Ton vinh nhung guong mat dien hinh

Ton vinh nhung guong mat dien hinh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ton vinh nhung guong mat dien hinh
Dien vien dien anh Hong Anh (thu hai tu trai qua) - doan TP.HCM - cung cac dai bieu thanh nien tien tien

Sang ngay 23/7, Dai hoi Thanh nien tien tien lam theo loi Bac da chinh thuc khai mac tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi. Nguyen Tong bi thu Do Muoi; Uy vien Bo Chinh tri, Pho chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc; Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet; cac Uy vien T.U Dang: Trinh Trong Quyen, Truong ban Thi dua khen thuong T.U; Do Trung Ta, Bo truong Bo Buu chinh - Vien thong; Tran Thi Trung Chien, Bo truong Bo Y te; Vu Trong Kim, Pho truong ban thuong truc Ban Dan van T.U; anh Dao Ngoc Dung, Bi thu thu nhat T.U Doan cung cac anh chi trong Ban Bi thu T.U Doan da den du va chia vui cung dai hoi.

Dai hoi da tuyen duong va ghi nhan thanh tich 75 guong mat thanh nien tieu bieu gan voi ky niem 75 nam Ngay thanh lap Doan. Do la nhung ban tre nong thon lao dong san xuat gioi, khong cam chiu doi ngheo; nhung doanh nghiep tre, trieu phu tuoi 30, nhung chien si xung kich tren mat tran kinh te... Trong so do, tieu bieu nhu Nguyen Minh Son - Giam doc Cong ty TNHH Duy Son (Binh Duong) manh dan dau tu san xuat mat hang do go cao cap voi tong kim ngach xuat khau hang nam dat 33 ti dong, giai quyet viec lam cho gan 300 lao dong tai dia phuong (co muc thu nhap tren 1 trieu dong/thang). Do la Hoang Thai Hoc, Tong giam doc Cong ty co phan Thep Thai Nguyen co sang kien cai tien cong nghe duc phoi thoi moi nam tiet kiem tren 4 ti dong, bao dam cho hang tram thanh nien co viec lam. Do la Vu Ngoc Minh, Nguyen Ngoc Huy, Nguyen Viet Bao, Lam Xuan Nhat, Le Quang Nam..., nhung ten tuoi da doat giai cao trong cac ky thi Olympic quoc te ve toan, vat ly, hoa hoc, tin hoc, ngoai ngu... lam rang danh cho dat nuoc. Noi nhu Vu Van Khoa - Bi thu Doan Vien Nghien cuu Co khi Ha Noi: "Nang dong, sang tao, luon xung kich tinh nguyen, khong ngai kho khan, vat va, san sang dam nhan va hoan thanh tot moi nhiem vu duoc giao la dac trung cua tuoi tre.... Toi cho rang, moi can bo Doan khong chi thap len "ngon lua" cua chinh minh ma con phai khoi day nhung khat vong trong moi thanh nien".

Thuc tien da khang dinh su tien bo khong ngung cua phong trao thi dua yeu nuoc trong thanh nien ca nuoc. Bang chung la nhung nam qua, cac phong trao lon nhu: "Thanh nien lap nghiep", "Tuoi tre giu nuoc" va "Thi dua tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc" da co vu hang trieu thanh nien vao cac hoat dong "Ren duc, luyen tai, lap nghiep, giu nuoc", khac phuc tam ly y lai, thu dong trong thanh nien. Phong trao thi dua tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc ngay nay dong nghia voi y chi vuon len, co vu tinh than phan dau khong cam chiu doi ngheo, lac hau... Tu do phat trien ngay cang da dang cac phong trao, cac cuoc van dong, chuong trinh hanh dong phu hop voi tung doi tuong thanh thieu nhi cung nhu dieu kien cu the cua dia phuong. Dac biet, phong trao thanh nien tinh nguyen - diem moi cua cac phong trao thi dua nhung nam gan day da phat trien manh me voi suc sang tao moi tren nhieu linh vuc nhu: tham gia xoa doi giam ngheo, xay dung nong thon, mien nui; xay dung cac lang thanh nien lap nghiep... Qua 5 nam phong trao tinh nguyen, tuoi tre ca nuoc da dam nhan gan 300 ngan cong trinh, lam loi cho Nha nuoc hang tram ti dong.

Dai hoi cung thang than nhin nhan nhung mat con han che can khac phuc nhu: Phong trao o mot so noi con nang ve hinh thuc, thieu tinh chieu sau, chua sang tao cho phu hop voi dac diem cac doi tuong thanh nien. Cac phong trao chua duoc tien hanh thuong xuyen va viec xay dung nhung dien hinh tien tien chua thuc su duoc chu trong; viec boi duong, dong vien khen thuong chua kip thoi de lam guong va nhan rong trong thanh nien.

Tro chuyen cung tuoi tre ca nuoc, Uy vien Bo Chinh tri, Pho chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc chia se: "Qua trinh xay dung cung co va phat trien to chuc Doan - Hoi luon gan lien voi viec khoi day va lam chay len nhung hoai bao to lon, thoi bung len ngon lua ly tuong cach mang trong cac tang lop thanh nien. Thuc tien cho thay phong trao thi dua yeu nuoc cua thanh nien chi co the phat trien sau rong va ben vung neu biet cach nuoi duong ngon lua do. Phong trao thi dua se tro thanh moi truong ren luyen cong hien co hieu qua cua tuoi tre nuoc ta trong thoi ky cach mang moi...". Pho chu tich Quoc hoi an can can dan thanh nien phai luon biet nuoi duong uoc mo hoai bao chinh dang cung nhu boi duong ly tuong cach mang, dac biet la phai phat huy long yeu nuoc nong nan, tinh than xung kich, tinh nguyen, di dau trong moi linh vuc; nang cao tinh thiet thuc, hieu qua va chat luong cua phong trao thi dua.

Ton vinh nhung guong mat dien hinh
Phat bieu tai dai hoi, anh Dao Ngoc Dung khang dinh su lon manh khong ngung va hieu qua sau rong cua phong trao thi dua yeu nuoc trong thoi gian qua; mong muon tuoi tre ca nuoc tiep tuc ra suc hoc tap va ren luyen, tien quan vao khoa hoc cong nghe, thi dua lap nghiep, tinh nguyen vi cuoc song cong dong. Anh Dao Ngoc Dung noi: "Tiep tuc day manh phong trao thanh nien tinh nguyen, lam cho tinh than nay tham sau trong moi thanh nien. Do la co hoi, dieu kien de cac ban tre duoc cong hien tai nang, suc tre cua minh cho que huong, dat nuoc; khang dinh vai tro nong cot cua Doan, tinh xung kich cua tuoi tre truoc nhiem vu ve vang ma Dang va nhan dan giao pho".

Thu cua Dai hoi Thanh nien tien tien lam theo loi Bac gui tuoi tre ca nuoc

Cac dong chi can bo, doan vien, hoi vien, thanh nien than men!

Hom nay, tai Ba Dinh lich su, trong khong khi phan khoi thi dua lap thanh tich huong toi ky niem 60 nam ngay thanh lap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam. Dai hoi Thanh nien tien tien lam theo loi Bac - ngay hoi lon cua tuoi tre ca nuoc duoc long trong to chuc voi su tham gia cua 600 dai bieu uu tu dai dien cho hang trieu doan vien, thanh nien tu moi mien dat nuoc. Dai hoi vinh du duoc don dong chi Truong Quang Duoc, Uy vien Bo Chinh tri, Pho chu tich Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, cung cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc, dai dien cac bo, ban, nganh, doan the, anh hung luc luong vu trang nhan dan, anh hung lao dong trong thoi ky doi moi, cac dong chi lao thanh cach mang, me Viet Nam anh hung cung cac vi khach quy toi du, chi dao va cung chung vui voi dai hoi cua chung ta.

Dai hoi da danh gia phong trao thi dua yeu nuoc cua tuoi tre trong 5 nam qua; bieu duong, ton vinh nhung tap the, ca nhan tieu bieu; tong ket nhung bai hoc kinh nghiem ve cong tac chi dao phong trao thi dua yeu nuoc, dong thoi de ra nhung noi dung, giai phap tiep tuc day manh phong trao thi dua cua tuoi tre trong giai doan moi.

Dai hoi da duoc nghe y kien chi dao cua dong chi Truong Quang Duoc nham tiep tuc day manh phong trao thi dua yeu nuoc cua tuoi tre trong thoi ky moi.

Cac dong chi va cac ban than men!

Tham nhuan loi day cua Chu tich Ho Chi Minh: "Thi dua la yeu nuoc, yeu nuoc thi phai thi dua" va phat huy truyen thong cach mang ve vang cua lop lop cha anh di truoc, voi niem tu hao ve dan toc anh hung, Dang quang vinh, Bac Ho vi dai, dai hoi thiet tha keu goi tuoi tre Viet Nam cung siet chat khoi dai doan ket cac tang lop thanh nien, neu cao long yeu nuoc, tinh than tu hao dan toc, y chi tu luc, tu cuong, khong cam chiu doi ngheo, lac hau. Ra suc thi dua hoc tap, lao dong sang tao, nang cao trinh do moi mat, trau doi ban linh chinh tri, mang suc tre, tri tue va nhiet huyet cong hien nhieu hon nua cho To quoc, cho nhan dan, vung vang buoc tiep con duong ma Dang ta va Bac Ho kinh yeu da lua chon, thuc hien muc tieu "dan giau nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh".

Chung ta nguyen "Song, chien dau, lao dong, hoc tap theo guong Bac Ho vi dai", xung dang voi niem tin yeu cua Dang, Nha nuoc va nhan dan.

Dai hoi Thanh nien tien tien lam theo loi Bac

Nhung chuyen ben le dai hoi...

Thong tin nhanh qua!

Ngay tu sang som ngay khai mac, hon 700 to bao Thanh Nien da duoc toa soan dua "toc hanh" den tang cac dai bieu dai hoi. Cam tren tay so bao tran ngap tin, bai, hinh anh ve Dai hoi Thanh nien tien tien lam theo loi Bac 2005, cac dai bieu rat vui. Ban Le Hong Chuyen (Ha Tinh), Do Cong Vu (TP Ho Chi Minh) thi... bat ngo, vi: "Nhanh qua, chieu toi qua cac PV moi gap chung toi ma sang som da co bai viet dang tren Bao Thanh Nien roi". Tai hanh lang hoi truong, hai dai bieu tinh Bac Giang va Ninh Binh tranh thu doc Bao Thanh Nien. Thay chung toi dua may anh len, hai ban cuoi: "Nho ngay mai dang tam anh nay de tui minh lam ky niem nhe".

Ton vinh nhung guong mat dien hinh

Tre tuoi nhat, duy nhat va... xa xoi nhat

Ly Co Bi (SN 1988), hoc sinh lop 9 Truong THCS xa Kao Bo - huyen Muong Te, Lai Chau la dai bieu tre nhat dai hoi. 17 tuoi, Ly Co Bi khong chi la Bi thu Chi doan rat nang no cua xa Kao Bo, ma con la nguoi dan toc Sila duy nhat co mat tai dai hoi (cung la mot trong 4 dan toc chi co o Lai Chau), lai den tu huyen xa xoi nhat cua tinh.

3 bong hoa dep

Do la An Hong Nhung, Nguyen To Oanh va Nguyen Minh Thu (lop Dien vien Truong Cao dang Nghe thuat Quan doi). Nua thang nay ba ban ngay nao cung phai "muot mo hoi" tai san tap de chuan bi cho chuong trinh van nghe cua dai hoi. Sau khi dien xong, gap nhau sau canh ga cac ban cung mot, hai, ba... cuoi rat tuoi vi cac tiet muc duoc cac dai bieu tan thuong nhiet liet.

Ton vinh nhung guong mat dien hinh

Trang phuc la mat

Trong hon 600 dai bieu den tu cac tinh thanh trong ca nuoc thi bo trang phuc cua ban Tran Thi Hien (Tuyen Quang) kha dep va an tuong. Voi khan den choang qua dau va vay ngan, Hien rat noi bat giua dam dong. Thanh tich duoc ghi trong "bang vang" cua Hien rat tuyet: "Thanh nien san xuat gioi, chan nuoi bo, lon va kinh doanh dich vu buu dien, lam tho may thu nhap 25-37 trieu dong/nam".

C. S - M.D

Cong Son - Manh Duong
(thuc hien)

Viet Bao

Comment :Ton vinh nhung guong mat dien hinh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ton vinh nhung guong mat dien hinh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ton vinh nhung guong mat dien hinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ton vinh nhung guong mat dien hinh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Celebrating the typical face
Truong Quang is, U Union, Ba Dinh, Vietnam, Dao Ngoc Dung, Hanoi, Minister of Post and Telematics - Telecommunications, Member of the Politburo, Minister of Health, movement, Congress President, Tran Thi Trung Chien, vice president, Pham The Review, Do Trung Ta, the Congress, Central
On 23 / 7, advanced Youth Congress following Uncle Ho was officially opened at the Ba Dinh Hall in Hanoi. Former Secretary General Do Muoi; Member of the Politburo, National Assembly Deputy Chairman Truong Quang was Chairman Vietnam Fatherland Front Central Committee Pham ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tôn vinh những gương mặt điển hình

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tôn vinh những gương mặt điển hình bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ton vinh nhung guong mat dien hinh

Nhan xet, hay lien he ve tin Ton vinh nhung guong mat dien hinh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ton vinh nhung guong mat dien hinh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0