuoc ta may nam qua dat nhip do tang truong cao hon, nhung con thua kem ve trinh do phat trien voi khoang cach kha lon va chua ra khoi nguy co tut hau xa hon. Cac linh vuc giao duc, khoa hoc, van hoa, y te phat trien ve be rong nhung con nhung mat kem ve chat luong. Tinh hinh xa hoi con nhieu van de buc xuc, chua dung nhung mam mong co the gay mat on dinh, dac biet la su xuong cap ve ky cuong va dao duc trong xa hoi, su gia tang cac te nan va toi pham, su yeu kem ve hieu luc va hieu qua cua cong tac quan ly nha nuoc, te tham nhung, sach nhieu va su thoai hoa cua mot bo phan can bo, cong chuc, am muu pha hoai cua cac luc luong thu dich. Neu chung ta khong khac phuc nhanh chonh cac mat yeu kem nay thi khong the tao da cho su phat trien tot hon duoc.

Cai thien moi truong dau tu

* Trong phien khai mac Tong Bi thu Nong Duc Manh cung noi: “Nhiem vu cua nam 2005 con lai cua chung ta la rat nang ne”. Nhiem vu do duoc dat ra nhu the nao, thua ong?

Muc tieu cua nam 2005 con lai ma Trung uong yeu cau la muc tang GDP phai dat 8,5% tro len. Nhan to quyet dinh de thuc hien thang loi ke hoach 5 nam la phai tao duoc chuyen bien moi ve chat luong va hieu qua dau tu phat trien, hieu qua san xuat, kinh doanh sao cho cac nguon luc duoc huy dong dua lai nhip do tang truong GDP va xuat khau cao hon, tao nhieu viec lam va tang nang suat lao dong, thu ngan sach nhieu va vung chac hon, vua cai thien doi song vua tang them tich luy cho su phat trien ve sau. Da toi luc nhiem vu phat trien kinh te- xa hoi hang nam phai duoc bo sung mot so chi tieu ve chat luong va phai lam cho nhan thuc va y chi phan dau nang cao chat luong phat trien tro thanh moi quan tam thuong xuyen cua moi nguoi, moi doanh nghiep, moi nganh, moi cap.

Mot trong nhung yeu cau quan trong trong viec to chuc thuc hien nhiem vu cua nam 2005 con lai trong ke hoach 5 nam duoc Bao cao tai Hoi nghi Trung uong nhac toi la phai cai thien moi truong dau tu kinh doanh. Vay moi truong nay cu the se duoc tiep tuc cai thien ra sao, thua ong?

Trung uong cho rang truoc het chung ta phai tap trung phat trien dong bo va thong suot cac loai thi truong, dac biet la thi truong bat dong san (ke ca quyen su dung dat), thi truong von, thi truong lao dong, thi truong khoa hoc va cong nghe. Phai kien quyet xoa bao cap, giam bao ho, kiem soat doc quyen trong kinh doanh, cham dut tinh trang dang ton tai hien nay chi lam loi cho mot so it doanh nghiep, con nen kinh te va nguoi tieu dung chiu thiet vi gia bi day len cao, thuoc do hieu qua bi meo mo, moi truong dau tu va kinh doanh bi xau di; doanh nghiep duoc bao cap, bao ho va doc quyen ne tranh canh tranh, sinh y lai, tri tre, thoai hoa va se rat bi dong va thua thiet khi hoi nhap kinh te quoc te.

Doi voi cac linh vuc do mot cong ty nam toan bo hoac hau het thi phan, Chinh phu se thuc hien che do kiem toan dinh ky va kiem soat chat che viec dinh gia (tu nay den het 2005, phai giam gia hang hoa va dich vu dang con doc quyen xuong it nhat ngang muc gia trung binh cua san pham cung loai trong khu vuc); dong thoi tao dieu kien cho viec thanh lap cac doanh nghiep canh tranh nhau nham han che va tung buoc xoa bo doc quyen trong kinh doanh, ke ca trong nhung linh vuc con ton tai doc quyen nha nuoc. Khac phuc phan biet doi xu giua cac thanh phan kinh te, dac biet la doi xu khong binh dang voi kinh te tu nhan trong viec su dung dat, tiep can von tin dung, thuc hien thuong quyen... Trien khai thuc hien nghiem chinh, triet de hon nua Luat Doanh nghiep va xuc tien viec xay dung bo luat doanh nghiep chung cho cac loai hinh thuoc cac thanh phan kinh te, luat chung cho dau tu trong nuoc va dau tu truc tiep cua nuoc ngoai vao nuoc ta, tao moi truong phap ly thong thoang, thuan loi va duoc thuc hien nhat quan, nghiem minh hon nua de phat huy tiem nang dau tu kinh doanh cua moi thanh phan kinh te, giai phong manh me luc luong san xuat, day manh va nang cao hieu qua chuyen dich co cau kinh te. Xuc tien manh chuong trinh co phan hoa va doi moi quan ly doanh nghiep nha nuoc theo Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 3 (khoa IX)..

Dau tu bang von nha nuoc trong nhung nam qua dat hieu qua chua cao. Day la van de da duoc nhac di nhac lai nhieu lan. Vay tai hoi nghi lan nay Trung uong co yeu cau dieu chinh lai co cau dau tu bang nguon von nha nuoc trong nhung nam toi khong, thua ong?

Dung la dau tu bang von nha nuoc hien dang chiem tren 50% tong von dau tu trong nen kinh te quoc dan, nhung hieu qua dau tu con thap khac voi dau tu cua dan va cua cong ty nuoc ngoai. 2 nam toi, nguon von dau tu nha nuoc tiep tuc tang, nhung phai co bien phap quyet liet de nang cao hieu qua, chong lang phi, mat mat.

Quyet tam to lon cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta trong 5 nam toi la ra suc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh doi moi toan dien va dong bo, phan dau dat bang duoc muc tieu den nam 2010, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, tao nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

(Trich phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi Trung uong 11)

Dau tu nha nuoc tap trung chu yeu cho ket cau ha tang kinh te va xa hoi cung phai soat xet, rut kinh nghiem de phat huy tac dung va hieu qua tot hon. Chi dao thuc hien nghiem ngat quy che dau tu va xay dung. Nang cao trach nhiem va tham quyen ca nhan cua chu dau tu la nguoi quan ly va van hanh cong trinh khi hoan thanh xay dung. Thuc hien nghiem quy che dau thau. Chan chinh va nang cao nang luc giam sat thi cong; to chuc giam sat cong trinh xay dung phai co vi the doc lap voi to chuc thi cong; phat trien cac to chuc dich vu giam sat thi cong thuoc nhieu thanh phan kinh te; khac phuc ngay tinh trang to chuc thi cong va to chuc giam sat thi cong mot cong trinh deu thuoc mot bo quan ly; manh dan su dung cong ty nuoc ngoai gam sat thi cong cac cong trinh lon, cong nghe phuc tap. Dong thoi, cac du an dau tu bang von ngan sach phai duoc cong bo rong rai de dan biet va tham gia giam sat viec thuc hien; tao dieu kien cho cac co quan dan cu lam tot chuc nang giam sat thuc hien dau tu.

Danh gia ve tinh hinh kinh te- xa hoi, Bao cao cua Trung uong nhan manh rang viec doi moi co che dau tu phat trien cua nha nuoc la phai “chuyen tu cach phan bo mang tinh hanh chinh sang cho vay theo co che thi truong, xoa bo bao cap thong qua tin dung dau tu”. Vay co che nay se duoc thuc hien nhu the nao trong nhung nam toi, thua ong?

Nha nuoc thuc hien chinh sach uu dai dau tu theo muc tieu, cong bo ro tung muc tieu voi cac dieu kien uu dai cu the nhu ve su dung dat, ve von vay va lai suat, ve thue..., dua ra cho cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te dau thau, ke ca doanh nghiep nha nuoc. Het suc han che hinh thuc uu dai truoc dau tu thuong gan voi quy che xin- cho rat kem hieu qua, chuyen sang ap dung rong rai cac chinh sach uu dai sau dau tu, khi cong trinh hoan thanh di vao hoat dong.

Viec cho doanh nghiep nha nuoc vay dau tu uu dai khong qua dau thau chi ap dung doi voi mot so truong hop dau tu vao cong trinh cong ich, dut khoat khong ap dung doi voi du an dau tu nham muc dich kinh doanh thu loi nhuan. Cac co quan nha nuoc o Trung uong va dia phuong khong dung quyet dinh hanh chinh buoc ngan hang thuong mai cho doanh nghiep nha nuoc vay von dau tu phat trien kinh doanh.

Cai cach the che

Tong Bi thu Nong Duc Manh cung nhan manh rang, de thuc hien co hieu qua cac chu truong, giai phap phat trien kinh te- xa hoi cung nhu chuong trinh dong bo ve cai cach hanh chinh la phai chinh don va lam trong sach bo may, tap trung mui nhon dau tranh phong, chong te tham nhung, sach nhieu dan, coi thuong ky luat, ky cuong va tac trach trong cong viec. Vay cong viec nay se duoc tien hanh ra sao?

Trung uong cho rang, tat ca nhung van de vua duoc de cap toi se khong the thuc hien duoc neu bo may hanh chinh khong duoc chinh don, hieu luc phong, chong tham nhung khong duoc nang cao. Vi vay cong tac chi dao dieu hanh cua Chinh phu trong thoi gian toi la tiep tuc giam manh co che xin- cho, loai bo nhung quy dinh can thiep hanh chinh khong can thiet doi voi cac hoat dong dau tu, kinh doanh. Tung buoc xay dung ne nep ke khai tai san va thu nhap ca nhan theo quy dinh cua nha nuoc. Han che thanh toan bang tien mat. Tao dieu kien thuan loi ket hop voi van dong va ap dung bien phap hanh chinh can thiet de mau chong mo rong cac hinh thuc thanh toan khong dung tien mat trong giao dich giua cac doanh nghiep, cac co quan nha nuoc va trong viec tra cong, tra luong, mua hang.

Ngoai ra, se cong khai, minh bach viec su dung tai san cong, cac cong trinh dau tu bang von cua nha nuoc, cac bang can doi tai chinh cua DNNN; dat nhung viec nay duoi su giam sat thuong xuyen cua dan, cac to chuc Dang, cua cong dan. Kien toan co quan nghien cuu, tham muu ve phong, chong tham nhung. Xuc tien hop tac quoc te trong khuon kho Cong uoc quoc te cua LHQ ve chong tham nhung ma ta la thanh vien tham gia ky ket. Thuc hien nghiem quy che cong chuc va che do cong vu, de cao bon phan cua can bo, cong chuc trong viec thuc thi phap luat va phuc vu nhan dan. Tang cuong kiem tra va xu ly nghiem minh nhung can bo, cong chuc tha hoa, bien chat. Yeu cau cap bach la phai lam trong sach cac co quan bao ve phap luat (cong an, thanh tra, quan ly thi truong, kiem lam, kiem sat, toa an...) de cung co tru cot lam cho dua cho dan dau tranh phong, chong tham nhung, te nan xa hoi va toi pham.Thuc hien tot quy che ve bo nhiem, bo nhiem lai va luan chuyen can bo lanh dao; thay doi can bo o cac vi tri cong tac tri tre. Ngan chan va xu ly nghiem cac bieu hien tieu cuc trong cong tac can bo; danh gia va phan tich hien tuong “chay chuc” de co bien phap ngan chan, truoc het la bit cac ke ho trong to chuc va co che.

Xin cam on ong!

Le Tho Binh - PL TP.HCM

So voi 20 nam ve truoc, dat nuoc ta da co su thay doi co ban va toan dien: da ra khoi khung hoang kinh te - xa hoi, kinh te tang truong tuong doi nhanh, buoc dau hinh thanh nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, dang day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; doi song nhan dan duoc cai thien dang ke; he thong chinh tri va khoi dai doan ket toan dan toc do Dang lanh dao duoc cung co va tang cuong; suc manh tong hop cua dat nuoc tang len nhieu; vi the nuoc ta tren truong quoc te khong ngung duoc nang cao. (Phat bieu be mac Hoi nghi BCH T.U lan thu 11 - khoa IX cua Tong bi thu Nong Duc Manh)

Nhin lai gan 20 nam doi moi, hoi nghi nhat tri rang, thanh tuu dat duoc trong 20 nam qua la to lon, toan dien va co y nghia lich su. Den nay, Dang ta da buoc dau hinh thanh duoc tren nhung net co ban mot he thong quan diem ly luan ve cong cuoc doi moi, ve con duong di len chu nghia xa hoi o Viet Nam, lam co so khoa hoc cho duong loi cua Dang, gop phan bo sung va phat trien quan diem cua chu nghia Mac-Lenin va tu tuong Ho Chi Minh ve chu nghia xa hoi.

Hoi nghi cung nhan dinh rang, tuy moi duoc 4 nam, nhung nhung gi da dat duoc, nhat la trong nam 2004 vua qua da the hien su no luc phan dau cao cua cac tang lop nhan dan ta, tiep tuc day manh cong cuoc doi moi dat nuoc duoi su lanh dao cua Dang. Mac du tinh hinh the gioi va trong nuoc co nhieu dien bien phuc tap, song toan Dang, toan dan ta da tranh thu thoi co, thuan loi, vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, nho vay, dat nuoc ta da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong trong cong cuoc phat trien kinh te - xa hoi va tren cac linh vuc khac. Tuy vay, Nhin chung phat trien kinh te - xa hoi trong gan 4 nam qua nhieu mat van con cham va chua vung chac, hieu qua, chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te con thap, chuyen doi co cau kinh te chua theo kip yeu cau; van hoa - xa hoi phat trien chua ngang tam...

Viet Bao
Comment :Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Promote institutional reform, improving the business environment
Nong Duc Manh, Nguyen Duc Trieu, 5-year plan, environmental improvement, closing conference, the issues, the economy, total Secretary, at the conference, social, performance, efficiency, business, improve, work
One of the problems is the central committee member to spend more time for discussion at the Central Conference 11 is look at the situation of economic development and socio-4-year 5-year plan (2001-2005) planning for the final year of the plan ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh

Nhan xet, hay lien he ve tin Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Day manh cai cach the che cai thien moi truong kinh doanh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tim hieu trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tim hieu
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0