Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai

Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>- Dung 30 nam truoc, ngay 27/1/1973, Hiep dinh Paris ve cham dut chien tranh lap lai hoa binh o Viet Nam duoc ky ket danh dau thang loi het suc quan trong cua chung ta trong cuoc dau tranh giai phong dan toc va thong nhat To quoc. Nhan dip ki niem 30 nam ngay ki Hiep dinh trong dai nay, TS xin tran trong gioi thieu cung ban doc bai tong hop y kien cua cac dai bieu tai cuoc hoi thao khoa hoc "Mat tran ngoai giao voi cuoc dam phan Paris ve Viet Nam" dien ra ngay 16/1 vua qua tai Ha Noi.
Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai

Hoi nghi Paris ve Viet Nam nam 1973

Nhung dien bien chinh cua Hoi nghi Paris (1968-1973)

Cac cuoc dam phan Xuan Thuy - Harriman

Dau nam 1967, Hoi nghi Trung uong lan thu 13 xac dinh khau hieu truoc mat cua ta la doi My cham dut khong dieu kien va vinh vien viec nem bom mien Bac de di den cuoc noi chuyen voi My. Trung uong chua de cap gi den Dam phan.

Den dau nam 1968, Hoi nghi Trung uong lan thu 14 ra Nghi quyet phat dong Tong tan cong va noi day Tet Mau Than o mien Nam trong do bat dau neu can co phuong phap va hinh thuc thich hop ve ngoai giao. Theo do, sau khi Tong thong My Johnson tuyen bo cham dut nem bom mien Bac (31/3/1969), Chinh phu ta da ra tuyen bo san sang cu dai dien cua minh tiep xuc voi dai dien cua My de co the bat dau cuoc noi chuyen(4/1969).

Mot thang sau, My chap nhan de nghi cua ta lay Paris lam dia diem tiep xuc va den 13/5/1968, phien hop dau tien giua hai ben bat dau. Ben ta do Bo truong Xuan Thuy lam truong doan, phia My do Dai su Harriman lam truong doan tai trung tam Hoi nghi quoc te tren Dai lo Kleber.

Cuoc dam phan Xuan Thuy - Harriman da dien ra trong 5 thang ruoi, vua cong khai vua bi mat. Cong khai chi de dau ly nham tranh thu du luan, bi mat nham tim hieu doi phuong, mac ca, thuong luong de di den thoa thuan.

Ve cham dut nem bom mien Bac, lap truong co ban cua hai ben co khac nhau: phia ta la hoan toan va vo dieu kien; phia My la co dieu kien, co di co lai, truoc het la ve quan su. Dieu nay da bi ta bac bo. Cuoi cung My chi con mot yeu cau la "noi chuyen nghiem chinh" sau khi cham dut nem bom, tuc la phia My co dai dien chinh quyen Sai Gon tham gia dam phan; phia ta co Mat tran dan toc giai phong mien Nam Viet Nam (MTDTGPMN).

Do yeu cau bau cu thuc bach, ngay 20/9/1968, My da nga bai va den 15/10/1968 thi lap truong cua My da ro rang. Nhung mai den ngay 27/10/1968, hai ben moi thoa thuan duoc tat ca cac van de, va den 31/10/1968 Johnson moi ra lenh cham dut nem bom mien Bac va cuoc hop bon ben se khong tien hanh truoc ngay 6/11/1968.

Vi sao dam phan keo dai den tan thang 10/1968? Ly do tu ca hai phia. Ve phia ta thi chua thoa thuan som voi My do phai doi ket qua cuoc tan cong quan su dot ba, vi danh-dam phai phoi hop va ho tro lan nhau, cong voi su truc trac giua Ha Noi va Doan ta o Paris buoc dong chi Le Duc Tho phai cap toc ve Ha Noi trinh bay voi Bo Chinh tri va viec ban chi tiet nhung van de cu the cung mat thoi gian. Ve phia My thi co su can tro cua nguy quyen, lo so cho so phan cua chung buoc Johnson phai di mot minh khong co su dong y cua nguy.

Kissinger doi dien voi Le Duc Tho

Hoi nghi Paris 4 ben: VNDCCH, MTDTGPMN sau nay la CPCMLT, Hoa Ky va VNCH la mot dien dan cong khai de trao doi ve nhung van de chung nhung khong the de cap van de giai phap cu the. Vi vay, can co cuoc dam phan bi mat giua Viet Nam va My. Day la mot dieu dac biet cua cuoc dam phan Paris. Ve phia Viet Nam co Bo truong Xuan Thuy, Co van dac biet Le Duc Tho. Ve phia Hoa Ky co Henry Kissinger, Tro ly Tong thong.

Cac cuoc dam phan bi mat keo dai gan 3 nam, tu thang 2/1970 den 13/1/1973 giua Le Duc Tho va Kissinger de di toi ban Hiep dinh nhu moi nguoi biet, da phai giai quyet nhieu van de.

Van de thu nhat la pham vi (khuon kho) dam phan: ban ca van de chinh tri va van de quan su hay tach hai van de. Kinh nghiem lich su cho thay Hiep uoc Ban Mon Diem chi giai quyet van de ngung ban ma khong giai quyet van de chinh tri, do do Trieu Tien van con bi chia cat thanh hai nuoc. Rut kinh nghiem do va cung do so sanh luc luong co loi cho ta hon, tai Geneve, ta doi mot giai phap hoan chinh de ket thuc chien tranh Dong Duong gom ca phan dinh chi chien su va phan tai thong nhat nuoc ta bang tong tuyen cu tu do. Nuoc ta khong thong nhat duoc nam 1956 la do su pha hoai cua Ngo Dinh Diem theo ke hoach cua My.

Luc dau Kissinger dua ra mot ke hoach thuan tuy quan su, ta bac bo ke hoach do va dua ra mot ke hoach bao gom ca phan quan su va viec lap o mien Nam mot chinh phu hoa binh, doc lap, dan chu, trung lap. Thang 10/1972, ta dua ra du thao Hiep dinh de cham dut chien tranh voi mot ke hoach hoan chinh bao gom ca phan quan su va phan chinh tri. Hai ben da di vao thao luan tren co so du thao do de cuoi cung di den Hiep dinh 27/1/1973.

Van de thu hai la van de rut quan My. Doi voi My, neu rut quan My thi lay gi "tim diet", ho chi chiu rut khi cham dut chien tranh. Doi voi ta, danh hay dam cung phai dat duoc viec rut quan My, vi the viec doi quan My rut la van de rat kho khan. Khi ta neu van de rut quan My, Kissinger neu nguyen tac co di co lai, doi quan Bac Viet cung rut lui. Voi lap luan khong the dat ngang hang ke xam luoc va nguoi bi xam luoc, ta bac bo yeu sach cua My. Van de tranh luan con keo dai, sau ta dua ra khai niem van de quan Bac Viet se do nguoi Viet Nam ban bac, giai quyet. Khi Nixon dua ra chu truong "Viet Nam hoa chien tranh", don phuong rut quan My nhung van duy tri chinh quyen Nguyen Van Thieu de tiep tuc chien tranh, ta vach am muu Viet Nam hoa, phe phan My rut quan nho giot, My khong the ra ngay rut het quan My. Nixon phai chong do voi tan cong cua ta va suc ep cua du luan My va the gioi. Khi ta neu viec tha tu binh ket thuc cung ngay voi viec rut het quan My, suc ep Nixon cang tang cho den khi co giai phap toan bo ve van de Viet Nam.

Van de thu ba la van de chinh quyen o mien Nam. Day la van de co ban de thuc hien quyen tu quyet cua nhan dan mien Nam, triet bo cong cu tien hanh chien tranh cua My o Viet Nam. My co giu lay chinh quyen Nguyen Van Thieu. Trong du thao Hiep dinh dua cho Kissinger ngay 8/10/1972, de doi lay viec My rut quan, ta dong y duy tri chinh quyen Sai Gon mot thoi gian de cung CPCMLT thanh lap mot co cau chinh quyen ten la Hoi dong toi cao hoa hop dan toc co nhiem vu don doc va giam sat viec thi hanh Hiep dinh. Kissinger khong dong y tu co cau chinh quyen va tu don doc. Sau cung dong y bo tu co cau chinh quyen, noi ngay lap Hoi dong hoa giai va hoa hop dan toc, phia Viet Nam van giu tu don doc, ban tieng Anh dung tu thuc day (to promote).

Van de thu tu la van de quan mien Bac. Quan mien Bac vao mien Nam la de bao ve To quoc, chong lai xam luoc. Kissinger kien tri doi quan mien Bac rut ve mien Bac, doi quan mien Bac cung rut voi quan My. Le Duc Tho bac bo yeu cau vo ly do. Co luc, Kissinger noi khong doi quan mien Bac rut nua nhung thuc te van theo duoi van de nay. Ta tam gac van de bang sang kien de nguoi Viet Nam o mien Nam giai quyet van de quan mien Bac o mien Nam. Voi quyet dinh ngung ban tai cho, thuc te My phai nhan quan mien Bac van o lai mien Nam.

Van de thu nam la van de tu dan su Viet Nam. Trong dam phan, Le Duc Tho noi ro voi Kissinger la phia Viet Nam se trao tra het tu binh My va tu binh Sai Gon. Kissinger lai tach van de tu binh va van de tu dan su va noi van de "cac nhan vien Viet Nam khac se do cac ben Viet Nam khac giai quyet". Am muu cua My va chinh quyen Sai Gon la khong muon trao tra het can bo cua ta con bi giam giu. Day la mot am muu phai kien quyet chong lai. Le Duc Tho phai ban voi phia My may buoi, lan nao ban bac cung cang thang. Cuoi cung, My phai cam ket "Hoa Ky se dung anh huong toi da cua minh de dat duoc viec trao tra het nhan vien dan su Viet Nam bi bat va giam giu o mien Nam Viet Nam. Hoa Ky se dung anh huong do de day viec trao tra phan lon nguoi bi giam giu noi tren trong 60 ngay sau khi ky Hiep dinh ve cham dut chien tranh lap lai hoa binh o Viet Nam va tat ca nhung nguoi bi giam giu noi tren duoc trao tra het trong vong 60 ngay theo dung dieu khoan cua Hiep dinh".

Van de thu sau la van de khu phi quan su . VNDCCH va Hoa Ky deu muon duy tri khu phi quan su. Ta chi muon duy tri tinh tam thoi cua gioi tuyen quan su tam thoi, Hoa Ky thi lo quan doi mien Bac vuot gioi tuyen di vao mien Nam. Le Duc Tho de nghi hai mien quy dinh viec qua lai gioi tuyen tam thoi mot cach chung chung. Kissinger lai noi viec di lai dan su. Van de nay keo dai den phut chot, cuoi cung hai ben thoa thuan ghi: "... Trong cac van de thuong luong (giua hai mien) co van de the thuc di lai dan su qua gioi tuyen quan su tam thoi".

Van de thu bay la van de Hoa Ky dong gop han gan vet thuong chien tranh. Kissinger khong dong y mot nghi dinh thu ve van de nay, phia Hoa Ky se neu van de nay trong mot cong ham cua Tong thong Nixon gui Thu tuong Pham Van Dong. Trong du thao cong ham cua Tong thong Nixon co ghi so tien 3 ty USD, Le Duc Tho doi 4,5 ty. Cuoi cung, Nixon nhan 3,25 ty.

Van de thu tam la van de cach ky Hiep dinh. Thong thuong dam phan xong, cac ben cung ky vao van ban. O day, cach ky lai la van de chinh tri . Day la mot cuoc Hoi nghi bon ben thuoc hai phe khong ai cong nhan la mot ben dam phan co gia tri. Noi cho dung hon, khong chi co van de cach ky ma con van de ghi ten, chuc vu nguoi ky. VNDCCH va CPCMLT san sang ky voi CPVNCH nhung kien quyet khong chap nhan viec gat bo ten CPCMLT va ten nguoi dai dien. Sau khi trao doi ve nhieu cach giai quyet, Le Duc Tho va Kissinger thoa thuan: VNDCCH va Hoa Ky ky Hiep dinh voi Loi mo dau ghi du ten 4 chinh phu va dieu 23 day du (Hiep dinh co hieu luc khi van kien nay duoc Bo truong ngoai giao cac ben va ten, chuc vu cac nguoi ky); 4 ben ky hiep dinh voi noi dung nhu van ban VNDCCH va Hoa Ky ky nhung khong ghi ten cac ben va ten, chuc vu nguoi dai dien va chi ghi la "cac ben tham gia Hoi nghi Paris ve Viet Nam".

Hiep dinh ky cung mot ngay, buoi sang 4 ben, buoi chieu 2 ben va cung ky tai Hoi truong Kleber.

Thoa thuan ngay 20/10/1972 va Hiep dinh Paris ve Viet Nam ngay 27/1/1973

Ngay 8/10/1972 mo dau phien hop buoi chieu, Co van Le Duc Tho dua ra Du thao "Hiep dinh ve cham dut chien tranh, lap lai hoa binh o Viet Nam" va nhan manh: Hiep dinh nay chi nham giai quyet cac van de quan su, nhu van de rut quan My, van de trao tra nhung nguoi cua cac ben da bi bat trong chien tranh, van de ngung ban co kiem soat va giam sat quoc te o Viet Nam, bao gom ca van de Hoa Ky chiu trach nhiem han gan vet thuong chien tranh, khoi phuc kinh te mien Bac Viet Nam. Con cac van de chinh tri va quan su cua mien Nam Viet Nam thi chi thoa thuan ve nhung nguyen tac chinh. Sau khi ky Hiep dinh nay thi se ngung ban ngay.

Doan My rat vui mung truoc dong thai cua ta va ngay hom do da nhanh chong soan du thao Hiep dinh de kip trao cho ta.

Thoa thuan ngay 20/10

Trong cac cuoc gap rieng o giai doan thuc chat nay, cuoc hop ngay 11/10/1972 la dai nhat, keo dai suot 16h lien tuc, tu 9h30 ngay 11/10 den 2h sang hom sau. Cuoc hop da giai quyet duoc nhieu van de lon, Hiep dinh ve co ban da hoan thanh.Rieng hai van de "thay the vu khi" va cum tu "dan su o mien Nam Viet Nam" se duoc giai quyet ngay 17/10/1972.

Ngay 20/10, sau 12 ngay dam phan, hai ben da hoan thanh van ban Hiep dinh va thoa thuan se ky chinh thuc Hiep dinh vao ngay 31/10/1972.

Ta dat duoc 4 yeu cau: My cham dut su dinh liu quan su; ngung ban tren ca hai mien Nam, Bac; My rut quan; cong nhan hai chinh quyen, hai quan doi, hai vung kiem soat, cong nhan quyen tu quyet cua nhan dan Nam Viet Nam, cong nhan cac quyen tu do dan chu o mien Nam. Ngoai ra, My con nhan dong gop de xay dung lai sau chien tranh.

Ve phia My, trong bao cao gui Nixon sau khi hai ben dat duoc thoa thuan, Kissinger danh gia: "Ong Le Duc Tho da trinh bay mot de nghi moi dap ung duoc hau het cac doi hoi chu yeu cua chung ta: ngung ban, lay duoc tu binh; luc luong Bac Viet rut khoi cac nuoc lang gieng va quan trong nua la giu duoc chinh quyen Sai Gon".

Nixon lat long

Chu truong cua ta la khong de phien hop ngay 17/10 keo dai, nhung phia My voi nhung thu doan xao tra, da gay them nhung van de moi.

Trong cong ham ngay 23/10 tra loi cong ham ngay 18/10 cua Tong thong My, ta vach ro Hoa Ky da vien co khong chinh dang de vi pham mot cach rat nghiem trong nhung dieu da thoa thuan.

Truoc thai do lat long qua ro rang cua Nixon ngay 26/10, Chinh phu ta dua ra cong khai tinh hinh gap rieng giua hai nuoc, cong bo Hiep dinh da thoa thuan giua hai ben, dong thoi to cao My tri hoan viec ky ket va quy trach nhiem keo dai chien tranh cho My.

Day la dot dau tranh cong khai co tieng vang lon. Cac hang thong tan bao chi, dai phat thanh cac nuoc trong nhieu ngay lien tiep dua tin tuc ve viec nay; nhieu nhan vat quan trong trong chinh gioi My, chu yeu la phe doi lap, doi Nixon phai ky som Hiep dinh, khong de Thieu pha. Trong cac ngay sau do, chinh phu cac nuoc xa hoi chu nghia cung nhieu chinh phu khac, cac to chuc hoa binh va huu nghi tren the gioi... deu len tien ung ho ta, to cao My keo dai chien tranh va len an gay gat chinh quyen Thieu.

Thuong luong lai va thoa thuan cuoi cung

Ngay 20/11, hai ben hop lai. Di vao giai doan dam phan nay, hai ben da co mot co so chung la van ban Hiep dinh 20/10/1972 da duoc thoa thuan. Ta co tu the vung vang, thuan loi hon tu sau Tuyen bo 26/10. Du luan dong tinh ung ho ta, doi My som ky Hiep dinh.

Chu truong cua ta trong dam phan la giu vung nhung van de ve nguyen tac va noi dung da dat duoc trong Thoa thuan ngay 20/10/1972. Nhung sau tuyen cu, My cang co tim cach thay doi noi dung Hiep dinh, lat nguoc lai toan bo nhung van de then chot, tham chi chuong nao cung doi sua doi ve thuc chat, dac biet la yeu sach vo ly cua My doi rut quan mien Bac; doi bo dieu khoan ve "hai chinh quyen, hai quan doi... o mien Nam". Dong thoi, My cung dung thu doan de doa rat lao xuoc cang lo ro y do pha dam phan. Do quan diem hai Doan con xa nhau, hai ben thoa thuan tam ngung cac cuoc hop chinh thuc de cung ve xin chi thi chinh phu minh va trao doi cong ham.

Ngay 18/12, dong chi Le Duc Tho vua tu san bay Gia Lam ve toi nha thi may bay nem bom chien luoc B-52 am am doi bom xuong Ha Noi, Hai Phong va nhieu thanh pho khac. Sau 12 ngay dem chien dau ac liet, ta da thang lon, lam nen mot "Dien Bien Phu tren khong".

Bi that bai nang ne va bi du luan len an manh me, ngay 27/12, My phai gui cong ham cho ta de nghi gap chuyen vien ngay 2/1/1973, gap chinh thuc vao ngay 8/1/1973 tren co so cac nguyen tac cua Thoa thuan thang 10/72 va nhung bo sung sau do. Dong thoi Nixon thuc giuc Kissinger sang Paris voi nhiem vu co gang dat duoc mot giai phap, cho du doi phuong co dua ra dieu kien khat khe.

The la chinh quyen Nixon da ngung dam phan de nem bom, nay lai ngung nem bom de dam phan.

Ngay 23/1/1973, tren co so ket qua cac cuoc gap noi tren, dai dien VNDCCH va dai dien Hoa Ky da ky tat Hiep dinh Paris. Ngay 27/1/1973, Hiep dinh Paris da duoc Bo truong Ngoai giao 4 ben ky chinh thuc.

Hoi nghi Paris: nhung van de can nhin lai

Chu tich Ho Chi Minh voi Hoi nghi Paris

Ke tu sau ngay nuoc nha doc lap nam 1945, tat ca cac cuoc dam phan lon da trien khai, cac hiep dinh duoc ky ket deu mang dam dau an cua Chu tich Ho Chi Minh. Doi voi Hoi nghi Paris, Bac da cung Bo Chinh tri tung ngay, tung gio theo doi va chi dao. Sau do, tuy Bac khong duoc chung kien viec ky ket Hiep dinh cung nhu ngay giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc nhung tu tuong chi dao va nhung loi tien doan cua Bac van la kim chi nam cho cuoc dau tranh cua toan dan.

Mo man cho mat tran dau tranh ngoai giao la Nghi quyet Trung uong Dang lan thuc 13 (1/1967). Chu tri Hoi nghi, Bac noi: "...Co nhien ngoai giao la rat quan trong nhung cai von chinh la minh phai danh thang va minh phai co suc manh thi ngoai giao se thang".

Ngay 28/12/1967, Chu tich Ho Chi Minh hop Bo Chinh tri, chu truong mo dot tan cong va noi day Tet Mau Than nam 1968. Thang loi to lon da lam thay doi han tinh hinh theo huong co loi cho ta. Truoc that bai nang ne, My buoc phai nhan ngoi vao ban dam phan. Chu tich Ho Chi Minh hop voi Bo Chinh tri chu truong co the tiep xuc, nhung truoc het can ep My cham dut hoan toan viec nem bom mien Bac roi moi ban cac van de khac. Ngay 13/5/1968, Hoi nghi hai ben giua VNDCCH va My chinh thuc hop phien dau tien tai Trung tam Hoi nghi quoc te tren Dai lo Kleber, Paris, chinh thuc mo ra cuc dien "vua danh vua dam".

Sau khi ban voi Thu tuong Pham Van Dong, Chu tich Ho Chi Minh da de nghi cu dong chi Le Duc Tho lam co van va da ky sac lenh cu dong chi Xuan Thuy lam Bo truong Chinh phu de lam Truong doan. Bac tu tay viet thu cho Bo Chinh tri bao cho dong chi Le Duc Tho ban giao cong viec cho dong chi Pham Hung roi ra Ha Noi de di Paris dam phan voi My. Truoc khi di, Bac deu gap tung anh mot de dan do. Bac dan phai cu co van quan su tham gia Doan de giup Doan theo doi tinh hinh chien su va de phoi hop dau tranh tren ban Hoi nghi. Ngay 5/5/1968, Bac gap dong chi Xuan Thuy dan dam phan voi My phai than trong va kien tri, vung vang nhung khon kheo, phai theo doi sat tinh hinh trong nuoc nhat la tinh hinh chien su, tranh thu du luan nhan dan the gioi va nhan dan My, nhan dan Phap va Viet kieu.

Trong nuoc, Bac thuong xuyen hop voi Bo Chinh tri de nghe bao cao ve tinh hinh chien su o mien Nam va dien bien cua cuoc dau tranh ngoai giao.

Sau hon 5 thang ruoi dau tranh kien tri cua ta o Hoi nghi Paris, cuoi cung ngay 1/11/1968, My da phai cham dut nem bom va ban pha mien Bac. De danh gia dung muc thang loi co y nghia chien luoc nay, va de tranh chu quan va ao tuong, cung ngay, Bac hop Bo Chinh tri ban ve cong tac dau tranh ngoai giao o Hoi nghi Paris.

Tet Duong lich nam 1969, Bac da co bai tho chuc Tet va cung la bai tho chuc Tet cuoi cung cua Bac, trong do co hai cau da tro thanh bat hu:
Vi doc lap, vi tu do,

Danh cho My cut, danh cho nguy nhao

Tet am lich Ky Dau 1969, Bac gui dien chuc Tet anh chi em dang cong tac o Paris mo dau bang hai cau tho:

Xuan ga tuc tac den noi

Gui nguoi than thiet may loi mung Xuan

Ket thuc buc dien, Bac tang phai doan ngoai giao Viet Nam va cac ban Phap hai cau tho:

Ga Xuan tuc tac rang dong

Dua tin thang tran co hong bay cao

Thuc hien chu truong vua danh vua dam va lay chien truong la co ban, ngay 16/3/1969, Bac lai gui dien cho dong bao mien Nam khich le tinh than dong bao "danh cho den khi My nguy that bai hoan toan". Nhung chu truong cua Bac day long nhan ai va sach luoc het suc mem deo, Bac noi: "ta san sang cho My rut quan co the dien", san sang trai tham do cho quan My rut ve nuoc.

Thang 5/1969, dong chi Xuan Thuy ve nuoc bao cao tinh hinh Hoi nghi voi Bac va Bo Chinh tri, Bac yeu cau dong chi Nguyen Duy Trinh dua thang tu san bay ve nha Bac de nghe chuyen. Tiep den Bac con gap dong chi Xuan Thuy hai lan nua. Sau 4 lan bao cao voi Bac va Bo Chinh tri truoc khi tro lai Paris, dong chi Xuan Thuy da nhan duoc chi thi: Luc nay tan cong ngoai giao la rat quan trong va co y nghia chien luoc.

Dau thang Tam 1969, Bac da met nhieu, nhung ngay 12/8/1969, Bac van len nha nghi Ho Tay tham Dong chi Le Duc Tho va Phai doan ta o Paris moi ve. Cac dong chi phuc vu ke lai rang hom do Bac yeu, troi lai mua, cac dong chi khong muon de Bac biet Doan o Paris ve, nhung khi Bac biet, Bac nhat quyet di gap, cac dong chi phai xin y kien Ban bi thu hai lan, cuoi cung danh de Bac di. Luc ve, Bac bi nhiem lanh.

Ngay 22/8/1969, Bac gui dien cho cuoc gap go quoc te thanh nien va sinh vien hop o Helsinki, Phan Lan, khang dinh muon co hoa binh : "My phai cham dut chien tranh xam luoc va rut khoi mien Nam Viet Nam". Mot tuan le truoc khi Bac mat, ngay 25/8/19698, gui thu tra loi buc thu ngay 15/7/1969 cua Tong thong My Nixon, Bac noi con duong de My rut khoi cuoc chien tranh trong danh du la tim ra mot giai phap dung dan cho van de Viet Nam.

Chi con 4 ngay cuoi cung tren giuong benh, Bac con nghe dong chi Vo Nguyen Giap bao cao tinh hinh mien Nam va hoi tin ve Hoi nghi Paris. Va den 9h47" ngay 2/9/1969 thi Bac vinh biet chung ta.

Chu tich Ho Chi Minh da qua doi, nhung hai Doan cua ta o Hoi nghi Paris da thuc hien xuat sac loi day cua Bac va da gianh duoc thang loi nhu loi day cua nguoi.

Hai doan, "Tuy hai ma mot, tuy mot ma hai"

Tai Hoi nghi Paris ve Viet Nam, nuoc Viet Nam co hai doan dai bieu: Doan Viet Nam Dan chu Cong hoa va Doan Mat tran Dan toc giai phong, sau do la Doan Chinh phu Cach mang lam thoi Cong hoa mien Nam Viet Nam. Doi phuong tim moi cach de ha thap vai tro cua Doan Mat tran Dan toc giai phong. Truong doan My, trong cac bai phat bieu cua minh, thuong dung loi noi trong lung de huong vao VNDCCH ma phot di MTDTGP. Truong doan MTDTGP, trong tu the nguoi dai dien chan chinh cua mien Nam chien dau chong My, da noi len tieng noi chinh nghia cua nhan dan mien Nam, doi My phai cham dut chien tranh xam luoc, rut het quan ra khoi mien Nam, xoa bo chinh quyen Sai Gon tay sai do ho lap ra, ton trong quyen tu quyet cua nhan dan mien Nam Viet Nam. Truong doan VNDCCH vua dua ra lap truong rieng cua minh vua ung ho manh me lap truong cua Mat tran.

Truoc mat the gioi, khong ai khong thay rang lap truong 5 diem cua MTDTGP va lap truong 4 diem cua VNDCCH la cung mot tieng noi chung. Song khong ai nhan ra rang do la lap truong cua hai doan dam phan doc lap.

Sach luoc "tuy mot ma hai, tuy hai ma mot" da duoc van dung mot cach nhuan nhuyen, kheo leo trong suot ca qua trinh dam phan, tu luc mo dau den ket thuc hoi nghi.

Thong thuong cac Truong doan deu lan luot duoc quyen phat bieu mo dau cho moi phien hop. Nhung den luot minh, Truong doan VNDCCH bao gio cung nhuong quyen phat bieu truoc cho Truong doan MTDTGP va CPCMLT.

O day da co su phan cong va phoi hop nhip nhang, an y giua hai doan trong toan bo qua trinh dam phan, tu viec xac dinh dau phap cho tung thoi ky, tung phien hop cho den viec dua ra sang kien ve giai phap tai dien dan cong khai hay cac cuoc gap rieng; tu cac bai phat bieu cua cac Truong doan ta trong Hoi nghi cho den viec tranh thu du luan trong cac cuoc hop bao cua nhung nguoi phat ngon; tu cac hoat dong dam phan cua hai doan tai Paris cho den nhung hoat dong ngoai giao nha nuoc va ngoai giao nhan dan tren nhieu dia ban, nhieu nuoc va nhieu dien dan khac theo do Doan Mat tran va Chinh phu Cach mang Lam thoi thuong huong chu yeu vao the gioi thu ba, Phong trao Khong lien ket, Phong trao nhan dan cac nuoc phuong Tay.

Tom lai, co the thay rang Hoi nghi Paris ve Viet Nam la cuoc dam phan dai nhat de cham dut mot cuoc chien tranh dai nhat trong the ky XX; la cuoc doi thoai giua hai luc luong doi dau tren chien truong khong can suc nhau ve moi mat; la tam diem cuoc doi choi giua hai nen ngoai giao: nen ngoai giao nha nghe cua mot sieu cuong voi nen ngoai giao cua mot nha nuoc cach mang con non tre. Day la cuoc dau tri quyet liet giua hai y chi, hai tri tue, hai loai phap ly va dao ly, hai thu muu luoc ma ta thuong goi la dau chi, dau tri, dau ly va dau muu.

Thang loi cua Hoi nghi Paris chung to su truong thanh vuot bac cua nen ngoai giao Viet Nam, theo tu tuong Ho Chi Minh. Cung voi nhung thang loi tren chien truong, thang loi tren ban dam phan dem lai cho Viet Nam cac quyen dan toc co ban la doc lap, thong nhat, chu quyen va toan ven lanh tho, buoc My phai ky Hiep dinh cong nhan cac quyen do ma o Hoi nghi Geneve 1954 My da tu choi khong cong nhan, va truoc do My cung chua he ky voi nuoc nao. Hoi nghi da de lai nhieu bai hoc kinh nghiem quy gia cho cong tac ngoai giao, dac biet la nghe thuat dam phan.

  • Huyen Trang (tong hop)
Viet Bao
Comment :Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
Paris talks - 30 year look back
United States, Xuan Thuy, Hanoi, Union Face, the North Vietnamese, u0026 quot Vietnam, National Liberation Front, President Ho Chi Minh, South Vietnam Nam, Saigon government, political issues, Le Duc Tho, Paris Conference, the political issues, war, day
Paris Conference on Vietnam in 1973.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cuộc đàm phán Paris - 30 năm nhìn lại

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cuộc đàm phán Paris - 30 năm nhìn lại bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai

Nhan xet, hay lien he ve tin Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cuoc dam phan Paris 30 nam nhin lai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin the gioi trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin the gioi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0