Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien

Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien

Tags: Doan TNCS Ho Chi Minh, Viet Nam, U Doan TNCS Ho Chi Minh, BCH T, Dao Ngoc Dung, ban chap hanh trung uong, Tu tuong Ho Chi Minh, bi thu thu nhat, phong trao thi dua, He Thong Chinh Tri, thoi gian qua, the he tre, ngay lam viec, cu the hoa, thanh nien, tao
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TPO- Trong ngay lam viec thu 3 tai Dai hoi X cua Dang, dong chi Dao Ngoc Dung, Bi thu Thu nhat BCH T.U Doan TNCS Ho Chi Minh da co bai tham luan voi tieu de "Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien".

Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien
Dong chi Dao Ngoc Dung, Bi thu Thu nhat BCH T.U Doan TNCS Ho Chi Minh, dai bieu Khoi Dan van trinh bay tham luan. Anh: TTXVN.
Tien Phong Online xin tran trong gioi thieu cung ban doc. Sau day la toan van noi dung ban tham luan :

Truoc het, toi xin duoc bay to su nhat tri voi du thao Bao cao chinh tri va cac van kien do Ban Chap hanh Trung uong khoa IX trinh tai Dai hoi. Lien quan den noi dung danh gia tinh hinh thanh nien va cong tac thanh nien trong du thao Bao cao chinh tri va Bao cao kiem diem cua Ban Chap hanh Trung uong khoa IX, toi xin tham luan van de ve tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien.

Kinh thua Dai hoi,

"Thanh nien la tuong lai cua dat nuoc, la luc luong xa hoi hung hau, co tiem nang to lon, xung kich trong cong cuoc xay dung va bao ve To quoc" Khoan 1, Dieu 4, Luat Thanh nien. Nghi quyet Trung uong 4 (khoa VII) cua Dang ta da chi ro: “Su nghiep doi moi co thanh cong hay khong, dat nuoc buoc vao the ky 21 co vi tri xung dang trong cong dong the gioi hay khong, cach mang Viet Nam co vung buoc theo con duong xa hoi chu nghia hay khong phan lon tuy thuoc vao luc luong thanh nien, vao viec boi duong, ren luyen the he thanh nien”.

Thuc te lich su qua cac thoi ky cach mang cho thay Dang ta luon luon coi trong cong tac thanh nien, trong tam la giao duc, boi duong thanh nien ve ly tuong cach mang, nang cao ban linh chinh tri, huong toi muc tieu xay dung nhung lop nguoi ke tuc trung thanh tuyet doi theo ly tuong: "Doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi".

Ly tuong ay duoc cu the hoa trong moi giai doan cua cach mang Viet Nam thanh nhung su menh lich su mang tinh thoi dai cua thanh nien. Chinh vi vay, khi nuoc nha bi xam lang, chan ly va ly tuong cach mang ma thanh nien huong den khong gi khac ngoai tranh dau xa than cho doc lap, tu do va thong nhat cua To quoc; va hom nay, trong thoi ky cach mang moi, nhiem vu chinh tri cao ca cua thanh nien la cung voi toan Dang, toan dan toc ra suc phan dau cho muc tieu "Dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh" theo duong loi doi moi dat nuoc do Dang ta khoi xuong va lanh dao.

Quan triet cac quan diem giao duc doi voi thanh nien cua Dang va Bac Ho, thoi gian qua, Doan TNCS Ho Chi Minh da phat huy vai tro nong cot trong cong tac thanh nien, cung voi cac luc luong giao duc khac luon kien tri thuc hien nhiem vu giup Dang giao duc va ren luyen thanh nien. Giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien duoc trien khai thuc hien dong bo duoi nhieu phuong thuc da dang va phong phu, nhu: Thong qua cong tac tuyen truyen, giao duc, trien khai hoc tap cac bai ly luan chinh tri co ban, hoc tap, nghien cuu chu nghia Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh, quan triet cac chu truong, nghi quyet cua Dang, to chuc cac sinh hoat truyen thong, giao duc dao duc, loi song, tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat cho thanh nien,...; thong qua phong trao thi dua yeu nuoc trong cac cong dong dan cu va cac phong trao hanh dong cach mang cua tuoi tre ("Thanh nien lap nghiep", "Tuoi tre giu nuoc", "Thanh nien tinh nguyen", "Thi dua, tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc",...); thong qua cong tac to chuc, boi duong thanh nien phan dau tro thanh doan vien, qua cac sinh hoat cua chi doan, qua cong tac doan ket, tap hop thanh nien vao cac to chuc hoi do Doan lam nong cot; qua nhiem vu boi duong gioi thieu doan vien uu tu cho Dang xem xet ket nap va tham gia xay dung Dang, xay dung he thong chinh tri; qua viec quan ly, giao duc thanh thieu nhi cua gia dinh, nha truong va xa hoi.

Ket qua la, cung voi nhung thanh tuu quan trong va to lon dat duoc trong thoi gian qua cua dat nuoc, cong tac giao duc thanh nien da gop phan tao dung nen mot lop thanh nien moi, trong do co bo phan thanh nien tien tien di dau tren nhieu linh vuc, co thai do, nhan thuc tot va y thuc chinh tri cao, co y chi vuot qua kho khan, vuon len lap than, lap nghiep, phat huy manh me truyen thong xung kich cach mang, xung phong tinh nguyen cua nhung the he thanh nien cach mang lop truoc, do cung la nhung pham chat noi troi cua thanh nien ngay nay.

Tu do, vi tri, vai tro cua thanh nien trong xa hoi khong ngung duoc khang dinh va nang cao thong qua viec thanh nien tham gia ngay cang nhieu va hieu qua vao su nghiep phat trien kinh te - xa hoi, giu vung quoc phong, an ninh cua dat nuoc. Moi nam, da co hang chuc trieu luot doan vien, thanh nien hang hai tham gia trong cac phong trao thi dua; hang trieu thanh nien duoc ket nap moi vao hang ngu cua Doan. Trong vong 10 nam (1995 den 2004), so doan vien uu tu gioi thieu cho Dang la 1.981.943 doan vien, trong do duoc Dang xem xet ket nap 645.332 dong chi, chiem 53,26% tong so dang vien moi ket nap.

Rieng nam 2005, da co 226.194 doan vien uu tu duoc gioi thieu cho Dang, trong do 107.124 dong chi duoc ket nap vao Dang, tang 12,66% so voi nam 2004 va chiem 63,51% trong tong so dang vien ket nap nam 2005 (dat chi so cao nhat tu truoc toi nay), trong do, hang ngan dong chi doan vien tre duoc ket nap Dang khi tuoi doi moi tron 18. Dieu do da gop phan tang cuong sinh luc tre cho Dang; khang dinh xu huong tich cuc chinh tri - xa hoi trong thanh nien; dong thoi cung chinh la thanh qua to lon trong chien luoc phat trien nhan to con nguoi cua Dang va Nha nuoc ta, la hanh phuc cua cac bac lam cha, lam me.

Tuy nhien, thanh nien ngay nay cung dang dung truoc nhung kho khan, han che rat dang quan tam: Mot bo phan thanh nien con it quan tam hoac ngai tham gia vao cac sinh hoat chinh tri va cac hoat dong xa hoi, co nhan thuc chinh tri non kem, chua xac dinh duoc ly tuong song dung dan, coi nhe nhung gia tri truyen thong, nhan van cao dep cua dan toc, bi anh huong xau boi loi song ngoai lai, su xam lang van hoa va nhung tieu cuc mat trai cua co che thi truong; dong co hoc tap, dinh huong nghe nghiep con chua thich ung voi thi truong lao dong; tinh trang thieu viec lam, thu nhap thap con kha pho bien; kien thuc, ky nang va pham chat can thiet cua lao dong tre trong dieu kien canh tranh va hoi nhap kinh te quoc te chua cao; cac te nan xa hoi, dac biet la ma tuy, mai dam, tinh trang lay nhiem HIV/AIDS,... dien bien phuc tap trong do thanh thieu nhi vua la doi tuong vua la nan nhan da anh huong khong nho den chat luong nguon nhan luc tre cho su phat trien cua dat nuoc.

Mat khac, thanh nien ngay nay cung dang phai doi mat voi nhung thach thuc moi. Do tam ly lua tuoi, thanh nien con thieu ban linh, kinh nghiem trong cuoc song lai gap phai tac dong tu su thay doi qua nhanh va da dang trong quan niem ve cac chuan gia tri xa hoi va van hoa; su gia tang phan hoa giau ngheo, su tha hoa, bien chat trong mot bo phan can bo, dang vien; nhung thong tin xau, doc hai lan truyen tren Internet, nhung am muu va hanh dong chong pha quyet liet cua cac the luc thu dich;...

Trong khi do, nang luc cu the hoa cac chu truong cua Dang, Nha nuoc trong cong tac giao duc doi voi thanh thieu nhi o mot so don vi con yeu. Giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien trong giai doan hien nay la viec kho, co luc, co noi, co bo phan chua thuc su chu trong; chua phat huy duoc suc manh dong bo cua cac luc luong xa hoi trong giao duc thanh nien. Viec nam bat, xu ly dien bien tu tuong thanh nien va thuc hien noi dung giao duc ly tuong, dao duc cach mang cho thanh nien cua Doan, Hoi hieu qua con thap; hinh thuc con xo cung, thieu hap dan; nhieu van de chinh dang cua thanh nien cham duoc giai quyet; viec dau tu cho cong tac giao duc thanh nien chua tuong xung voi yeu cau, nhiem vu cua tinh hinh.

Trong boi canh tren, viec tang cuong cong tac thanh nien, dac biet la giao duc ve ly tuong cach mang nham "hinh thanh mot lop thanh nien nam, nu uu tu, vung vang ve chinh tri, kien dinh con duong xa hoi chu nghia", "co ly tuong cao dep", "song co van hoa va tinh nghia, giau long yeu nuoc va tinh than quoc te chan chinh", biet "nuoi duong hoai bao lon", "tu cuong dan toc" Nghi quyet TW 4 (khoa VII) ve "Cong tac thanh nien trong thoi ky moi". theo tu tuong chi dao cua Dang va Bac Ho la doi hoi va nhiem vu dat ra rat can thiet va cap bach. Dieu nay da duoc Bao cao chinh tri tai Dai hoi 10 chi ro: "Doi voi the he tre, thuong xuyen giao duc chinh tri, truyen thong, ly tuong, dao duc, loi song; tao moi truong thuan loi de phat trien toan dien". Nham gop phan thuc hien dinh huong do, chung toi xin duoc neu ra mot so noi dung giai phap va kien nghi nhu sau:

- Mot la, van de thanh nien da duoc Ban Chap hanh Trung uong Dang va Luat Thanh nien xac dinh "o vi tri trung tam trong chien luoc phat huy nguon luc con nguoi" Nghi quyet TW 4 (khoa VII).... Cham lo boi duong, giao duc thanh nien phat trien toan dien la mot trong nhung yeu to ben vung cua su nghiep cach mang. Vi vay, trong cong tac thanh nien, truoc het can khong ngung tang cuong giao duc nang cao ban linh chinh tri, boi duong dao duc, ly tuong cach mang cua Dang, cua dan toc; boi duong long yeu nuoc, yeu chu nghia xa hoi cho the he tre; lay giao duc nhan cach, "giao duc lam nguoi" la chinh theo tu tuong Ho Chi Minh.

Thanh nien ngay nay duoc sinh ra va lon len tren dat nuoc hoa binh, duoc huong nhung thanh qua dau tranh va lao dong sang tao cua cac the he cha anh, co nhieu dieu kien tot de vuon cao va xa hon, song dieu cot yeu hien nay la can tao dung cho thanh nien y chi tu luc, tu cuong, khong cam chiu doi ngheo lac hau, dam tu tin vuot qua moi kho khan, thu thach. Noi cach khac, do chinh la qua trinh xay dung dong co, tao noi luc tinh than cho thanh nien.

Dac biet, trong nen kinh te thi truong, mo cua, hoi nhap kinh te quoc te, bung no thong tin manh me nhu ngay nay, viec boi duong ly tuong, tao dung ban linh chinh tri cho thanh nien chinh la con giup ho biet chon lua, tiep thu nhung tinh hoa van hoa va nang cao kha nang de khang truoc cac am muu pha hoai, chia re, loi keo cua cac the luc thu dich, cac cam do vat chat va cac te nan xa hoi khac.

Viec boi duong ly tuong cach mang can duoc tien hanh tren co so khoa hoc va duoc trien khai thuong xuyen, lien tuc thong qua viec to chuc cho thanh nien nghien cuu, hoc tap, quan triet cac chu truong, chinh sach, duong loi cua Dang, Nha nuoc, hoc tap chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, trien khai hoc tap cac bai ly luan chinh tri co ban,...

- Hai la, tiep tuc doi moi manh me ve phuong thuc giao duc doi voi thanh nien tren co so nguyen ly giao duc khoa hoc cua chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, ly luan gan voi thuc tien, "hoc" di doi voi "hanh". Hinh thuc giao duc doi voi thanh nien can phu hop voi tam ly lua tuoi ua thich cai moi va su sang tao; de cao yeu to "tu giao duc", "tu ren luyen" cua nguoi thanh nien di doi voi su dinh huong, ho tro, giup do va huong dan cua to chuc; gan ket giua viec giao duc ly tuong cach mang voi bao ve, cham lo boi duong va phat huy thanh nien trong su nghiep cach mang.

Qua cuoc thi tim hieu lich su 75 nam cua Dang, 60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam voi hon 20 trieu luot thanh nien tham gia va sinh hoat chinh tri "Tiep lua truyen thong - Mai mai tuoi hai muoi", dien dan “Tuoi tre song dep, song co ich” nhan nhat ky Dang Thuy Tram, Nguyen Van Thac va cac nhat ky chien tranh da duoc su tham gia cua dong dao thanh nien, mot su kien chinh tri trong gioi tre vua qua, da cho chung ta bai hoc sau sac ve phuong thuc giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien, nhat la thong qua giao duc lich su, qua cac guong dien hinh tien tien va viec neu guong ton vinh nguoi tot, viec tot.

Cong tac giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien can gan chat voi nhung yeu cau, doi hoi cua xa hoi va cu the hoa phu hop voi tung hoan canh, doi tuong thanh nien. Moi truong giao duc hieu qua nhat chinh la dua thanh nien hoa minh vao cac phong trao thi dua, phong trao hanh dong cach mang (ke ca khi thanh nien con dang ngoi tren ghe nha truong). Thong qua thuc tien phong trao de giao duc va nang cao giac ngo ly tuong cach mang cua tuoi tre.

- Ba la, ve phan minh, trong su quan tam cham lo cua Dang va toan xa hoi, chung toi y thuc rat ro nhung kho khan, han che va trach nhiem trong xay dung to chuc Doan vung manh toan dien ve chinh tri, tu tuong va to chuc, du suc dam nhan tot vai tro nong cot trong phong trao thanh nien va cac hoi cua thanh nien; xac dinh cong tac giao duc thanh nien la nhiem vu hang dau, la chuc nang chu yeu cua to chuc Doan trong do noi dung giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien la cot loi va xuyen suot trong moi hoat dong cua minh.

Tu do, cac to chuc thanh nien se tiep tuc tim toi, doi moi cac phuong thuc, hinh thuc, tang cuong cac noi dung, bien phap giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien; long ghep noi dung giao duc trong tat ca cac mat cong tac, cac hoat dong khac cua Doan nhu doan ket, tap hop thanh nien, to chuc cac phong trao thi dua, dam nhan cac chuong trinh, du an phat trien kinh te - xa hoi thong qua do de giao duc va ren luyen thanh nien; xay dung, cung co to chuc Doan, Hoi, tao nguon phat trien dang vien tu thanh nien; nang cao nang luc tham muu, de xuat voi cac cap uy, chinh quyen va phoi hop voi cac cap, cac nganh, doan the, cac luc luong xa hoi de tang cuong cong tac giao duc thanh nien.

- Bon la, cong tac thanh nien noi chung va giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien noi rieng da duoc Dang ta chi ro la trach nhiem cua ca he thong chinh tri duoi su lanh dao cua Dang; do cung la nhan to quyet dinh moi thanh cong trong cong tac giao duc thanh nien thoi gian qua. Bai hoc rut ra vua qua la o dau cap uy, chinh quyen quan tam lanh dao, chi dao sat sao thi o do cong tac thanh nien va giao duc thanh nien cua chung ta co hieu qua. Truoc yeu cau nhiem vu cong tac giao duc thanh nien hien nay, rat can duoc cac cap uy, chinh quyen tiep tuc tin tuong o thanh nien; giao nhiem vu cho thanh nien; theo doi, giup do va tao dieu kien de thanh nien ren luyen, truong thanh; co vu thanh nien hang hai, tu tin tham gia vao thuc hien nhiem vu chinh tri cua dia phuong, don vi.

Chung toi de nghi ra soat lai, doi moi va nang cao hieu qua giao duc chinh tri, giao duc dao duc cong dan, giao duc chu nghia Mac-Lenin, tu tuong Ho Chi Minh trong cac nha truong; quan tam gan ket giua cong tac giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien voi viec giai quyet cac van de chinh dang cua thanh nien nhu: hoc tap, viec lam, nhu cau van hoa, thong tin, vui choi, giai tri... tao moi truong de thanh nien ren luyen, phan dau va phat trien toan dien. Tren co so phat huy suc manh dong bo cua he thong chinh tri de tang cuong dau tu ve moi mat cho cong tac giao duc thanh nien, phat huy vai tro quan ly, giao duc thanh nien cua gia dinh, nha truong va xa hoi. Sau Dai hoi, de nghi Ban Chap hanh Trung uong (khoa X) xem xet ban hanh nghi quyet chuyen de ve cong tac thanh nien; chi dao xay dung va trien khai De an tong the ve giao duc ly tuong cach mang cho thanh nien trong thoi ky moi.

Kinh thua Dai hoi,

Cach mang nuoc ta dang chuyen sang thoi ky moi, thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa voi muc tieu som dua dat nuoc ra khoi tinh trang kem phat trien. Muc tieu do da va dang dat ra nhung yeu cau, nhiem vu, trong trach nang ne doi voi the he tre hom nay. De ke tuc xung dang su nghiep cach mang ve vang cua Dang va dan toc ta, tuoi tre Viet Nam va Doan TNCS Ho Chi Minh se ra suc ren luyen, trau doi ly tuong doc lap dan toc va chu nghia xa hoi; ra suc thi dua trong hoc tap, lao dong; doan ket, xung kich, sang tao trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Nhung van kien ma Dai hoi thong qua se trang bi cho Doan TNCS Ho Chi Minh nhung nhan thuc moi sau sac ve trach nhiem cua minh truoc Dang, Nha nuoc va nhan dan trong cong tac giao duc thanh nien, dong gop thiet thuc vao chien luoc con nguoi cua Dang ta trong thoi ky cach mang moi.

La doi du bi tin cay cua Dang, Doan TNCS Ho Chi Minh va tuoi tre ca nuoc bay to y chi quyet tam, nguyen mot long xiet chat hang ngu chung quanh Dang, ra suc phan dau dua Nghi quyet Dai hoi vao cuoc song, tao ra chuyen bien tich cuc trong nhan thuc va hanh dong cua thanh nien, vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh, vi tuong lai tuoi sang cua tuoi tre.

Xin tran trong cam on va kinh chuc suc khoe cac dong chi dai bieu. Chuc Dai hoi thanh cong tot dep./.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Thế Giới Trẻ NỔI BẬT

Để vay dân 500 tấn vàng: Chuyện đâu có dễ…

500 tấn vàng đang được người dân găm giữ và việc nên hay không nên huy động số vốn ngầm này đang rất được các chuyên gia cũng như người dân quan tâm.

25 triệu quả trứng mới có 1 TH như thế này

Trong số lô trứng mà nhà hàng nhập về, Megan và chị gái Cerys cũng phát hiện 4 quả trứng có 2 lòng đỏ với tỷ lệ 1.000 quả trứng mới có một quả hai lòng.

Tìm hiểu: Doan TNCS Ho Chi Minh, Viet Nam, U Doan TNCS Ho Chi Minh, BCH T, Dao Ngoc Dung, ban chap hanh trung uong, Tu tuong Ho Chi Minh, bi thu thu nhat, phong trao thi dua, He Thong Chinh Tri, thoi gian qua, the he tre, ngay lam viec, cu the hoa, thanh nien, tao

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho Thanh niên

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho Thanh niên bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien

Nhan xet, hay lien he ve tin Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tang cuong giao duc ly tuong cach mang cho Thanh nien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thanh nien Viet Nam trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thanh nien Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0