Tu lieu tham khao cuoc thi tim hieu Tuoi tre voi Luat giao thong duong thuy noi dia



Cau 1: Luat giao thong duong thuy noi dia thong qua ky hop thu 5, khoa 11 Quoc hoi nuoc CHXHCN Viet Nam bao gom bao nhieu chuong, dieu? Cac chuong quy dinh nhung noi dung gi? Hay neu pham vi dieu chinh cua luat?

Tra loi:

1. Luat giao thong duong thuy noi dia duoc thong qua tai ky hop thu 5, khoa 11 Quoc hoi nuoc CHXHCN Viet Nam bao gom: 9 chuong, 103 dieu.

2. Cac chuong quy dinh nhung noi dung:

- Chuong I (tu dieu 1 den dieu 8): Nhung quy dinh chung.
- Chuong II (tu dieu 9 den dieu 23): Quy hoach, xay dung va bao ve ket cau ha tang giao thong duong thuy noi dia.
- Chuong III (tu dieu 24 den dieu 28 ): Phuong tien thuy noi dia.
- Chuong IV (tu dieu 29 den dieu 35 ): Thuyen vien va nguoi lai phuong tien.
- Chuong V (tu dieu 36 den dieu 68). Gom:

Muc 1: Quy tac giao thong (tu dieu 36 den dieu 44).
Muc 2: Tin hieu cua phuong tien giao thong duong thuy noi dia (tu dieu 45 den dieu 68).

- Chuong VI (dieu 69 den dieu 76): Hoat dong cua cang, ben thuy noi dia, cang vu va hoa tieu duong thuy noi dia.
- Chuong VII (dieu 77 den dieu 98): Van tai duong thuy noi dia.
- Chuong VIII (tu dieu 99 den dieu 101): Quan ly nha nuoc ve giao thong duong thuy noi dia.
- Chuong IX (tu dieu 102 den dieu 103): Dieu khoan thi hanh.

3. Pham vi dieu chinh cua luat:

Pham vi dieu chinh cua luat duoc quy dinh tai chuong I, dieu 1 Luat giao thong duong thuy noi dia; cac dieu kien bao dam an toan giao thong duong thuy noi dia doi voi ket cau ha tang, phuong tien va nguoi tham gia giao thong, van tai duong thuy noi dia.

Cau 2: Khi tham gia giao thong cac phuong tien thuy noi dia can nhung dieu kien gi?

Tra loi:

Tai chuong III, Dieu 24 Luat giao thong duong thuy noi dia quy dinh cac phuong tien thuy noi dia khi tham gia giao thong can nhung dieu kien:

1. Doi voi cac phuong tien khong co dong co trong tai toan phan tren 15 tan, phuong tien co dong co tong cong suat may chinh tren 15 ma luc, phuong tien co suc cho tren 12 nguoi, khi hoat dong tren duong thuy noi dia phai bao dam cac dieu kien sau day:

a. Dat tieu chuan chat luong, an toan ky thuat va bao ve moi truong theo quy dinh tai cac khoan 2,3 va 4 dieu 26 cua luat nay;

b. Co giay chung nhan dang ky phuong tien thuy noi dia, giay chung nhan an toan ky thuat va bao ve moi truong; ke hoac gan so dang ky, son vach dau mon nuoc an toan, so luong nguoi duoc phep cho tren phuong tien;

c. Co du dinh bien thuyen vien va danh ba thuyen vien.

2. Doi voi phuong tien khong co dong co trong tai toan phan tu 5 tan den 15 tan, phuong tien co dong co tong cong suat may chinh tu 5 ma luc den 15 ma luc hoac co suc cho tu 5 nguoi den 12 nguoi, khi hoat dong tren duong thuy noi dia phai bao dam dieu kien quy dinh tai diem a va  diem b khoan 1 dieu nay.

3. Doi voi phuong tien khong co dong co trong tai toan phan tu 1 tan den duoi 5 tan hoac co suc cho tu 5 nguoi den 12 nguoi, phuong tien co dong co cong suat may chinh duoi 5 ma luc hoac co suc cho duoi 5 nguoi, khi hoat dong tren duong thuy noi dia phai bao dam an toan, son vach dau mon nuoc an toan va co dau chung nhan dang ky.

4. Doi voi phuong tien tho so co trong tai toan phan duoi 1 tan hoac co suc cho duoi 5 nguoi hoac be, khi hoat dong phai dam bao an toan theo quy dinh cua UBND cap tinh noi chu phuong tien dang ky ho khau thuong tru.

Cau 3: The nao la thuyen vien? Nguoi lai phuong tien thuy noi dia? de dieu khien phuong tien thuy noi dia nguoi lai phuong tien phai dam bao nhung dieu kien gi?

Tra loi:

- Tai chuong I, dieu 3, khoan 18 quy dinh: Thuyen vien la nguoi lam viec theo chuc danh quy dinh tren phuong tien khong co dong co trong tai toan phan tren 15 tan hoac phuong tien co dong co tong cong suat may chinh tren 15 ma luc hoac phuong tien co suc cho tren 12 nguoi.

- Tai chuong I dieu 3, khoan 20 quy dinh: Nguoi lai phuong tien duong thuy noi dia la nguoi truc tiep dieu khien phuong tien khong co dong co trong tai toan phan den 15 tan hoac tong cong suat may chinh den 15 ma luc hoac phuong tien co suc cho den 12 nguoi hoac be.

- Tai chuong IV dieu 35 quy dinh: Khi dieu khien phuong tien thuy noi dia nguoi lai phuong tien phai dam bao cac dieu kien sau:

1. Nguoi lai phuong tien khong co dong co trong tai toan phan tu 5 tan den 15 tan, phuong tien co dong co cong suat may chinh tu 5 ma luc den 15 ma luc hoac co suc cho tu 5 nguoi den 12 nguoi. phai co cac dieu kien sau day:

a. Du 18 tuoi tro len va khong qua 55 tuoi doi voi nu, 60 tuoi doi voi nam;
b. Co chung nhan du suc khoe cua co quan y te va biet boi;
c. Co chung chi lai phuong tien.

2. Nguoi lai phuong tien khong co dong co trong tai toan phan den duoi 5 tan hoac co suc cho den 12 nguoi; phuong tien co dong co cong suat may chinh duoi 5 ma luc hoac co suc cho duoi 5 nguoi phai du 15 tuoi tro len, du suc khoe biet boi, phai hoc tap phap luat ve giao thong duong thuy noi dia va duoc cap giay chung nhan. Truong hop su dung phuong tien va muc dich kinh doanh thi do tuoi cua nguoi lai phuong tien phai tuan theo quy dinh tai diem a khoan 1 dieu nay.

3. Uy ban nhan dan cap tinh to chuc viec dao tao, cap chung chi lai phuong tien, giay chung nhan hoc tap phap luat ve giao thong duong thuy noi dia  cho nguoi lai phuong tien.

Cau 4: Khi xay ra tai nan giao thong duong thuy noi dia nguoi co mat tai noi xay ra tai nan hoac phat hien nguoi, phuong tien khac bi nan tren duong thuy noi dia phai co trach nhiem gi?

Tra loi:

Tai chuong I, dieu 7 khoan 1 quy dinh: Thuyen truong, nguoi lai phuong tien va nguoi co mat tai noi xay ra tai nan tren duong thuy noi dia phai tim moi bien phap de kip thoi cuu nguoi, phuong tien, tai san bi nan; bao ve dau vet, vat chung lien quan den tai nan; bao cho Cong an hoac Uy ban nhan dan gan nhat va co mat theo yeu cau cua co quan dieu tra co tham quyen.      

Cau 5: Quy tac bao hieu duong thuy noi dia Viet Nam quy dinh co bao nhieu loai bao hieu ? Ban hay ke ten bao hieu thong bao cam?

Tra loi:

1/ Tai chuong II, dieu 6 quy tac bao hieu duong thuy noi dia VN quy dinh bao hieu DTND Viet Nam phan thanh 3 loai:

1. Bao hieu chi gioi han, vi tri cua luong tau chay (goi chung la bao hieu dan duong): La nhung bao hieu gioi han pham vi chieu rong, chi vi tri hay chi huong cua luong tau chay nham huong dan phuong tien di theo dung luong tau.

2. Bao hieu chi vi tri nguy hiem hay vat chuong ngai tren luong: La nhung bao hieu chi cho phuong tien thuy biet vi tri cua cac vat chuong ngai, cac vi tri hay khu vuc nguy hiem tren luong de phong tranh, nham dam bao an toan cho phuong tien va cong trinh tren tuyen.

3. Bao hieu thong bao, chi dan: La bao hieu thong bao cac tinh huong lien quan den luong tau chay hay dieu kien chay tau de cac phuong tien kip thoi co bien phap phong ngua va xu ly, bao gom cac bao hieu thong bao cam. Bao hieu thong bao su han che, bao hieu chi dan va bao hieu thong bao.

2/ Ten cac bao hieu thong bao cam:

Tai chuong III, muc C1 bao hieu thong bao cam:

- Bao hieu cam di qua
- Bao hieu cam tha neo, cam keo re neo, cap hay xich
- Bao hieu cam do
- Bao hieu cam buoc tau thuyen
- Bao hieu cam tao song
- Bao hieu cam tau thuyen quay tro
- Bao hieu cam vuot
- Bao hieu cam cac doan keo day vuot nhau
- Cam phuong tien co gioi
- Cam phuong tien tho so
- Cam hoat dong the thao
- Cam re trai
- Cam boi loi
- Cam luot van
- Cam luot van buom
- Cam tau thuyen chay buom
- Khu vuc cam di lai voi toc do cao

Ban to chuc cuoc thi

Viet Bao

Video nổi bật

Smartphone Bkav đọ chất lượng âm thanh với iPhone 6
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Thế Giới Trẻ NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ 'gia tài kếch xù' ở tuổi 21 của Sơn Tùng

Thành công từ rất sớm với hàng loạt các bài hit, Sơn Tùng nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất nhì của showbiz Việt. Và không cần đoán cũng có thể biết được gia tài của anh chàng "kếch xù" đến mức nào.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Tìm hiểu: CHXHCN Viet Nam, trong tai toan phan, pham vi dieu chinh, luat giao thong, cong suat may, cac dieu kien, giay chung nhan, phuong tien, noi dia, duong thuy, bao hieu, thong duong, dong co, cam, 15

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư liệu tham khảo cuộc thi tìm hiểu "Tuổi trẻ với Luật giao thông đường thuỷ nội địa"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư liệu tham khảo cuộc thi tìm hiểu "Tuổi trẻ với Luật giao thông đường thuỷ nội địa" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu lieu tham khao cuoc thi tim hieu Tuoi tre voi Luat giao thong duong thuy noi dia

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu lieu tham khao cuoc thi tim hieu Tuoi tre voi Luat giao thong duong thuy noi dia co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu lieu tham khao cuoc thi tim hieu Tuoi tre voi Luat giao thong duong thuy noi dia de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thanh nien Viet Nam trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thanh nien Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0