Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre

Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre
Mau ao xanh tinh nguyen trong le don nhan Huan chuong Ho Chi Minh

(Toan van bai phat bieu cua Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu T.U Dang Phan Dien tai le ky niem Ngay truyen thong va don nhan Huan chuong Ho Chi Minh cua Hoi LHTN VN, 8.10.2005. Dau de cua Thanh Nien)

Thua cac dong chi dai bieu,

Thua toan the cac dong chi va cac ban,

Hom nay, toi rat vui mung den du buoi le trong the ky niem Ngay truyen thong cua Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam va don nhan Huan chuong Ho Chi Minh, phan thuong cao quy ma Dang va Nha nuoc trao tang Hoi. Thay mat cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, toi than ai gui den cac dong chi dai bieu va qua cac dong chi, gui den toan the can bo, hoi vien, thanh nien Viet Nam trong va ngoai nuoc loi tham hoi than thiet va loi chuc mung nong nhiet nhat nhan ngay vui lon hom nay.

Thua cac dong chi va cac ban,

Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre
Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien phat bieu tai buoi le. Anh: Ngoc Thang
Trong lich su lau dai dung nuoc va giu nuoc cua dan toc ta, thanh nien voi suc luc va bau nhiet huyet cua tuoi tre bao gio cung la luc luong xung kich hung hau cua nhan dan, co nhung dong gop to lon. 75 nam qua, tu khi ra doi lanh su menh lich su lanh dao cach mang Viet Nam, Dang ta luon quan tam toi thanh nien, danh gia cao vai tro cua thanh nien, luon xem nhiem vu tap hop, giao duc, ren luyen thanh nien, to chuc thanh nien thanh luc luong xung kich cua cach mang, “thau phuc thanh nien ve phia cach mang la deu cot yeu”. To chuc tien than cua Dang ta la mot to chuc thanh nien: Hoi Viet Nam cach menh thanh nien. Trong Cuong linh dau tien va Nghi quyet Dai hoi dau tien cua Dang ta deu de ra nhiem vu xay dung va phat trien luc luong cach mang trong thanh nien. Bac Ho, lanh tu kinh yeu cua Dang va nhan dan ta khi ra di tim duong cuu nuoc va nhieu dong chi lanh tu cach mang cua Dang khi tham gia cach mang cung deu la nhung thanh nien con rat tre. Thanh nien da cung toan dan lam nen Cach mang Thang Tam lich su, mo ra mot ky nguyen moi, ky nguyen doc lap, tu do cho dat nuoc ta.

Ngay sau thang loi cua Cach mang Thang Tam, trong biet bao cong viec bon be cua Nha nuoc cach mang non tre phai chong choi voi thu trong, giac ngoai, Bac Ho voi tam nhin cua mot nha chien luoc thien tai, da chi thi thanh lap Tong doan Thanh nien Viet Nam voi Doan Thanh nien cuu quoc lam nong cot de tap hop, doan ket moi tang lop thanh nien vao mot mat tran rong rai, dong vien, to chuc thanh nien cung toan dan anh dung phan dau vuot qua moi kho khan, thu thach dang de doa van menh dat nuoc. Ngay tu ngay do, dap loi keu goi cua To quoc, hang trieu thanh nien tren moi mien cua dat nuoc da hang hai tham gia chong giac doi, giac dot, giac ngoai xam, anh dung chien dau khi thuc dan Phap quay lai xam luoc nuoc ta mot lan nua.

Trong suot 30 nam khang chien vo cung ac liet, day hy sinh gian kho, chong cac cuoc chien tranh xam luoc cua de quoc, thuc dan de bao ve doc lap, tu do cua dat nuoc, lop lop thanh nien Viet Nam, tren khap moi mien cua To quoc, o tien tuyen cung nhu hau phuong, da vuot qua biet bao hy sinh, thu thach, voi nhung phong trao, nhung chien dich, nhung khau hieu co suc hieu trieu manh me, lay dong long nguoi nhu "ba san sang", "nam xung phong", "xe doc Truong Son di cuu nuoc", "nham thang quan thu ma ban", "dot lua de nhin ro mat ke thu", "noi cho dong bao toi nghe", "hat cho dong bao toi nghe"v.v... xung kich di dau tren moi tran tuyen, lam nen chu nghia anh hung cach mang cua thanh nien Viet Nam thoi dai Ho Chi Minh, dong gop to lon vao ngay toan thang cua dan toc.

Trong nhung nam dat nuoc roi vao cuoc khung hoang kinh te - xa hoi keo dai, bi ke thu bao vay cam van, doi song nhan dan het suc kho khan, chu nghia xa hoi the gioi cung roi vao khung hoang, tan ra, tuyet dai da so thanh nien Viet Nam van vung vang, khong dao dong, van tin theo Dang, di theo con duong doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, bat chap moi su tuyen truyen xuyen tac, loi keo cua ke thu.

Dat nuoc doi moi, voi nhiet huyet, nang dong, sang tao cua tuoi tre, thanh nien lai tiep tuc la luc luong xung kich trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Nhieu phong trao, nhieu chuong trinh hanh dong thanh nien do Trung uong Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh va Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam to chuc, phat dong da thu hut duoc dong dao doan vien, thanh nien tham gia. Trong vuon hoa dep nhung tam guong tieu bieu tham gia Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu VII vua qua co rat nhieu guong mat thanh nien. Thanh tuu to lon, co y nghia lich su ma dat nuoc ta gianh duoc trong nhung nam doi moi vua qua co cong suc dong gop to lon va xung dang cua thanh nien.

Dang, Nha nuoc ta danh gia cao nhung dong gop do cua thanh nien, da tang thuong Doan Thanh nien cong san Ho Chi Minh, Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam va phong trao thanh nien nhieu phan thuong cao quy. Trao tang Huan chuong Ho Chi Minh cho Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam trong le ky niem Ngay truyen thong cua Hoi hom nay, Dang, Nha nuoc ta mot lan nua ghi nhan nhung dong gop cua Hoi trong cong tac doan ket, tap hop, van dong thanh nien nhung nam qua. Thay mat lanh dao Dang va Nha nuoc, toi nhiet liet chuc mung cac dong chi ve niem vui va vinh du nay.

Thua cac dong chi va cac ban,

Sau 20 nam doi moi, hom nay, dat nuoc ta dang buoc vao thoi ky phat trien moi voi nhung thoi co, van hoi va ca nhung thach thuc, kho khan to lon. Dai hoi dai bieu toan quoc cua Dang lan thu X sap toi se de ra duong loi tiep tuc day manh su nghiep doi moi, cong nghiep hoa, hien dai hoa, chu dong hoi nhap quoc te, phan dau som dua dat nuoc ta ra khoi tinh trang nuoc kem phat trien, vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh, xay dung va bao ve thanh cong To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.

Nhiem vu, muc tieu, co hoi va thach thuc doi voi dat nuoc ta trong nhung nam sap toi la thoi co va dieu kien thuan loi cho thanh nien nuoc ta phat huy tai nang, tri tue cua tuoi tre, de khang dinh minh, de truong thanh va cong hien cho dat nuoc dong thoi cung doi hoi thanh nien phai no luc ren luyen, phan dau rat manh me de dap ung duoc nhung yeu cau cua tinh hinh nhiem vu moi, ke thua va phat huy truyen thong ve vang cua cac the he cha anh, xung dang la nhung chu nhan hom nay va tuong lai dat nuoc.

Trong boi canh tinh hinh quoc te dien bien phuc tap, su nghiep cach mang cua Dang va nhan dan con dung truoc nhieu kho khan, thach thuc, thanh nien hom nay phai khong ngung ren luyen de co ban linh chinh tri vung vang, trong bat ky hoan canh nao cung nhan ro dung, sai, kien dinh muc tieu doc lap dan toc va chu nghia xa hoi, ly tuong ma Bac Ho, Dang ta va nhan dan ta da lua chon, cac the he thanh nien ta da hy sinh biet bao xuong mau de xay dung va bao ve.

Trong boi canh dat nuoc ta phat trien kinh te thi truong, mo cua, hoi nhap, mo rong va giao luu quoc te khong chi ve kinh te, khoa hoc - cong nghe ma ca linh vuc van hoa - thong tin, van hoc nghe thuat, the duc, the thao va nhieu linh vuc khac, cuoc song xa hoi thay doi nhanh chong va co tac dong manh me nhieu chieu tu ben ngoai, thanh nien chung ta can phai khong ngung tu duong, ren luyen ve pham chat dao duc, loi song, biet giu gin, phat huy ban sac van hoa va nhung gia tri tinh than tot dep cua dan toc, vua biet chon loc, hoc hoi, tiep thu nhung tinh hoa van hoa nhan loai, di dau trong cuoc dau tranh chong nhung thoi hu tat xau, cac te nan xa hoi, thuc su la luc luong xung kich trong su nghiep xay dung mot nen van hoa tien tien cua dan toc trong thoi dai moi.

Mac du da dat nhung thanh tuu to lon, den nay nuoc ta van con la mot nuoc ngheo, kem phat trien, kinh te, khoa hoc - cong nghe con lac hau so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi. Phat trien kinh te, xa hoi, khac phuc doi ngheo, phan dau tien len sanh vai cung cac cuong quoc nam chau la muc tieu chay bong cua nhan dan ta hien nay. Vi vay, luc nay thanh nien phai la luc luong xung kich di dau tien quan vao khoa hoc - cong nghe, la luc luong di dau, nang dong trong phat trien kinh te nhanh, hieu qua, ben vung, lam giau cho minh, cho cong dong, cho dat nuoc.

Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam co vai tro quan trong trong viec doan ket, tap hop rong rai cac tang lop thanh nien trong ca nuoc, phat huy vai tro xung kich, di dau cua the he tre trong cong cuoc xay dung va bao ve To quoc. Trong giai doan moi, Hoi can khong ngung doi moi va nang hieu qua hoat dong, lam tot hon nua nhiem vu tap hop, doan ket rong rai cac tang lop thanh nien cong nhan, nong dan, tri thuc, hoc sinh, sinh vien, thanh nien co ton giao, thanh nien cac dan toc thieu so, thanh nien o trong nuoc va thanh nien Viet Nam o nuoc ngoai; co nhieu phong trao, nhieu chuong trinh hanh dong, nhieu hinh thuc sinh hoat phong phu, sinh dong va thiet thuc, phu hop voi tuoi tre; tao dieu kien giup do cac ban tre, nhat la thanh nien o cac khu cong nghiep moi, cac vung sau, vung xa, thanh nien hoan canh co nhieu kho khan cai thien duoc doi song, co them dieu kien hoc tap, lao dong, ren luyen va sinh hoat van hoa, co them dieu kien truong thanh va cong hien, khoi day khi the hao hung cua tuoi tre "dau can thanh nien co, dau kho co thanh nien" trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc ngay nay.

Nhung ngay vua qua, chung ta xuc dong doc nhung cuon nhat ky cua chi Dang Thuy Tram, anh Nguyen Van Thac va nhieu anh hung liet si khac. Chung ta cung hao hung theo doi Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc gioi thieu nhung tam guong cao dep cua cac anh hung, chien si thi dua, trong do nhieu nguoi thuoc the he thanh nien hom nay.

Nhung guong sang cao dep cua cac anh hung ay da dem lai cho moi chung ta biet bao xuc dong, tu hao, cung thuc giuc the he thanh nien hom nay luon song, lao dong va hoc tap co ich cho dat nuoc. Hoi Lien hiep Thanh nien Viet Nam phai gop phan dac luc nuoi duong va phat huy nhung tinh cam tot dep do, dot chay sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc, tinh than san sang cong hien, tham chi xa than vi cuoc song yen binh va ngay cang tuoi dep hon cua nguoi than, dong doi, dong chi, dong bao, cua dat nuoc, o trong moi thanh nien Viet Nam hom nay.

Toi tin tuong rang voi truyen thong ve vang, voi nhung kinh nghiem va doi ngu can bo, hoi vien, thanh nien da duoc ren luyen, truong thanh, nhat dinh trong giai doan moi, Hoi Lien hiep Thanh nien va phong trao thanh nien nuoc ta se dat duoc nhung thanh tuu to lon moi, co nhung dong gop xung dang vao su nghiep doi moi, xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia than yeu cua chung ta.

Xin chan thanh cam on cac dong chi va cac ban.

Viet Bao
Comment :Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Youth Union to the fire burning bright patriotic enthusiasm of youth
Secretariat, Uncle Ho, u are Phan Dien, VN Youth Federation, Youth Union, Vietnam, Ho Chi Minh Medal, member of the Political, economic development, the means social, youth groups, celebrations, speeches, country, work
(Full text of speech Politburo Member, Standing Committee of Central Party Secretary Phan Forum at Day celebrations begin system and receive the Order of Ho Chi Minh City's VN Youth Federation, 08.10.2005. The title of Youth).

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hội Liên hiệp Thanh niên phải đốt sáng lên ngọn lửa nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre

Nhan xet, hay lien he ve tin Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Hoi Lien hiep Thanh nien phai dot sang len ngon lua nhiet tinh yeu nuoc cua tuoi tre de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0