Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu V Hoi Lien hiep Thanh nien Viet NamThua Doan Chu tich,

Thu a cac vi khach quy,

Thua cac dong chi dai bieu

Hom nay, toi rat vui mung den du Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu V Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam. Thay mat cac dong chi lanh dao Dang va Nha nuoc, toi than ai gui den cac dong chi dai bieu va qua cac dong chi, cac ban gui den toan the can bo, hoi vien, thanh nien tren khap moi mien dat nuoc loi tham hoi than thiet va loi chuc mung nong nhiet nhat.

Toi nhiet liet hoan nghenh va chao mung dai bieu thanh nien cac nuoc, cac to chuc quoc te dem den cho dai hoi va tuoi tre Viet Nam nhung tinh cam tot dep; tinh doan ket, huu nghi vi hoa binh, doc lap dan toc, tien bo xa hoi, vi tuong lai tuoi sang cua tuoi tre tren khap the gioi.

Dai hoi lan thu V Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam la dai hoi cua mat tran dai doan ket thanh nien mang y nghia lich su trong doi song chinh tri va phong trao thanh nien nhung nam dau the ky XXI.

Thua cac dong chi va cac ban,

Thoi gian qua, nhat la tu sau Dai hoi toan quoc lan thu IX cua Dang den nay, dat nuoc ta tiep tuc phat trien manh me, dat duoc nhieu thanh tuu quan trong tren nhieu linh vuc: on dinh chinh tri tiep tuc duoc giu vung; kinh te khong ngung tang truong; doi song vat chat va tinh than cua cac tang lop nhan dan duoc cai thien, dac biet la cong tac xoa doi, giam ngheo co nhieu tien bo; van hoa xa hoi co chuyen bien theo huong phat trien lanh manh, bao ve va phat huy nhung gia tri van hoa truyen thong trong cong dong cac dan toc anh em. Qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, giao luu van hoa duoc thuc hien chu dong va tich cuc. Cong tac an ninh, quoc phong duoc tang cuong. The va luc cua dat nuoc khong ngung tang len. Vi the cua nuoc ta tren truong quoc te tiep tuc nang cao.

Trong thanh tuu va thang loi to lon do, Dang, Nha nuoc va nhan dan ta luon danh gia cao va khang dinh su dong gop to lon, co hieu qua cua cac tang lop thanh nien. Thanh nien thuc su la “doi quan xung kich” san sang don nhan nhung viec moi, viec kho theo tieng goi cua To quoc. Cac cuoc van dong lon do Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam phat dong da di vao cuoc song, nhu cuoc van dong hoc tap, sang tao, giup nhau lap nghiep, vi dan giau, nuoc manh, vi cuoc song binh yen, cuu giup dong bao bi thien tai, hien mau nhan dao…, nhat la phong trao thanh nien tinh nguyen vi cuoc song cong dong phat trien nhieu nam lien thu hut voi hon 20 trieu luot hoi vien, thanh nien tham gia cac phong trao thanh nien voi ket qua thiet thuc va su lan toa rong lon da duoc xa hoi ghi nhan, la dau an sau dam trong hoat dong cua Doan, cua Hoi trong thoi ky cach mang moi.

Thuc tien cho thay thong qua cac hoat dong hoc tap, lao dong, ren luyen, cong hien, mot lop thanh nhien moi da hinh thanh, khang dinh vai tro, vi tri cua minh trong xa hoi voi tinh than chu dong, sang tao tu tin va co trach nhiem truoc yeu cau cua dat nuoc. Nhieu tam guong trong hoc tap, lao dong sang tao, quan ly kinh doanh… duoc xa hoi thua nhan. Cong tac Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam cung da co nhung tien bo trong chi dao, nhat la ve mat xay dung to chuc; doan ket, tap hop thanh nien, dao tao doi ngu can bo.

Thay mat lanh dao Dang va Nha nuoc, toi nhiet liet hoan nghenh, bieu duong nhung no luc va cong hien xuat sac cua phong trao thanh nien, cua cac bo, hoi vien, thanh nien ca nuoc.

Thua cac dong chi va cac ban,

Dai hoi lan thu IX cua Dang da xac dinh duong loi phat huy suc manh toan dan toc, tiep tuc doi moi, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia. Toan dan ta dang ra suc phan dau thuc hien Chien luoc phat trien kinh te - xa hoi trong 10 nam nham dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Buoc vao nam 2005, chung ta can no luc vuot bac de thuc hien toan dien nhung nhiem vu con lai cua ke hoach 5 nam 2001 – 2005, chuan bi  that tot tien de de thuc hien thang loi Chien luoc kinh te - xa hoi 10 nam 2001 – 2010.

Bac Ho kinh yeu va Dang ta luon khang dinh vai tro, vi tri trong yeu cua thanh nien trong su nghiep cach mang. Bac noi: “Thanh nien la nguoi chu tuong lai cua nuoc nha”. Nghi quyet Hoi nghi lan thu Tu Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa VII) ve cong tac thanh nien chi ro: “Thanh nien la luc luong xung kich trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Su nghiep doi moi co thanh cong hay khong, dat nuoc buoc vao the ky XXI co vi tri xung dang trong cong dong the gioi hay khong, cach mang Viet Nam co vung buoc theo con duong xa hoi chu nghia hay khong, phan lon tuy thuoc vao luc luong thanh nien, vao viec boi duong, ren luyen the he thanh nien; cong tac thanh nien la van de song con cua dan toc, la mot trong nhung nhan to quyet dinh su thanh bai cua cach mang…”.

Suot 75 nam qua, tu khi ra doi den nay, trong thoi chien cung nhu thoi binh, Dang luon luon dat niem tin vung chac vao thanh nien, trao cho thanh nien nhieu trong trach, nhung cung doi hoi rat cao o thanh nien su phan dau xay dung vuon len. Trong thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia, Dang rat quan tam xay dung nguon luc con nguoi Viet Nam, nhat la nguon nhan luc tre tuoi, cham lo dao tao, giao duc, boi duong va tao moi dieu kien cho thanh nien phan dau de hinh thanh mot the he con nguoi moi co ly tuong doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, co pham chat tot dep, co ban linh chinh tri, nang luc tri tue va nghe nghiep, co long nhan ai, thuy chung, co kha nang tiep can nen kinh te tri thuc, co trinh do van hoa ngay cang cao va co suc khoe lam chu duoc khoa hoc va cong nghe moi, vuon len ngang tam thoi dai, sanh vai cung thanh nien cac nuoc tren the gioi. Do do, trach nhiem cua lop tre truoc lich su cang nang ne nhung vo cung ve vang.

De phat huy nguon luc  hung hau va tiem nang to lon cua tuoi tre, Dang chu truong tap hop, doan ket moi tang lop thanh nien trong khoi dai doan ket dan toc. Dai doan ket thanh nien la bo phan rat quan trong trong dai doan ket dan toc va tac dong truc tiep den dai doan ket toan dan, boi thanh nien hien dien o moi giai cap, moi tang lop xa hoi, dan toc, ton giao…

Dang ta kien tri duong loi dai doan ket dan toc nham tao co so vung chac phat huy toi da suc manh tong hop cua cac tang lop nhan dan, vi muc tieu dan giau nuoc manh, xa hoi cong bang dan chu van minh. Doi voi tuoi tre, Dang chu truong va lanh dao thuc hien tot chien luoc dai doan ket thanh nien, coi day la nhiem vu hang dau trong cong tac van dong thanh nien trong thoi ky cach mang moi.

Thua cac dong chi va cac ban,

Xay dung va thuc hien chien luoc dai doan ket thanh nien trong dai doan ket dan toc la qua trinh trien khai, tang cuong nhieu mat cong tac quan trong:

Truoc het, can tang cuong boi duong, giao duc tao su thong nhat ve chinh tri, tu tuong tren co so khong ngung boi dap, phat huy long yeu nuoc von la truyen thong quy bau cua tuoi tre nuoc ta di doi voi boi dap ve ly tuong cach mang, lam cho tuoi tre gan minh voi xa hoi, quan tam toi moi nguoi, toi nhan dan va To quoc, tu do xay dung hoai bao lon, phan dau het minh vi doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, vi loi ich cua nhan dan.

Muon vay, to chuc Hoi phai thuong xuyen quan tam boi duong ve le song cho thanh nien, nang cao su hieu biet ve chinh tri, tao niem tin doi voi che do, duong loi cua Dang va phap luat cua Nha nuoc, bao dam su vung vang, kien dinh cua thanh nien trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Hien nay, cac the luc thu dich dang loi dung cac van de dan chu, nhan quyen, dan toc, ton giao de pha hoai chia re thanh nien, chia re khoi dai doan ket dan toc; chung dung nhieu thu doan tinh vi de tha hoa thanh nien ve chinh tri, lam bang hoai ve dao duc, gia tri van hoa dan toc, the luc… hong dan toi su chuyen hoa che do.

Truoc tinh hinh do, yeu cau dat ra truoc mat va lau dai la to chuc Doan, Hoi phai ra suc giup Dang tap hop, doan ket moi tang lop thanh nien thanh mot khoi vung chac, hinh thanh mot the he thanh nien uu tu, co tai nang, co ban linh chinh tri vung vang, co tinh than yeu nuoc nong nan, san sang duong dau va vuot qua moi kho khan, thanh thuc, vuot qua nguy co tut hau ve kinh te, khoa hoc, cong nghe, co quyet tam phan dau tro thanh nhung nha lanh dao, quan ly, kinh doanh gioi, nhung chuyen gia xuat sac tren moi mat hoat dong xa hoi, nhung tri thuc chiem linh dinh cao cua khoa hoc, nhung van nghe si co tai nang, nhung nguoi lao dong co tay nghe cao… Chi tren co so thong nhat ve chinh tri, tu tuong, khoi dai doan ket thanh nien moi tro nen vung chac, lau ben va phat trien.

Hai la, can ra suc phat huy moi tiem nang to lon cua thanh nien, tao ra phong trao hanh dong cach mang manh me, lien tuc, toan dien, tham gia phat trien kinh te - xa hoi, bao dam quoc phong, an ninh, trat tu an toan xa hoi; di dau xung kich tren cac mat tran lao dong san xuat, hoc tap, xay dung nen quoc phong toan dan, xay dung nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc, tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai. 

Tiep  tuc phat huy rong khap phong trao tinh nguyen dang duoc tuoi tre huong ung va xa hoi hoan nghenh, lam cho tinh than tinh nguyen tham sau vao moi tang lop thanh nien trong qua trinh thuc hien cac cuoc van dong lon do Dai hoi phat dong.

Dac biet, thanh nien phai la luc luong di dau trong hoc tap, ren luyen va tich cuc tham gia xay dung xa hoi hoc tap, no luc tien quan vao khoa hoc va cong nghe, di dau thuc hien ap dung cong nghe thong tin, cong nghe sinh hoc va nhung thanh tuu khoa hoc khac vao san xuat va doi song.

Chu dong dam nhan thuc hien cac chuong trinh, du an phat trien kinh te - xa hoi o cac vung, mien cua dat nuoc, nhat la cac du an su dung nhieu luc luong lao dong tre, xung dang la luc luong nong cot trong tien trinh day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Hanh dong cach mang chinh la thuoc do qua trinh nang cao giac ngo ly tuong cua tuoi tre, dong thoi la dieu kien, la co hoi rat tot de tao ra moi truong thuc hien chien luoc dai doan ket thanh nien, nhu hop tac trong lao dong san xuat, giup do nhau trong hoc tap sang tao boi duong doi ngu tai nang tre tren cac linh vuc…

Toi hoan nghenh cac cuoc van dong lon do Dai hoi lan thu V Hoi Lien hiep thanh nien Viet Nam de ra trong thoi gian toi. Toi mong cac dong chi van dung tot cac hinh thuc, phuong phap thich hop, co hieu qua de dua cac cuoc van dong nay vao cuoc song thuong ngay cua thanh nien.

Thua cac dong chi va cac ban,

Dang va nhan dan ta luon dat niem tin vao the he tre, danh gia dung dan vai tro va kha nang cach mang to lon cua thanh nien trong cac tien trinh lich su cua dan toc.

De dap lai niem tin yeu do, hon bao gio het su nghiep Dai doan ket cac tang lop thanh nien trong mot mat tran thong nhat y chi va hanh dong theo tu tuong cua Bac Ho kinh yeu la nhan to co y nghia quyet dinh, boi le co tap hop, doan ket va phat huy duoc thanh nien thi moi tien hanh giao duc, dao tao, boi duong thanh nien phat trien toan dien de xay dung dat nuoc sanh vai cung be ban nam chau nhu long mong muon cua Bac Ho.

Tu dien dan Dai hoi nay, toi mong cac cap uy Dang, Chinh quyen, Mat tran, Doan the va toan xa hoi luon quan tam giup do, tao dieu kien cho Doan, Hoi va tuoi tre ren luyen, lap than, lap nghiep, xay dung va bao ve To quoc.

Chuc Dai hoi Dai bieu toan quoc Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam lan thu V thanh cong tot dep.

Chuc cac dong chi dai bieu manh khoe, hanh phuc va thanh dat.

Xin tran trong cam on.

Viet Bao

Video nổi bật

Smartphone Bkav đọ chất lượng âm thanh với iPhone 6
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tiến tới Đại hội ĐB toàn quốc Hội LHTN VN lần V

TIN Thế Giới Trẻ NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Lộ TL mật về cơ chế GQ tranh chấp trong TPP

Một điều khoản giải quyết tranh chấp bí mật mà Mỹ thống nhất với các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa bị tiết lộ, khiến nhiều tổ chức phi lợi nhuận quan ngại việc này thể hiện sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn so với chính phủ các nước.

65% phụ nữ thích ngủ hơn “yêu”

Giữa một giấc ngủ thật sâu, thật êm ái và một đêm ân ái nồng nhiệt, bạn chọn cái nào? Nếu trong đầu bạn ngay lập tức nghĩ đến một giấc ngủ, cũng đừng quá lo lắng vì bạn không phải người phụ nữ duy nhất có lựa chọn này.

Căn hộ cao cấp, nguy cơ bội cung

Phân khúc căn hộ cao cấp tại Hà Nội, sau một thời gian dài bị “đóng băng”, dù chỉ vừa xuất hiện thanh khoản trở lại đã phải đối diện với nguy cơ dư cung rất lớn.

Tìm hiểu: V Hoi Lien, Nong Duc Manh, Bac Ho, Thua Doan Chu, Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam, dai doan ket dan toc, dai hoi dai bieu, xa hoi chu nghia, phat trien kinh te, cuoc van dong, tong bi thu, cong nghiep hoa, hien dai hoa, xay dung, dang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu V Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu V Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu V Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thanh nien Viet Nam trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thanh nien Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0