Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong

Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Voi loi danh so truong cua Viet Nam thi nhung gi cong nghe khong lam duoc, thi chien thuat lam duoc, nhung gi ma cong nghe lam duoc, thi chien thuat khong can... 

Chien thuat hai quan – mot thanh phan cau thanh cua nghe thuat, bao gom ly thuyet va thuc te huan luyen tac chien va thuc hien cac hoat dong tac chien tren bien cua cac don vi binh chung hop thanh, cac binh chung, cac phan doi cua cac binh chung thuoc quan chung hai quan. Chien thuat hai quan duoc hinh thanh tu thoi co dai, khi cac chien ham con su dung mai cheo va buom, cac tran chien dau thong thuong dien ra trong dieu kien thoi tiet tuong doi tot, cac don tan cong chu yeu la giap tran, dam tau, do bo giap chien chiem thuyen.

Su phat trien cua vu khi nong tron (sung than cong) da thay doi hinh thai chien thuat hai quan, sung than cong tro thanh vu khi chu luc tren chien ham, cac tran danh tren bien dien ra voi cac tau thuyen duoc trang bi phao ham, co dong tren tuyen co dong chien dau, tan cong va giap chien bang hoa luc phao binh. Viec xuat hien cac phao ham co co nong lon hon ( 338 mm) dong thoi voi ky thuat lai tau da xuat hien chien thuat tan cong co dong hang doc, dot pha tuyen chien dau cua doi phuong va can chien bang phao ham voi cac cuoc do bo giap chien bang thuy binh giua the ky 18.

Su xuat hien may hoi nuoc da lam thay doi cac chien ham, den giua the ky 19. Luc luong tac chien chu luc cua ham doi la cac chien ham dong co hoi nuoc va co boc giap chong dan (Thiet giap ham) Chien thuat ham doi co thay doi, co 3 buoc tien hanh mot tran chien tren bien, trinh sat ham doi doi phuong bang cac tau khu truc hang nhe, trien khai doi hinh chien dau cac thiet giap ham va cac tuan duong ham boc thep; tac chien tan cong hay phong ngu bang hoa luc cua phao ham; phat trien tien cong tieu diet ham doi doi phuong bang cac khu truc ham hang nhe hoac khu truc ham hang nhe thuc hien cac don danh chan bao ve cho cac thiet giap ham chu luc rut lui trong truong hop tran chien khong phat trien thuan loi.

Cac chien thuat bao gom co tien cong bang hoa luc manh, dot pha doi hinh chien ham doi phuong bang hoa luc tap trung, tan cong canh suon, chia cat va bao vay tieu diet. De xuyen pha doi hinh, tan cong ky ham cua lien doan chien ham doi phuong, thong thuong su dung mot lien doi cac tau khu truc boc giap toc do cao. Song song cung voi chien thuat phao ham, cung xay dung chien thuat cac khu truc ham, cac chien thuat xay dung tuyen phong thu thuy loi va vat can.

Su phat trien cua chien thuat hai quan dac biet phat trien trong dai chien the gioi lan thu I, do co su thay doi sau sac trong tinh chat cua cac tran danh tren bien, do su phat trien cua khoa hoc cong nghe da dua vao bien che hai quan nhung loai vu khi trang bi moi, do la ngu loi, may bay va tau ngam, so luong cac chien ham tang vot va tu do, xuat hien nhung khai niem moi ve chien luoc va chien dich hai quan.

Trong khoi lua cua noi chien chong bach ve va cac luc luong can thiep nuoc ngoai da hinh thanh chien thuat Hai quan Xo Viet, dong thoi do dac thu cua chien tranh, chien thuat hai quan bao trum them nghe thuat tac chien cua cac ham doi hai quan duong song va cac bien ho, nghe thuat tac chien tren song lon nhu song Vonga, Amur, Dnhepr .. phoi hop voi chien thuat cua luc quan. Hai quan tham gia cac hoat dong chien dau nhu do bo duong song va duong bien, tac chien vung nuoc ven bo va bao ve cac can cu bo bien, hai cang quan, dan su. Den nhung nam 1920x – 1930x da hoan thanh nhung ly luan va thuc tien co ban cho nghe thuat tac chien cua Hai quan Xo Viet.

Chien tranh the gioi lan thu II lam thay doi hau het nhung ly luan co ban, quan niem va khai niem khong gian chien truong, dac biet, khai niem tac chien chien thuat duoc chia ra thanh 2 tu duy ro ret, tu duy phat trien chien thuat theo huong tac chien Khong - Hai cua cac nuoc phuong Tay va tu duy tac chien theo huong Bo- Khong- Hai cua cac nuoc dang phat trien phu hop voi he tu tuong phong thu dat nuoc. Trong cac nuoc co nen cong nghiep hung manh va co tu duy kinh te hai duong nhu Nhat Ban hay My, vai tro quan trong trong tac chien hai duong la luc luong khong quan hai quan co tren tau san bay.

Hai quan cac de quoc bien da phat trien he thong chien thuat khong hai, trong do khong quan hai quan dong vai tro don tan cong chu luc. Khong quan Hai quan trien khai cac tran danh hai chien, khi luc luong chien ham cua cac ham doi con cach xa nhau hang tram hai ly, dong thoi luc luong tau ngam luon sau danh vao cac chien ham quan trong, hoac cat duong van tai, pha doi hinh chien dau cua doi phuong. Cac luc luong khu truc ham hoac tau tuan bien phong ngu loi hang nhe, toc do cao, duoi su yem tro cua khong quan danh pha doi hinh dich.

Su co mat cua cac tau tuan duong, tuan duong boc thep, thong thuong di kem voi tieu diet luc luong hai quan con lai cua doi phuong, hoac danh pha cac can cu ven bo, yem tro hoa luc do bo duong bien. Ap dung khong quan va tau ngam phong loi cho phep mo khong gian chien truong rong lon, cac don tan cong dien ra da chieu, tu tren khong, tren bien, va duoi bien. Noi dung quan trong bac nhat trong chien thuat hai chien cua dai chien the gioi lan thu 2, do la tien hanh cac chien dich tan cong bang khong quan hai quan, va nhung cuoc chien dau ngam duoi nuoc.

Hai mat tran deu co su lien ket phoi hop cac don vi trong quan chung hai quan nham dat muc tieu tieu diet hai luc cua doi phuong.Nghe thuat tac chien hai quan cua quan doi Xo Viet phat trien theo huong doc lap tac chien cua cac ham doi co su yem tro tich cuc cua khong quan hai quan co can cu tren bo, dong thoi tac chien phoi hop chat che voi cac luc luong bo binh. Muc tieu quan trong hang dau cua cac ham doi, la cac tuyen duong van tai bien cua doi phuong. Do do, chien thuat hai quan Xo Viet tap trung vao nhung tran danh cat duong van tai voi nhung don tan cong tap trung cua khong quan Hai quan, tau ngam va cac hai doan tau toc do cao nham tieu diet cac doan congvoa van tai, cho quan hoac do bo duong thuy cua doi phuong.

Dac biet, hai quan Xo Viet phat trien manh chien thuat su dung cac hai doi tau ngam tap trung tien cong ham doi hoac cac doan van tai quan su cua doi phuong, co su phoi ket hop chat che cua cac luc luong khac nhu khong quan chien thuat, khong quan chien luoc va may bay tiem kich. Trong cac tran danh cua dai chien the gioi lan thu II, luc luong linh thuy danh bo Xo Viet da phat trien manh ky thuat do bo duong bien, ket hop voi nhung don tan cong hoa luc cua phao ham, danh vu hoi, tat suon, chiem ban dap ven bo va thoc sau vao hau phuong doi phuong, ket hop voi cac binh chung cua luc quan danh bao vay tieu diet dich.

Su phat trien cua chien thuat hai quan

Dai chien the gioi thu II ket thuc. Cac de quoc ven bien phat trien manh luc luong Hai quan theo xu huong vien duong, su dung luc luong khong quan hai quan nhu nhung don danh chu luc de tieu diet luc luong phong thu bo bien cua doi phuong, tieu diet ham tau ngay tren quan cang bang nhung don danh chien luoc. Trong cuoc dua tren va duoi bien, luc luong tau ngam phat trien manh me voi tam nhiem vu tac chien ngay cang cao, tu nhung don danh tieu diet ham doi den nhung don danh vao sau trong noi dia doi phuong.

Su phat trien cua tau ngam hat nhan, vu khi huy diet lon va cong nghe dien tu - vien thong, dieu khien hoc khien nghe thuat tac chien tiep tuc hoan thien va phat trien theo xu huong ton trong hoa luc. Cong nghe phuong tien mang- ten lua dan dao, ten lua hanh trinh mang cac dau dan huy diet lon, dau dan thong thuong, dau dan co luong no manh co tam ban len den hang tram, hanh nghin hai ly. Cac tau ngam, chien ham noi tro thanh cac can cu quan su va cac diem hoa luc tam xa, cac don tan cong duoc phat trien tu nhieu huong vao mot muc tieu, cac tau co the quan ly nhieu muc tieu trong mot tran danh.

So do bay cua ten lua chong tau BGM109 Tomahawk
So do bay cua ten lua chong tau BGM109 Tomahawk.
Phuong an tac chien duoc chia thanh 2 khong gian chien truong, chien truong tren bien va chien truong duoi day bien. Cac giai doan cua hai chien bao gom co 3 giai doan:

Giai doan 1- Tan cong tren mat bien va cac can cu bo bien bang nhung don danh tap trung cua khong quan, hoa luc hai quan bao gom ten lua hanh trinh va phao ham tam xa va san ngam va chong ngam duoi day bien sau.

Giai doan 2- Hoa luc khong – hai phat trien sau vao cac muc tieu quan trong tren dat lien, cac khu truc ham va chien ham cao toc che ap luc luong phong thu vung nuoc va phong thu bo bien. Luc luong tau ngam va cac hai doi danh ngam pha huy tuyen phong thu ngam duoi bien ( thuy loi, luoi chan tau, v.v…) tao cua mo cho luc luong do bo duong bien.

Giai doan 3- Khong quan hai quan thuc hien nhiem vu khong che bau troi, quan ly cac muc tieu mat dat, dap tat cac hoa diem dot ngot phat sinh, danh chan cac tuyen van tai va san lung cac muc tieu tren bo va tren bien. Luc luong linh thuy danh bo, hai quan trien khai do bo duong bien, tan cong pha huy cac muc tieu bo bien.

Tac chien phong khong cua hai doi tau ngam
Tac chien phong khong cua hai doi tau ngam.
Su phat trien cua cac loai ten lua, bom dieu khien, bom thong minh, may bay chien dau khong nguoi lai lam tang suc manh cua cac don danh chien thuat, tu viec phat trien cac tau mang ten lua da phat trien cac hinh thai chien thuat; chien thuat tau ngam mang ten lua, chien thuat tau tuan bien, tuan duyen mang ten lua, chien thuat cua cac khu truc ham ten lua, chien thuat cua may bay cuong kich chong tau, truc thang tan cong chong ham di kem voi nhung chien thuat truyen thong nhu tac chien tien cong cua cac tau phong ngu loi tang hinh, chien thuat tan cong tau ngam, chien thuat chong ngam, chien thuat quet min va mo cua mo, chien thuat tan cong che ap duong khong, ven bien voi cac luc luong phong khong, luc luong phong thu bo bien, chien thuat do bo khong – hai ket hop.

So do tan cong muc tieu bang ten lua hanh trinh
So do tan cong muc tieu bang ten lua hanh trinh.
Tau ngam nguyen tu mang ten lua co kha nang co dong bi mat, dai ngay tai nhung vung bien nam ngoai kha nang chong ngam cua doi phuong, tan cong bat ngo bang ten lua dan dao mang dau dan huy diet lon, ten lua hanh trinh vao cac muc tieu tren bien va tren dat lien voi chieu sau tan cong hang nghin km. Khong quan hai quan mang ten lua co the tan cong tu nhieu huong, nhieu muc tieu cung mot luc voi cac ten lua chong ham tren khoang cach ngoai tam phong thu cua cac loai vu khi phong khong doi phuong.

Cac tau tuan duong, khu truc ham mang ten lua co the danh chan cac luc luong khong quan chong tau va tiem kich ngay tren duong bang cat canh cua doi phuong. Luc luong tau ngam va luc luong dac nhiem hai quan, voi nhung trang bi hien dai (tau ngam mini, robot ngu loi) co kha nang tiep can tuyen phong thu ven bien cua doi phuong va pha huy cac khu vuc phong thu bien, vo hieu hoa cac tran dia ten lua bo bien.

Tac chien khong doi hai
Tac chien khong doi hai.
"Cu ra don" so truong Viet Nam

Phuong thuc chien thuat "thong tri bau troi” ket hop voi vu khi trang bi hien dai la dang tro thanh moi nguy hiem cua cac nuoc ven bien dang phat trien va co nen cong nghiep quoc phong han che. Cac cuoc chien tranh vung Vinh da minh chung cho kha nang tac chien cua cac cuong quoc bien va su nguy hiem cua cong nghe chien tranh hien dai. Nhung neu "nhung gi cong nghe khong lam duoc, thi chien thuat lam duoc; nhung gi ma cong nghe lam duoc, thi chien thuat khong can". Trong moi dieu kien chien truong, cong nghe luon song hanh cung chien thuat de hoan thanh nhiem vu.

So do hoat dong tau khu truc Maddox o Viet Nam
So do hoat dong tau khu truc Maddox o Viet Nam
Trong cuoc chien tranh Viet Nam, voi mot dat nuoc khong co nen cong nghiep quoc phong, luc luong hai quan con rat mong, Quan doi My da dieu dong mot luc luong hai quan hung manh, bao gom ca tau san bay, tuan duong, khu truc, phong toa toan bo khu vuc bo bien Viet Nam va khong phan Viet Nam, hoa luc phao binh cua Hai quan My tan cong toan bo khu vuc bo bien, hoa luc khong quan co mat 24/24 khong che bau troi Viet Nam.

Nhung Hai quan My cung phai chiu nhung don danh cua mot luc luong hai quan nho be va cung phai chiu nhung ton that bat ngo. Thuc hien y do tan cong Mien Bac de giai toa ap luc Ngoai khoi vinh Bac bo, tau khu truc Maddox tiep tuc tien ve phia bac, xam pham hai phan cua nuoc Viet Nam dan chu cong hoa va gay ra mot so vu khieu khich doi voi thuyen danh ca cua ngu dan mien Bac.

Dac biet dem 31-7 rang sang 1-8-1964, tau khu truc Maddox da xam pham vung bien Quang Binh, sau do tien len phia bac, dieu tra cac mang luoi phong thu cua Viet Nam o khu vuc deo Ngang, Hon Mat, Hon Me, Lach Truong. Phan doi 3 gom ba xuong phong loi 333, 336, 339 nhan nhiem vu danh chan. Ngay 2-8, 3 xuong phong loi cua Hai quan Viet Nam tiep can va tan cong. Tau khu truc Maddox su dung hoa luc manh danh chan, tau 333 nghi binh cho xuong 336 va 339 tan cong. My su dung 5 may bay hai quan tham chien, hoa luc cua tau khu truc lam 2 xuong 336 va 339 bi ton thuong. Xuong phong loi 333 quay tro lai, du bi trung dan phao nhung van tan dung toc do cao va ap sat khu truc ham Maddox, bi trung 1 qua ngu loi cua xuong 333. tau Maddox rut khoi vinh Bac bo.

So do hai chien voi tau Maddox
So do hai chien voi tau Maddox.
Tran hai chien thu 2 dien ra ven bo bien Dong Hoi, ngay 19/4/1972 giua khong quan va hai quan Viet Nam va ham doi 7 My.

Luc luong tham chien phia Hai quan nhan dan Viet Nam gom: 3 tau phong loi; 2 Mig-17F Fresco-C . Ve phia Ham doi 7 co su tham gia cua: 1 Tuan duong ham (tuan duong ten lua USS Oklahoma City-CLG5); 2 khu truc ham (khu truc USS Lloyd Thomas, USS Higbee);1 ho tong ham(ho tong ham ten lua USS Sterett-DGL-31).

So do hai chien danh lien doi tau ham doi 7 My
So do hai chien danh lien doi tau ham doi 7 My.
Hai phi cong Viet nam la Le Xuan Di va Nguyen Van Bay, duoc su yem tro cua cac xuong phong loi nghi binh, xuat kich tu san bay da chien, da su dung phuong thuc tan cong bay thap tranh he thong radar canh bao, he thong ten lua va phao phong khong cua cac chien ham duoc trang bi vo cung hien dai. May bay MIG 17 cua khong quan Viet Nam bay cach mat nuoc bien 10 m, phong bom. Bom da danh trung boong tau cua hai chien ham, hai may bay MIG 17 quay ve san bay an toan.

MIG 17 hai chien
MIG 17 hai chien.
Tu hai tran cua khong quan, hai quan Viet Nam, ro rang voi nghe thuat tac chien bat ngo, ky thuat su dung trang bi thanh thao, cung voi phuong thuc tiep can doi phuong nam ngoai du kien da lam cho mot luc luong hai quan hung manh bi roi vao tinh trang bat ngo, lung tung doi pho va rat de bi tieu diet hay danh thiet hai nang.

Hai chien kinh dien

Dien hinh cua chien thuat su dung ten lua chong tau duoc the hien trong tran hai chien giua cac lien doi tau chien mang ten lua va ngu loi cua Israel voi Syria va cac nuoc Arap. Truoc cuoc chien tranh 6 ngay Hai quan Israel duoc trang bi cac tau phong ten lua cao toc lop "Reshef" trang bi ten lua chong tau Gabriel. Hai quan Syria va cac nuoc Arap duoc bien che cac tau phong ten lua Kamar va Osa su dung ten lua Termite-U co tam ban 35 – 40 km dieu khien bang radar. Ten lua Gabriel co do chinh xac rat cao, nhung tam ban ngan hon den 2,5 lan.

Do do, de co the tan cong, tau phong ten lua cua Israel phai di vao tam ban cua tau ten lua Kamar va Osa tu 20 den 25 km. Sau khi bi ton that mot so tau, Hai quanIsrael da thay doi chien thuat tac chien, ho quyet dinh giai quyet van de bang giai phap gay nhieu dau dan ten lua chong tau bang cac dau tao xung gay nhieu, dong thoi son phu tau bang lop vat lieu hap thu song radio, chuyen thanh nhiet luong toa ra ngoai khong khi.

Tran hai chien hai ngay 6-7/10/1963. Hai quan Israel su dung nam tau phong ten lua di vong qua bo bien Lybia, vao luc 2228 ngay 6/10/1973 da phat hien lien doi tau phong loi Syria do ben bo bien Lattakia. Hai doi tau Israel su dung phao ham danh chim 5 tau phong loi Syria. Sau do quay ve huong dong ra bien, su dung ten lua tieu diet 1 tau quet min cua Syria. Luc do 3 tau ten lua cua Syria da phat hien ra doi tau cua Israel tren khoang cach 40 km, ca hai ben deu su dung toc do di chuyen de chiem vi tri tan cong, o khoang cach 37,5km hai doi Syria su dung uu the cua ten lua da phong loat dau tien. Hai quan Israel lap tuc khoi dong he thong gay nhieu, ten lua chong tau cua Syria lac huong va lao xuong bien, hai doi tau phong ten lua cua Israel dung toc do cao tiep can tau cua Syria, ban ha 2 tau phong ten lua cua Syria, tau thu 3 bo chay va bi mac can, bi phao ham cua Israel tieu diet.

Hai chien cua tau ten lua Israel va Syria
Hai chien cua tau ten lua Israel va Syria.
Chieu ngay 7/10/1973, ham tau Israel xuat kich danh chan lien doan tau cua Arap, gom 4 tau phong ten lua lop Osa trang bi ten lua Termit U. 2300 cung ngay, lien doan tau Arap phat hien ham tau Israel o khoang cach 38km, loi dung uu the cua ten lua da phong 12 dau dan ve phia tau Israel, ham tau cua Israel su dung chien thuat cu, bat toan bo he thong gay nhieu va tang toc tien ve lien doi tau Arap can chien, 12 ten lua chong tau Termite-U bi nhieu loat lac huong roi xuong bien, sau 12 phut truy duoi, ham doi Israel bat kip lien doi tau Arap va khai hoa ten lua Gabriel, danh chim 3 tau phong ten lua, tau thu 4 bi ton thuong nang ne va phai tha troi ve cang.

Hai chien cua tau ten lua Israel va cac nuoc Arap
Hai chien cua tau ten lua Israel va cac nuoc Arap.
Trong tran chien quan dao Falklands thuoc vung bien Argentina, voi nhung may bay cu ky Skyhawk, ten lua chong ham Excocet, nhung bang chien thuat danh can chien, bay sat mat nuoc bien tranh radar va ten lua phong khong, khong quan Argentina da danh thiet hai nang ham doi hung manh cua Anh, danh chim 6 chiec chien ham hien dai. Mac du that bai trong viec danh lai quan dao Falklands, nhung chien thuat bay sat mat nuoc bien, phong ten lua chong tau vao suon tau, tro thanh ky thuat tac chien co ban cua khong quan Hai quan cac nuoc ngheo.

Tu nhung ly luan va quan diem cua chien tranh cong nghe cao, doi voi cac luc luong phong thu, de chong lai mot cuoc tap kich khong – bien hien dai, can co su to chuc phong thu chu dao, ty mi va tinh den moi tinh huong. Huan luyen chien thuat va thuc hanh nghe thuat tac chien thuong xuyen, lien tuc, voi cuong do ngay cang cao va muc do ngay cang tang cuong.

Phuong an phong thu nao cho Bien Dong?

Viet Nam co bo bien dai, nhieu dao, vung dac quyen kinh te rong cho nen hien nay viec xay dung ke hoach, phuong an phong thu nham giu vung chu quyen trong moi tinh huong la dieu het suc quan trong. He thong phong thu can quan ly khong trung tren bien, quan ly mat bien, quan ly chieu sau duoi bien. Luc luong hai quan (khong quan, ham doi, cac luc luong phong thu bo bien huan luyen tac chien va san sang tac chien tren mot tuyen phong thu co chieu rong, da tang, bao gom cac cac bai thuy loi thong minh, cac bai vat can co dong, cac tuyen chien dau cua ham doi tau ngam, khu vuc phong thu hoa luc cua cac ham doi hoac lien doan tau tuan bien, tuan duyen, truc thang da nang, cac luc luong dac nhiem hai quan va cac luc luong phong thu bo bien (phao tam xa, ten lua doi ham, he thong phong khong ten lua va phao phong khong).

He thong ten lua bo bien Bastition su dung ten lua YAxon
He thong ten lua bo bien Bastion su dung ten lua Yakhon.
Trong chien tranh hien dai, viec su dung cac radar tam xa, cac sonar cong suat lon, cac may bay robot, may bay trinh sat va ve tinh trinh sat tao thanh mot he thong quan sat tinh vi, bao trum ca khong gian 3 chieu cua chien truong, nhiem vu to chuc mot he thong nguy trang, che khuat tam nhin tren mot hoac nhieu vung rong de hai thuyen, tau ngam co the xuat kich bi mat, bat ngo la yeu to quan trong trong bao ve luc luong.

He thong thong tin lien lac, trinh sat va va kiem soat an toan thong tin la cac mach mau trong mot he thong phong thu manh truoc cac don tan cong che ap thong tin. Thanh cong trong bao ve mang truyen thong la co so de trien khai hai chien phong thu thanh cong. Khi xay dung, bo tri va huan luyen tac chien, can chu trong cac tinh huong bi tan cong thong tin bang cac phuong tien vu khi hien dai.

Tac chien tau ngam la nghe thuat tac chien quan trong nhat cua chien dau phong thu, no bao gom co tim kiem muc tieu theo yeu cau nhiem vu duoc giao, tan cong muc tieu, phuc kich dai ngay o cac khu vuc co kha nang tan cong cac ham doi doi phuong, quet min, trien khai luc luong dac nhiem hai quan, dau tranh chong lai cac phuong tien san ngam nhu may bay, cac lop tau san ngam, chien dau voi tau ngam doi phuong. Luc luong tau ngam co the tac chien doc lap hoac tac chien lien ket phoi hop voi cac binh chung cua hai quan.

Mot tau ngam co the quan ly nhieu muc tieu, dong thoi cac muc tieu theo yeu cau tac chien cung duoc quan ly boi nhieu phuong tien chien tranh nhu chien ham, khong quan hai quan. Dac thu cua tac chien tau ngam la bi mat trien khai luc luong tren bien, tham gia cac hoat dong tac chien duoi bien (phuc kich, tap kich, yem tro hoa luc, san ngam va chong san ngam, co dong tu quan cang ra bien, va tu bien vao can cu deu phai bi mat toi da. Cac don tan cong thuong duoc thuc hien bang ten lua hanh trinh, dan dao, hoac ngu loi chong tau.

May bay Su 27 tan cong
May bay Su 27 tan cong muc tieu.
He thong phong khong phong thu bo bien la yeu to tien quyet dam bao thang loi cho he thong phong thu. Khi tan cong, doi phuong se su dung nhung don tan cong tu tau ngam, tau noi, may bay cuong kich ten lua. He thong phong khong co nhiem vu quan trong la danh chan cac don tan cong bang ten lua hanh trinh, ten lua dan dao, may bay tang hinh tam thap, bom thong minh.

Do tinh chat dac thu cua vu khi hien dai, he thong phong khong se phai trai rong, tu cac hai thuyen, may bay tiem kich khong hai den cac cum phao, ten lua phong khong co dinh hoac co dong, da tam va da huong. He thong phong khong can chu trong phat trien cac co nong khac nhau, tu co nong tam rat thap 12,7mm den 14,5 mm, 23 mm, 30 mm va cac loai ten lua tam thap nhu Igla den tam trung Vonga, tam xa nhu to hop ten lua S-300.

Cac don vi phong khong phai duoc ket noi trong mot he thong phong khong chien thuat dang mang Net, tao ra cac cum hoa luc day dac co dong, tren bien, ven bien va co dong bo bien. Ap dung triet de he thong dieu hanh bang cong nghe truyen thong dang mang da diem, da trung tam. Da tang chi huy, quan ly va ket noi chat che voi cac he thong chi huy, kiem soat, truyen thong va lien ket phoi hop.

Trong giai doan phat trien cong nghe hien dai ngay nay, voi muc chi phi khong lon, co the tao ra duoc cac khu vuc nhieu loan dien tu, quang dien hoac radio, vung mu dieu khien do rat nguy hiem cho cac loai vu khi dieu khien nhu ten lua hanh trinh, bom hoac dau dan co dieu khien laser hoac tu dan hong ngoai. Khi cac loai vu khi hien dai bay vao vung nhieu dien tu, quang hoc se mat dieu khien va tu huy. Viec nghien cuu che tao phai duoc thuc hien ngay hom nay, vi do la kha nang phong thu manh me cua tuong lai.

May bay SU 27 su dung ten lua chong tau bao ve vung bien
May bay SU 27 su dung ten lua chong tau bao ve vung bien.
Phuong an phong thu cao nhat la tan cong, doi voi cac luc luong doi phuong co cong nghe quoc phong va tiem nang quan su lon, nguyen tac song con trong tan cong van la co dong nhanh, bi mat, bat ngo, su dung chien thuat tap kich bi mat, cac don tan cong don dap tu nhieu huong, nhieu chieu, nhieu phuong tien hoa luc, chu trong tap trung cac phuong tien hoa luc nhu khong quan hai quan, xuong phong ngu loi hoac ten lua chong tau tap trung vao mot muc tieu la phuong thuc chu yeu de chong lai cac ham tau hien dai.

Cac don tan cong co the dien ra truc tiep, voi muc tieu la cac chien ham hoac tau ngam, nhung cung co the gian tiep bang cac luc luong dac nhiem hai quan, nhu tau ngam hai quan danh tieu diet cac doan tau quan su van tai, may bay cuong kich hoac luc luong dac nhiem hai quan danh cac can cu quan su tren dat lien cua doi phuong hoac tren dao, tren tau san bay.

Tau tuan bien su dung ten lua chong tau
Tau tuan bien su dung ten lua chong tau.

Comment :Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới
naval tactics and "blow blow" in the South China Sea
Vietnam, Soviet Union, China Sea, Naval Air Force, anti-ship missiles, cruise missiles, destroyers, missile , development, speed, tactical, combat, defense, submarines, enemy, Israel
With the fighting style knack of Vietnam, what technologies do not, then do the tactics, the what technology can do, they do not need tactics ....

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chiến thuật hải quân và "cú ra đòn" ở Biển Đông

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chiến thuật hải quân và "cú ra đòn" ở Biển Đông bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chien thuat hai quan va cu ra don o Bien Dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin the gioi trong chuyen muc The gioi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin the gioi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0