Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc

Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Cho rang dat nuoc dang can doi ngu nhan luc chat luong cao, Thu tuong Nguyen Tan Dung mong nhung nguoi Viet Nam dinh cu, du hoc o nuoc ngoai tro ve gop phan xay dung, phat trien To quoc.

Sang nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Pho thu tuong Nguyen Thien Nhan cung Bo truong KH&CN Nguyen Quan, Bo truong GD&DT Pham Vu Luan, Bo truong GTVT Dinh La Thang, Bo truong LD-TB&XH Pham Thi Hai Chuyen, va Thong doc Ngan hang Nha nuoc Nguyen Van Binh doi thoai voi cac dai bieu Dai hoi Doan toan quoc lan thu X.

Anh: Chinhphu.vn
Thu tuong Nguyen Tan Dung tai buoi doi thoai voi thanh nien. Anh: Chinhphu.vn

- Dai bieu Dao Xuan Yen (Thanh Hoa): Dao tao dai hoc con tuong doi tran lan, chua thuc su gan ket voi nhu cau xa hoi, sinh vien gap kho khan khi xin viec, tao dieu kien cho nhung tieu cuc khi tuyen dung can bo, cong chuc. Xin Thu tuong cho biet y kien ve van de nay?

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Day la mot van de lon, kho, cung dang dat ra voi ca xa hoi. Truoc het, toi xin khang dinh, nen kinh te dang thieu ca thay ca tho chu khong phai thua thay thieu tho. Dan so ca nuoc hien la 88 trieu nguoi, trong do so nguoi trong do tuoi lao dong la 60 trieu, chiem 66% dan so. Dat nuoc dang trong giai doan dan so vang, tuc la 2 nguoi trong do tuoi lao dong ganh 1 nguoi phu thuoc, bat dau tu nam 2007, du bao keo dai 30 - 35 nam.

Trong so 60 trieu nguoi do, den 2012 so lao dong qua dao tao cac cap la moi chiem 46%. Nhung trong so 46%, co 8% tu dai hoc tro len, trong khi cac nuoc phat trien trien hau het la nhung nguoi lao dong trong do tuoi deu duoc dao tao, dao tao lai, va trong so lao dong duoc dao tao thi ty le tu dai hoc tro le kha cao, nhu Malaysia la 20,1%, Thai Lan 14,2%, Han Quoc 33,6%. Mat khac, neu tinh so sinh vien tren 1 van dan thi nam 2011 Viet Nam moi co 250 sinh vien tu cao dang tro len, trong khi ty le cua Thai Lan tu nam 2005 la 374, Han Quoc 674, Nhat Ban 316, Phap 359, Anh 380, Uc 504, Hungary 432, Chile 407...

Co cau dao tao hien con bat hop ly duoc the hien qua cac ty le: DH va tren DH la 1, trung hoc chuyen nghiep la 1,3 va CNKT la 0,92; trong khi tren the gioi, ty le nay la 1 - 4 - 10. Toi muon noi, Viet Nam dang thieu ca thay, ca tho, co cau chua hop ly. Do do, Chinh phu ban hanh chien luoc phat trien giao duc dao tao den nam 2020, day nghe den 2020, chien luoc va quy hoach phat rien nguon nhan luc. Moi day, Hoi nghi Trung uong co ket luan chi dao ve van de nay, voi tinh than lam sao nang cao chat luong dao tao, phat trien nhanh ben vung cac loai hinh dao tao.

Chung toi dat ra quyet tam, muc tieu la khong de ban nao, em nao thi do cao dang, dai hoc bo hoc, khong co tien dong hoc phi. Chung ta dang rat can doi ngu nay nhung mat khac cung dang rat can cong nhan, ky thuat vien lanh nghe. Vay thi, nhung ban, nhung em chua du dieu kien vao ngay CD, DH, con duong hoc trung cap, hoc nghe cung rat tot. Rat nhieu can bo quan ly gioi, doanh nhan gioi thanh dat, nhieu nha van hoa, khoa hoc, tuong linh cung truong thanh tu con duong vua hoc vua lam, hoc trong thuc tien cong tac, hoc lien thong, tai chuc...

Van de dat ra la phai hoc that, tai nang that, nang luc that. Toi muon chia se dieu nua la du con duong nao thi su thanh dat, thanh cong cua moi ban tre thi nhan to quyet dinh la phai co hoai bao, y chi, ban linh, quyet tam va song co nghia tinh, trach nhiem voi ban than, gia dinh, dan toc.

Anh:
Cac doan vien, thanh nien tai buoi doi thoai. Anh: Chinhphu.vn

- PGS TS Bui The Duy, Pho giam doc Hoc vien Thanh thieu nien Viet Nam: La luu hoc sinh ve trong nuoc lam viec, toi muon quan tam den viec keu goi ban be, hoc sinh cua minh ve nuoc cong hien. Ngoai tro ngai ve che do thu nhap con kho khan, luu hoc sinh con lo ngai ve nuoc co duoc trong dung de giao viec hay chi "de trung bay, cat vao ngan tu". Xin Thu tuong chia se voi thanh nien ve van de nay?

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Dang va Nha nuoc rat quan tam den van de nay. Dat nuoc dang can doi ngu nguon nhan luc chat luong cao, can ca thay, ca tho co trinh do, kien thuc, ky nang thuc su. Chung ta vua tap trung suc de phat trien giao duc dao tao cac cap hoc, vua nang cao chat luong, tang quy mo hop ly de dap ung yeu cau nguon nhan luc cho phat trien dat nuoc.

Trong khi do, Dang, Nha nuoc cung rat quan tam den hon 4 trieu nguoi Viet Nam dang sinh song, hoc tap o nuoc ngoai, trong do co khoang 100.000 hoc sinh, sinh vien, nghien cuu sinh. Chinh phu da co nhieu chinh sach khuyen khich de dong bao dang dinh cu o nuoc ngoai, thanh nien dang hoc tap o nuoc ngoai ve gop phan xay dung dat nuoc.

Trong thuc te, co nhung dieu kien van chua thoa man nhu cau cua mot so tri thuc duoc dao tao cao, sau, o mot so chuyen nganh. Day la dieu kien ma Chinh phu da thay, va se tao dieu kien thuan loi de moi nguoi, dac biet la nhung tri thuc sau khi hoc tap o nuoc ngoai ve nuoc lam viec, vua cho ban than, cho gia dinh minh vua dong gop cho dat nuoc. Chinh phu dang ra soat, bo sung co che, chinh sach.

Nhung mat khac, toi cung mong rang moi cong dan, dong bao, sinh vien dang hoc tap o nuoc ngoai cung chia se voi dat nuoc, voi To quoc minh. Tuy da dat duoc nhung thanh tuu to lon, vuot qua tinh trang kem phat trien, dung vao nhom cac nuoc dang phat trien co thu nhap trung binh, nhung van con nhieu kho khan do hau qua chien tranh, kho khan trong phat trien kinh te xa hoi. Rat mong cac ban hieu, chia se kho khan cua dat nuoc de gop phan xay dung, phat trien To quoc.

- Dai bieu Nguyen Anh Tuan, Truong ban Thanh nien Cong nhan va Do thi Trung uong Doan: Thu tuong da cho phep Doan Thanh nien xay dung 10 Trung tam huong nghiep, day nghe va gioi thieu viec lam thanh nien, tong so nguon von ngan sach dau tu la 733 ty dong. Hien, viec trien khai dang gap kho khan ve nguon von nen nam 2015 rat kho hoan thanh xay dung 10 Trung tam nay. Xin Thu tuong co y kien chi dao?

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Viec xay dung cac trung tam, toi da lam viec voi Trung uong Doan, va hoan nghenh phan viec nay. Chinh phu da dong y, ke hoach da phe duyet, kinh phi da bo tri nhung trong dieu kien kinh te kho khan hien nay, kinh phi chua duoc bo tri kip tien do. Toi se quan tam, kiem tra don doc, bo tri du ngan sach xay dung theo ke hoach da duoc duyet. Rat mong Trung uong Doan quan ly, hoat dong tot, huong nghiep tao viec lam cho thanh nien.

Khi lam viec, toi da de nghi trong huong nghiep va day nghe, Doan nen tap trung vao noi dung huong nghiep va gioi thieu viec lam. Van de day nghe, nen o muc phu hop voi dieu kien cua Doan. Cac truong day nghe da duoc Chinh phu giao cho Bo Lao dong Thuong binh Xa hoi va mot so bo, nganh khac to chuc, dong thoi khuyen khich xa hoi hoa. Vi vay, noi dung quan trong nhat, Doan nen hinh thanh cac trung tam tu van, huong nghiep va tao viec lam. Dieu do rat thiet thuc.

- Dai bieu Nguyen Thi Nga, Bi thu Thanh doan Ha Noi: Thu tuong gui gam thong diep gi voi tuoi tre ca nuoc truoc them nhiem ky Trung uong Doan moi?

- Thu tuong Nguyen Tan Dung: Qua theo doi tinh hinh chung cua dat nuoc, cua thanh nien va qua Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh toan quoc lan nay, toi that su tu hao va vui mung nhan thay thanh nien ngay nay co nhan thuc tot, co kien thuc, ban linh va nhieu suy nghi sau sac ve cac van de cua dat nuoc, dan toc, quoc te va thoi dai. Nhung van de cac ban dua ra khong chi la nguyen vong mong muon chinh dang, nhung ban khoan, tran tro, ma con la nhung y tuong, goi mo rat dang quan tam de chung toi can nhac trong qua trinh lanh dao, dieu hanh kinh te - xa hoi cua dat nuoc. Thu tuong ghi nhan va danh gia cao nhung y kien tam huyet, trach nhiem, xay dung cua cac ban thanh nien, cua the he tre chung ta.

Truoc het, noi ve niem tin va ly tuong cua thanh nien. Chung ta khang dinh rang, dai bo phan thanh nien ngay nay co muc tieu, ly tuong dung dan va co niem tin sau sac vao tuong lai tuoi sang cua To quoc, dan toc va tin tuong vao su lanh dao quan ly cua Dang, Nha nuoc. Dang, Nha nuoc va ca dan toc luon tin cay o thanh nien va thanh nien luon gan bo voi Dang, Nha nuoc va dan toc. Moi quan he gan bo mat thiet mau thit nay da tro thanh truyen thong tot dep va da duoc thu thach qua thoi gian, nam thang, qua nhieu giai doan thang tram cua lich su.

Doan TNCS Ho Chi Minh, cac to chuc thanh nien va tuoi tre ca nuoc can no luc phan dau dua khau hieu hanh dong cua Dai hoi Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh lan nay vao cuoc song do la: Xay hoai bao lon, ren duc luyen tai, doan ket sang tao, xung kich dong hanh xay dung va bao ve To quoc.

Phai thuc hien that tot cuoc van dong "Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac", tich cuc, nghiem tuc tu giao duc, tu ren luyen minh voi tinh than "xay" cai hay, cai dep de co thoi quen tot, thoi quen dep; "chong" thoi hu, tat xau, de cai hu, cai xau mat dan de cung ca dan toc ta xay dung dat nuoc ta dang hoang hon, to dep hon, sanh vai cung cac cuong quoc nam chau nhu Bac Ho hang mong muon.

Thu hai, ve cham lo viec hoc tap, phat huy sang tao va cham soc, phat huy tai nang tre. Chung ta khang dinh rang, trong thoi dai ngay nay va doi voi nuoc ta, khoa hoc cong nghe la chia khoa de hoi nhap va phat trien nhanh, ben vung. Chung ta quyet tam thuc hien cong cuoc day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc de den nam 2020 co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Trong qua trinh do, vai tro, vi tri va dong gop cua thanh nien rat to lon, rat quyet dinh.

Dang va Nha nuoc luon xac dinh va nhat quan thuc hien chu truong giao duc va dao tao cung voi khoa hoc va cong nghe la quoc sach hang dau, Chinh phu se tiep tuc cu the hoa hoan thien he thong co che, chinh sach de cham lo phat trien su nghiep giao duc dao tao va khuyen khich cac hoat dong sang tao, co chinh sach ho tro cac y tuong sang tao, trong dung “hien tai” cho su nghiep phat trien nhanh, ben vung dat nuoc.

Doan TNCS Ho Chi Minh va thanh thieu nien can nhan thuc ro chu truong dac biet quan trong nay trong tien trinh xay dung va bao ve To quoc. Thanh nien phai luon la mui nhon xung kich tien quan vao khoa hoc, cong nghe, phan dau hoc tap, nghien cuu khoa hoc mot cach chuyen can, chu trong doi moi phuong phap, tan dung thanh tuu cua nhung nguoi di truoc va tich cuc tham gia phong trao hoc tap, nghien cuu khoa hoc, va Doan cung phai la cho dua thuc su cho cac hoat dong sang tao, la “vuon uom” cac mam non sang tao.

Thu ba, ve nghe nghiep, viec lam cua thanh nien. Nuoc ta co nguon nhan luc doi dao, lao dong tre nang dong, sang tao nhung chat luong nguon nhan luc con thap, mot bo phan khong nho thieu viec lam va viec lam khong on dinh, thu nhap thap, doi song kho khan. Toi de nghi Trung uong Doan chu dong sau sat voi thanh nien tim hieu, lang nghe tam tu nguyen vong, nhung kho khan tro ngai cua thanh nien, nhung bat cap trong cua co che chinh sach, phoi hop voi cac co quan lien quan nhu Bo Giao duc va Dao tao, Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi... kien nghi cac giai phap cu the, thiet thuc de nang cao chat luong giao duc, dao tao, day nghe va tao viec lam cho thanh nien, trong do chu trong tao nhieu viec lam o nong thon de thanh nien vuot kho, lam giau ngay tren manh dat minh sinh ra voi trinh do tu duy, trinh do chuyen mon ky thuat ngay cang cao.

Dang, Nha nuoc ta khang dinh thuc hien cong bang xa hoi ngay trong tung buoc va tung chinh sach phat trien, tao cho moi nguoi binh dang ve co hoi duoc hoc tap, dao tao nghe, tao viec lam, dac biet la tao moi dieu kien thuan loi de thanh nien chung ta no luc tim kiem va co duoc viec lam thich hop. Doan TNCS Ho Chi Minh, cac to chuc thanh nien can tham gia tich cuc thong qua he thong day nghe va dich vu viec lam cho thanh nien, chu trong khau tuyen truyen, huong nghiep, van dong thanh nien den voi nhung nganh nghe phu hop voi ban than, voi dieu kien dia phuong va dinh huong chuyen dich co cau kinh te, co cau lao dong trong tung linh vuc cua nen kinh te dat nuoc.

Doi voi moi thanh nien chung ta, toi mong muon cac ban tham gia voi trach nhiem cao nhat trong viec hoc tap van hoa, hoc nghe va no luc lap nghiep cho chinh ban than minh de moi thanh nien phai thuc su gioi it nhat mot nghe hoac mot linh vuc, do cung la truc tiep tham gia phat trien nguon nhan luc co chat luong cao, dap ung yeu cau phat trien kinh te theo huong nang suat, chat luong, hieu qua, nang cao kha nang canh tranh quoc gia o tat ca cac cap do (san pham, nganh, quoc gia), phuc vu su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Dong thoi thong qua do ma cai thien cuoc song cua ban than minh, gia dinh minh ngay cang tot dep hon.

Thu tu, ve dap ung nhu cau vui choi, giai tri cua thanh nien. Day dang la van de thoi su, la nhu cau chinh dang cua the he tre chung ta. Can duoc quan tam ca ve dinh huong noi dung, loai hinh, dia diem vui choi giai tri cho thanh thieu nien.

Chinh phu se tiep tuc quan tam dau tu xay dung va nang cao chat luong cac thiet che van hoa - the thao, vui choi giai tri cho xa hoi noi chung va thanh nien noi rieng; tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve van hoa; dang chi dao trien khai nghien cuu, bo tri ngan sach de tiep tuc xay dung cac Trung tam huan luyen ky nang, Trung tam da ngoai, cac Nha thieu nhi, Nha van hoa danh cho thanh thieu nien.

Doan Thanh nien va cac to chuc thanh nien can phat huy manh me hon vai tro cua minh trong viec xa hoi hoa xay dung va to chuc cac thiet che van hoa, the thao danh cho thanh thieu nien; lam nong cot trong to chuc cac phong trao, cac chuong trinh van hoa van nghe… lanh manh de phuc vu nhu cau giai tri ngay cang cao cua gioi tre.

Thu nam, ve tham gia phat trien kinh te - xa hoi cua thanh nien. Qua 25 nam doi moi, chung ta da dat duoc thanh tu to lon, co y nghia rat quan trong trong phat trien kinh te - xa hoi. Nuoc ta da dat muc tang truong kha cao trong suot ca thoi ky (binh quan khoang 7% nam); da ra khoi tinh trang nuoc kem phat trien, dung vao hang cac nuoc dang phat trien co thu nhap trung binh (GDP binh quan dau nguoi nam 2012 dat khoang 1.600USD). Nuoc ta cung da hoan thanh truoc thoi han hau het cac muc tieu thien nien ky cua Lien hop quoc de ra cho nam 2015. Chung ta ngay cang chu dong, tich cuc hoi nhap vao doi song kinh te xa hoi cua the gioi; vi the va uy tin cua Viet Nam tren truong quoc te ngay cang duoc nang cao. Trong thanh tuu chung nay co phan dong gop to lon cua thanh nien Viet Nam chung ta.

Qua trinh theo doi va nhieu lan lam viec voi Doan Thanh nien va ngay trong buoi doi thoai hom nay, toi rat vui mung thay thanh nien chung ta da trinh bay nhung y kien, nhan thuc rieng cua minh day tam huyet ve nhung noi dung, giai phap phat trien kinh te - xa hoi, bao dam quoc phong, an ninh cua To quoc va tu xac dinh nguyen vong va trach nhiem tham gia, dong gop truc tiep vao qua trinh nay. Chung phu rat tran trong truoc nhung y tuong, hien ke cua cac ban thanh nien, tri thuc tre, sinh vien. Dang, Nha nuoc ta luon quan tam dat dung vi tri vai tro cua luc luong thanh nien. Toi mong thanh nien ngay nay tiep tuc phat huy cao do truyen thong cua cac the he truoc day, luon la luc luong xung kich di dau trong cac phong trao hanh dong cach mang va thi dua yeu nuoc; do cung la cach thiet thuc nhat de dong gop suc luc va tri tue vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia than yeu cua chung ta.

Thu sau, ve nhung yeu cau dat ra doi voi thanh nien trong qua trinh hoi nhap va phat trien. Ngoai nhung dieu cu the nhu da neu tren, toi nghi rang, yeu cau quan trong nhat la cac ban thanh nien chung ta phai co hoai bao lon, co kien thuc va ky nang tot, co y chi va ban linh voi long yeu nuoc va tu hao dan toc cao do, song co trach nhiem voi ban than, gia dinh va dat nuoc, du o linh vuc, nhiem vu, cong viec gi hay phan dau lam tot nhat, voi sang kien va no luc cao nhat de phan dau tro thanh nhung nguoi can bo quan ly tre gioi, cong chuc tre gioi, nha khoa hoc va nha van hoa tre gioi, doanh nhan tre gioi, chien sy tre gioi... tat ca vi su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Thu bay, nhiem vu cua dat nuoc ta trong nam 2013 cung nhu nhung nam toi la rat nang ne. Rat mong cac ban doan vien, thanh nien, to chuc Doan Thanh nien cung chia se, cung dong hanh voi Chinh phu va chinh quyen cac cap, xung kich di dau thao go kho khan, thuc day san xuat kinh doanh phat trien, bao dam on dinh kinh te vi mo, thuc hien co ket qua tai cau truc nen kinh te nang cao chat luong hieu qua va suc canh tranh; bao dam an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi cai thien tot hon doi song moi nguoi dan; tang cuong quoc phong an ninh, bao dam on dinh chinh tri xa hoi, doc lap chu quyen quoc gia va su phat trien ben vung cua dat nuoc.

Ve phan minh, Chinh phu luon nhan ro trong trach truoc dat nuoc, truoc dan toc va truoc the he tre, Chinh phu se lam het suc minh cung toan Dang, toan dan cham lo de the he tre chung ta, thanh nien chung ta duoc phat trien toan dien hon, duoc hoc tap dao tao tot hon, vui choi giai tri lanh manh hon, de co viec lam va thu nhap tot hon, de co moi truong song ngay cang van minh tien bo cong bang, de the he tre chung ta mai mai song trong doc lap, tu do, binh yen, hanh phuc.

Nguyen Hung ghi

Y kien ban doc Thu tuong: "Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc"
Viet Bao

Comment :Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Prime Minister: "I hope young people to share the difficulties of the country"
Vietnam, Doan Thanh, Ho Chi Minh Communist Youth Union, please, Prime Minister Nguyen Tan Dung, economic development, improve the quality amounts, in foreign countries, human resources, youth, high quality, national, social, construction,
the country that are in need of high-quality human resources, Prime Minister Nguyen Tan Dung hopes Vietnam residing, studying abroad to return to contribute to building and development of the country ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thủ tướng: "Mong thanh niên chia sẻ khó khăn của đất nước"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thủ tướng: "Mong thanh niên chia sẻ khó khăn của đất nước" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thu tuong Mong thanh nien chia se kho khan cua dat nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0