Nhieu don dat hang sat suon cho Doan

Nhieu don dat hang sat suon cho Doan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khai mac Dai Hoi Doan toan quoc lan thu IX:

Tong bi thu Nong Duc Manh: “Doan can tranh kieu pho truong, hinh thuc”

Nhieu don dat hang sat suon cho Doan
Tong bi thu Nong Duc Manh va cac vi lanh dao Dang, Nha nuoc chup hinh luu niem voi cac dai bieu Doan Thanh nien Ho Chi Minh trong le khai mac - Anh: Viet Dung

TT(Ha Noi) - Ngay 18-12, Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan TNCS Ho Chi Minh da chinh thuc khai mac tai thu do Ha Noi, voi su tham du cua 1.033 dai bieu.

Nghe doc noi dung toan bai:

>> Tong Bi thu Nong Duc Manh: Phong trao thanh nien Viet Nam se co buoc phat trien moi
>> Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong: Nang cao chat luong to chuc Doan

Tong bi thu Nong Duc Manh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cung dai dien lanh dao Dang, Chinh phu, cac bo nganh, cac lao thanh cach mang, ba me VN anh hung, cuu bi thu T.U Doan cac thoi ky... da den du.

Tai le khai mac, anh Vo Van Thuong, bi thu thu nhat T.U Doan - da trinh bay bao cao cua Ban chap hanh T.U Doan khoa VIII, phuong huong nhiem vu, giai phap chu yeu cua Doan trong thoi gian toi.

Theo bao cao, nam nam qua cong tac giao duc cua Doan khong ngung duoc doi moi, phong trao “Thi dua, tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc” duoc to chuc deu khap, cong tac chi dao cua Doan tiep tuc duoc doi moi, tap trung cho co so, tang cuong tham muu xay dung cac chinh sach doi voi thanh nien (TN)...

Tuy nhien, bi thu thu nhat T.U Doan cung thang than thua nhan hoat dong Doan van con nhung han che, yeu kem. Do la hieu qua cong tac giao duc, cham lo loi ich chinh dang cho TN, cong tac thieu nhi, chat luong doan vien va to chuc co so Doan... chua dap ung duoc thuc te phat trien cua TN.

Chieu cung ngay, cac dai bieu (DB) du Dai hoi Doan toan quoc da tap trung thao luan soi noi voi “tinh than TN” tai 14 trung tam ve nhung van de vo cung nong dang, se dat ra cho Doan, cho TN.

“Gay gat” day nghe, viec lam cho TN

“Can bo Doan co so thuong thieu ky nang thuyet trinh va lam viec nhom do trinh do kem hoac do chua duoc hoc. Toi de xuat muon co ky nang phai co ba yeu to: dao tao, tu ren luyen va moi truong thuc hanh. Toi cung kien nghi khong the dao tao nhu hoc nghi quyet ma phai khao luan: vua quan sat khao luan de tim ra van de” - anh Dao Trong Duc, can bo quan ly khoi doanh nghiep TP Hai Phong, phat bieu.

Hom nay (19-12), dai hoi tiep tuc lam viec de thao luan va thong qua du thao sua doi dieu le Doan; bao cao kiem diem cong tac nhiem ky cua Ban chap hanh T.U Doan khoa VIII; de an xay dung Ban chap hanh khoa IX. Dac biet, chieu nay dai hoi se tien hanh bo phieu bau Ban chap hanh T.U Doan khoa IX.

Theo de an, Ban chap hanh T.U Doan khoa IX se gom 145 nguoi (tang 10 nguoi so voi khoa VIII), va nham phat huy tinh than dan chu, dai hoi se gioi thieu so du den 10% de bau Ban chap hanh T.U Doan khoa moi.

DB Hoang Ngoc Hung (Thai Nguyen) mo dau tham luan mot cach thang than: TN ai cung muon co nghe, co viec lam. Nhung de lap nghiep, mong muon thoi chua du ma moi TN can phai co khat vong lap nghiep, khat vong lam giau, co tu duy, trinh do. Dong thoi TN cung phai co “dieu kien” khoi su, lap nghiep la von - thi truong - thong tin va ca co che chinh sach.

Van de cua to chuc Doan la phai trang bi cho moi TN cac to chat va dieu kien do.

Theo anh Hung, muon lam duoc truoc tien Doan phai phan loai doi tuong TN de co su tu van, huong nghiep va muc do ho tro khac nhau. Nhu the Doan phai mo rong cac trung tam tu van, huong nghiep, gioi thieu viec lam va day nghe cho TN. Mat khac, Doan can tang cuong cong tac thong tin, tuyen truyen giup TN dinh huong duoc “minh la ai, dang o dau, co nhu cau gi va kha nang lam duoc cai gi”. Tra loi duoc dieu nay, moi TN se xac dinh duoc muc dich hoc nghe cua minh...

Tuy nhien dai dien Tinh doan Hai Duong lai cho rang cac trung tam tu van van “song” bang kinh phi tren rot xuong, thanh ra hieu qua tu van, dinh huong nghe nghiep cho TN chua cao.

DB Nam Dinh - co giao Nguyen Thi To (Truong THPT Nam Truc, huyen Nam Truc) lap tuc phan ung: “Toi khong dong y voi nhan xet cua DB Hai Duong. Toi khang dinh Doan co so se lam rat tot viec tu van, dinh huong nghe cho TN. Cai quyet dinh la to chuc Doan can trang bi ky nang, kien thuc cho can bo Doan co so lam cong tac nay”.

Chi To cho biet tai truong minh cung nhu tren dia ban tinh Nam Dinh, hang nam cu den thang ba cac truong THPT lai to chuc tu van tuyen sinh, doan truong con phoi hop cung nganh giao duc, nganh lao dong to chuc cac cuoc thi xoay quanh chu de lap nghiep, viec lam, viec hoc cho HS. Tham chi, doan truong con thuong xuyen moi cac doanh nghiep ve truong de tu van nghe cho HS... Chi To cho rang Doan nen manh dan mo cac trung tam tu van, dinh huong nghe cho TN o co so thi hieu qua se lon hon.

Mot van de kha moi me khac duoc cac DB dua ra la de ho tro TN lap nghiep, tot nhat ban than Doan phai co chien luoc tien quan vao linh vuc kinh te, boi “khong the de can bo Doan con ngheo ma di van dong TN lam an kinh te gioi neu khong muon Doan mat uy tin va kho tap hop thanh nien”.

Can co phuong thuc tinh nguyen moi

Nhieu don dat hang sat suon cho Doan
Cac dai bieu du dai hoi - Anh: TTXVN

DB Kim Tan Ut (Tra Vinh) ban khoan: “Phong trao tinh nguyen phai de lai dang dap, hinh anh cua TT, phai la nhung cong trinh co tam tri thuc cao chu khong chi la lao dong chan tay, phat quang dap duong mai duoc”. Nhieu DB cung nhat tri: “Quan trong nhat van la hoat dong tinh nguyen tai cho. Tinh nguyen cho chinh minh, lam tot cho truong minh, noi minh song truoc khi dem nhung hoat dong tinh nguyen di xa ma doi khi duoc an duoi danh nghia mot chuyen picnic, ve nguon...”.

Tai trung tam thao luan 8, co DB dat van de: “Can xa hoi hoa hoat dong tinh nguyen nho su chung tay cua doanh nghiep, cac cuu SV truong, chu khong nen trong cho ngan sach nua. Tham chi tinh den quoc te hoa hoat dong tinh nguyen tai VN vi du mot vai noi da lam nhung ket qua chua tuong ung voi kha nang”.

Truoc thuc te nhieu tai nan gan day cua cac ban tre khi tham gia hoat dong tinh nguyen, DB Dang Van Tuan (Hau Giang) de nghi T.U Doan nhat thiet tham muu de trinh Chinh phu ban hanh nghi dinh qui dinh che do, chinh sach cho nhung ban di tinh nguyen khong may. Dap lai, anh Nguyen Manh Dung - uy vien Thuong vu T.U Doan, thong tin: “Thu tuong da dong y giao T.U Doan phoi hop cac bo nganh de ban thao viec nay, neu duoc se ban hanh ngay truoc dai hoi nay. Tuy nhien, day la chinh sach moi, can co them thoi gian va da qua hai lan lay y kien bo nganh”.

Tong bi thu Nong Duc Manh:

Doan can tranh kieu pho truong, hinh thuc

Tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh, Tong bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu quan trong. Trong do co doan:

Toi bay to su nhat tri cao voi cac noi dung co ban da neu trong bao cao cua Ban chap hanh Trung uong Doan khoa VIII trinh dai hoi. De nghi cac dong chi tap trung tri tue, thao luan danh gia dung tinh hinh, tong ket sau sac thuc tien, de ra duoc phuong huong, nhiem vu va nhung bien phap thiet thuc, dat duoc hieu qua cao. Toi nhan manh them mot so van de sau day:

Truoc het, cac dong chi phai thuong xuyen coi trong cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, doi moi va mo rong cac hinh thuc sinh hoat, hoc tap, khong ngung boi duong, nang cao nhan thuc ly luan, quan triet duong loi nhiem vu cach mang... Doan phai di dau trong xay dung loi song moi co ky cuong, co van hoa trong thanh nien va trong toan xa hoi. Phai to chuc thuc hien that tot cuoc van dong “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh” va phai xung dang voi to chuc duoc mang ten Bac. Phai kien quyet dau tranh chong cac bieu hien cua chu nghia ca nhan, chu nghia co hoi, loi song thuc dung, ich ky.

Hai la Doan can gan chat cac hoat dong cua minh voi cac nhiem vu chung cua dat nuoc, nhat la nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, giu vung on dinh chinh tri, xay dung va chinh don Dang, xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia, cung co quoc phong va an ninh. Doan can co nhieu hinh thuc va bien phap dua thanh nien tham gia tich cuc cac phong trao cach mang tren cac linh vuc, cac dia ban, dac biet la cac vung sau, vung xa, vung kho khan, cac linh vuc quan trong can den vai tro xung kich cua TT...

Ba la Doan Thanh nien can lam nong cot trong phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap, lay viec hoc tap ve cac mat, tien cong vao khoa hoc - cong nghe, nghiep vu quan ly, ren luyen tay nghe de cong hien ngay cang nhieu cho dat nuoc lam muc tieu phan dau khong ngung cua minh.

Bon la phai ra suc xay dung Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh va cac to chuc cua thanh nien vung manh, toan dien ve chinh tri, tu tuong va to chuc, du suc dam nhan vai tro nong cot trong phong trao thanh nien va cac hoi thanh nien, sinh vien. Mo rong mat tran doan ket, tap hop thanh nien bang nhieu hinh thuc da dang, phong phu, tranh pho truong, hinh thuc, hanh chinh hoa trong cong tac Doan...

Hai phong trao van dong TN “4 dong hanh, 5 xung kich”

+ Dong hanh voi TN trong hoc tap, nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, nghiep vu;

+ Dong hanh voi TN trong huong nghiep, day nghe va giai quyet viec lam;

+ Dong hanh voi TN trong nang cao suc khoe the chat va doi song van hoa tinh than;

+ Dong hanh voi TN trong viec nang cao kien thuc va ky nang xa hoi.

+ Xung kich lao dong sang tao phat trien kinh te - xa hoi;

+ Xung kich, tinh nguyen vi cuoc song cong dong;

+ Xung kich bao ve To quoc; giu gin an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi;

+ Xung kich thuc hien cai cach hanh chinh;

+ Xung kich trong hoi nhap kinh te quoc te.

NHOM PV Nhip song tre

Viet Bao
Comment :Nhieu don dat hang sat suon cho Doan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhieu don dat hang sat suon cho Doan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhieu don dat hang sat suon cho Doan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhieu don dat hang sat suon cho Doan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Many orders slopes close to Union
Predicted, Nong Duc Manh, Hanoi, Ho Chi Minh, Vo Van Thuong Doan, Vietnam, the first secretary, conference delegates, improve quality, general secretary, executive orders, union youth organizations, volunteers, Central
TT (Hanoi) - On 18-12, Congress IX th National Ho Chi Minh Communist Youth Union was officially opened in Hanoi, with attended by 1033 delegates. Listen Read full post content: u003eu003e General Secretary Nong Duc Manh Vietnamese Youth Movement ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nhiều đơn đặt hàng sát sườn cho Đoàn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nhiều đơn đặt hàng sát sườn cho Đoàn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nhieu don dat hang sat suon cho Doan

Nhan xet, hay lien he ve tin Nhieu don dat hang sat suon cho Doan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nhieu don dat hang sat suon cho Doan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0