Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005

Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25/12/2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 1. Luat nay quy dinh ve thanh nien.

Chuong I: Nhung quy dinh chung
 
Dieu 1. Thanh nien

Thanh nien quy dinh trong Luat nay la cong dan Viet Nam tu du muoi sau tuoi den ba muoi tuoi.
 
Dieu 2. Pham vi dieu chinh va doi tuong ap dung

1. Luat nay quy dinh ve quyen va nghia vu cua thanh nien; trach nhiem cua Nha nuoc, gia dinh va xa hoi doi voi thanh nien; to chuc thanh nien.

2. Luat nay ap dung doi voi co quan nha nuoc, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi, to chuc chinh tri - xa hoi - nghe nghiep, to chuc xa hoi, to chuc xa hoi - nghe nghiep, to chuc kinh te, don vi su nghiep, don vi vu trang nhan dan va cong dan Viet Nam (sau day goi la co quan, to chuc, ca nhan).

3. Co quan, to chuc, ca nhan nuoc ngoai, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai hoat dong tren lanh tho Viet Nam co lien quan den thanh nien Viet Nam cung ap dung theo quy dinh cua Luat nay; trong truong hop dieu uoc quoc te ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam la thanh vien co quy dinh khac thi ap dung theo quy dinh cua dieu uoc quoc te do.

Dieu 3. Quyen va nghia vu cua thanh nien

1. Thanh nien co cac quyen, nghia vu cua cong dan theo quy dinh cua Hien phap, phap luat va cac quyen, nghia vu theo quy dinh cua Luat nay.

2. Thanh nien khong phan biet dan toc, nam nu, thanh phan xa hoi, tin nguong, ton giao, trinh do van hoa, nghe nghiep deu duoc ton trong va binh dang ve quyen va nghia vu.
 
Dieu 4. Trach nhiem cua Nha nuoc, gia dinh va xa hoi doi voi thanh nien

1. Thanh nien la tuong lai cua dat nuoc, la luc luong xa hoi hung hau, co tiem nang to lon, xung kich trong cong cuoc xay dung va bao ve To quoc. Dao tao, boi duong va phat huy thanh nien la trach nhiem cua Nha nuoc, gia dinh va xa hoi.

2. Nha nuoc co chinh sach tao dieu kien cho thanh nien hoc tap, lao dong, giai tri, phat trien the luc, tri tue, boi duong ve dao duc, truyen thong dan toc, y thuc cong dan, y chi vuon len phan dau vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

3. Co quan, to chuc, gia dinh, ca nhan co trach nhiem gop phan tich cuc vao viec cham lo, dao tao, boi duong va phat huy vai tro cua thanh nien.
 
Dieu 5. Quan ly nha nuoc ve cong tac thanh nien

1. Noi dung quan ly nha nuoc ve cong tac thanh nien bao gom:
a) Ban hanh va to chuc thuc hien cac van ban quy pham phap luat, chien luoc, chinh sach, chuong trinh phat trien thanh nien va cong tac thanh nien;
b) Dao tao, boi duong, xay dung doi ngu can bo lam cong tac thanh nien;
c) Thanh tra, kiem tra, giai quyet khieu nai, to cao va xu ly vi pham trong viec thuc hien chinh sach, phap luat ve thanh nien va cong tac thanh nien;
d) Quan ly hoat dong hop tac quoc te ve cong tac thanh nien.

2. Trach nhiem quan ly nha nuoc ve cong tac thanh nien duoc quy dinh nhu sau:
a) Chinh phu thong nhat quan ly nha nuoc ve cong tac thanh nien;
b) Cac bo, co quan ngang bo thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve cong tac thanh nien theo su phan cong cua Chinh phu;
c) Uy ban nhan dan cac cap thuc hien quan ly nha nuoc ve cong tac thanh nien o dia phuong theo su phan cap cua Chinh phu.
 
Dieu 6. Uy ban quoc gia ve thanh nien Viet Nam

Uy ban quoc gia ve thanh nien Viet Nam la co quan tu van cua Thu tuong Chinh phu ve cong tac thanh nien. To chuc, hoat dong cua Uy ban quoc gia ve thanh nien Viet Nam do Thu tuong Chinh phu quy dinh.
 
Dieu 7. Hop tac quoc te ve cong tac thanh nien

1. Hop tac quoc te ve cong tac thanh nien voi cac nuoc, to chuc quoc te tren nguyen tac binh dang, ton trong chu quyen, phu hop voi phap luat moi nuoc va thong le quoc te.

2. Noi dung hop tac quoc te ve cong tac thanh nien bao gom:
a) Xay dung va thuc hien cac chuong trinh, du an hop tac quoc te ve cong tac thanh nien;
b) Tham gia cac to chuc quoc te, ky ket, gia nhap va thuc hien cac dieu uoc quoc te ve cong tac thanh nien;
c) Giao luu thanh nien; trao doi thong tin, kinh nghiem ve cong tac thanh nien.

Dieu 8. Cac hanh vi bi nghiem cam

1. Nghiem cam thanh nien thuc hien cac hanh vi sau day:
a) Van chuyen, mua, ban, tang tru, su dung trai phep chat ma tuy;
b) Hoat dong mai dam, danh bac, tham gia cac te nan xa hoi khac;
c) Mua, ban, trao doi, tang tru, su dung van hoa pham co noi dung doc hai;
d) Gay roi trat tu cong cong.

2. Nghiem cam cac to chuc, ca nhan du do, loi keo, ep buoc thanh nien thuc hien cac hanh vi quy dinh tai khoan 1 Dieu nay.
 
Chuong II: Quyen va nghia vu cua thanh nien

Dieu 9. Quyen va nghia vu cua thanh nien trong hoc tap

1. Duoc hoc tap va binh dang ve co hoi hoc tap.

2. Tich cuc hoc tap hoan thanh chuong trinh pho cap giao duc va vuon len hoc tap o trinh do cao hon; thuong xuyen hoc tap nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, nghe nghiep; tham gia xay dung moi truong van hoa hoc duong; trung thuc trong hoc tap.

3. Xung kich tham gia cac chuong trinh phat trien giao duc va dao tao, xay dung xa hoi hoc tap.
 
Dieu 10. Quyen va nghia vu cua thanh nien trong lao dong

1. Lao dong de lap than, lap nghiep, lam giau chinh dang, gop phan xay dung dat nuoc.

2. Chu dong tiep can thong tin thi truong lao dong; lua chon viec lam va noi lam viec phu hop voi kha nang cua ban than va nhu cau cua xa hoi.

3. Ren luyen tac phong cong nghiep, nang luc quan ly, kinh doanh, tuan thu ky luat lao dong; phat huy sang kien, cai tien ky thuat; nang cao trinh do nghe nghiep dap ung yeu cau phat trien khoa hoc va cong nghe.

4. Xung kich thuc hien cac chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi o vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan, vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan.
 
Dieu 11. Quyen va nghia vu cua thanh nien trong bao ve To quoc

1. Bao ve To quoc la nghia vu thieng lieng va quyen cao quy cua thanh nien.

2. Duoc huan luyen chuong trinh giao duc quoc phong; thuc hien nghia vu quan su, tham gia cac luc luong vu trang theo quy dinh cua phap luat.

3. Tham gia xay dung nen quoc phong toan dan, giu gin bi mat quoc gia, xung kich dau tranh chong moi hanh vi xam hai den an ninh quoc gia va trat tu, an toan xa hoi.
 
Dieu 12. Quyen va nghia vu cua thanh nien trong hoat dong khoa hoc, cong nghe va bao ve tai nguyen, moi truong

1. Duoc nghien cuu khoa hoc va cong nghe, ung dung tien bo ky thuat vao san xuat va doi song.

2. Trung thuc va co tinh than hop tac trong nghien cuu khoa hoc va cong nghe.

3. Tham gia cac hoat dong bao ve moi truong, su dung hop ly tai nguyen; dau tranh chong cac hanh vi huy hoai tai nguyen, moi truong.
 
Dieu 13. Quyen va nghia vu cua thanh nien trong hoat dong van hoa, nghe thuat, vui choi, giai tri

1. Duoc tham gia cac hoat dong van hoa, nghe thuat, vui choi, giai tri lanh manh.

2. Thuong xuyen ren luyen dao duc, tac phong, hanh vi ung xu van hoa; thuc hien nep song van minh.

3. Giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc, bao ve di san van hoa; tich cuc tham gia xay dung doi song van hoa cong dong.
 
Dieu 14. Quyen va nghia vu cua thanh nien trong bao ve suc khoe, hoat dong the duc, the thao

1. Duoc bao ve, cham soc, huong dan nang cao suc khoe, ky nang song lanh manh, phong ngua benh tat.

2. Duoc cham lo phat trien the chat; tich cuc tham gia cac hoat dong the duc, the thao, ren luyen than the.

3. Phong, chong HIV/AIDS; phong, chong ma tuy va cac te nan xa hoi khac.
 
Dieu 15. Quyen va nghia vu cua thanh nien trong hon nhan va gia dinh

1. Duoc giao duc kien thuc ve hon nhan va gia dinh, thuc hien hon nhan tu nguyen, tien bo, mot vo mot chong, vo chong binh dang, xay dung gia dinh hanh phuc.

2. Giu gin va phat huy truyen thong tot dep cua gia dinh Viet Nam; kinh trong ong ba, cha me va nguoi lon tuoi; cham soc, giao duc con, em trong gia dinh.

3. Guong mau thuc hien phap luat ve hon nhan va gia dinh, ve dan so va ke hoach hoa gia dinh.
 
Dieu 16. Quyen va nghia vu cua thanh nien trong quan ly nha nuoc va xa hoi

1. Nang cao y thuc cong dan, chap hanh phap luat, gop phan xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan.

2. Duoc ung cu, de cu vao Quoc hoi va Hoi dong nhan dan cac cap theo quy dinh cua phap luat; duoc bay to y kien, nguyen vong, kien nghi voi co quan, to chuc ve nhung van de ma minh quan tam; tham gia gop y xay dung cac chinh sach, phap luat lien quan den thanh nien va cac chinh sach, phap luat khac.

3. Tham gia tuyen truyen, van dong nhan dan thuc hien chinh sach, phap luat cua Nha nuoc.

Chuong III: Trach nhiem cua Nha nuoc, gia dinh va xa hoi doi voi thanh nien
 
Dieu 17. Trong hoc tap va hoat dong khoa hoc, cong nghe

1. Nha nuoc co chinh sach tao dieu kien cho thanh nien hoan thanh chuong trinh pho cap giao duc, duoc hoc nghe, co co hoi vuon len hoc tap o trinh do cao hon; mien, giam hoc phi, cap hoc bong, cho vay tin dung de thanh nien hoc tap; cap sach giao khoa, ho tro ve doi song cho thanh nien cua ho ngheo hoan thanh chuong trinh pho cap giao duc; tao dieu kien cho thanh nien tham gia hoat dong khoa hoc va cong nghe, ung dung tien bo ky thuat vao san xuat va doi song, ho tro thuc hien cac y tuong sang tao trong hoat dong khoa hoc va cong nghe; khuyen khich su dong gop cua to chuc, ca nhan giup do thanh nien trong hoc tap va nghien cuu khoa hoc.

2. Nha truong co trach nhiem thuc hien muc tieu giao duc toan dien ve duc, tri, the, my; giao duc huong nghiep, nang cao nang luc tu hoc, ky nang thuc hanh, phuong phap tu duy khoa hoc cho thanh nien.

3. Gia dinh co trach nhiem cham lo cho thanh nien hoc tap, hoan thanh chuong trinh pho cap giao duc, phat trien tai nang; phoi hop voi nha truong giao duc thai do hoc tap dung dan, ren luyen nen nep hoc tap va dinh huong nghe nghiep cho thanh nien.
 
Dieu 18. Trong lao dong

1. Nha nuoc co chinh sach khuyen khich cac to chuc, ca nhan giai quyet viec lam cho thanh nien; uu dai ve thue, tin dung, dat dai de phat trien giao duc nghe nghiep dap ung nhu cau da dang ve hoc nghe cho thanh nien; phat trien he thong cac co so dich vu tu van giup thanh nien tiep can thi truong lao dong; uu tien day nghe va giai quyet viec lam cho thanh nien nong thon, thanh nien sau khi hoan thanh nghia vu quan su, thanh nien tinh nguyen sau khi hoan thanh nhiem vu thuc hien chuong trinh, du an phat trien kinh te - xa hoi; thanh nien cua ho ngheo duoc vay von tu quy Quoc gia giai quyet viec lam, quy xoa doi, giam ngheo, von tin dung uu dai de phat trien san xuat, kinh doanh, dich vu, tu tao viec lam.

2. Nha nuoc co co che, chinh sach giao cho to chuc thanh nien huy dong thanh nien thuc hien cac chuong trinh, du an phat trien kinh te - xa hoi o vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan, vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan va cac chuong trinh, du an khac de thanh nien co dieu kien phan dau, ren luyen, lap than, lap nghiep.

3. Nha nuoc co chinh sach uu dai ve thue, tin dung, dat dai de khuyen khich cac doanh nghiep tao cho o cho lao dong tre cua doanh nghiep, to chuc, ca nhan xay nha cho thue, ban cho thanh nien theo phuong thuc tra dan voi thoi han va gia ca hop ly o nhung noi tap trung dong lao dong tre.

4. Gia dinh co trach nhiem giao duc y thuc lao dong, ton trong su lua chon nghe nghiep, viec lam cua thanh nien; tao dieu kien cho thanh nien co viec lam.
 
Dieu 19. Trong bao ve To quoc

1. Nha nuoc co trach nhiem bao dam cho thanh nien duoc giao duc, boi duong kien thuc quoc phong, truyen thong yeu nuoc, y thuc xay dung va bao ve To quoc xa hoi chu nghia.

2. Cac co quan, to chuc, ca nhan trong pham vi chuc nang cua minh va gia dinh co trach nhiem dong vien, giao duc va tao dieu kien cho thanh nien hoan thanh chuong trinh huan luyen quan su pho thong, lam tron nghia vu quan su, quan du bi dong vien va tham gia luc luong dan quan tu ve theo quy dinh cua phap luat.
 
Dieu 20. Trong hoat dong van hoa, nghe thuat, vui choi, giai tri

1. Nha nuoc co chinh sach phat trien va khuyen khich cac to chuc, ca nhan dau tu, xay dung co so hoat dong van hoa, nghe thuat, vui choi, giai tri dap ung nhu cau van hoa tinh than cua thanh nien; ho tro thanh nien trong hoat dong sang tao van hoa, nghe thuat; tao dieu kien cho thanh nien giu gin, phat huy cac gia tri van hoa dan toc va tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai.

2. Uy ban nhan dan cac cap co trach nhiem xay dung co so hoat dong van hoa, nghe thuat, vui choi, giai tri cho thanh nien. Khong duoc su dung cac co so hoat dong van hoa, nghe thuat, vui choi, giai tri danh cho thanh nien vao muc dich khac lam anh huong den loi ich cua thanh nien.

3. Gia dinh co trach nhiem giao duc nhan cach, xay dung loi song van hoa, huong dan phong, chong te nan xa hoi cho thanh nien.

Dieu 21. Trong bao ve suc khoe va hoat dong the duc, the thao

1. Nha nuoc co chinh sach dau tu va khuyen khich cac to chuc, ca nhan xay dung cac co so y te, co so hoat dong the duc, the thao; nang cao chat luong cham soc suc khoe cho thanh nien, to chuc tu van cho thanh nien ve dinh duong, suc khoe tinh than, suc khoe sinh san, ky nang song, phong, chong ma tuy, HIV/AIDS, phong ngua cac benh lay truyen qua duong tinh duc va cac benh xa hoi khac.

2. Gia dinh co trach nhiem cham soc nang cao suc khoe, phat trien the chat cho thanh nien, khuyen khich thanh nien luyen tap the duc, the thao, thuc hien nep song ve sinh, lanh manh.

3. Cac to chuc thanh nien co trach nhiem van dong thanh nien khong nghien ruou, khong say ruou, khong hut thuoc la.

Dieu 22. Trong hon nhan va gia dinh

1. Gia dinh co trach nhiem ton trong quyen cua thanh nien trong hon nhan va gia dinh; giao duc tinh ban, tinh yeu va cac ky nang can thiet de thanh nien to chuc cuoc song gia dinh.

2. Nha nuoc co chinh sach khuyen khich cac to chuc, ca nhan tham gia phat trien cac hoat dong tu van ve tinh yeu, hon nhan, gia dinh, thuc hien ke hoach hoa gia dinh cho thanh nien.

3. Doan thanh nien Cong san Ho Chi Minh, cac to chuc khac cua thanh nien phoi hop voi nha truong, gia dinh tuyen truyen, van dong thanh nien thuc hien hon nhan tien bo, xay dung gia dinh hanh phuc.
 
Dieu 23. Trong tham gia quan ly nha nuoc va xa hoi

1. Nha nuoc co chinh sach quy hoach, dao tao, boi duong, su dung thanh nien nham xay dung doi ngu can bo quan ly, lanh dao tre; tao dieu kien cho thanh nien tham gia quan ly nha nuoc va xa hoi.

2. Cac co quan, to chuc truoc khi quyet dinh nhung chu truong, chinh sach lien quan den thanh nien co trach nhiem lay y kien cua thanh nien hoac to chuc thanh nien.

3. Doan thanh nien Cong san Ho Chi Minh va cac to chuc khac cua thanh nien co trach nhiem nghien cuu nhu cau, nguyen vong cua thanh nien de kien nghi voi cac co quan nha nuoc giai quyet, tao dieu kien cho thanh nien phat trien.
 
Dieu 24. Chinh sach cua Nha nuoc doi voi thanh nien dan toc thieu so

1. Nang cao chat luong giao duc o cac truong pho thong dan toc noi tru, truong pho thong dan toc ban tru, truong du bi dai hoc; thuc hien chinh sach cu tuyen bao dam dung doi tuong va yeu cau ve nganh, nghe can dao tao; mien, giam hoc phi, cap sach giao khoa va cac chinh sach uu dai khac theo quy dinh cua phap luat de tao dieu kien cho thanh nien dan toc thieu so o nhung vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan co co hoi hoc tap, tiep can thong tin.

2. Khuyen khich va ho tro thanh nien dan toc thieu so giu gin, phat huy ban sac van hoa dan toc, xay dung nep song van minh, dau tranh chong cac hu tuc, tap quan lac hau.

3. Uu tien day nghe, giai quyet viec lam va cho vay von phat trien san xuat, ung dung tien bo ky thuat vao san xuat va doi song, phat huy tinh nang dong cua thanh nien dan toc thieu so trong lao dong san xuat, nang cao chat luong cuoc song.

4. Dao tao, boi duong thanh nien uu tu nguoi dan toc thieu so de tao nguon can bo quan ly, lanh dao.
 
Dieu 25. Chinh sach cua Nha nuoc doi voi thanh nien xung phong

1. Nha nuoc co co che, chinh sach phat huy vai tro xung kich cua luc luong thanh nien xung phong thuc hien cac chuong trinh, du an phat trien kinh te - xa hoi o nhung vung, linh vuc kho khan, cac nhiem vu cap bach cua Nha nuoc; bao dam cac dieu kien de luc luong thanh nien xung phong hoan thanh cac nhiem vu duoc giao.

2. Nha nuoc thuc hien cac chinh sach sau day doi voi can bo, doi vien thanh nien xung phong:
a) Mien thuc hien nghia vu lao dong cong ich; tam hoan goi nhap ngu trong thoi binh khi dang lam viec o vung co dieu kien kinh te - xa hoi kho khan, vung co dieu kien kinh te - xa hoi dac biet kho khan;
b) Duoc cong nhan la liet si, huong chinh sach nhu thuong binh trong truong hop dang lam nhiem vu ma hy sinh hoac bi thuong theo quy dinh cua phap luat;
c) Tao dieu kien hoc tap nang cao trinh do hoc van, nghe nghiep, hoat dong van hoa, nghe thuat, vui choi, giai tri, the duc, the thao, bao ve suc khoe; uu tien giai quyet viec lam sau khi hoan thanh nhiem vu.
 
Dieu 26. Chinh sach cua Nha nuoc doi voi thanh nien co tai nang

1. Nha nuoc co co che, chinh sach de phat hien, dao tao, boi duong, su dung nhung thanh nien co nang khieu, co thanh tich xuat sac trong hoc tap, hoat dong khoa hoc va cong nghe, lao dong, san xuat, kinh doanh, quan ly, an ninh, quoc phong, van hoa, nghe thuat, the duc, the thao de tro thanh nhung nguoi tai nang.

2. Ton vinh va tao dieu kien cho thanh nien tai nang phat trien va lam viec de phat huy kha nang dong gop cho dat nuoc.
 
Dieu 27. Chinh sach cua Nha nuoc doi voi thanh nien khuyet tat, tan tat, thanh nien nhiem HIV/AIDS, thanh nien sau cai nghien ma tuy, sau cai tao

1. Co chinh sach cho thanh nien khuyet tat, thanh nien tan tat duoc hoc van hoa, hoc nghe, giai quyet viec lam phu hop, duoc huong cac dich vu cham soc suc khoe; duoc mien, giam hoc phi o cac co so giao duc cong lap; duoc mien, giam vien phi khi kham, chua benh tai co so y te cua Nha nuoc; tham gia cac hoat dong xa hoi, hoat dong van hoa, the thao.

2. Thanh nien nhiem HIV/AIDS, thanh nien sau cai nghien ma tuy, sau cai tao duoc tao dieu kien chua benh, cham soc, phuc hoi suc khoe, hoc van hoa, hoc nghe, giai quyet viec lam, xoa bo mac cam vuon len hoa nhap cong dong.

Thanh nien nhiem HIV/AIDS khong co noi nuong tua hoac gia dinh khong co dieu kien cham soc duoc to chuc cham soc tai cac co so do Nha nuoc, to chuc, ca nhan thanh lap theo quy dinh cua phap luat.

3. Khuyen khich co quan, to chuc, gia dinh va ca nhan tham gia cham soc, giup do thanh nien khuyet tat, thanh nien tan tat, thanh nien nhiem HIV/AIDS, thanh nien sau cai nghien ma tuy, sau cai tao hoa nhap cong dong.

Chuong IV: Trach nhiem cua Nha nuoc, gia dinh va xa hoi trong viec bao ve,boi duong thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi

Dieu 28. Trach nhiem cua Nha nuoc

1. Co chinh sach bao dam cho thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi hoan thanh chuong trinh pho cap giao duc; tao dieu kien hoc nghe, lua chon viec lam, vui choi, giai tri, hoat dong van hoa, nghe thuat, the duc, the thao phu hop voi kha nang va lua tuoi; mien, giam phi tham quan bao tang, di tich lich su, van hoa, cach mang.

2. Bao ve thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi khong bi xam hai tinh duc va khong bi lam dung suc lao dong.

3. Bao dam viec thuc hien cac chinh sach ve hinh su, hanh chinh, dan su doi voi thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi theo quy dinh cua phap luat nham bao ve va tao dieu kien thuan loi cho nhung thanh nien nay phat trien lanh manh.
 
Dieu 29. Trach nhiem cua gia dinh

1. Cham soc, bao ve, boi duong va tao dieu kien cho thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi hoan thanh chuong trinh pho cap giao duc, hoc nghe, dinh huong nghe nghiep, vui choi, giai tri, hoat dong van hoa, nghe thuat, the duc, the thao phu hop voi lua tuoi.

2. Cha me va cac thanh vien lon tuoi khac trong gia dinh co trach nhiem xay dung gia dinh no am, hanh phuc, binh dang, tien bo, tao moi truong lanh manh cho su phat trien toan dien nhan cach cua thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi.

3. Co trach nhiem quan ly, giao duc thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi khong tu y bo hoc, bo nha, song lang thang; khong hut thuoc la, uong ruou va do uong co nong do con tu 14% tro len; phong, chong te nan xa hoi va khong vi pham phap luat.
 
Dieu 30. Trach nhiem cua nha truong

1. Xay dung moi truong giao duc lanh manh tao dieu kien cho thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi say me hoc tap, ham hieu biet, tich cuc ren luyen dao duc, loi song.

2. Nang cao chat luong thuc hien chuong trinh giao duc the chat va tham my; huong dan cham soc suc khoe, suc khoe sinh san, tinh ban, tinh yeu, ky nang phong chong cac benh hoc duong va te nan xa hoi cho thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi.

3. Phoi hop voi co quan, to chuc, gia dinh tao dieu kien cho hoc sinh tham gia hoat dong van hoa, the thao, vui choi, giai tri va cac hoat dong ngoai khoa khac.

Dieu 31. Ap dung Cong uoc quoc te ve quyen tre em doi voi thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi

Nha nuoc thuc hien Cong uoc quoc te ve quyen tre em ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam da phe chuan ap dung doi voi thanh nien tu du muoi sau tuoi den duoi muoi tam tuoi phu hop voi dieu kien cua Viet Nam.

Chuong V: To chuc thanh nien
 
Dieu 32. To chuc thanh nien

1. To chuc thanh nien la to chuc tu nguyen cua thanh nien nham doan ket, tap hop thanh nien, bao ve quyen va loi ich hop phap cua thanh nien; phat huy vai tro cua thanh nien trong xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.

2. To chuc thanh nien bao gom Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh, Hoi Lien hiep thanh nien Viet Nam, Hoi sinh vien Viet Nam va cac to chuc khac cua thanh nien duoc to chuc va hoat dong theo dieu le cua to chuc va trong khuon kho cua Hien phap va phap luat.
 
Dieu 33. Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh

Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh la to chuc chinh tri - xa hoi cua thanh nien Viet Nam, giu vai tro nong cot trong phong trao thanh nien; to chuc, huong dan hoat dong cua thieu nien, nhi dong, phu trach Doi thieu nien tien phong Ho Chi Minh.
 
Dieu 34. Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam

Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam la to chuc xa hoi rong rai cua thanh nien va cac to chuc thanh nien, nham doan ket tap hop moi tang lop thanh nien Viet Nam phan dau vi su nghiep xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia, bao ve quyen va loi ich hop phap cua thanh nien.

Chuong VI: Dieu khoan thi hanh
 
Dieu 35. Hieu luc thi hanh

Luat nay co hieu luc thi hanh tu ngay 01/07/2006.
 
Dieu 36. Huong dan thi hanh

Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh Luat nay.

Luat nay da duoc Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa XI, ky hop thu 8 thong qua ngay 29/11/2005.

Chu tich Quoc hoi
Nguyen Van An

Viet Bao
Comment :Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Youth Law of the Republic Socialist Republic of Vietnam (No. 53/2005/QH11 on 29/11/2005)
Law Thanh, Socialist Republic of Vietnam, the Communist Youth Union of Ho Chi Minh Youth Union, Vietnam, state management, economic conditions, Compulsory Education, facilitate, on the work, the state, as prescribed, of the bar, 1
Based on Constitution of the Socialist Republic of Vietnam in 1992, as amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 dated 25/12/2001 of the Xth National Assembly, Session 1. This law provides for Youth ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Luật Thanh niên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005)

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Luật Thanh niên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005) bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005

Nhan xet, hay lien he ve tin Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0