Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX

Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>



Tong bi thu Nong Duc Manh bat tay cac dai bieu tai DH (Anh: L.Q.Pho)

Sang nay 18.12, tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia Ha Noi, sau man van nghe chao mung Dai hoi Doan toan quoc lan IX mang ten Ban hung ca Tuoi tre do cac nghe si Nha hat Tuoi tre, Doan nghe thuat QK2 va thieu nhi Trung tam Van hoa quan Ba Dinh bieu dien, dung 9h, Le khai mac chinh thuc Dai Hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX da duoc long trong to chuc.

Bao cao tom tat cua BCH T.U Doan khoa VIII

Toi du Dai hoi (DH) co: Tong bi thu Ban chap hanh T.U Dang Nong Duc Manh, nguyen Tong bi thu Do Muoi, nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh, nguyen Thu tuong Vo Van Kiet, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Chu tich Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet, cac vi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Me Viet Nam anh hung, dai dien cac Bo, ban nganh cua T.U va Ha Noi... cung 300 khach moi va 1.033 dai bieu chinh thuc cua DH.

Mo dau dien van khai mac DH, Bi thu truong truc Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh Le Manh Hung nhan manh: Trong thoi khac nay, tuoi tre Viet Nam khac ghi cong lao troi bien cua Chu tich Ho Chi Minh, quyet tam danh suc bao ve va xay dung To quoc giau dep hon nhu mong muon khi sinh thoi cua Bac.

Anh Le Manh Hung cho biet, trong nhiem ky VIII, phong trao “Tuoi tre hoc tap va lam theo loi Bac” da mang lai ket qua tich cuc, hinh thanh the he tre Viet Nam hom nay giau long yeu nuoc. “Doan khang dinh se luon la truong hoc xa hoi chu nghia cua thanh nien, huong dan thanh nien xu ly cac van de xa hoi phat sinh”, anh Hung noi. Cung theo anh Le Manh Hung, trong thoi ky moi, Doan phai luon dong hanh voi thanh nien trong lap than lap nghiep.

Tiep do, Anh Vo Van Thuong - Bi thu thu nhat T.U Doan TNCS Ho Chi Minh da trinh bay tom tat du thao bao cao cua Ban Chap hanh khoa VIII trinh DH IX.

Bi thu thu nhat T.U Doan nhan dinh: “Cung voi su phat trien cua dat nuoc, cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi, thai do va y thuc chinh tri cua thanh nien co chuyen bien tich cuc. Y thuc lap than, lap nghiep cua thanh nien cao hon truoc. Long nhan ai, tinh tich cuc chinh tri - xa hoi va tinh than xung phong, tinh nguyen cua thanh thieu nhi ngay cang duoc khoi day manh me. Tam the, nang luc hoi nhap quoc te cua thanh nien tu tin va chu dong hon. Vai tro, vi tri cua thanh nien trong xa hoi tiep tuc duoc de cao va nhan duoc su quan tam nhieu hon cua Dang, Nha nuoc va xa hoi”.


Nguyen Thu tuong Vo Van Kiet bat tay cac dai bieu

Theo bao cao trinh DH IX, trong 5 nam qua, Doan TNCS Ho Chi Minh da tan dung tot nhung thoi co, no luc khac phuc kho khan, vuot qua thach thuc, ra suc phan dau thuc hien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII va da thu duoc ket qua tren nhieu linh vuc: cong tac giao duc; thi dua tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc; hoat dong Doan tham gia xay dung Dang, chinh quyen va cac doan the nhan dan...

De tiep tuc phat huy nhung thanh tich dat duoc, Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong cho biet: “Tiep tuc kien toan to chuc bo may cac cap cua Doan tu T.U den co so, to chuc bo may chuyen trach dam bao tinh gon, xac dinh ro chuc nang, nhiem vu cua tung don vi, nham nang cao hieu qua tham muu; trong chi dao tang cuong tinh chu dong, khuyen khich su sang tao cua cap tinh, de cao tinh chi dao vi mo va tham muu chinh sach cua cap Trung uong.

Doi moi triet de viec ban hanh va to chuc thuc hien cac chu truong cong tac cua moi cap bo Doan, kien tri phuong cham tap trung cho co so, huong den thanh nien, khac phuc tinh trang ban hanh nhieu chu truong, hoac chu truong chong cheo, khong sat voi yeu cau thuc tien.

Doi moi cong tac thong tin trong he thong Doan, tin hoc hoa cong tac thong tin cua Doan; khong ngung doi moi cong tac thi dua, khen thuong cua Doan, xac dinh cac tieu chi cu the, thiet thuc de danh gia thi dua hang nam. Ra soat de bo sung, sua doi tieu chuan cac danh hieu thi dua, cac hinh thuc khen thuong. Tiep tuc to chuc trong toan Doan "Thang Thanh nien" hang nam.

Doi moi va nang cao chat luong tham muu cho cap uy Dang trong lanh dao cong tac thanh nien; mo rong moi quan he cong dong trach nhiem voi cac cap chinh quyen, cac doan the trong cong tac thanh nien; coi trong phoi hop voi gia dinh trong cham lo giao duc thanh thieu nhi, boi duong va phat huy thanh nien”.


Bi thu thu nhat T.U Doan TNCS Ho Chi Minh Vo Van Thuong
trinh bay du thao "Bao cao cua BCH khoa VIII"

Anh Vo Van Thuong khang dinh DH lan nay la "Dai hoi doan ket, sang tao, hoi nhap va phat trien, Dai hoi tap trung cao nhat cua khat vong, y chi cua the he tre Viet Nam duoc dem tai nang, suc tre xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia. Voi tinh than tuoi tre xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, Doan dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX keu goi toan the thanh thieu nhi Viet Nam hay giuong cao ngon co vinh quang cua Doan TNCS Ho Chi Minh, nguyen tiep buoc truyen thong cha anh, nam chac thoi co, van hoi, quyet tam khac phuc moi kho khan, thach thuc, doi moi manh me, phan dau cung toan Dang, toan dan, toan quan thuc hien thanh cong muc tieu som dua nuoc ta ra khoi tinh trang nuoc kem phat trien, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu van minh, vi tuong lai tuoi sang cua tuoi tre”.

Tinh cam cua thanh nien quoc te doi voi tuoi tre Viet Nam

Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da nhan duoc thu, dien chuc mung cua Lien doan Thanh nien Dan chu the gioi, Doan thanh nien va Hoi Thanh nien nhieu nuoc tren khap cac chau luc, the hien tinh cam va su ung ho nhiet tinh doi voi tuoi tre Viet Nam. Xin tran trong trich gioi thieu voi ban doc.

* Lien doan Thanh nien Dan chu The gioi (WFDY): Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh la mot to chuc nong cot voi phong trao cua Lien doan Thanh nien Dan chu The gioi.

“Chung toi rat vui mung vi duoc biet rang Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh to chuc Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX tai Ha Noi. Thanh nien Viet Nam co mot lich su hien hach, vinh quang trong cuoc dau tranh giai phong dat nuoc chong lai chu nghia de quoc. Gin giu va phat huy truyen thong tot dep, ho dang co nhung dong gop het suc quan trong trong cong cuoc xay dung dat nuoc, trong do Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh giu mot vai tro het suc cot yeu va noi bat.

Nhan dip Dai hoi Doan toan quoc cua cac dong chi, chung toi cung muon duoc danh gia cao dong gop cua Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh nhu la mot to chuc nong cot voi phong trao cua Lien doan Thanh nien Dan chu The gioi. Chung toi luon ghi nho no luc cua cac dong chi khi dang cai to chuc Dai hoi Thanh nien Dan chu lan thu 17 tai Ha Noi. To chuc Doan cua cac dong chi da chung to su tham gia rat tich cuc va to lon doi voi cac Festival Thanh nien Sinh vien the gioi cung nhu cac hoat dong khac cua Lien doan.

Chung toi luon luon nhin nhan Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh nhu mot phan trong cong cuoc dau tranh vi hoa binh, huu nghi va doan ket quoc te va chong lai chu nghia de quoc cua chung toi o moi noi tren the gioi. Chung ta luon sat canh cung nhau de dau tranh vi nen doc lap dan toc, cong bang xa hoi va dan chu, vi su hoc tap va lao dong va cac quyen loi khac cua thanh nien”.

*Trung uong Doan Thanh nien nhan dan Cach mang Lao: Danh gia cao thanh qua dat duoc cua Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh

“Ban Chap hanh Trung uong Doan thanh nien nhan dan Cach mang Lao va thanh nien cac bo toc Lao nhiet liet chao mung Dai hoi dai bieu Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh lan thu IX.

Trung uong Doan Thanh nien nhan dan cach mang Lao danh gia cao thanh qua dat duoc cua Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh va thay rang, duoi su lanh dao sang suot cua Dang Cong san Viet Nam va bang su sang tao cua cac dong chi lanh dao Trung uong Doan, voi su doan ket, gan bo cua cac can bo, doan vien thanh nien va thieu nhi tren toan quoc, Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh da gianh duoc thanh cong to lon trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Day la su dong gop to lon cho To quoc, giup cho To quoc them giau manh, nang cao vi the cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam trong khu vuc va tren the gioi.

Trong khong khi tung bung nay, xin gui loi chuc mung den Ban Chap hanh Trung uong Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh va cac dong chi dai bieu du Dai hoi cung toan the Doan vien thanh nien, thieu nhi Viet Nam suc khoe, thanh cong trong moi cong viec".

* Doan Thanh nien Cong san Cuba: Dai hoi se la su thuc day quan trong trong cong tac chinh tri tu tuong cua Doan.

“Chung toi rat vui mung nhan duoc tin Dai hoi lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh. Chung toi hoan toan tin tuong rang ket qua cua cac cuoc hop cung nhu nhung y tuong moi duoc thong qua tai Dai hoi nay se la mot su thuc day quan trong trong cong tac chinh tri tu tuong cua Doan.

Doan Thanh nien Cong san Cuba vua to chuc Dai hoi lan thu VI voi cac buoi thao luan tai Doan co so. Tai cac buoi thao luan neu tren chung toi da thong nhat ve nhu cau can phai hoan thien cong tac ve chuc nang va cau truc noi bo cung nhu vai tro quan trong ma the he thanh nien Cuba dong gop trong su nghiep Cach mang.

Tu mat tran chien dau cua chung toi, xin chuc cac dong chi dat duoc nhieu thanh cong trong viec to chuc Dai hoi lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh".

* Doan Thanh nien Cong san Trung Quoc: Cung co tinh huu nghi giua thanh nien hai nuoc

“Ban Chap hanh Trung uong Doan Thanh nien Cong san Trung Quoc xin duoc gui nhung loi chuc mung tot dep nhat toi thanh cong cua Dai hoi. Doan TNCS Ho Chi Minh la luc luong ho tro va hau bi cua Dang Cong san Viet Nam, co nhung vai tro rat quan trong trong nhung thoi ky khac nhau cua lich su, duoc Dang va Chinh phu Viet Nam danh gia cao. Ben canh do, to chuc Doan cua cac dong chi cung voi Doan TNCS Trung Quoc cung da va dang tham gia tich cuc trong cac hoat dong giao luu huu nghi giua thanh nien hai nuoc chung ta trong cac chuong trinh da dang, phong phu nhu cac cuoc Gap go Huu nghi Thanh nien Viet Nam – Trung Quoc. Nhung no luc cua cac dong chi la nhung dong gop to lon doi voi su hieu biet lan nhau va cung co tinh huu nghi doi doi ben vung giua thanh nien hai nuoc va giua hai nuoc chung ta.

Chung toi chan thanh chuc Doan TNCS Ho Chi Minh se nam bat nhung co hoi tu thanh cong cua Dai hoi IX, dan dat doan vien thanh nien trong cac linh vuc khac nhau dat duoc nhieu thanh tuu to lon hon nua trong su nghiep phat trien kinh te va xa hoi theo con duong xa hoi cua nghia cua Viet Nam!".

* Hoi Thanh nien Campuchia: Dai hoi the hien y chi manh liet va long dung cam cua thanh nien va nhan dan Viet Nam anh hung

“Dai hoi IX Doan TNCS Ho Chi Minh la mot su kien chinh tri rat quan trong va co y nghia vi no the hien y chi manh liet va long dung cam cua thanh nien va nhan dan Viet Nam anh hung, nhung nguoi da cung co vi tri vung chac cua minh voi tu tuong cua Chu tich Ho Chi Minh, vuot qua moi tro ngai de gianh duoc nhung thanh tuu dang ke, gop phan to lon vao su nghiep cong nghiep hoa - hien dai hoa theo duong loi cua Dang Cong san Viet Nam, nhung thanh tuu nay duoc the hien ro tren moi linh vuc cua doi song xa hoi va that dang kham phuc”.

* Doan Thanh nien Cong san Bo Dao Nha: “Chung toi chuc cac dong chi to chuc thanh cong Dai hoi, tin tuong rang Doan Thanh nien Ho Chi Minh se tiep tuc cung co su nghiep giao duc, to chuc, tap hop thanh nien Viet Nam dau tranh vi quyen loi cua ho”.

* Doan Thanh nien Cong san My: Doan ket ben nhau vi su nghiep chung cua hoa binh, cong ly va doan ket quoc te

"Ca hai to chuc cua chung ta van phai tiep tuc dau tranh cho niem hy vong va an ninh cua thanh nien tren dat nuoc minh va tren toan the gioi. Nhung thang loi do chi dat duoc khi thanh nien doan ket ben nhau vi su nghiep chung cua hoa binh, cong ly va doan ket quoc te. Chung toi xin chuc mung Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh va chung ta cung huong toi xa hoi chu nghia!”

* Doan Thanh nien Cong san Canada: Tang cuong tinh doan ket phong trao hanh Thanh nien Viet Nam - Canada

“Trong nhung nam thang de quoc xam luoc dat nuoc cua cac dong chi, Doan Thanh nien Cong san Canada da to chuc cac chien dich, tranh dau doi cham dut cuoc chien tranh va ung ho luc luong giai phong dan toc o Viet Nam. Ngay hom nay, chung toi van tiep tuc tinh doan ket voi dat nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia. Chung toi xin chuc cac dong chi thanh cong trong Dai hoi nay, mong duoc tang cuong hon nua tinh doan ket cua chung toi voi cac phong trao hanh dong cua Thanh nien Viet Nam".

* Doan Thanh nien Cong san Hy Lap: Nhan manh vai tro quan trong cua Doan TNCS Ho Chi Minh

"Chung toi phai nhan manh vai tro quan trong cua Doan TNCS Ho Chi Minh trong nhung nam thang xay dung chu nghia xa hoi, trong cuoc dau tranh chong lai nhung moi de doa va xam luoc thuong xuyen tai mot dat nuoc co mot vi tri dia ly chien luoc nhu cua cac ban”.

* Hoi Thanh nien Yemen: Dai hoi se la niem hy vong lon cho tat ca tuoi tre Viet Nam

"Dai hoi IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh se la niem hy vong lon cho tat ca tuoi tre Viet Nam nam bat co hoi tham gia xay dung dat nuoc giau manh hon cua dan toc Viet Nam".

Theo TTXVN

Hong Minh (ghi)

Viet Bao
Comment :Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Congress opens in Ho Chi Minh Communist Youth Union Ninth
Ho Chi Minh Communist Youth Union, Vietnam Noi, U Union, China, IX Doan Thanh, BCH T, the Communist Youth Union of Ho Chi Minh, the National Conference Center, Union Central Committee, Communist Party of Vietnam, socialist, secret first letter, summary reports, appreciate, love doa
18:12 this morning, at the National Convention Center Hanoi, after the welcome screen entertainment Congress National Union IX was epic called The Youth by the Youth Theatre artists, teams and children's art QK2 Cultural Center Ba Dinh said ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX

Nhan xet, hay lien he ve tin Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khai mac Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh lan thu IX de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0